Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen

7.510 nieuwe ondernemingen in maart

Ondernemingen
7.510 nieuwe ondernemingen in maart

In maart 2024 daalde het aantal btw-plichtige ondernemingen met 0,04 % ten opzichte van februari met 466 eenheden minder.

Dit cijfer is het resultaat van 7.510 nieuwe ondernemingen (primo btw-plichtigen), 862 btw-herinschrijvingen en 8.838 schrappingen.

De drie sectoren met de hoogste stijgingen zijn: menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (+161), informatie en communicatie (+119) en kunst, amusement en recreatie (+92).

De drie sectoren met de grootste dalingen zijn: groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen (-447), overige diensten (-190) en verschaffen van accommodatie en maaltijden (-94).

Primo btw-plichtigen

In maart 2024 is in alle sectoren sprake van een daling van de primo btw-plichtigen met 5,1% ten opzichte van maart 2023. Dat zijn 405 oprichtingen minder dan vorig jaar.

Btw-herinschrijvingen

Het aantal herinschrijvingen in alle sectoren samen is met 8,0% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit is een stijging van 64 ondernemingen.

Schrappingen

In maart 2024 daalde het aantal schrappingen met 13,6% ten opzichte van maart 2023. Dit is een daling van 1.395 eenheden.

Evolutie van de populatie van de btw-plichtigen

De maand maart 2024 laat een groei van 2,4% zien van de populatie van de btw-plichtigen op jaarbasis. De totale populatie van de btw-plichtigen is ten opzichte van maart 2023 met 27.527 eenheden toegenomen tot 1.175.342 ondernemingen.

Doel en korte beschrijving

De statistiek over de demografische bewegingen van de btw-plichtigen die door Statbel geproduceerd wordt, geeft de maandelijkse cijfers van het aantal btw-plichtigen dat in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is opgenomen.

De wijzigingen van het aantal btw-plichtigen worden uitgesplitst per sector, type onderneming en plaats van de maatschappelijke zetel.

De geregistreerde demografische gebeurtenissen zijn de eerste onderwerpingen en de wederonderwerpingen, de immigratie en emigratie van btw-plichtigen alsook de stopzettingen.

In be.STAT is een bijkomende variabele opgenomen om rekening te houden met veranderingen in de activiteit. Dit zijn de ‘NACE-aanpassingen’. Deze variabele registreert voor een bepaalde NACE de som van de in-en uitstroom van die NACE. Op het hoogste niveau ("alle NACE's") worden bij deze variabele geen veranderingen geregistreerd omdat wordt aangenomen dat er in alle beschouwde NACE's geen in-of uitstroom is.

Dezelfde logica wordt gevolgd voor immigratie/emigratie (die alleen betrekking heeft op de plaats): het totaal verschijnt niet wanneer alle locaties worden geselecteerd omdat er op dit niveau geen sprake is van emigratie of immigratie als zodanig.

Deze presentatie van de cijfers zorgt ervoor dat in be.STAT de actieve eenheden aan het eind van de maand overeenkomen met de som van de actieve eenheden aan het begin van de maand en de bewegingen van de maand (emigratie + immigratie + schrappingen + NACE-aanpassingen + eerste onderwerpingen + wederonderwerpingen). In het downloadbare bestand en in de open data worden eventuele verschillen tussen de actieve eenheden aan het eind van de maand en de som van de actieve eenheden aan het begin van de maand en de bewegingen van de maand verklaard door de NACE-correcties.

Populatie

Btw-plichtigen

Frequentie

Maandelijks, met herziening van de NACE van het voorgaande jaar tot september van het lopende jaar.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 45 dagen na de referentieperiode

Definities

Aantal btw-plichtigen in het begin van de periode: het aantal btw-plichtigen op een gegeven datum is gebaseerd op de gegevens die in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn geregistreerd.

