Consumptieprijsindex

De inflatie stijgt van 2,27% naar 2,73%

Consumptieprijzen
De inflatie stijgt van 2,27% naar 2,73%

Consumptieprijsindex van augustus 2021

  • De inflatie stijgt van 2,27% naar 2,73% in augustus.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,58 punt of 0,52%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van 1,83% naar 2,30%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in augustus 109,57 punten. De spilindex voor het openbare ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 109,34 punten, werd hierbij overschreden.
  • De toename in inflatie is voornamelijk te wijten aan de toegenomen inflatie voor energie. De prijzen voor aardgas en elektriciteit liggen momenteel boven het hoge niveau van eind 2018. Voor elektriciteit liggen de prijzen zelfs op het hoogste niveau ooit.
  • De inflatie voor voedingsmiddelen en niet-alcoholische dranken blijft negatief en bedraagt momenteel -0,34%.
  • In augustus werden de belangrijkste prijsstijgingen opgetekend voor aardgas, elektriciteit, aankoop van voertuigen, brood en granen, hotelkamer, alcoholische dranken, suikerwaren, private huur en lichaamsverzorging. Buitenlandse reizen en citytrips, vliegtuigtickets en fruit hadden daarentegen een verlagend effect op de index.

Inflatie

De inflatie bedraagt nu 2,73% tegenover 2,27% in juli en 1,63% in juni. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 2,30%, tegenover 1,83% in juli en 1,14% in juni. De inflatie zonder energieproducten stijgt in augustus tot 1,40%, tegenover 1,13% in juli en 0,91% in juni. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 1,65% in augustus, tegenover 1,43% in juli en 1,10% in juni.

De sterk toegenomen inflatie de afgelopen maanden is toe te schrijven aan energieproducten. De inflatie voor energie bedraagt nu 17,15% tegenover 14,66% vorige maand en 10,80% in juni. Elektriciteit is nu 17,4% duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 49,4% duurder op jaarbasis. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 13,0% gedaald in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 15,4% meer dan een jaar geleden.

Bijdrage van energie tot de inflatie

De prijzen voor aardgas en elektriciteit liggen momenteel boven het hoge niveau van eind 2018. Voor elektriciteit liggen de prijzen zelfs op het hoogste niveau ooit.

Elektriciteit en aardgas

De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) bedraagt deze maand -0,27%, tegenover -0,88% vorige maand. De inflatie van diensten is gestegen van 2,12% naar 2,19%. De inflatie van huur bedroeg 2,00% in juli en stijgt naar 2,29% in augustus.

Enkele producten en diensten die ten opzichte van augustus vorig jaar sterk in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Inflatie
Aardgas 49,4%
Andere brandstoffen (LPG) 41,2%
Postverzending 18,1%
Elektriciteit 17,4%
Benzine 15,6%
Diesel 15,0%
Vloeibaar petroleumgas (propaan) 14,8%
Andere tabakswaren (o.a. roltabak) 12,4%

Enkele producten en diensten die ten opzichte van augustus vorig jaar sterk in prijs gedaald zijn, zijn:

Dalend: Inflatie
Andere gegevensverwerkende apparatuur (o.a. smartwatch) -10,0%
Televisies -9,5%
Vers fruit -5,5%
Smartphones -5,1%
Aardappelen -5,0%
Mineraalwater -4,4%
Software -4,4%

De hoofdgroep die in augustus de grootste positieve impact[i] heeft op de inflatie is huisvesting, water en energie met 0,89 procentpunt. De groep voeding en alcoholvrije dranken heeft de grootste negatieve impact uitgeoefend met -0,69 procentpunt.

Impact op de inflatie

De hoofdgroep met de grootste bijdrage[ii] tot de inflatie is huisvesting, water en energie met 1,20 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door voeding en alcoholvrije dranken met -0,06 procentpunt.

Bijdrage tot de inflatie

De eerste inflatieraming volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP flash estimate) voor België bedraagt 4,7% voor augustus 2021 ten opzichte van 1,4% in juli. De tijdelijke toename in inflatie voor de HICP deze maand is te wijten aan de verschuiving van de solden vorig jaar van juli naar augustus. In juli lag de HICP inflatie omwille van dezelfde reden dan ook tijdelijk fors lager.

Toelichting indexniveaus

Indexevolutie

In augustus 2021 is de consumptieprijsindex met 0,58 punt of 0,52% gestegen en bedraagt nu 112,83 punten tegenover 112,25 punten in juli 2021 (2013=100). De gezondheidsindex stijgt in augustus met 0,56 punt en bedraagt 112,74 punten tegenover 112,18 punten in juli. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in augustus 109,57 punten. De spilindex voor het openbare ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 109,34 punten, werd hierbij overschreden. Dit betekent dat de sociale uitkeringen en de pensioenen in september met 2% worden verhoogd. De wedden in de openbare sector worden in oktober met 2% geïndexeerd. De vorige spilindexoverschrijding vond in februari 2020 plaats. De volgende spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is vastgelegd op 111,53 punten.

De producten met het grootste verhogend effect in augustus zijn aardgas, elektriciteit, aankoop van voertuigen, brood en granen, hotelkamer, alcoholische dranken, suikerwaren, private huur en lichaamsverzorging. Buitenlandse reizen en citytrips, vliegtuigtickets en fruit hadden daarentegen een verlagend effect op de index. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Aardgas +0,120 punt Buitenlandse reizen en citytrips -0,045 punt
Elektriciteit +0,100 punt Vliegtuigtickets -0,040 punt
Aankoop van voertuigen +0,080 punt Fruit -0,040 punt
Brood en granen +0,065 punt    
Hotelkamer +0,060 punt    
Alcoholische dranken +0,060 punt    
Suikerwaren +0,055 punt    
Private huur +0,035 punt    
Lichaamsverzorging +0,030 punt    

Aardgas en elektriciteit werden deze maand respectievelijk gemiddeld 6,9% en 2,6% duurder. De prijzen voor aankoop van voertuigen stegen deze maand gemiddeld met 1,1%. Brood en granen werden deze maand gemiddeld 2,0% duurder. Hotelkamers stegen gemiddeld met 7,3% in prijs. Alcoholische dranken werden gemiddeld 3,1% duurder. De prijzen voor suikerwaren stegen gemiddeld met 4,6%. Private huur steeg deze maand gemiddeld 0,4% in prijs. Lichaamsverzorging werd gemiddeld 1,0% duurder.

