Consumptieprijsindex

Inflatie stijgt voor de tweede maand op rij en bedraagt 1,41%

Consumptieprijzen
Inflatie stijgt voor de tweede maand op rij en bedraagt 1,41%

Consumptieprijsindex van januari 2020

  • De inflatie stijgt van 0,76% naar 1,41% in januari.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,65 punt of 0,60%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van 0,67% naar 1,12%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in januari 107,04 punten.
  • In januari waren de belangrijkste prijsstijgingen te vinden bij huur, motorbrandstoffen, huishoudelijke diensten, groenten, hotelkamers, zuivelproducten en verzekeringen in verband met de gezondheid. Elektriciteit, aardgas en vakantiedorpen hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De consumptieprijsindex van de maand januari 2020 bedraagt 109,69 punten, een stijging met 0,65 punt. De inflatie stijgt van 0,76% naar 1,41%. De gezondheidsindex stijgt deze maand met 0,54 punt en bedraagt 109,72 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex stijgt van 0,67% naar 1,12%. De belangrijkste prijsstijgingen waren te vinden bij huur, motorbrandstoffen, huishoudelijke diensten, groenten, hotelkamers, zuivelproducten en verzekeringen in verband met de gezondheid. Deze prijsstijgingen werden gedeeltelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor elektriciteit, aardgas en vakantiedorpen.

cpi01/2020

De consumptieprijsindex is in januari 2020 gestegen met 0,65 punt of 0,60% en bedraagt nu 109,69 punten tegenover 109,04 punten in december 2019 (2013 = 100).

De gezondheidsindex stijgt in januari met 0,54 punt tot 109,72 punten tegenover 109,18 punten in december. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in januari 107,04 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 107,20 punten, werd deze maand niet bereikt. De vorige spilindexoverschrijding vond in augustus 2018 plaats.

De producten met de grootste opwaartse invloed in januari waren huur, motorbrandstoffen, huishoudelijke diensten, groenten, hotelkamers, zuivelproducten en verzekeringen in verband met de gezondheid.

Omgekeerd waren elektriciteit, aardgas en vakantiedorpen de producten met de grootste neerwaartse invloed in vergelijking met de vorige maand. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Huur +0,160 punt Elektriciteit -0,085 punt
Motorbrandstoffen +0,120 punt Aardgas -0,040 punt
Huishoudelijke diensten +0,065 punt Vakantiedorpen -0,035 punt
Groenten +0,065 punt    
Hotelkamers +0,045 punt    
Zuivelproducten +0,040 punt    
Verzekeringen i.v.m. de gezondheid +0,040 punt    

Ten opzichte van vorige maand werd de huur 2,0% duurder. Motorbrandstoffen werden deze maand gemiddeld 3,2% duurder. Huishoudelijke diensten kostten 5,7% meer. Groenten, hotelkamers, zuivelproducten en verzekeringen in verband met de gezondheid zijn deze maand met respectievelijk 3,2%, 6,9%, 1,8% en 2,9% gestegen.

De elektriciteits- en aardgasprijzen daalden deze maand met 2,4%. Na correctie van de seizoensinvloeden zijn de prijzen van vakantiedorpen gemiddeld met 6,6 % gedaald ten opzichte van de vorige maand.

De inflatie bedraagt nu 1,41%, tegenover 0,76% in december en 0,39% in november. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 1,12%, tegenover 0,67% in december en 0,48% in november. De inflatie zonder energieproducten stijgt in januari tot 1,79% tegenover 1,37% in december en 1,35% in november. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt in januari 1,86% tegenover 1,45% in december en 1,46% in november.

Voor voeding bedraagt de inflatie nu 1,03% tegenover 0,45% vorige maand en 0,24% in november. Vers fruit kost 2,8% meer dan in januari 2019. Verse groenten zijn 2,5% goedkoper dan een jaar geleden. Vis en zeevruchten zijn 0,1% goedkoper dan in januari 2019. Vlees is daarentegen 2,6% duurder dan in januari 2019. Alcoholvrije dranken zijn gemiddeld 0,2% duurder dan in januari vorig jaar. Alcoholische dranken kosten 0,3% meer dan een jaar geleden. De prijs van tabak steeg met 4,8% ten opzichte van januari 2019.

De inflatie voor energie bedraagt nu -1,17% tegenover -4,36% vorige maand en -7,29% in november. Elektriciteit is nu 6,3% goedkoper dan een jaar geleden. Aardgas is 14,7% goedkoper op jaarbasis. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 0,7% gedaald in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 8,9% meer dan een jaar geleden. De inflatie voor de diensten steeg van 1,93% naar 2,37%. De inflatie voor de huur bedroeg 1,24% in december en ze is gestegen tot 2,78% in januari.

