Verweduwing

Vrouwen worden twee keer vaker weduwe dan mannen weduwnaar

Bevolking
Vrouwen worden twee keer vaker weduwe dan mannen weduwnaar

23 juni: internationale dag van de weduwen

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert voor het eerst een statistiek over weduwen en weduwnaars. In 2017 verloren 40.221 personen hun echtgenoot, en werden zo weduwe of weduwnaar. Het gaat om een uitgesproken vrouwelijk fenomeen: 68,8% was vrouw, tegenover 31,2% man.

Andere kenmerken van weduwen en weduwnaars in het jaar 2017:

  • Meer dan de helft is dan 75 jaar (54,5%). Dat geldt vooral voor Vlaanderen (57,7%). Ook in Wallonië (49,2%) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (51,8%) is één op twee ouder dan 75 jaar.
  • Mannen worden gemiddeld weduwnaar op 76,2 jaar.
  • Vrouwen worden gemiddeld weduwe op 73,7 jaar.
  • De huwelijken die ontbonden worden als één van de partners sterft, hebben een gemiddelde duur van 48,2 jaar.

Jonge weduwen en weduwnaars: vroegtijdige verweduwing

Bepaalde personen worden weduwnaar of weduwe voor de leeftijd van 55 jaar. Die situatie komt iets vaker voor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (10,4%) dan in de andere twee gewesten (7,7% van de gevallen in Wallonië en 6,4% in Vlaanderen). 59,6% van de jonge weduwen of weduwnaars heeft ten minste één kind onder de 25 jaar dat bij hen woont en dat dus mogelijk ten laste is.

Welk type huishouden na het overlijden van de echtgeno(o)t(e)?

Na het overlijden van hun echtgenoot of echtgenote, woont 77,1% van de weduwen of weduwnaars alleen. 18% woont samen met minstens één andere persoon. Vaak gaat het dan om een kind (15,6% van de weduwen of weduwnaars). Nog eens 4,9% leeft in een gemeenschap, bijvoorbeeld in een rusthuis.

Familiebanden

Meer dan de helft van de weduwen en weduwnaars (54,5%) is ouder dan 75 jaar. Meer dan de helft van hen kan rekenen op de aanwezigheid van een kind, ofwel bij hen thuis, ofwel in een straal van 5 kilometer. Die situatie komt vaker voor in het Vlaams Gewest (58% van de gevallen) dan in Wallonië (50,8%) of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (47,3%).

Het brutopercentage van de verweduwingen bedraagt 3,5‰[1].


[1] Het brutopercentage van de verweduwingen is de verhouding, uitgedrukt in ‰, tussen het aantal verweduwingen en de gemiddelde bevolking in het beschouwde jaar.

Tabel
Content

Verweduwing naar geslacht van de echtgenoten, per gewest en per provincie, 2017

Administratieve eenheid Alle weduwen en weduwenaars Weduwnaars Weduwen
België (Totaal) 40.221 12.561 27.660
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2.674 756 1.918
Vlaams Gewest 24.447 7.870 16.577
Provincie Antwerpen 6.614 2.171 4.443
Provincie Limburg 3.226 1.061 2.165
Provincie Oost-Vlaanderen 5.459 1.730 3.729
Provincie Vlaams-Brabant 4.143 1.339 2.804
Provincie West-Vlaanderen 5.005 1.569 3.436
Waals Gewest 13.100 3.935 9.165
Provincie Waals-Brabant 1.395 405 990
Provincie Henegouwen 4.930 1.406 3.524
Provincie Luik 4.043 1.251 2.792
Provincie Luxemburg 1.001 322 679
Provincie Namen 1.731 551 1.180
waarvan Duitstalige Gemeenschap 303 96 207
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium).
Downloads

Doel en korte beschrijving

De statistiek omvat alle verweduwingen die zich in een bepaald jaar hebben voorgedaan en die betrekking hebben op een Belgische inwoner. Die gebeurtenissen worden onderverdeeld volgens de woonplaats van de verweduwende persoon (weduwnaar/weduwe), de maand van de gebeurtenis, de leeftijd, de nationaliteit van de echtgenoten, de toestand van het huishouden, de ouderlijke situatie, de duur van het huwelijk,.... De statistiek toont ook de gemiddelde leeftijd bij verweduwing volgens verschillende criteria: geslacht, rang van het huwelijk, nationaliteit.

