Verweduwing

Minder Belgen werden weduwe of weduwnaar dan in 2020

Bevolking
Minder Belgen werden weduwe of weduwnaar dan in 2020

In 2021 verloren 41.885 personen hun echtgenoot en werden zo weduwe of weduwnaar: 69,1% vrouwen en 30,9% mannen.
Het aantal verweduwingen daalde met 7,3% ten opzichte van het COVID-19-jaar 2020 ; ten opzichte van 2019 was er een lichte stijging.
Deze daling bedroeg respectievelijk -14,9% in het Brussels Gewest, -11,4% in Wallonië en -4,1% in Vlaanderen.
Ten opzichte van de pre-COVID-jaren 2019, 2018 en 2017 blijft het Belgische cijfer verweduwingen wel aan de hoge kant met respectievelijk + 5,6%, +3,9% en +4,1% meer verweduwingen in 2021.

Meer dan de helft van de weduwen en weduwnaars was ouder dan 75 jaar (55,1%). Dat gold vooral voor Vlaanderen (59,6%). In Wallonië (47,9%) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (48,1%) was bijna één op twee ouder dan 75 jaar.
Mannen werden gemiddeld weduwnaar op 76,8 jaar, vrouwen weduwe op 74,1 jaar.
De gemiddelde duur van huwelijken die eindigden door het overlijden van een van de partners was 48,5 jaar in 2021, tegenover 49 jaar in 2020. Meer dan 6 op de 10 huwelijken eindigen met het overlijden van een van de echtgenoten.

  Gewest 2020 2021
Aantal verweduwingen België 45.182 41.885
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3.247 2.763
Vlaams Gewest 26.801 25.712
Waals Gewest 15.134 13.410
% van 75-jarigen en ouder België 56,6% 55,1%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 50,2% 48,1%
Vlaams Gewest 60,6% 59,6%
Waals Gewest 50,9% 47,9%
Gemiddelde leeftijd weduwnaars België 77,3 76,8
Gemiddelde leeftijd weduwen België 74,5 74,1
Tabel
Content

Verweduwing naar geslacht van de echtgenoten, per gewest en per provincie, 2021

Administratieve eenheid Alle weduwen en weduwenaars Weduwnaars Weduwen
België (Totaal) 41.885 12.954 28.931
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2.763 767 1.996
Vlaams Gewest 25.712 8.120 17.592
Provincie Antwerpen 6.892 2.233 4.659
Provincie Limburg 3.626 1.155 2.471
Provincie Oost-Vlaanderen 5.695 1.813 3.882
Provincie Vlaams-Brabant 4.234 1.311 2.923
Provincie West-Vlaanderen 5.265 1.608 3.657
Waals Gewest 13.410 4.067 9.343
Provincie Waals-Brabant 1.324 403 921
Provincie Henegouwen 5.259 1.582 3.677
Provincie Luik 4.051 1.246 2.805
Provincie Luxemburg 1.028 305 723
Provincie Namen 1.748 531 1.217
waarvan Duitstalige Gemeenschap 332 92 240
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium).

Doel en korte beschrijving

De statistiek omvat alle verweduwingen die zich in een bepaald jaar hebben voorgedaan en die betrekking hebben op een Belgische inwoner. Die gebeurtenissen worden onderverdeeld volgens de woonplaats van de verweduwende persoon (weduwnaar/weduwe), de maand van de gebeurtenis, de leeftijd, de nationaliteit van de echtgenoten, de toestand van het huishouden, de ouderlijke situatie, de duur van het huwelijk,.... De statistiek toont ook de gemiddelde leeftijd bij verweduwing volgens verschillende criteria: geslacht, rang van het huwelijk, nationaliteit.

Onderzochte populatie

Alle verweduwingen

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiekalender

Resultaten beschikbaar 9 maand na de referentieperiode.

Definities

Het brutopercentage van de verweduwingen is de verhouding tussen het aantal verweduwingen in de loop van het jaar en de gemiddelde totale bevolking van datzelfde jaar.

Het conjunctureel indexcijfer van de verweduwingen of de som van de specifieke verweduwingscijfers toont het aantal verweduwingen in een fictieve cohorte van 1000 huwelijken waarvan de percentages van de verweduwingen voor elke huwelijksduur gelijk zouden zijn aan de percentages die in het beschouwde jaar worden waargenomen.

Gemeente van verweduwing: Gemeente waar de verweduwende persoon woont op het moment van de gebeurtenis.

Maand van verweduwing: De maand van verweduwing vloeit voort uit de datum van de verweduwing (dit wil zeggen het overlijden van de echtgenoot).

Leeftijd van de verweduwende persoon: Leeftijd van de verweduwende persoon bij de verweduwing, berekend in verstreken jaren als het verschil tussen de datum van de verweduwing en de geboortedatum.

Leeftijd van de overleden echtgenoot: Leeftijd van de echtgenoot bij diens overlijden, berekend in verstreken jaren als het verschil tussen de datum van het overlijden (= datum van de verweduwing voor de overlevende echtgenoot) en de geboortedatum.

Nationaliteitengroep: Groepering van de landen van de nationaliteit van de verweduwende persoon of zijn overleden echtgenoot, naargelang dit land België, een lidstaat van de Europese Unie of een ander land is.

Plaats van het huwelijk: plaats waar het huwelijk van de verweduwende persoon en van de overleden echtgenoot werd geregistreerd volgens het I.T. 120 van het Rijksregister.

Toestand van het huishouden: Type huishouden waarin de verweduwende persoon zich op het moment van de verweduwing bevindt, voornamelijk gebaseerd op de analyse van I.T. 140 en 141 inzake de samenstelling van het huishouden en de leden ervan.

Ouderlijke situatie: situatie van de verweduwende persoon naargelang al dan niet ten minste een van zijn/ haar kinderen op hetzelfde adres woont, gebaseerd op de analyse van I.T. 110 over de afstamming.

Geografische situatie van de kinderen van de verweduwende persoon: afstand van de eventuele kinderen van de verweduwende persoon, gebaseerd op de gezamenlijke analyse van I.T. 110 (afstamming), 001 (verblijfplaats) en 020 (adres van de hoofdverblijfplaats). Een kind dat geïdentificeerd wordt op hetzelfde adres als zijn ouder die weduwnaar/ weduwe is, wordt beschouwd als verblijvend op zijn/haar domicilie. Enkel levende kinderen die ingeschreven zijn in het Rijksregister, worden in aanmerking genomen. De categorie “Kind(eren) in het buitenland” omvat de verweduwende personen die geen enkel kind hebben dat in België is ingeschreven op de datum van de verweduwing en die ten minste één kind heeft dat geregistreerd is in het buitenland of geschrapt is uit het Rijksregister op diezelfde datum. De verweduwende personen die kinderen hebben in het buitenland zonder dat die een dag in België geleefd hebben en dus niet ingeschreven zijn in het Rijksregister, kunnen niet in aanmerking worden genomen.

Gemiddelde duur van het huwelijk: gemiddelde van de duur van het huwelijk (=verschil tussen de datum van de verweduwing en de datum van het huwelijk) bij gevallen van verweduwing, die voor een bepaald jaar waargenomen worden. De personen van wie de datum van het huwelijk niet gekend is, worden niet in aanmerking genomen.

Gemiddelde leeftijd bij de verweduwing/het overlijden: gemiddelde van de leeftijden van de beschouwde personen (verweduwende personen of hun overleden echtgenoten). De personen van wie de leeftijd bij de verweduwing/ het overlijden onbekend is, worden niet in aanmerking genomen.