Consumptieprijsindex

De inflatie bedraagt 3,37%

Consumptieprijzen
De inflatie bedraagt 3,37%

Consumptieprijsindex van april 2024

  • De inflatie stijgt in april van 3,18% naar 3,37%.
  • De consumptieprijsindex daalt deze maand met 0,63 punt of met 0,48%.
  • De inflatie op basis van de gezondheidsindex stijgt van 3,09% naar 3,28%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in april 128,32 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 128,11 punten, werd hierbij overschreden.
  • De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) daalt voor de 13e maand op rij en komt deze maand uit op 0,25% tegenover 3,21% in maart. De bijdrage van voeding tot de inflatie bedraagt momenteel 0,06 procentpunt.
  • De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, daalt voor de 11e maand op rij en bedraagt 3,26% in april, tegenover 3,85% in maart.
  • De belangrijkste prijsstijgingen in april hadden betrekking op motorbrandstoffen, hotelkamers en restaurants en cafés. Zuivelproducten, fruit, vlees, brood en granen, kleding, buitenlandse reizen en citytrips, elektriciteit, vis en zeevruchten, artikelen voor huisdieren en vakantiedorpen hadden daarentegen een verlagend effect op de index.

De inflatie bedraagt 3,37% in april, tegenover 3,18% in maart en 3,20% in februari. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 3,28%, tegenover 3,09% in maart en 3,22% in februari. De inflatie zonder energieproducten daalt tot 2,87% tegenover 3,86% in maart en 5,04% in februari. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedroeg 3,26% in april, tegenover 3,85% in maart en 4,25% in februari.

Toelichting over de inflatie

Wat energie betreft, zien we voor de eerste keer sinds maart 2023 een positieve inflatie, deze bedraagt deze maand 9,19% ten opzichte van -1,61% vorige maand en -5,34% in februari. Voor elektriciteit bedraagt de inflatie momenteel 1,9% tegenover -14,9% vorige maand. Voor aardgas evolueert de inflatie van 29,0% vorige maand naar 87,5% deze maand. In vergelijking met de voorgaande maand zijn de aardgasprijzen met 2,3% en de elektriciteitsprijzen met 2,4% gedaald. De stijging van de inflatie de laatste maanden is het gevolg van het uitdovend effect van de impact van het basispakket voor elektriciteit en aardgas. In maart verdween het laatste effect van het basispakket uit het indexcijfer. Het verdwijnen van het basispakket heeft dan ook nog tot en met maart 2025 een verhogend effect op de inflatie. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 6,1% gedaald in één jaar tijd. De motorbrandstoffen werden 3,4% duurder dan in april vorig jaar en zijn deze maand 3,2% gestegen ten opzichte van vorige maand.

De inflatie voor de diensten daalde van 5,04% naar 4,93%. De inflatie voor huur daalt van 5,62% naar 5,43%. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) bedraagt deze maand 0,25% tegenover 3,21% vorige maand. Deze inflatie is sinds begin 2022 fors gestegen om met 17,02% in maart 2023 een piek te bereiken. Sindsdien daalde de inflatie geleidelijk tot het niveau van 0,25% in april 2024.

De inflatie van energie gaat van -1,61% in maart naar 9,19% in april en draagt 0,77 procentpunt bij aan de totale inflatie. Voeding, met een inflatie van 0,25%, levert een bijdrage van 0,06 procentpunt.

De prijs voor aardgas daalde in april met 2,3% ten opzichte van de voorgaande maand. De prijs van elektriciteit is deze maand gemiddeld met 2,4% gedaald.