Onderzochte populatie

Alle verweduwingen

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiekalender

Resultaten beschikbaar 9 maand na de referentieperiode

Definities

Het brutopercentage van de verweduwingen is de verhouding tussen het aantal verweduwingen in de loop van het jaar en de gemiddelde totale bevolking van datzelfde jaar.

Het conjunctureel indexcijfer van de verweduwingen of de som van de specifieke verweduwingscijfers toont het aantal verweduwingen in een fictieve cohorte van 1000 huwelijken waarvan de percentages van de verweduwingen voor elke huwelijksduur gelijk zouden zijn aan de percentages die in het beschouwde jaar worden waargenomen.

Gemeente van verweduwing: Gemeente waar de verweduwende persoon woont op het moment van de gebeurtenis.

Maand van verweduwing: De maand van verweduwing vloeit voort uit de datum van de verweduwing (dit wil zeggen het overlijden van de echtgenoot).

Leeftijd van de verweduwende persoon: Leeftijd van de verweduwende persoon bij de verweduwing, berekend in verstreken jaren als het verschil tussen de datum van de verweduwing en de geboortedatum.

Leeftijd van de overleden echtgenoot: Leeftijd van de echtgenoot bij diens overlijden, berekend in verstreken jaren als het verschil tussen de datum van het overlijden (= datum van de verweduwing voor de overlevende echtgenoot) en de geboortedatum.

Nationaliteitengroep: Groepering van de landen van de nationaliteit van de verweduwende persoon of zijn overleden echtgenoot, naargelang dit land België, een lidstaat van de Europese Unie of een ander land is.

Plaats van het huwelijk: plaats waar het huwelijk van de verweduwende persoon en van de overleden echtgenoot werd geregistreerd volgens het I.T. 120 van het Rijksregister.

Toestand van het huishouden: Type huishouden waarin de verweduwende persoon zich op het moment van de verweduwing bevindt, voornamelijk gebaseerd op de analyse van I.T. 140 en 141 inzake de samenstelling van het huishouden en de leden ervan.

Ouderlijke situatie: situatie van de verweduwende persoon naargelang al dan niet ten minste een van zijn/ haar kinderen op hetzelfde adres woont, gebaseerd op de analyse van I.T. 110 over de afstamming.

Geografische situatie van de kinderen van de verweduwende persoon: afstand van de eventuele kinderen van de verweduwende persoon, gebaseerd op de gezamenlijke analyse van I.T. 110 (afstamming), 001 (verblijfplaats) en 020 (adres van de hoofdverblijfplaats). Een kind dat geïdentificeerd wordt op hetzelfde adres als zijn ouder die weduwnaar/ weduwe is, wordt beschouwd als verblijvend op zijn/haar domicilie. Enkel levende kinderen die ingeschreven zijn in het Rijksregister, worden in aanmerking genomen. De categorie “Kind(eren) in het buitenland” omvat de verweduwende personen die geen enkel kind hebben dat in België is ingeschreven op de datum van de verweduwing en die ten minste één kind heeft dat geregistreerd is in het buitenland of geschrapt is uit het Rijksregister op diezelfde datum. De verweduwende personen die kinderen hebben in het buitenland zonder dat die een dag in België geleefd hebben en dus niet ingeschreven zijn in het Rijksregister, kunnen niet in aanmerking worden genomen.

Gemiddelde duur van het huwelijk: gemiddelde van de duur van het huwelijk (=verschil tussen de datum van de verweduwing en de datum van het huwelijk) bij gevallen van verweduwing, die voor een bepaald jaar waargenomen worden. De personen van wie de datum van het huwelijk niet gekend is, worden niet in aanmerking genomen.

Gemiddelde leeftijd bij de verweduwing/het overlijden: gemiddelde van de leeftijden van de beschouwde personen (verweduwende personen of hun overleden echtgenoten). De personen van wie de leeftijd bij de verweduwing/ het overlijden onbekend is, worden niet in aanmerking genomen.