Verweduwing

45.182 Belgen werden weduwe of weduwnaar in 2020

Bevolking
Verweduwing

In 2020 verloren 45.182 personen hun echtgeno(o)t(e) en werden zo weduwe of weduwnaar: 69,4% vrouwen en 30,6% mannen.

Door de oversterfte in 2020 is het aantal verweduwingen ten opzichte van 2019 met 13,9% gestegen.

Deze stijging bedraagt 25,1% in het Brussels Gewest, 19,4% in Wallonië en 9,9% in Vlaanderen.

Het zal geen verbazing wekken dat de grootste stijgingen zich in de maanden maart-april en oktober-november voordeden.

Meer dan de helft van de weduwen en weduwnaars was 75 jaar of ouder (56,6%). Dat gold vooral in Vlaanderen (60,6%). In Wallonië (50,9%) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (50,2%) was een op de twee weduwen/weduwnaars ouder dan 75 jaar. Mannen werden gemiddeld weduwnaar op 77,3 jaar, vrouwen weduwe op 74,5 jaar, d.w.z. respectievelijk 0,5 jaar en 0,3 jaar later dan in 2019.

Aantal verweduwingen 2019 2020
België 39.660 45.182
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2.596 3.247
Vlaams Gewest 24.391 26.801
Waals Gewest 12.673 15.134
% van 75-jarigen en ouder 2019 2020
België 54,5% 56,6%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 52,8% 50,2%
Vlaams Gewest 59,1% 60,6%
Waals Gewest 50,1% 50,9%
Gemiddelde leeftijd weduwnaars 2019 2020
België 76,8 77,3
Gemiddelde leeftijd weduwen 2019 2020
België 74,2 74,5

De toename van de verweduwing wordt in alle leeftijdsklassen vanaf de leeftijd van 25 jaar waargenomen, maar deed zich vooral voor in de oudste leeftijdsklassen.

Leeftijd weduwe of weduwnaar 2019 2020 Evolutie
van 20 tot 24 jaar 14 7 -50,0%
van 25 tot 29 jaar 40 44 +10,0%
van 30 tot 34 jaar 107 125 +16,8%
van 35 tot 39 jaar 214 219 +2,3%
van 40 tot 44 jaar 369 391 +6,0%
van 45 tot 49 jaar 632 689 +9,0%
van 50 tot 54 jaar 1.074 1.178 +9,7%
van 55 tot 59 jaar 1.959 2.126 +8,5%
van 60 tot 64 jaar 3.148 3.386 +7,6%
van 65 tot 69 jaar 4.156 4.745 +14,2%
van 70 tot 74 jaar 5.823 6.704 +15,1%
75 jaar en ouder 22.124 25.568 +15,6%

De gemiddelde duur van huwelijken die eindigden door het overlijden van een van de partners was 49 jaar in 2020, tegenover 48,7 jaar in 2019. Meer dan 6 op de 10 huwelijken eindigen met het overlijden van een van de echtgenoten.

Tabel
Content

Verweduwing naar geslacht van de echtgenoten, per gewest en per provincie, 2020

Administratieve eenheid Alle weduwen en weduwenaars Weduwnaars Weduwen
België (Totaal) 45.182 13.835 31.347
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3.247 861 2.386
Vlaams Gewest 26.801 8.480 18.321
Provincie Antwerpen 7.220 2.370 4.850
Provincie Limburg 3.484 1.099 2.385
Provincie Oost-Vlaanderen 6.031 1.871 4.160
Provincie Vlaams-Brabant 4.481 1.401 3.080
Provincie West-Vlaanderen 5.585 1.739 3.846
Waals Gewest 15.134 4.494 10.640
Provincie Waals-Brabant 1.529 406 1.123
Provincie Henegouwen 5.862 1.754 4.108
Provincie Luik 4.630 1.401 3.229
Provincie Luxemburg 1.065 314 751
Provincie Namen 2.048 619 1.429
waarvan Duitstalige Gemeenschap 301 90 211
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium).

