Consumptieprijsindex

De inflatie bedraagt 5,60%

Consumptieprijzen
Consumptieprijsindex van april 2023

Consumptieprijsindex van april 2023

  • De inflatie daalt in april van 6,67% naar 5,60%.
  • De consumptieprijsindex daalt deze maand met 0,85 punt of 0,67%.
  • De inflatie op basis van de gezondheidsindex daalt van 7,35% naar 5,95%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in april 124,79 punten.
  • De inflatie van voeding is het laatste jaar sterk gestegen. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) komt deze maand uit op 16,64% tegenover 17,02% maart. De bijdrage van voeding tot de inflatie bedraagt momenteel 3,19 procentpunten.
  • De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedroeg 8,28% in april, tegenover 8,57% in maart.
  • De belangrijkste prijsstijgingen in april hadden betrekking op motorbrandstoffen, groenten, fruit, vlees, vloeibare brandstoffen en hotelkamers. Elektriciteit, aardgas en buitenlandse reizen en citytrips hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De inflatie bedraagt 5,60% in april, tegenover 6,67% in maart en 6,62% in februari. De inflatie op basis van de gezondheidsindex vermindert deze maand tot 5,95%, tegenover 7,35% in maart. en 6,84% in februari. De inflatie zonder energieproducten daalt tot 9,02% tegenover 9,25% in maart. en 8,87% in februari. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedroeg 8,28% in april, tegenover 8,57% in maart en 8,28% in februari.

Toelichting over de inflatie

Wat energie betreft, zien we deze maand een verdere sterke daling van de inflatie, die deze maand -17,08% bedraagt ten opzichte van -10,11% vorige maand en 7,93% in februari. Voor elektriciteit bedraagt de inflatie momenteel -20,4% tegen -2,3% vorige maand. In december bedroeg ze nog 35,5%. Voor aardgas gaat ze van -45,6% vorige maand naar -62,1% deze maand. In december bedroeg ze nog 73,1%. In vergelijking met vorige maand daalden de aardgasprijzen met 32,7% en de elektriciteitsprijzen met 18,5%. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 38,0% gestegen in één jaar tijd. De motorbrandstofprijzen lagen 4,6% lager dan in april vorig jaar en waren deze maand 2,1% hoger dan vorige maand.

De inflatie voor diensten is gedaald van 7,06% tot 6,80%. De inflatie voor huur is gestegen van 6,11% tot 6,22%. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) bedraagt deze maand 16,64%, tegenover 17,02% vorige maand. Deze inflatie is het laatste jaar sterk gestegen. In april van vorig jaar was ze nog 5,09%.

Vooral de inflatie van oliën, vis, zuivelproducten, brood en granen en vlees is het afgelopen jaar sterk gestegen. Zo bedraagt de inflatie voor oliën deze maand 24,4%. In april 2022 bedroeg ze nog 13,2%. Voor vis bedraagt de inflatie momenteel 15,5% ten opzichte van 6,8% in april 2022. De inflatie voor zuivelproducten bedraagt deze maand 26,2% ten opzichte van 5,8% in april 2022. Voor brood en granen is de inflatie deze maand 17,2% ten opzichte van 8,2% in april vorig jaar. De inflatie van vlees bedraagt deze maand 13,8% ten opzichte van 4,8% in april 2022.

De terugval van de inflatie in de afgelopen maanden kan toegeschreven worden aan de daling van de prijzen van energie. De energie-inflatie daalt van -10,11% in maart 2023 tot -17,08% in april 2023 en draagt -2,36 procentpunten bij aan de totale inflatie. Voeding, met een inflatie van 16,64%, levert een bijdrage van 3,19 procentpunten.

De prijs van aardgas is met gemiddeld 32,7% gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. De prijs van elektriciteit is deze maand gemiddeld met 18,5% gedaald.

