Consumptieprijsindex

De inflatie daalt van 1,71% naar 1,48%

Consumptieprijzen
Consumptieprijsindex - Gezondheidsindex

Consumptieprijsindex van februari 2018

  • De inflatie daalt van 1,71% naar 1,48% in februari.
  • De inflatie bereikt hiermee haar laagste niveau sinds februari 2016 toen deze 1,39% bedroeg.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,16 punt of 0,15%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex daalt van 1,64% naar 1,41%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in februari 104,10 punten.
  • Er waren in februari voornamelijk prijsstijgingen voor fruit, bloemen en planten, elektriciteit, zuivelproducten en hotelkamer. Motorbrandstoffen en suiker, chocolade en confituur hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De consumptieprijsindex van de maand februari 2018 bedraagt 106,22 punten. De index stijgt deze maand met 0,16 punt. De inflatie daalt van 1,71% naar 1,48%. De gezondheidsindex stijgt deze maand met 0,17 punt en bedraagt 106,54 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex daalt van 1,64% naar 1,41%. Er waren deze maand vooral prijsstijgingen voor fruit, bloemen en planten, elektriciteit, zuivelproducten en hotelkamer. Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor motorbrandstoffen en suiker, chocolade en confituur.

De consumptieprijsindex is in februari 2018 gestegen met 0,16 punt of 0,15% en bedraagt nu 106,22 punten tegenover 106,06 punten in januari 2018 (2013 = 100).

CPI_1graph201802_nl.png

De gezondheidsindex stijgt in februari met 0,17 punt tot 106,54 punten tegenover 106,37 punten in januari. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in februari 104,10 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 105,10 punten, is niet overschreden. De laatste spilindexoverschrijding vond in mei 2017 plaats.

De producten met het grootste verhogend effect in februari waren fruit, bloemen en planten, elektriciteit, zuivelproducten en hotelkamer. Motorbrandstoffen en suiker, chocolade en confituur hadden daarentegen het grootste verlagend effect tegenover vorige maand. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Fruit +0,040 punt Suiker, chocolade en confituur -0,035 punt
Bloemen en planten +0,035 punt Motorbrandstoffen -0,020 punt
Elektriciteit +0,030 punt    
Zuivelproducten +0,020 punt    
Hotelkamer +0,020 punt    

Fruit steeg gemiddeld met 3,0% in prijs. Bloemen en planten werden deze maand gemiddeld 6,7% duurder; zoals elk jaar werden vooral prijsstijgingen genoteerd voor de rozen wegens Valentijn. Elektriciteit werd gemiddeld 0,8% duurder in februari. De prijzen voor zuivelproducten stegen 0,9% ten opzichte van vorige maand. Hotelkamers werden in februari gemiddeld 2,6% duurder.

Suiker, chocolade en confituur werden in februari 3,3% goedkoper, er werden vooral prijsdalingen genoteerd voor chocolade. Motorbrandstoffen daalden deze maand gemiddeld 0,6% ten opzichte van vorige maand.

De inflatie bedraagt nu 1,48%, tegenover 1,71% in januari en 2,13% in december. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 1,41%, tegenover 1,64% in januari en 2,02% in december. De inflatie zonder energieproducten daalt in februari tot 1,42% tegenover 1,55% vorige maand en 1,65% in december. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 1,60% in februari, tegenover 1,65% in januari en 1,68% in december.

Voor voeding bedraagt de inflatie nu 1,43% tegenover 2,20% vorige maand en 2,10% in december. Vers fruit kost 5,1% meer dan in februari 2017. Verse groenten zijn 14,7% goedkoper dan een jaar geleden. Vis en zeevruchten zijn 1,8% duurder dan in februari 2017. Oliën en vetten kosten 8,8% meer dan vorig jaar, voornamelijk boter is duurder (inflatie van 18,6%). Alcoholvrije dranken zijn 3,7% duurder dan in februari vorig jaar. Alcoholische dranken zijn 2,7% duurder in vergelijking met februari vorig jaar. De prijs van tabak steeg met 5,6% ten opzichte van februari vorig jaar. De inflatie voor energie bedraagt nu 2,03% tegenover 2,99% vorige maand en 6,49% in december. Elektriciteit is nu 1,2% goedkoper dan een jaar geleden. Aardgas is 3,6% duurder dan vorig jaar in februari. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 10,8% gestegen in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 1,8% meer dan een jaar geleden. De inflatie voor de diensten gaat van 1,91% naar 2,00%. De inflatie voor de huur daalt en bedraagt 0,96% tegenover 1,16% in januari.

De hoofdgroep die in februari de grootste positieve impact heeft op inflatie is hotels, cafés en restaurants met 0,15 procentpunt. De grootste negatieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door stoffering en huishoudelijke apparaten met -0,09 procentpunt.

