Consumptieprijsindex

De inflatie bedraagt 3,20%

Consumptieprijzen
De inflatie bedraagt 3,20%

Consumptieprijsindex van februari 2024

  • De inflatie stijgt in februari van 1,75% naar 3,20%.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,93 punt of met 0,71%.
  • De inflatie op basis van de gezondheidsindex stijgt van 1,71% naar 3,22%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in februari 127,21 punten.
  • De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) daalt voor de 11de maand op rij en komt deze maand uit op 4,65% tegenover 6,58% in januari. De bijdrage van voeding tot de inflatie bedraagt momenteel 0,95 procentpunt.
  • De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, daalt voor de 9de maand in rij en bedraagt 4,25% in februari, tegenover 4,70% in januari.
  • De belangrijkste prijsstijgingen in februari hebben betrekking op aardgas, elektriciteit, motorbrandstoffen, hotelkamers, huur, groenten en alcoholische dranken. Snoepgoed, vakantiedorpen en producten voor huisdieren hebben daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De inflatie bedraagt 3,20% in februari tegenover 1,75% in januari en 1,35% in december. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 3,22% tegenover 1,71% in januari en 1,28% in december. De inflatie zonder energieproducten blijft met 5,04% vrij stabiel tegenover 5,01% in januari en 5,70% in december. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 4,25% in februari, tegenover 4,70% in januari en 5,47% in december.

Toelichting over de inflatie

Wat energie betreft, zien we sinds februari 2023 een negatieve inflatie, die deze maand -5,34% bedraagt ten opzichte van -22,30% vorige maand en -26,46% in december. Voor elektriciteit bedraagt de inflatie momenteel -12,2% tegenover -31,7% vorige maand. Voor aardgas gaat de inflatie van -51,9% vorige maand naar -3,6% deze maand. In vergelijking met vorige maand zijn de aardgasprijzen met 44,6% gestegen en de elektriciteitsprijzen met 7,7% . Deze stijgingen zijn het gevolg van het verder uitdoven van de impact van het basispakket voor elektriciteit en aardgas. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 5,0% gedaald in één jaar tijd. De motorbrandstoffen werden 0,7% duurder dan in februari vorig jaar en waren deze maand 4,1% hoger dan vorige maand.

De inflatie voor de diensten daalt van 5,15% naar 4,92%. De inflatie voor huur daalt van 5,91% naar 5,72%. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) bedraagt deze maand 4,65% tegenover 6,58% vorige maand. Deze inflatie was sinds begin 2022 fors toegenomen om in maart 2023 met 17,02% het hoogste punt te bereiken. Sindsdien daalde ze geleidelijk tot het niveau van 4,65% in februari 2024.

De terugval van de totale inflatie, die in september 2022 met 12.27% haar hoogste punt bereikte, kan toegeschreven worden aan de lagere energieprijzen. De energie-inflatie gaat van -22,30% in januari tot -5,34% in februari en draagt -0,68 procentpunten bij aan de totale inflatie. Voeding, met een inflatie van 4,65%, levert een bijdrage van 0,95 procentpunt.

De prijs voor aardgas steeg in februari met 44,6% ten opzichte van de voorgaande maand. De prijs van elektriciteit is deze maand gemiddeld met 7,7% gestegen. Zoals hierboven reeds vermeld, gaat het niet over een stijginge van de zuivere energiekost, maar is het een gevolg van het verder uitdoven van de 12 maand durende impact van de basispaketten in het indecijfer.

Enkele producten en diensten die ten opzichte van februari vorig jaar sterk in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Inflatie
Verse zeevruchten 31,8%
Wijn op basis van ander fruit (cider) 30,4%
Olijfolie 23,7%
Schapen- en lamsvlees 23,0%
Andere tabakswaren (roltabak) 20,0%
Aardappelen 17,1%
Alcoholvrije bieren 15,4%
Kranten 14,7%

Enkele producten en diensten die ten opzichte van februari vorig jaar sterk in prijs zijn gedaald, zijn:

Dalend: Inflatie
Elektriciteit -12,2%
Mobiele telefoontoestellen -10,9%
Computers (laptops) -8,6%
Mobiele telefoondiensten -8,5%
Videoapparatuur (televisie) -8,0%
Volle melk -7,7%
Magere en halfvolle melk -6,4%
Toebehoren voor computers -6,0%

De hoofdgroep die in februari de grootste positieve impact[i] heeft op de inflatie is “voeding en niet-alcoholische dranken” met 0,38 procentpunt. De groep “huisvesting, water en energie” heeft de grootste negatieve impact uitgeoefend met -0,83 procentpunt.

De hoofdgroep met de grootste bijdrage[ii] tot de inflatie is “voeding en niet-alcoholische dranken” met 0,90 procentpunten. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door “huisvesting, water en energie” met -0,11 procentpunt.

De eerste inflatieraming volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP flash estimate) voor België bedraagt 3,6% in februari 2024. 

De consumptieprijsindex stijgt in februari 2024 met 0,93 punt of 0,71% tot 131,01 punten, tegenover 130,08 punten in januari 2024 (2013=100). De gezondheidsindex stijgt in februari met 0,76 punt en bedraagt 130,95 punten tegenover 130,19 punten in januari. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in februari 127,21 punten. De volgende spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is vastgelegd op 128,11 punten.

