Consumptieprijsindex

De inflatie blijft stabiel op 8,31%

Consumptieprijzen
De inflatie blijft stabiel op 8,31%

Consumptieprijsindex van april 2022

  • De inflatie blijft stabiel op 8,31% in april, net zoals in maart.
  • Voor het eerst sinds januari 2021 neemt de inflatie niet verder toe.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,40 punt of met 0,33%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex gaat van 7,68% naar 7,81%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in april 116,52 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die is vastgelegd op 116,04 punten, werd hierbij overschreden.
  • De hoge inflatie deze maand is, zoals in de afgelopen maanden, voornamelijk te wijten aan de hoge energieprijzen. De inflatie van energie bedraagt momenteel 54,11% en levert een bijdrage van 4,57 procentpunt aan de totale inflatie.
  • De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 4,08% in april, tegenover 3,75% in maart.
  • De belangrijkste prijsstijgingen in april hadden betrekking op vlees, brood en granen, de aankoop van voertuigen, hotelkamers, groenten en onderhoud en reparaties van voertuigen. Motorbrandstoffen, aardgas, kleding en telecommunicatiepacks hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.  

Inflatie

De inflatie bedraagt 8,31% net zoals in maart, tegenover 8,04% in februari. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 7,81%, tegenover 7,68% in maart en 7,56% in februari. De inflatie zonder energieproducten is gestegen tot 4,06%, tegenover 3,80% in maart en 3,28% in februari. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 4,08% in april, tegenover 3,75% in maart en 3,28% in februari.

Inflatie van voeding en enkele subgroepen

De inflatie van diensten is gestegen van 3,78% tot 3,96%. De inflatie voor huur daalde van 2,64% tot 2,62%. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) bedraagt deze maand 5,09%, tegenover 4,63% vorige maand. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) is de afgelopen maanden fors toegenomen, in november was ze nog 0,47%. De inflatie van voornamelijk brood, granen en andere eetbare oliën (waaronder frituurolie) zijn de afgelopen maanden sterk gestegen. Zo bedraagt de inflatie voor brood deze maand 10,2%, in november was dit nog 1,7% Voor granen is dit nu 9,3% ten opzichte van 0,6% in november. Voor andere eetbare oliën is de inflatie deze maand 25,4% ten opzichte van 13,1% in november.

Kerninflatie en inflatie zonder energie

De sterk toegenomen inflatie de afgelopen maanden is voornamelijk toe te schrijven aan de energieproducten. De inflatie voor energie bedraagt nu 54,11% tegenover 57,22% vorige maand en 60,99% in februari. Elektriciteit is nu 49,7% duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 139,6% duurder dan vorig jaar in april. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 57,8% gestegen in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 27,7% meer dan een jaar geleden.

De hoge inflatie is voornamelijk te wijten aan de hoge energieprijzen. De inflatie van energie bedraagt momenteel 54,11% en levert een bijdrage van 4,57 procentpunt aan de totale inflatie.

Bijdrage van energie tot de inflatie

De prijs voor aardgas daalde met gemiddeld 3,5% ten opzichte van de voorgaande maand, als gevolg van de tijdelijke btw-verlaging op aardgas en de verwarmingspremie. De prijs van elektriciteit is gemiddeld met 0,1% gestegen.

Index van elektriciteit en aardgas

Enkele producten en diensten die ten opzichte van april vorig jaar sterk in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Inflatie
Aardgas 139,6%
Andere brandstoffen (LPG) 75,1%
Huisbrandolie 57,8%
Elektriciteit 49,7%
Vloeibaar petroleumgas (propaan) 34,7%
Diesel 33,5%
Vakantiedorpen 26,1%
Andere eetbare oliën dan olijfolie 25,4%

Enkele producten en diensten die ten opzichte van april vorig jaar sterk in prijs zijn gedaald, zijn:

Dalend: Inflatie
Televisie-apparatuur -13,3%
Smartphone -8,3%
Software -7,9%
Opslagmedia (o.a. geheugenkaart) -7,8%
Andere gegevensverwerkende apparatuur (o.a. smartwatch) -6,9%
Internationale vluchten -5,0%
Laptops -3,6%
Thee -2,7%

De hoofdgroep die in april de grootste positieve impact[i] heeft op de inflatie is huisvesting, water en energie met 3,25 procentpunt. De groep voeding en alcoholvrije dranken heeft de grootste negatieve impact uitgeoefend met -0,65 procentpunt.

