Privacy / GDPR

Table of Contents

  Over Statbel

  Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) is het Belgische statistiekbureau. Statbel heeft de opdracht om officiële statistieken te maken over België.  Dat gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Nico Waeyaert, de directeur-generaal van Statbel.

  Op werkdagen kan u Statbel bereiken:

  Databanken waar het kan

  Om zijn statistieken op te maken, gebruikt Statbel zo veel mogelijk bestaande administratieve databanken. Soms is het noodzakelijk om de informatie in te zamelen via enquêtes. Statbel heeft een wettelijk mandaat om administratieve databanken te ontvangen en om enquêtes te organiseren.

  Dit is een overzicht van de administratieve databanken die Statbel gebruikt:

  • Het Rijksregister van de FOD Binnenlandse Zaken.
  • Databanken met de behaalde diploma's en getuigschriften uitgereikt door de Departementen Onderwijs van de verschillende Gemeenschappen en de Militaire school.
  • Tewerkstellings- en pensioengegevens uit de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.
  • Het Kadaster van de FOD Financiën met informatie over de woningen.
  • De huurcontractendatabank van de FOD Financiën.
  • Ondernemingsgegevens uit de Kruispuntbank Ondernemingen.
  • Fiscale gegevens van de FOD financiën: Belcotax, IPCAL en BTW.
  • DMFA aangiften (met gegevens over gewerkte uren) van de FOD Sociale Zekerheid.
  • Facturatiegegevens van abonnees van de Vlaamse drinkwatermaatschappijen afkomstig van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
  • Kruispuntbank voertuigen van de FOD Mobiliteit
  • Gegevens van personen die een leefloon ontvangen afkomstig van de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie

  De gegevens uit administratieve databanken worden voor verschillende doelen gebruikt.

  • Statbel maakt er zijn statistieken mee op door de verschillende databanken met mekaar te koppelen.
  • Statbel trekt steekproeven uit de databanken, voor enquêtes bij burgers en ondernemingen.
  • Statbel voegt informatie uit databanken toe aan uitgevoerde enquêtes. Zo kan Statbel de vragenlijsten korter maken, en de last om enquêtes te beantwoorden verminderen bij zowel de bevolking als de ondernemingen.
  • Statbel verhoogt de kwaliteit van zijn statistieken door de informatie uit administratieve databanken ook op te nemen in statistische modellen. Die modellen worden gebruikt om steekproeven te trekken, of om resultaten die op steekproeven gebaseerd zijn, te kalibreren.

  Statbel is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de administratieve gegevens die zij ontvangt en mag in het kader van het statistisch geheim de leveranciers ook niet op de hoogte brengen van eventuele onjuistheden

  Uw gegevens zijn beschermd door het statistisch geheim

  Alle informatie die Statbel over personen inzamelt, is beschermd door het statistisch geheim. De gegevens worden enkel gebruikt voor statistische en wetenschappelijke doelen. Indien u gegevens deelt met Statbel, zal er dus nooit een administratief gevolg aan gekoppeld zijn. Om het statistisch geheim te waarborgen, hebben alle personeelsleden van Statbel, en de enquêteurs waar Statbel een beroep op doet, een verklaring ondertekend. Daarmee bevestigen ze dat ze op de hoogte zijn van de verplichtingen die voortvloeien uit het statistisch geheim en dat ze het statistisch geheim zullen naleven.

  Anonieme statistieken

  Bovenop het statistisch geheim hebben enkel de medewerkers die enquêtes organiseren, of die administratieve databanken aan elkaar koppelen, toegang tot gegevens die een persoon kunnen identificeren (zoals Rijksregisternummer, naam, adres). In de databanken van alle andere medewerkers zijn de gegevens (pseudo)anoniem gemaakt zodat zij niet kunnen weten over welke persoon het exact gaat.

  Gedeelde data

  Eurostat (het statistiekbureau van de Europese Unie), wetenschappelijke instellingen en studiediensten van overheidsdiensten kunnen bepaalde data bij Statbel opvragen. Als Statbel informatie deelt, gebeurt dat zo dat het voor de aanvrager onmogelijk is om te achterhalen wie wat heeft geantwoord in een enquête. Bovendien stelt Statbel de voorwaarde dat de informatie enkel gebruikt mag worden voor statistische of wetenschappelijke doelen. In een contract wordt ook  bepaald dat de data niet mag doorgegeven worden en dat de informatie na het onderzoek vernietigd moet worden.

  Andere statistische autoriteiten

  De statistiekdiensten van Vlaanderen, Wallonië en Brussel, in het kader van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, en de statistiekafdelingen van de Nationale Bank van België en van het Federaal Planbureau, mogen wettelijk gezien ook niet-anonieme informatie ontvangen. Ze vormen daarmee een uitzondering in de data-uitwisseling. Voorwaarde is wel dat de informatie noodzakelijk is om hun wettelijk mandaat, om statistieken op te maken, uit te voeren.

  Privacy gegarandeerd

  Statbel verzamelt informatie enkel voor statistische en wetenschappelijke doelen, bewaakt het statistisch geheim en doet er organisatorisch alles aan om de informatie maximaal te beschermen. Zo is privacy van burgers gegarandeerd.

  Tegelijk moeten statistieken correct en efficiënt kunnen worden opgemaakt. Daarom zijn een aantal rechten, die u hebt om te waken over uw privacy, niet van toepassing.

  • U kan de informatie die verzameld werd via enquêtes enkel inkijken, wijzigen of wissen zolang de dataverzamelingsfase nog niet is afgesloten. Nadien worden de bestanden (pseudo)anoniem gemaakt en worden de statistieken opgemaakt en gepubliceerd.
  • De administratieve gegevens die Statbel inzamelt via databanken, worden onmiddellijk (pseudo)anoniem gemaakt. Enkel als uit een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek blijkt dat er gegronde redenen zijn, is Statbel bereid om inzage te geven tot administratieve gegevens.
  • Statbel is bereid om burgers te informeren over het soort administratieve gegevens waarover ze beschikt. Statbel zal de burger ook informeren over de leverancier van administratieve gegevens waar hij zijn rechten kan laten gelden. Foutieve gegevens worden immers best aan de bron gecorrigeerd. Uiteraard zal Statbel nadien gebruik maken van de gecorrigeerde gegevens.
  • U kan Statbel niet verzoeken om de administratieve gegevens te wissen. U kan Statbel ook geen beperkingen opleggen bij het verwerken van informatie. Statbel heeft een wettelijk mandaat om administratieve en enquêtegegevens te gebruiken. Enkel op die manier kan Statbel correcte en stabiele statistieken opmaken voor de volledige bevolking.
  • U kan Statbel niet vragen om informatie door te geven aan een andere organisatie, aangezien Statbel gebonden is aan het statistisch geheim.

  Klacht of verdere vragen over uw privacy

  Als u denkt dat informatie, die Statbel om statistische reden heeft ingezameld, toch gebruikt werd voor andere doelen, dan kan u een klacht indienen bij de functionaris voor de gegevensbescherming van de FOD Economie: dpo@economie.fgov.be.

  U kan ook een klacht indien bij de Gegevens-beschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

  Indien u verdere vragen heeft over uw privacy, neem dan gerust contact met ons op: 0800 120 33 of statbel@economie.fgov.be