Enkele producten en diensten die ten opzichte van april vorig jaar sterk in prijs zijn gestegen, zijn:

Stijgend: Inflatie
Aardgas 87,5%
Verse zeevruchten 32,6%
Andere tabakswaren (roltabak) 24,5%
Alcoholvrije bieren 21,9%
Lichte bieren 20,4%
Olijfolie 17,4%
Wijn op basis van ander fruit (cider) 17,1%
Kranten 14,3%

Enkele producten en diensten die ten opzichte van april vorig jaar sterk in prijs zijn gedaald, zijn:

Dalend: Inflatie
Smartphones -16,5%
Videoapparatuur (o.a. televisie) -15,0%
Pizza en quiche -14,6%
Computers (laptops) -12,3%
Deegwaren en couscous -9,0%
Voorbespeelde opslagmedia (DVD, bluray, …) -9,0%
Thee -8,9%
Mobiele telefoondiensten -8,8%

De hoofdgroep die in april de grootste positieve impact[i] had op de inflatie is “Huisvesting, water en energie” met 0,75 procentpunt. De groep “Voeding en alcoholvrije dranken” had de grootste negatieve impact met -0,83 procentpunt.

De hoofdgroep met de grootste bijdrage [ii] tot de inflatie is “Huisvesting, water en energie” met 1,17 procentpunt. De groep “Voeding en alcoholvrije dranken” leverde de kleinste bijdrage tot de inflatie met -0,03 procentpunt.

De eerste inflatieraming volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP flash estimate) voor België 4,9% in april 2024.

Toelichting over de indexniveaus

De consumptieprijsindex is in april 2024 met 0,63 punt of 0,48% gedaald tot 131,10 punten, tegenover 131,73 punten in maart 2024 (2013=100). De gezondheidsindex daalt in april met 0,90 punt en bedraagt 130,85 punten tegenover 131,75 punten in maart. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in april 128,32 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 128,11 punten, werd hierbij overschreden. Dit betekent dat de sociale uitkeringen en de pensioenen in mei met 2% worden verhoogd. De wedden in de openbare sector worden in juni met 2% geïndexeerd. De vorige spilindexoverschrijding vond plaats in oktober 2023. De volgende spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is vastgelegd op 130,67 punten.

De belangrijkste prijsstijgingen in april betroffen motorbrandstoffen, hotelkamers en restaurants en cafés. Zuivelproducten, fruit, vlees, brood en granen, kleding, buitenlandse reizen en citytrips, elektriciteit, vis en zeevruchten, artikelen voor huisdieren en vakantiedorpen hadden daarentegen een verlagend effect op de index.

De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Motorbrandstoffen +0,145 punt Zuivelproducten -0,125 punt
Hotelkamers +0,090 punt Fruit -0,120 punt
Restaurants en cafés +0,050 punt Vlees -0,085 punt
    Brood en granen -0,075 punt
    Kleding -0,070 punt
    Buitenlandse reizen en citytrips -0,065 punt
    Elektriciteit -0,060 punt
    Vis en zeevruchten -0,060 punt
    Artikelen voor huisdieren -0,060 punt
    Vakantiedorpen -0,060 punt

De prijs van motorbrandstoffen is gemiddeld met 3,2% gestegen. Hotelkamers stegen deze maand met 6,8%. Restaurants en cafés stegen gemiddeld 0,6% in prijs.

Zuivelproducten werden deze maand gemiddeld 4,0% goedkoper. Fruit en vlees werden respectievelijk 5,7% en 1,6% goedkoper. De prijs voor brood en granen daalde gemiddeld met 1,7%. Kleding kostte deze maand gemiddeld 1,3% minder. Buitenlandse reizen en citytrips werden gemiddeld 2,2% goedkoper. Elektriciteit daalde gemiddeld 2,4% in prijs. Vis en zeevruchten en artikelen voor huisdieren werden deze maand gemiddeld respectievelijk 4,0% en 4,7% goedkoper. De prijs voor vakantiedorpen daalde gemiddeld met 5,6%.

2013 = 100 Januari Februari Maart April
Consumptieprijsindex 130,08 131,01 131,73 131,10
Inflatie 1,75% 3,20% 3,18% 3,37%
Gezondheidsindex 130,19 130,95 131,75 130,85
Afgevlakte gezondheidsindex* 126,56 127,21 127,99 128,32
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)

 


[i] De impact op de inflatie toont de wijziging van de inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact houdt niet alleen rekening met het gewicht van de productgroep, maar ook met het feit of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

Indexen
Grafiek
Content
Basisjaren
Inflatie
Grafiek
Content
4 groepen
Grafiek
Content