Impact op de inflatie

De hoofdgroep met de grootste bijdrage[ii] tot de inflatie is huisvesting, water en energie met 4,08 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door de groepen kleding en communicatie, beide met 0,00 procentpunt.

Bijdrage tot de inflatie

De eerste inflatieraming volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP flash estimate) voor België bedraagt 9,3% voor april 2022, ook stabiel ten opzichte van maart. Het verschil in inflatie tussen CPI en HICP is voornamelijk een gevolg van een andere berekeningsmethode voor huisbrandolie.

Toelichting over de indexniveaus

Indexevolutie

De consumptieprijsindex is in april 2022 met 0,40 punt of 0,33% gestegen tot 120,09 punten, tegenover 119,69 punten in maart 2022 (2013=100). De gezondheidsindex stijgt in april met 0,54 punt en bedraagt 119,59 punten tegenover 119,05 punten in maart. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in april 116,52 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die is vastgelegd op 116,04 punten, werd hierbij overschreden. Dit betekent dat de sociale uitkeringen en de pensioenen in mei met 2% worden verhoogd. De wedden in de openbare sector worden in juni met 2% geïndexeerd. De lonen in de privésector zijn ook gekoppeld aan de afgevlakte index, maar het tijdstip van indexering hangt af van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst. De vorige overschrijding van de spilindex vond plaats in februari 2022. De volgende spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is vastgelegd op 118,36 punten.

De belangrijkste prijsstijgingen in april hadden betrekking op vlees, brood en granen, de aankoop van voertuigen, hotelkamers, groenten en het onderhoud en reparatie van voertuigen. Motorbrandstoffen, aardgas, kleding en telecommunicatie packs hadden daarentegen een verlagend effect op de index.

De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Vlees +0,130 punt Motorbrandstoffen -0,150 punt
Brood en granen +0,100 punt Aardgas -0,095 punt
Aankoop van voertuigen +0,085 punt Kleding -0,075 punt
Hotelkamers +0,075 punt Telecommunicatiepacks -0,040 punt
Groenten +0,070 punt    
Onderhoud en reparatie van voertuigen +0,035 punt    

Vlees werd deze maand gemiddeld 2,9% duurder. De prijzen van brood en granen zijn deze maand ook gemiddeld met 2,9% gestegen. De aankoop van voertuigen kostte deze maand gemiddeld 1,1% meer. De prijs voor hotelkamers steeg deze maand met gemiddeld 10,6%. In april lieten ook groenten een gemiddelde prijsstijging van 3,1% optekenen. Onderhoud en reparatie van voertuigen kostte deze maand gemiddeld 1,0% meer.

Motorbrandstoffen werden gemiddeld 3,1% goedkoper. De prijs voor aardgas daalde gemiddeld 3,5% als gevolg van de tijdelijke btw-verlaging en de verwarmingspremie. Kleding daalde met gemiddeld 1,5% in prijs. Ook de prijzen voor telecommunicatiepacks zijn gemiddeld met 1,4% gedaald.

2013 = 100 Januari Februari Maart April
Consumptieprijsindex 118,32 119,07 119,69 120,09
Inflatie 7,59% 8,04% 8,31% 8,31%
Gezondheidsindex 118,21 118,74 119,05 119,59
Afgevlakte gezondheidsindex* 113,42 114,60 115,54 116,52
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)


[i] De impact op de inflatie toont de wijziging van de inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact houdt niet alleen rekening met het gewicht van de productgroep, maar ook met het feit of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

Indexen
Grafiek
Content
Basisjaren
Inflatie
Grafiek
Content
4 groepen
Grafiek
Content

