Verweduwing

Iets minder Belgen werden weduwe of weduwnaar in 2019

Bevolking
Iets minder Belgen werden weduwe of weduwnaar in 2019

In 2019 verloren 39.660 personen hun echtgenoot en werden zo weduwe of weduwnaar: 68,4% vrouwen en 31,6% mannen. Het aantal verweduwingen daalde lichtjes: -1,6% ten opzichte van 2018.
Dit blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgisch Statistiekbureau.

De duur van de huwelijken, die ontbonden worden als één van de partners sterft, veranderde met 48,7 jaar nauwelijks. Meer dan de helft van de weduwen en weduwnaars was ouder dan 75 jaar (55,8%). Dat gold vooral voor Vlaanderen (59,1%). Ook in Wallonië (50,1%) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (52,8%) was één op twee ouder dan 75 jaar.
Mannen werden gemiddeld weduwnaar op 76,8 jaar, vrouwen weduwe op 74,2 jaar.

Iets meer dan een op de twee huwelijken eindigde met het overlijden van een van de echtgenoten.

Tabel
Content

Verweduwing naar geslacht van de echtgenoten, per gewest en per provincie, 2019

Administratieve eenheid Alle weduwen en weduwenaars Weduwnaars Weduwen
België (Totaal) 39.660 12.514 27.146
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2.596 758 1.838
Vlaams Gewest 34.391 7.925 16.466
Provincie Antwerpen 6.564 2.176 4.293
Provincie Limburg 3.201 976 2.257
Provincie Oost-Vlaanderen 5.597 1.794 3.791
Provincie Vlaams-Brabant 4.178 1.360 2.781
Provincie West-Vlaanderen 5.110 1.619 3.344
Waals Gewest 12.673 3.831 8.842
Provincie Waals-Brabant 1.338 385 926
Provincie Henegouwen 4.975 1.458 3.439
Provincie Luik 3.963 1.192 2.593
Provincie Luxemburg 988 267 676
Provincie Namen 1.783 529 1.208
waarvan Duitstalige Gemeenschap 274 79 195
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium).

Doel en korte beschrijving

De statistiek omvat alle verweduwingen die zich in een bepaald jaar hebben voorgedaan en die betrekking hebben op een Belgische inwoner. Die gebeurtenissen worden onderverdeeld volgens de woonplaats van de verweduwende persoon (weduwnaar/weduwe), de maand van de gebeurtenis, de leeftijd, de nationaliteit van de echtgenoten, de toestand van het huishouden, de ouderlijke situatie, de duur van het huwelijk,.... De statistiek toont ook de gemiddelde leeftijd bij verweduwing volgens verschillende criteria: geslacht, rang van het huwelijk, nationaliteit.

Onderzochte populatie

Alle verweduwingen

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiekalender

Resultaten beschikbaar 9 maand na de referentieperiode.

Definities

Het brutopercentage van de verweduwingen is de verhouding tussen het aantal verweduwingen in de loop van het jaar en de gemiddelde totale bevolking van datzelfde jaar.

Het conjunctureel indexcijfer van de verweduwingen of de som van de specifieke verweduwingscijfers toont het aantal verweduwingen in een fictieve cohorte van 1000 huwelijken waarvan de percentages van de verweduwingen voor elke huwelijksduur gelijk zouden zijn aan de percentages die in het beschouwde jaar worden waargenomen.

Gemeente van verweduwing: Gemeente waar de verweduwende persoon woont op het moment van de gebeurtenis.

Maand van verweduwing: De maand van verweduwing vloeit voort uit de datum van de verweduwing (dit wil zeggen het overlijden van de echtgenoot).

Leeftijd van de verweduwende persoon: Leeftijd van de verweduwende persoon bij de verweduwing, berekend in verstreken jaren als het verschil tussen de datum van de verweduwing en de geboortedatum.

Leeftijd van de overleden echtgenoot: Leeftijd van de echtgenoot bij diens overlijden, berekend in verstreken jaren als het verschil tussen de datum van het overlijden (= datum van de verweduwing voor de overlevende echtgenoot) en de geboortedatum.

Nationaliteitengroep: Groepering van de landen van de nationaliteit van de verweduwende persoon of zijn overleden echtgenoot, naargelang dit land België, een lidstaat van de Europese Unie of een ander land is.

Plaats van het huwelijk: plaats waar het huwelijk van de verweduwende persoon en van de overleden echtgenoot werd geregistreerd volgens het I.T. 120 van het Rijksregister.

Toestand van het huishouden: Type huishouden waarin de verweduwende persoon zich op het moment van de verweduwing bevindt, voornamelijk gebaseerd op de analyse van I.T. 140 en 141 inzake de samenstelling van het huishouden en de leden ervan.

Ouderlijke situatie: situatie van de verweduwende persoon naargelang al dan niet ten minste een van zijn/ haar kinderen op hetzelfde adres woont, gebaseerd op de analyse van I.T. 110 over de afstamming.

Geografische situatie van de kinderen van de verweduwende persoon: afstand van de eventuele kinderen van de verweduwende persoon, gebaseerd op de gezamenlijke analyse van I.T. 110 (afstamming), 001 (verblijfplaats) en 020 (adres van de hoofdverblijfplaats). Een kind dat geïdentificeerd wordt op hetzelfde adres als zijn ouder die weduwnaar/ weduwe is, wordt beschouwd als verblijvend op zijn/haar domicilie. Enkel levende kinderen die ingeschreven zijn in het Rijksregister, worden in aanmerking genomen. De categorie “Kind(eren) in het buitenland” omvat de verweduwende personen die geen enkel kind hebben dat in België is ingeschreven op de datum van de verweduwing en die ten minste één kind heeft dat geregistreerd is in het buitenland of geschrapt is uit het Rijksregister op diezelfde datum. De verweduwende personen die kinderen hebben in het buitenland zonder dat die een dag in België geleefd hebben en dus niet ingeschreven zijn in het Rijksregister, kunnen niet in aanmerking worden genomen.

Gemiddelde duur van het huwelijk: gemiddelde van de duur van het huwelijk (=verschil tussen de datum van de verweduwing en de datum van het huwelijk) bij gevallen van verweduwing, die voor een bepaald jaar waargenomen worden. De personen van wie de datum van het huwelijk niet gekend is, worden niet in aanmerking genomen.

Gemiddelde leeftijd bij de verweduwing/het overlijden: gemiddelde van de leeftijden van de beschouwde personen (verweduwende personen of hun overleden echtgenoten). De personen van wie de leeftijd bij de verweduwing/ het overlijden onbekend is, worden niet in aanmerking genomen.