CPI_3graph201802_nl.png

De hoofdgroep met de grootste bijdrage tot de inflatie is huisvesting, water en energie met 0,31 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door communicatie en onderwijs beide met 0,01 procentpunt.

CPI_4graph201802_nl.png

CPI_2graph201802_nl.png

2013 = 100 November 2017 December 2017 Januari 2018 Februari 2018
Consumptieprijsindex 105,55 105,75 106,06 106,22
Inflatie 2,07% 2,13% 1,71% 1,48%
Gezondheidsindex 105,85 106,15 106,37 106,54
Afgevlakte gezondheidsindex* 103,61 103,72 103,93 104,10
* gedefinieerd in de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad 27 april 2015)
Indexen
Grafiek
Content
Basisjaren
Inflatie
Grafiek
Content
4 groepen
Grafiek
Content

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd. Het indexcijfer meet niet zozeer het prijsniveau van deze korf voor een bepaalde periode, maar wel de schommeling van dit niveau tussen twee periodes, waarbij de eerste periode als vergelijkingsbasis geldt. Deze verandering in het prijsniveau wordt bovendien niet in absolute, maar in relatieve waarde gemeten. Het indexcijfer van de consumptieprijzen kan worden bepaald als honderd maal de verhouding tussen de waargenomen prijzen van een waaier van goederen en diensten op een gegeven ogenblik en de prijzen van dezelfde goederen en diensten, waargenomen onder dezelfde omstandigheden in de loop van de referentieperiode, die als vergelijkingsbasis wordt gekozen. De prijswaarnemingen vinden steeds plaats in dezelfde regio's.

Sinds 2014 is de consumptieprijsindex een kettingindex waarbij de wegingsreferentieperiode regelmatig wordt opgeschoven en de prijzen en hoeveelheden niet meer vergeleken worden tussen de huidige periode en een vaste referentieperiode, maar de huidige periode vergeleken wordt met een tussenliggende periode. Door deze korte-termijn indices te vermenigvuldigen met elkaar - en dus een ketting vormen - ontstaat een lange-termijn reeks met een vaste referentieperiode.

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

De resultaten zijn beschikbaar op de voorlaatste werkdag van de referentieperiode.

Definities

Gewicht (CPI): Het gewicht representeert het belang van de goederen en diensten opgenomen in de CPI in het totale uitgavenpatroon van de gezinnen. De gewichten worden bepaald op basis van het huishoudbudgetonderzoek.

Consumptieprijsindex (CPI): Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd.

Gezondheidsindex: Het gezondheidsindexcijfer is afgeleid uit het indexcijfer van de consumptieprijzen en is gepubliceerd sinds januari 1994. De actuele waarde van dit indexcijfer wordt bekomen door een aantal producten uit de korf van het indexcijfer van de consumptieprijzen te weren, met name alcoholische dranken (in de winkel gekocht of in een café geconsumeerd ), tabakswaren en motorbrandstoffen (met uitzondering van LPG).

Inflatie: Inflatie wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de waarde van het indexcijfer van de consumptieprijzen van een gegeven maand en het indexcijfer van dezelfde maand het jaar voordien. De inflatie meet dus het tempo waarin het algemene niveau van de prijzen evolueert.

Consumptieprijsindex zonder petroleum producten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : butaan, propaan, vloeibare brandstoffen en motorbrandstoffen.

Consumptieprijsindex zonder energieproducten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : elektriciteit, aardgas, butaan, propaan, vloeibare brandstoffen, vaste brandstoffen en motorbrandstoffen.

Afgevlakte index: De afgevlakte index komt overeen met het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste 4 maanden vermenigvuldigd met een factor 0,98. De afgevlakte index wordt gebruikt als basis voor de indexering van pensioenen, sociale uitkeringen en sommige lonen en wedden. De indexaanpassing van overheidswedden en sociale uitkeringen gebeurt wanneer de afgevlakte index een bepaalde waarde overschrijdt, de zogenaamde spilindex. Als de afgevlakte index de spilindex overschrijdt, stijgen de uitkeringen met 2% in de maand volgend op overschrijding van de spilindex. De lonen in de publieke sector stijgen ook met 2%, twee maanden na overschrijden van de spilindex.

De spilindex is een vooraf vastgelegde drempelwaarde, waarmee de afgevlakte gezondheidsindex vergeleken wordt. Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, volgt een indexering van het loon of de uitkering. Deze indexering gebeurt evenredig met het percentage tussen twee spilindexen. Voor de overheidssector en de sociale uitkeringen liggen de spilindexen telkens 2% uit elkaar en volgt er, telkens bij een overschrijding, een indexering van 2%. Er zijn ook CAO's waar de spilindexen 1% of 1.5% uit elkaar liggen. De overschrijding van een spilindex resulteert dan uiteraard in een indexering van 1 of 1.5%.
Zie ook : http://www.wedden.fgov.be/indexation/default.htm
En : http://www.traitements.fgov.be/indexation/default.htm

Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

Metadata