Doel en korte beschrijving

De statistiek omvat alle verweduwingen die zich in een bepaald jaar hebben voorgedaan en die betrekking hebben op een Belgische inwoner. Die gebeurtenissen worden onderverdeeld volgens de woonplaats van de verweduwende persoon (weduwnaar/weduwe), de maand van de gebeurtenis, de leeftijd, de nationaliteit van de echtgenoten, de toestand van het huishouden, de ouderlijke situatie, de duur van het huwelijk,.... De statistiek toont ook de gemiddelde leeftijd bij verweduwing volgens verschillende criteria: geslacht, rang van het huwelijk, nationaliteit.

Onderzochte populatie

Alle verweduwingen

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiekalender

Resultaten beschikbaar 9 maand na de referentieperiode.

Definities

Het brutopercentage van de verweduwingen is de verhouding tussen het aantal verweduwingen in de loop van het jaar en de gemiddelde totale bevolking van datzelfde jaar.

Het conjunctureel indexcijfer van de verweduwingen of de som van de specifieke verweduwingscijfers toont het aantal verweduwingen in een fictieve cohorte van 1000 huwelijken waarvan de percentages van de verweduwingen voor elke huwelijksduur gelijk zouden zijn aan de percentages die in het beschouwde jaar worden waargenomen.

Gemeente van verweduwing: Gemeente waar de verweduwende persoon woont op het moment van de gebeurtenis.

Maand van verweduwing: De maand van verweduwing vloeit voort uit de datum van de verweduwing (dit wil zeggen het overlijden van de echtgenoot).

Leeftijd van de verweduwende persoon: Leeftijd van de verweduwende persoon bij de verweduwing, berekend in verstreken jaren als het verschil tussen de datum van de verweduwing en de geboortedatum.

Leeftijd van de overleden echtgenoot: Leeftijd van de echtgenoot bij diens overlijden, berekend in verstreken jaren als het verschil tussen de datum van het overlijden (= datum van de verweduwing voor de overlevende echtgenoot) en de geboortedatum.

Nationaliteitengroep: Groepering van de landen van de nationaliteit van de verweduwende persoon of zijn overleden echtgenoot, naargelang dit land België, een lidstaat van de Europese Unie of een ander land is.

Plaats van het huwelijk: plaats waar het huwelijk van de verweduwende persoon en van de overleden echtgenoot werd geregistreerd volgens het I.T. 120 van het Rijksregister.

Toestand van het huishouden: Type huishouden waarin de verweduwende persoon zich op het moment van de verweduwing bevindt, voornamelijk gebaseerd op de analyse van I.T. 140 en 141 inzake de samenstelling van het huishouden en de leden ervan.

Ouderlijke situatie: situatie van de verweduwende persoon naargelang al dan niet ten minste een van zijn/ haar kinderen op hetzelfde adres woont, gebaseerd op de analyse van I.T. 110 over de afstamming.

Geografische situatie van de kinderen van de verweduwende persoon: afstand van de eventuele kinderen van de verweduwende persoon, gebaseerd op de gezamenlijke analyse van I.T. 110 (afstamming), 001 (verblijfplaats) en 020 (adres van de hoofdverblijfplaats). Een kind dat geïdentificeerd wordt op hetzelfde adres als zijn ouder die weduwnaar/ weduwe is, wordt beschouwd als verblijvend op zijn/haar domicilie. Enkel levende kinderen die ingeschreven zijn in het Rijksregister, worden in aanmerking genomen. De categorie “Kind(eren) in het buitenland” omvat de verweduwende personen die geen enkel kind hebben dat in België is ingeschreven op de datum van de verweduwing en die ten minste één kind heeft dat geregistreerd is in het buitenland of geschrapt is uit het Rijksregister op diezelfde datum. De verweduwende personen die kinderen hebben in het buitenland zonder dat die een dag in België geleefd hebben en dus niet ingeschreven zijn in het Rijksregister, kunnen niet in aanmerking worden genomen.

Gemiddelde duur van het huwelijk: gemiddelde van de duur van het huwelijk (=verschil tussen de datum van de verweduwing en de datum van het huwelijk) bij gevallen van verweduwing, die voor een bepaald jaar waargenomen worden. De personen van wie de datum van het huwelijk niet gekend is, worden niet in aanmerking genomen.

Gemiddelde leeftijd bij de verweduwing/het overlijden: gemiddelde van de leeftijden van de beschouwde personen (verweduwende personen of hun overleden echtgenoten). De personen van wie de leeftijd bij de verweduwing/ het overlijden onbekend is, worden niet in aanmerking genomen.