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd. Het indexcijfer meet niet zozeer het prijsniveau van deze korf voor een bepaalde periode, maar wel de schommeling van dit niveau tussen twee periodes, waarbij de eerste periode als vergelijkingsbasis geldt. Deze verandering in het prijsniveau wordt bovendien niet in absolute, maar in relatieve waarde gemeten. Het indexcijfer van de consumptieprijzen kan worden bepaald als honderd maal de verhouding tussen de waargenomen prijzen van een waaier van goederen en diensten op een gegeven ogenblik en de prijzen van dezelfde goederen en diensten, waargenomen onder dezelfde omstandigheden in de loop van de referentieperiode, die als vergelijkingsbasis wordt gekozen. De prijswaarnemingen vinden steeds plaats in dezelfde regio's.

Sinds 2014 is de consumptieprijsindex een kettingindex waarbij de wegingsreferentieperiode regelmatig wordt opgeschoven en de prijzen en hoeveelheden niet meer vergeleken worden tussen de huidige periode en een vaste referentieperiode, maar de huidige periode vergeleken wordt met een tussenliggende periode. Door deze korte-termijn indices te vermenigvuldigen met elkaar - en dus een ketting vormen - ontstaat een lange-termijn reeks met een vaste referentieperiode.

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

De resultaten zijn beschikbaar op de voorlaatste werkdag van de referentieperiode.

Definities

Gewicht (CPI): Het gewicht representeert het belang van de goederen en diensten opgenomen in de CPI in het totale uitgavenpatroon van de gezinnen. De gewichten worden bepaald op basis van het huishoudbudgetonderzoek.

Consumptieprijsindex (CPI): Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd.

Gezondheidsindex: Het gezondheidsindexcijfer is afgeleid uit het indexcijfer van de consumptieprijzen en is gepubliceerd sinds januari 1994. De actuele waarde van dit indexcijfer wordt bekomen door een aantal producten uit de korf van het indexcijfer van de consumptieprijzen te weren, met name alcoholische dranken (in de winkel gekocht of in een café geconsumeerd ), tabakswaren en motorbrandstoffen (met uitzondering van LPG).

Inflatie: Inflatie wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de waarde van het indexcijfer van de consumptieprijzen van een gegeven maand en het indexcijfer van dezelfde maand het jaar voordien. De inflatie meet dus het tempo waarin het algemene niveau van de prijzen evolueert.

Consumptieprijsindex zonder petroleum producten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : butaan, propaan, vloeibare brandstoffen en motorbrandstoffen.

Consumptieprijsindex zonder energieproducten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : elektriciteit, aardgas, butaan, propaan, vloeibare brandstoffen, vaste brandstoffen en motorbrandstoffen.

Afgevlakte index: De afgevlakte index komt overeen met het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste 4 maanden vermenigvuldigd met een factor 0,98. De afgevlakte index wordt gebruikt als basis voor de indexering van pensioenen, sociale uitkeringen en sommige lonen en wedden. De indexaanpassing van overheidswedden en sociale uitkeringen gebeurt wanneer de afgevlakte index een bepaalde waarde bereikt, de zogenaamde spilindex. Als de afgevlakte index de spilindex bereikt, stijgen de uitkeringen met 2% in de maand volgend op het bereiken van de spilindex. De lonen in de publieke sector stijgen ook met 2%, twee maanden na het bereiken van de spilindex.

De spilindex is een vooraf vastgelegde drempelwaarde, waarmee de afgevlakte gezondheidsindex vergeleken wordt. Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, volgt een indexering van het loon of de uitkering. Deze indexering gebeurt evenredig met het percentage tussen twee spilindexen. Voor de overheidssector en de sociale uitkeringen liggen de spilindexen telkens 2% uit elkaar en volgt er, telkens bij het bereiken van de spilindex, een indexering van 2%. Er zijn ook CAO's waar de spilindexen 1% of 1.5% uit elkaar liggen.Het bereiken van een spilindex resulteert dan uiteraard in een indexering van 1 of 1.5%.
Zie ook: https://bosa.belgium.be/nl/themas/werken-bij-de-overheid/verloning-en-voordelen/loonwedde/indexatie/indexatie-algemene

Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

Metadata

Index-phone

02/277.56.40