Enkele producten en diensten waarvan de prijs sterk is gestegen ten opzichte van april vorig jaar, zijn:

Stijgend: Inflatie
Hout en andere vaste brandstoffen 49,3%
Huisbrandolie 38,0%
Volle melk 34,6%
Olijfolie 33,3%
Suiker 32,0%
Eieren 30,6%
Andere eetbare oliën dan olijfolie (bv. frituurolie) 30,6%
Magere en halfvolle melk 29,4%

Enkele producten en diensten waarvan de prijs sterk is gedaald ten opzichte van april vorig jaar, zijn:

Dalend: Inflatie
Aardgas -62,1%
Andere brandstoffen (LPG) -32,6%
Elektriciteit -20,4%
Televisies -12,8%
Petroleumgas -9,8%
Diesel -9,0%

De hoofdgroep die in april de grootste positieve impact[i] heeft op de inflatie is voeding en niet-alcoholische dranken met 2,50 procentpunten. De groep “huisvesting, water en energie” heeft de grootste negatieve impact uitgeoefend met -3,07 procentpunten.

De hoofdgroep met de grootste bijdrage [ii] tot de inflatie is voeding en niet-alcoholische dranken met 3,07 procentpunten. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door huisvesting, water en energie met -1,42 procentpunt.

De eerste inflatieraming volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP flash estimate) voor België bedraagt 3,3% voor april 2023.

Toelichting over de indexniveaus

De consumptieprijsindex is in april 2023 met 0,85 punt of 0,67% gedaald tot 126,82 punten, tegenover 127,67 punten in maart 2023 (2013=100). De gezondheidsindex daalt in april met 1,10 punt en bedraagt 126,70 punten tegenover 127,80 punten in maart. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in april 124,79 punten. De volgende spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is vastgelegd op 125,60 punten.

De belangrijkste prijsstijgingen in april hadden betrekking op motorbrandstoffen, groenten, fruit, vlees, vloeibare brandstoffen en hotelkamers. Elektriciteit, aardgas en buitenlandse reizen en citytrips hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Motorbrandstoffen +0,105 punt Elektriciteit -0.870 punt
Groenten +0.100 punt Aardgas -0,585 punt
Fruit +0.090 punt Buitenlandse reizen en citytrips -0,100 punt
Vlees +0,080 punt    
Vloeibare brandstoffen +0,050 punt    
Hotelkamer +0,050 punt    

De prijs van motorbrandstoffen steeg deze maand met gemiddeld 2,1%. De prijs van groenten steeg in april gemiddeld met 3,9%. Fruit werd deze maand gemiddeld 4,7% duurder. Vlees werd deze maand gemiddeld 1,6% duurder. Huisbrandolie werd in april, afgevlakt over 12 maanden, gemiddeld 2,7% duurder. Hotelkamers stegen deze maand gemiddeld 5,9% in prijs.

De prijzen van elektriciteit en aardgas zijn deze maand gemiddeld met respectievelijk 18,5% en 32,7% gedaald. De prijzen van buitenlandse reizen en citytrips daalden met 4,6%.

2013 = 100 Januari Februari Maart April
Consumptieprijsindex 127,84 126,95 127,67 126,82
Inflatie 8,05% 6,62% 6,67% 5,60%
Gezondheidsindex 128,00 126,86 127,80 126,70
Afgevlakte gezondheidsindex* 125,26 125,00 125,08 124,79
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)


[i] De impact op de inflatie toont de wijziging van de inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact houdt niet alleen rekening met het gewicht van de productgroep, maar ook met het feit of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

Indexen
Grafiek
Content
Basisjaren
Inflatie
Grafiek
Content
4 groepen
Grafiek
Content

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd. Het indexcijfer meet niet zozeer het prijsniveau van deze korf voor een bepaalde periode, maar wel de schommeling van dit niveau tussen twee periodes, waarbij de eerste periode als vergelijkingsbasis geldt. Deze verandering in het prijsniveau wordt bovendien niet in absolute, maar in relatieve waarde gemeten. Het indexcijfer van de consumptieprijzen kan worden bepaald als honderd maal de verhouding tussen de waargenomen prijzen van een waaier van goederen en diensten op een gegeven ogenblik en de prijzen van dezelfde goederen en diensten, waargenomen onder dezelfde omstandigheden in de loop van de referentieperiode, die als vergelijkingsbasis wordt gekozen. De prijswaarnemingen vinden steeds plaats in dezelfde regio's.