Buitenlandse reizen en citytrips werden, na seizoenscorrectie, gemiddeld 2,3% goedkoper deze maand. De prijzen voor vliegtuigtickets daalden met gemiddeld 5,7%. Fruit werd deze maand gemiddeld 2,1% goedkoper.

2013 = 100 Mei Juni Juli Augustus
Consumptieprijsindex 111,05 111,30 112,25 112,83
Inflatie 1,46% 1,63% 2,27% 2,73%
Gezondheidsindex 110,99 111,31 112,18 112,74
Afgevlakte gezondheidsindex* 108,50 108,73 109,13 109,57
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)


[i] De impact op de inflatie toont de wijziging van de inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact houdt niet alleen rekening met het gewicht van de productgroep, maar ook met het feit of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

Indexen
Grafiek
Content
Basisjaren
Inflatie
Grafiek
Content
4 groepen
Grafiek
Content

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd. Het indexcijfer meet niet zozeer het prijsniveau van deze korf voor een bepaalde periode, maar wel de schommeling van dit niveau tussen twee periodes, waarbij de eerste periode als vergelijkingsbasis geldt. Deze verandering in het prijsniveau wordt bovendien niet in absolute, maar in relatieve waarde gemeten. Het indexcijfer van de consumptieprijzen kan worden bepaald als honderd maal de verhouding tussen de waargenomen prijzen van een waaier van goederen en diensten op een gegeven ogenblik en de prijzen van dezelfde goederen en diensten, waargenomen onder dezelfde omstandigheden in de loop van de referentieperiode, die als vergelijkingsbasis wordt gekozen. De prijswaarnemingen vinden steeds plaats in dezelfde regio's.

Sinds 2014 is de consumptieprijsindex een kettingindex waarbij de wegingsreferentieperiode regelmatig wordt opgeschoven en de prijzen en hoeveelheden niet meer vergeleken worden tussen de huidige periode en een vaste referentieperiode, maar de huidige periode vergeleken wordt met een tussenliggende periode. Door deze korte-termijn indices te vermenigvuldigen met elkaar - en dus een ketting vormen - ontstaat een lange-termijn reeks met een vaste referentieperiode.

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

De resultaten zijn beschikbaar op de voorlaatste werkdag van de referentieperiode.

Definities

Gewicht (CPI): Het gewicht representeert het belang van de goederen en diensten opgenomen in de CPI in het totale uitgavenpatroon van de gezinnen. De gewichten worden bepaald op basis van het huishoudbudgetonderzoek.

Consumptieprijsindex (CPI): Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd.

Gezondheidsindex: Het gezondheidsindexcijfer is afgeleid uit het indexcijfer van de consumptieprijzen en is gepubliceerd sinds januari 1994. De actuele waarde van dit indexcijfer wordt bekomen door een aantal producten uit de korf van het indexcijfer van de consumptieprijzen te weren, met name alcoholische dranken (in de winkel gekocht of in een café geconsumeerd ), tabakswaren en motorbrandstoffen (met uitzondering van LPG).

Inflatie: Inflatie wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de waarde van het indexcijfer van de consumptieprijzen van een gegeven maand en het indexcijfer van dezelfde maand het jaar voordien. De inflatie meet dus het tempo waarin het algemene niveau van de prijzen evolueert.

Consumptieprijsindex zonder petroleum producten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : butaan, propaan, vloeibare brandstoffen en motorbrandstoffen.

Consumptieprijsindex zonder energieproducten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : elektriciteit, aardgas, butaan, propaan, vloeibare brandstoffen, vaste brandstoffen en motorbrandstoffen.

Afgevlakte index: De afgevlakte index komt overeen met het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste 4 maanden vermenigvuldigd met een factor 0,98. De afgevlakte index wordt gebruikt als basis voor de indexering van pensioenen, sociale uitkeringen en sommige lonen en wedden. De indexaanpassing van overheidswedden en sociale uitkeringen gebeurt wanneer de afgevlakte index een bepaalde waarde bereikt, de zogenaamde spilindex. Als de afgevlakte index de spilindex bereikt, stijgen de uitkeringen met 2% in de maand volgend op het bereiken van de spilindex. De lonen in de publieke sector stijgen ook met 2%, twee maanden na het bereiken van de spilindex.

De spilindex is een vooraf vastgelegde drempelwaarde, waarmee de afgevlakte gezondheidsindex vergeleken wordt. Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, volgt een indexering van het loon of de uitkering. Deze indexering gebeurt evenredig met het percentage tussen twee spilindexen. Voor de overheidssector en de sociale uitkeringen liggen de spilindexen telkens 2% uit elkaar en volgt er, telkens bij het bereiken van de spilindex, een indexering van 2%. Er zijn ook CAO's waar de spilindexen 1% of 1.5% uit elkaar liggen.Het bereiken van een spilindex resulteert dan uiteraard in een indexering van 1 of 1.5%.
Zie ook : http://www.wedden.fgov.be/indexation/default.htm
En : http://www.traitements.fgov.be/indexation/default.htm

Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

Metadata

Index-phone

02/277.56.40