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd. Het indexcijfer meet niet zozeer het prijsniveau van deze korf voor een bepaalde periode, maar wel de schommeling van dit niveau tussen twee periodes, waarbij de eerste periode als vergelijkingsbasis geldt. Deze verandering in het prijsniveau wordt bovendien niet in absolute, maar in relatieve waarde gemeten. Het indexcijfer van de consumptieprijzen kan worden bepaald als honderd maal de verhouding tussen de waargenomen prijzen van een waaier van goederen en diensten op een gegeven ogenblik en de prijzen van dezelfde goederen en diensten, waargenomen onder dezelfde omstandigheden in de loop van de referentieperiode, die als vergelijkingsbasis wordt gekozen. De prijswaarnemingen vinden steeds plaats in dezelfde regio's.

Sinds 2014 is de consumptieprijsindex een kettingindex waarbij de wegingsreferentieperiode regelmatig wordt opgeschoven en de prijzen en hoeveelheden niet meer vergeleken worden tussen de huidige periode en een vaste referentieperiode, maar de huidige periode vergeleken wordt met een tussenliggende periode. Door deze korte-termijn indices te vermenigvuldigen met elkaar - en dus een ketting vormen - ontstaat een lange-termijn reeks met een vaste referentieperiode.

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

De resultaten zijn beschikbaar op de voorlaatste werkdag van de referentieperiode.

Definities

Gewicht (CPI): Het gewicht representeert het belang van de goederen en diensten opgenomen in de CPI in het totale uitgavenpatroon van de gezinnen. De gewichten worden bepaald op basis van het huishoudbudgetonderzoek.

Consumptieprijsindex (CPI): Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd.

Gezondheidsindex: Het gezondheidsindexcijfer is afgeleid uit het indexcijfer van de consumptieprijzen en is gepubliceerd sinds januari 1994. De actuele waarde van dit indexcijfer wordt bekomen door een aantal producten uit de korf van het indexcijfer van de consumptieprijzen te weren, met name alcoholische dranken (in de winkel gekocht of in een café geconsumeerd ), tabakswaren en motorbrandstoffen (met uitzondering van LPG).

Inflatie: Inflatie wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de waarde van het indexcijfer van de consumptieprijzen van een gegeven maand en het indexcijfer van dezelfde maand het jaar voordien. De inflatie meet dus het tempo waarin het algemene niveau van de prijzen evolueert.

Consumptieprijsindex zonder petroleum producten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : butaan, propaan, vloeibare brandstoffen en motorbrandstoffen.

Consumptieprijsindex zonder energieproducten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : elektriciteit, aardgas, butaan, propaan, vloeibare brandstoffen, vaste brandstoffen en motorbrandstoffen.

Afgevlakte index: De afgevlakte index komt overeen met het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste 4 maanden vermenigvuldigd met een factor 0,98. De afgevlakte index wordt gebruikt als basis voor de indexering van pensioenen, sociale uitkeringen en sommige lonen en wedden. De indexaanpassing van overheidswedden en sociale uitkeringen gebeurt wanneer de afgevlakte index een bepaalde waarde bereikt, de zogenaamde spilindex. Als de afgevlakte index de spilindex bereikt, stijgen de uitkeringen met 2% in de maand volgend op het bereiken van de spilindex. De lonen in de publieke sector stijgen ook met 2%, twee maanden na het bereiken van de spilindex.

De spilindex is een vooraf vastgelegde drempelwaarde, waarmee de afgevlakte gezondheidsindex vergeleken wordt. Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, volgt een indexering van het loon of de uitkering. Deze indexering gebeurt evenredig met het percentage tussen twee spilindexen. Voor de overheidssector en de sociale uitkeringen liggen de spilindexen telkens 2% uit elkaar en volgt er, telkens bij het bereiken van de spilindex, een indexering van 2%. Er zijn ook CAO's waar de spilindexen 1% of 1.5% uit elkaar liggen.Het bereiken van een spilindex resulteert dan uiteraard in een indexering van 1 of 1.5%.
Zie ook : https://persopoint.be/nl/diensten/loonadministratie/index/algemene-principes-indexatie
En : https://persopoint.be/fr/services/administration-des-salaires/principes-generaux-de-l-index

Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

Metadata

Index-phone

02/277.56.40