Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen

Sterke stijging van het aantal schrappingen in het btw-register in december

Ondernemingen
Sterke stijging van het aantal schrappingen in het btw-register in december

Na enkele maanden waarin relatief weinig schrappingen van ondernemingen werden waargenomen in vergelijking met 2019, was er in december een recordaantal schrappingen uit de btw-registers (+ 30,7% in vergelijking met december 2019). Deze stijging van het aantal schrappingen is veel meer uitgesproken in Vlaanderen dan in Wallonië en blijft zeer laag in Brussel.

Hierdoor is het aantal btw-plichtigen in december voor het eerst in jaren gedaald ten opzichte van de maand ervoor. In vergelijking met december 2019 is de populatie van btw-plichtige ondernemingen echter met 4% gestegen.

Oprichtingsgraad
Stopzettingsgraad
Turbulentie

Doel en korte beschrijving

De statistiek over de demografische bewegingen van de btw-plichtigen die door Statbel van de FOD Economie geproduceerd wordt geeft de maandelijkse cijfers van het aantal plichtigen die in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) zijn opgenomen. De wijzigingen van het aantal btw-plichtigen worden uitgesplitst naar de verschillende categorieën van demografische gebeurtenissen zoals de eerste onderwerpingen en de heronderwerpingen, de immigratie en emigratie van btw-plichtigen en de stopzettingen..

Populatie

btw-plichtigen

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 60 dagen na de referentieperiode

Definities

Aantal btw-plichtigen in het begin van de periode : Het aantal btw-plichtigen op een gegeven datum is gebaseerd op de gegevens die in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn opgenomen.

Aantal eerste onderwerpingen als btw-plichtige : Het aantal eerste onderwerpingen betreft de btw-plichtigen die de hoedanigheid van btw-plichtige voor de eerste keer verwerven.

Aantal wederonderwerpingen als btw-plichtige : Het aantal wederonderwerpingen betreft de btw-plichtigen die de hoedanigheid van btw-plichtige opnieuw verwerven nadat zij ze ten minste één keer hebben verloren.

Aantal immigraties van btw-plichtigen (vanuit andere regio's) ; De immigratie van btw-plichtigen betreft de btw-plichtigen van wie het adres van de maatschappelijke zetel tijdens de referentieperiode is gewijzigd. Het gebruikte adres is dat van de maatschappelijke zetel zoals opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Aantal emigraties van btw-plichtigen (naar andere regio's) : De emigratie van btw-plichtigen betreft de btw-plichtigen van wie het adres van de maatschappelijke zetel tijdens de referentieperiode is gewijzigd. Het gebruikte adres is dat van de maatschappelijke zetel zoals opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Aantal stopzettingen van btw-plichtigen : Het aantal stopzettingen is hier te verstaan als het aantal btw-plichtigen die de hoedanigheid van btw-plichtige tijdens de referentieperiode verloren hebben.

Aantal btw-plichtigen op het einde van de periode : Het aantal btw-plichtigen op een gegeven datum is gebaseerd op de gegevens die in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn opgenomen.

Met oprichting (maand M, jaar T) bedoelen we primo-onderwerpingen of wederonderwerpingen tijdens maand M van het jaar T.

Met stopzetting (maand M, jaar T) bedoelen we schrapping in het btw-register tijdens de maand M van het jaar T.

Vanwege de uitgesproken seizoensgebondenheid in de maandelijkse evolutie van het aantal btw-plichtigen, worden de oprichtingsgraden (schrappingen) berekend ten opzichte van de maand M van het jaar T-1. Dus:

De oprichtingsgraad (maand M, jaar T) is het aantal oprichtingen (maand M, jaar T) gedeeld door het aantal btw-plichtigen (maand M, jaar T-1). Dit wordt uitgedrukt in een percentage.

De stopzettingsgraad (maand M, jaar T) is het aantal stopzettingen (maand M, jaar T) gedeeld door het aantal btw-plichtigen (maand M, jaar T-1). Dit wordt uitgedrukt in een percentage.