De producten en diensten die ten opzichte van januari vorig jaar het sterkst in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Inflatie
Andere motorbrandstoffen voor privévoertuigen (LPG) 18,8%
Postverzending 13,8%
Hotels en gelijkaardige diensten 13,3%
Kranten 10,9%
Software 10,8%
Benzine 10,6%
Georganiseerde vakanties in België 10,2%
Andere tabakswaren 9,3%
Ontbijtgranen 8,0%
Diesel 7,7%
Educatieve boeken 7,5%
Huishoudelijke diensten 6,6%

De producten en diensten die ten opzichte van januari vorig jaar het sterkst in prijs daalden, zijn:

Dalend: Inflatie
Aardgas -14,7%
Gerookte vis -7,8%
Cacao en chocolade in poedervorm -7,7%
Mobiele telefoondiensten -7,1%
Elektriciteit -6,3%
Andere opslagmedia (geheugenkaart) -4,6%
Verse zeevruchten -4,5%
Wasmachines, droogkasten, vaatwasmachines -4,3%
Videoapparatuur -3,4%
Mobiele telefoontoestellen -3,3%
Camera's -3,1%
Confituur, marmelade en honing -2,8%

De hoofdgroep die de grootste positieve impact[i] heeft op de inflatie is transport met 0,43 procentpunt. De grootste negatieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door “Huisvesting, water en energie” met -0,60 procentpunt.

cpi01/2020

De hoofdgroep met de grootste bijdrage[ii] tot de inflatie is transport met 0,59 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door huisvesting, water en energie met -0,22 procentpunt.

cpi01/2020

cpi01/2020

2013 = 100 Oktober November December Januari
Consumptieprijsindex 108,83 108,90 109,04 109,69
Inflatie 0,48% 0,39% 0,76% 1,41%
Gezondheidsindex 108,98 109,00 109,18 109,72
Afgevlakte gezondheidsindex* 106,75 106,73 106,76 107,04
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)
 

[i] Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

Indexen
Grafiek
Content
Basisjaren
Inflatie
Grafiek
Content
4 groepen
Grafiek
Content

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd. Het indexcijfer meet niet zozeer het prijsniveau van deze korf voor een bepaalde periode, maar wel de schommeling van dit niveau tussen twee periodes, waarbij de eerste periode als vergelijkingsbasis geldt. Deze verandering in het prijsniveau wordt bovendien niet in absolute, maar in relatieve waarde gemeten. Het indexcijfer van de consumptieprijzen kan worden bepaald als honderd maal de verhouding tussen de waargenomen prijzen van een waaier van goederen en diensten op een gegeven ogenblik en de prijzen van dezelfde goederen en diensten, waargenomen onder dezelfde omstandigheden in de loop van de referentieperiode, die als vergelijkingsbasis wordt gekozen. De prijswaarnemingen vinden steeds plaats in dezelfde regio's.

Sinds 2014 is de consumptieprijsindex een kettingindex waarbij de wegingsreferentieperiode regelmatig wordt opgeschoven en de prijzen en hoeveelheden niet meer vergeleken worden tussen de huidige periode en een vaste referentieperiode, maar de huidige periode vergeleken wordt met een tussenliggende periode. Door deze korte-termijn indices te vermenigvuldigen met elkaar - en dus een ketting vormen - ontstaat een lange-termijn reeks met een vaste referentieperiode.

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

De resultaten zijn beschikbaar op de voorlaatste werkdag van de referentieperiode.

Definities

Gewicht (CPI): Het gewicht representeert het belang van de goederen en diensten opgenomen in de CPI in het totale uitgavenpatroon van de gezinnen. De gewichten worden bepaald op basis van het huishoudbudgetonderzoek.

Consumptieprijsindex (CPI): Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd.

Gezondheidsindex: Het gezondheidsindexcijfer is afgeleid uit het indexcijfer van de consumptieprijzen en is gepubliceerd sinds januari 1994. De actuele waarde van dit indexcijfer wordt bekomen door een aantal producten uit de korf van het indexcijfer van de consumptieprijzen te weren, met name alcoholische dranken (in de winkel gekocht of in een café geconsumeerd ), tabakswaren en motorbrandstoffen (met uitzondering van LPG).

Inflatie: Inflatie wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de waarde van het indexcijfer van de consumptieprijzen van een gegeven maand en het indexcijfer van dezelfde maand het jaar voordien. De inflatie meet dus het tempo waarin het algemene niveau van de prijzen evolueert.

Consumptieprijsindex zonder petroleum producten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : butaan, propaan, vloeibare brandstoffen en motorbrandstoffen.

Consumptieprijsindex zonder energieproducten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : elektriciteit, aardgas, butaan, propaan, vloeibare brandstoffen, vaste brandstoffen en motorbrandstoffen.

Afgevlakte index: De afgevlakte index komt overeen met het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste 4 maanden vermenigvuldigd met een factor 0,98. De afgevlakte index wordt gebruikt als basis voor de indexering van pensioenen, sociale uitkeringen en sommige lonen en wedden. De indexaanpassing van overheidswedden en sociale uitkeringen gebeurt wanneer de afgevlakte index een bepaalde waarde bereikt, de zogenaamde spilindex. Als de afgevlakte index de spilindex bereikt, stijgen de uitkeringen met 2% in de maand volgend op het bereiken van de spilindex. De lonen in de publieke sector stijgen ook met 2%, twee maanden na het bereiken van de spilindex.

De spilindex is een vooraf vastgelegde drempelwaarde, waarmee de afgevlakte gezondheidsindex vergeleken wordt. Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, volgt een indexering van het loon of de uitkering. Deze indexering gebeurt evenredig met het percentage tussen twee spilindexen. Voor de overheidssector en de sociale uitkeringen liggen de spilindexen telkens 2% uit elkaar en volgt er, telkens bij het bereiken van de spilindex, een indexering van 2%. Er zijn ook CAO's waar de spilindexen 1% of 1.5% uit elkaar liggen.Het bereiken van een spilindex resulteert dan uiteraard in een indexering van 1 of 1.5%.
Zie ook : http://www.wedden.fgov.be/indexation/default.htm
En : http://www.traitements.fgov.be/indexation/default.htm

Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

Metadata

Index-phone

02/277.56.40