De belangrijkste prijsstijgingen in februari hebben betrekking op aardgas, elektriciteit, motorbrandstoffen, hotelkamers, huur, groenten en alcoholische dranken. Snoepgoed, vakantiedorpen en producten voor huisdieren hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Aardgas +0,485 punt Suikerwaren -0,055 punt
Elektriciteit +0,190 punt Vakantiedorpen -0,055 punt
Motorbrandstoffen +0,180 punt Producten voor huisdieren -0,035 punt
Hotelkamer +0,070 punt    
Huur +0,050 punt    
Groenten +0,040 punt    
Alcoholische dranken +0,040 punt    

Aardgas en elektriciteit zijn deze maand respectievelijk met 44,6% en 7,7% gestegen. Motorbrandstoffen werden gemiddeld 4,1% duurder. Hotelkamers stegen deze maand gemiddeld met 5,8% in prijs ten opzichte van vorige maand. Huur werd gemiddeld 0,6% duurder. Groenten werden deze maand 1,5% duurder. De prijs van alcoholische dranken stijgt met 1,7% tegenover vorige maand.

De prijs van snoepgoed is deze maand gemiddeld met 3,5% gedaald. Vakantiedorpen werden 5,1% goedkoper dan vorige maand. Tot slot werden de prijzen van producten voor huisdieren gemiddeld 2,7% goedkoper.

2013 = 100 November December Januari Februari
Consumptieprijsindex 128,89 129,45 130,08 131,01
Inflatie 0,76% 1,35% 1,75% 3,20%
Gezondheidsindex 128,55 129,53 130,19 130,95
Afgevlakte gezondheidsindex* 125,73 125,91 126,56 127,21
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)

 


[i] De impact op de inflatie toont de wijziging van de inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact houdt niet alleen rekening met het gewicht van de productgroep, maar ook met het feit of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

Indexen
Grafiek
Content
Basisjaren
Inflatie
Grafiek
Content
4 groepen
Grafiek
Content

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd. Het indexcijfer meet niet zozeer het prijsniveau van deze korf voor een bepaalde periode, maar wel de schommeling van dit niveau tussen twee periodes, waarbij de eerste periode als vergelijkingsbasis geldt. Deze verandering in het prijsniveau wordt bovendien niet in absolute, maar in relatieve waarde gemeten. Het indexcijfer van de consumptieprijzen kan worden bepaald als honderd maal de verhouding tussen de waargenomen prijzen van een waaier van goederen en diensten op een gegeven ogenblik en de prijzen van dezelfde goederen en diensten, waargenomen onder dezelfde omstandigheden in de loop van de referentieperiode, die als vergelijkingsbasis wordt gekozen. De prijswaarnemingen vinden steeds plaats in dezelfde regio's.

Sinds 2014 is de consumptieprijsindex een kettingindex waarbij de wegingsreferentieperiode regelmatig wordt opgeschoven en de prijzen en hoeveelheden niet meer vergeleken worden tussen de huidige periode en een vaste referentieperiode, maar de huidige periode vergeleken wordt met een tussenliggende periode. Door deze korte-termijn indices te vermenigvuldigen met elkaar - en dus een ketting vormen - ontstaat een lange-termijn reeks met een vaste referentieperiode.

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

De resultaten zijn beschikbaar op de voorlaatste werkdag van de referentieperiode.

Definities

Gewicht (CPI): Het gewicht representeert het belang van de goederen en diensten opgenomen in de CPI in het totale uitgavenpatroon van de gezinnen. De gewichten worden bepaald op basis van het huishoudbudgetonderzoek.

Consumptieprijsindex (CPI): Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd.

Gezondheidsindex: Het gezondheidsindexcijfer is afgeleid uit het indexcijfer van de consumptieprijzen en is gepubliceerd sinds januari 1994. De actuele waarde van dit indexcijfer wordt bekomen door een aantal producten uit de korf van het indexcijfer van de consumptieprijzen te weren, met name alcoholische dranken (in de winkel gekocht of in een café geconsumeerd ), tabakswaren en motorbrandstoffen (met uitzondering van LPG).

Inflatie: Inflatie wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de waarde van het indexcijfer van de consumptieprijzen van een gegeven maand en het indexcijfer van dezelfde maand het jaar voordien. De inflatie meet dus het tempo waarin het algemene niveau van de prijzen evolueert.

Consumptieprijsindex zonder petroleum producten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : butaan, propaan, vloeibare brandstoffen en motorbrandstoffen.

Consumptieprijsindex zonder energieproducten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : elektriciteit, aardgas, butaan, propaan, vloeibare brandstoffen, vaste brandstoffen en motorbrandstoffen.

Afgevlakte index: De afgevlakte index komt overeen met het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste 4 maanden vermenigvuldigd met een factor 0,98. De afgevlakte index wordt gebruikt als basis voor de indexering van pensioenen, sociale uitkeringen en sommige lonen en wedden. De indexaanpassing van overheidswedden en sociale uitkeringen gebeurt wanneer de afgevlakte index een bepaalde waarde bereikt, de zogenaamde spilindex. Als de afgevlakte index de spilindex bereikt, stijgen de uitkeringen met 2% in de maand volgend op het bereiken van de spilindex. De lonen in de publieke sector stijgen ook met 2%, twee maanden na het bereiken van de spilindex.

De spilindex is een vooraf vastgelegde drempelwaarde, waarmee de afgevlakte gezondheidsindex vergeleken wordt. Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, volgt een indexering van het loon of de uitkering. Deze indexering gebeurt evenredig met het percentage tussen twee spilindexen. Voor de overheidssector en de sociale uitkeringen liggen de spilindexen telkens 2% uit elkaar en volgt er, telkens bij het bereiken van de spilindex, een indexering van 2%. Er zijn ook CAO's waar de spilindexen 1% of 1.5% uit elkaar liggen.Het bereiken van een spilindex resulteert dan uiteraard in een indexering van 1 of 1.5%.
Zie ook: https://bosa.belgium.be/nl/themas/werken-bij-de-overheid/verloning-en-voordelen/loonwedde/indexatie/indexatie-algemene

Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

Metadata

Index-phone

02/277.56.40