De turbulentiegraad is de verhouding tussen enerzijds de som van de oprichtingen (maand M, jaar T) en de stopzettingen (maand M, jaar T) en anderzijds het aantal btw-plichtigen (maand M, jaar T-1). Het registreert het aantal "verstoringen" (oprichtingen of stopzettingen) die in de loop van maand M werden vastgesteld in vergelijking met de populatie van belastingplichtigen in maand M van het jaar ervoor.

Opmerkingen

De gebeurtenissen die in deze maandelijkse statistieken worden geregistreerd, zijn exhaustief: indien dezelfde onderneming eerst btw-plichtig was, vervolgens werd geschrapt en daarna opnieuw een of meerdere keren aan de btw werd onderworpen, worden al deze transacties geregistreerd. Uit deze methodologische observatie blijkt dat er een klein verschil kan optreden tussen deze maandelijkse statistieken en de jaarstatistieken (waarbij alleen de situatie aan het eind van het jaar wordt geregistreerd).

Opmerking betreffende dokters in de geneeskunde - 1 mei 2011 – De dokters in de geneeskunde kunnen het statuut van btw-plichtige verkrijgen. Dit in het kader van bepaalde activiteiten (deelname aan testen en/of het onderzoek naar nieuwe medicijnen bij hun patiënten).

Opmerking betreffende gegroepeerde btw-aangifte - 1 april 2007 – Een gegroepeerde aangifte van verschillende btw-plichtigen die tot een groep behoren is mogelijk als drie cumulatieve voorwaarden voldaan zijn bij hoofd van de groep :

- financiële link met de andere leden van de groep.

- organisatorische link met de andere leden van de groep.

- economische link met andere leden van de groep.

Als de btw-administratie deze 3 voorwaarden vervuld ziet, kan de onderneming aan het hoofd van de groep een nieuw btw-nummer krijgen teneinde een gemeenschappelijke aangifte te doen voor alle leden van de groep. Ze verkrijgt dan de juridische vorm ‘btw-eenheid’ en vult een geconsolideerde btw-aangifte in voor rekening van de groep.

Opmerking betreffende gerechtsdeurwaarders en notarissen - 1 januari 2012 – De gerechtsdeurwaarders en notarissen zijn gehouden zich te onderwerpen aan de BTW. De meesten zijn ingevoerd in de databank van btw-plichtigen in januari 2012.

Belangrijke opmerking 1 : Opkuisoperaties - Het aantal stopzettingen in oktober 2009 is opnieuw uitzonderlijk hoog. Dit kan verklaard worden door een operatie die tot doel had de inhoud van de Kruispuntbank van Ondernemingen te verbeteren. Zo werden er in oktober ongeveer 1,138 btw-plichtigen ambtshalve geschrapt. Het ging uitsluitend om rechtspersonen. Ook in september beïnvloedde deze ingreep de cijfers.

Het aantal stopzettingen in september 2009 is uitzonderlijk hoog. Dit kan verklaard worden door een operatie die tot doel had de inhoud van de Kruispuntbank van Ondernemingen te verbeteren. Zo werden er ongeveer 540 btw-plichtigen ambtshalve geschrapt. Het ging uitsluitend om ondernemingen van het type “natuurlijke persoon”. Deze opkuisoperatie zal nog de cijfers van oktober 2009 beïnvloeden. Vooral rechtspersonen zullen dan ambtshalve geschrapt worden.

Belangrijke opmerking 2: Geografische uitsplitsing - Voor de uitsplitsing van de statistieken naar gewest werd het adres van de maatschappelijke zetel / woonplaats gebruikt. De economische activiteit vindt echter niet altijd plaats op het adres van de maatschappelijke zetel / woonplaats: bij de vergelijking van regionale gegevens is dus omzichtigheid geboden. Een aantal schijnbare demografische bewegingen kan te wijten zijn aan de verbetering van adressen.

Metadata