Sinds 2014 is de consumptieprijsindex een kettingindex waarbij de wegingsreferentieperiode regelmatig wordt opgeschoven en de prijzen en hoeveelheden niet meer vergeleken worden tussen de huidige periode en een vaste referentieperiode, maar de huidige periode vergeleken wordt met een tussenliggende periode. Door deze korte-termijn indices te vermenigvuldigen met elkaar - en dus een ketting vormen - ontstaat een lange-termijn reeks met een vaste referentieperiode.

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

De resultaten zijn beschikbaar op de voorlaatste werkdag van de referentieperiode.

Definities

Gewicht (CPI): Het gewicht representeert het belang van de goederen en diensten opgenomen in de CPI in het totale uitgavenpatroon van de gezinnen. De gewichten worden bepaald op basis van het huishoudbudgetonderzoek.

Consumptieprijsindex (CPI): Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd.

Gezondheidsindex: Het gezondheidsindexcijfer is afgeleid uit het indexcijfer van de consumptieprijzen en is gepubliceerd sinds januari 1994. De actuele waarde van dit indexcijfer wordt bekomen door een aantal producten uit de korf van het indexcijfer van de consumptieprijzen te weren, met name alcoholische dranken (in de winkel gekocht of in een café geconsumeerd ), tabakswaren en motorbrandstoffen (met uitzondering van LPG).

Inflatie: Inflatie wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de waarde van het indexcijfer van de consumptieprijzen van een gegeven maand en het indexcijfer van dezelfde maand het jaar voordien. De inflatie meet dus het tempo waarin het algemene niveau van de prijzen evolueert.

Consumptieprijsindex zonder petroleum producten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : butaan, propaan, vloeibare brandstoffen en motorbrandstoffen.

Consumptieprijsindex zonder energieproducten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : elektriciteit, aardgas, butaan, propaan, vloeibare brandstoffen, vaste brandstoffen en motorbrandstoffen.

Afgevlakte index: De afgevlakte index komt overeen met het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste 4 maanden vermenigvuldigd met een factor 0,98. De afgevlakte index wordt gebruikt als basis voor de indexering van pensioenen, sociale uitkeringen en sommige lonen en wedden. De indexaanpassing van overheidswedden en sociale uitkeringen gebeurt wanneer de afgevlakte index een bepaalde waarde bereikt, de zogenaamde spilindex. Als de afgevlakte index de spilindex bereikt, stijgen de uitkeringen met 2% in de maand volgend op het bereiken van de spilindex. De lonen in de publieke sector stijgen ook met 2%, twee maanden na het bereiken van de spilindex.

De spilindex is een vooraf vastgelegde drempelwaarde, waarmee de afgevlakte gezondheidsindex vergeleken wordt. Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, volgt een indexering van het loon of de uitkering. Deze indexering gebeurt evenredig met het percentage tussen twee spilindexen. Voor de overheidssector en de sociale uitkeringen liggen de spilindexen telkens 2% uit elkaar en volgt er, telkens bij het bereiken van de spilindex, een indexering van 2%. Er zijn ook CAO's waar de spilindexen 1% of 1.5% uit elkaar liggen.Het bereiken van een spilindex resulteert dan uiteraard in een indexering van 1 of 1.5%.
Zie ook: https://bosa.belgium.be/nl/themas/werken-bij-de-overheid/verloning-en-voordelen/loonwedde/indexatie/indexatie-algemene

Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

Metadata

Index-phone

02/277.56.40