Aantal eerste onderwerpingen als btw-plichtige: het aantal eerste onderwerpingen betreft de btw-plichtigen die de hoedanigheid van btw-plichtige voor de eerste keer verwerven en voor wie deze hoedanigheid steeds hetzelfde is gebleven tijdens de referentieperiode.

Aantal wederonderwerpingen als btw-plichtige: het aantal wederonderwerpingen betreft de btw-plichtigen die de hoedanigheid van btw-plichtige opnieuw verwerven nadat zij deze ten minste één keer hebben verloren.

Aantal immigraties van btw-plichtigen (die afkomstig zijn van andere gewesten of sectoren): de immigratie van btw-plichtigen heeft betrekking op de btw-plichtigen van wie het adres van de maatschappelijke zetel of de activiteit tijdens de referentieperiode is gewijzigd. Het gebruikte adres is dat van de maatschappelijke zetel zoals opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Aantal emigraties van btw-plichtigen (naar andere gewesten): de emigratie van btw-plichtigen heeft betrekking op de btw-plichtigen van wie het adres van de maatschappelijke zetel tijdens de referentieperiode is gewijzigd. Het gebruikte adres is dat van de maatschappelijke zetel zoals opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Aantal NACE-aanpassingen: de aanpassingen betreffen de btw-plichtigen van wie de activiteit tijdens de referentieperiode is gewijzigd. Aangezien de in de databank opgenomen veranderingen in activiteit per jaar worden weergegeven, zullen de meeste aanpassingen tussen twee jaren zichtbaar zijn.

Aantal stopzettingen van btw-plichtigen: het aantal stopzettingen heeft betrekking op btw-plichtigen die op de laatste dag van de referentieperiode niet langer btw-plichtig zijn.

Aantal btw-plichtigen op het einde van de periode: het aantal btw-plichtigen op een gegeven datum is gebaseerd op de gegevens die in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn geregistreerd.

Met oprichting (maand M, jaar T) bedoelen we eerste onderwerpingen of wederonderwerpingen aan de btw in maand M van het jaar T.

Met stopzetting (maand M, jaar T) bedoelen we schrapping in het btw-register in maand M van het jaar T.

Opmerkingen

Het is belangrijk om op te merken dat de in deze maandstatistieken geregistreerde gebeurtenissen niet langer exhaustief zijn zoals voorheen het geval was: indien dezelfde onderneming een eerste keer btw-plichtig was en zich vervolgens in dezelfde maand heeft laten schrappen, worden alleen de gegevens aan het einde van de maand geregistreerd. Het aantal eerste onderwerpingen als btw-plichtige en schrappingen ligt dus iets lager dan in de oude officiële statistiek, aangezien schrappingen/eerste onderwerpingen en wederonderwerpingen worden berekend door maandelijkse foto's te vergelijken. Dit heeft slechts betrekking op een beperkt aantal gebeurtenissen (hooguit enkele tientallen).

15 maart 2022: Het toepassingsgebied van de btw-vrijstelling voor de verleende diensten van (para)medische beroepen, ziekenhuisverpleging en medische verzorging is met ingang van 1 januari 2022 ingrijpend gewijzigd. Dit verklaart het grote aantal eerste onderwerpingen van tandartsen in de loop van deze maand, evenals in andere zorgsectoren.

Opmerking betreffende de geografische uitsplitsing: - Voor de uitsplitsing van de statistieken naar gewest werd het adres van de maatschappelijke zetel / woonplaats gebruikt. De economische activiteit vindt echter niet altijd plaats op het adres van de maatschappelijke zetel / woonplaats: bij de vergelijking van regionale gegevens is dus omzichtigheid geboden. Een aantal schijnbare demografische bewegingen kan te wijten zijn aan de verbetering van adressen.

Opmerking betreffende de verkoop van gedistilleerde dranken en wijn (2022): in deze sector, evenals in sommige andere sectoren die in het algemeen met deze activiteit worden geassocieerd, is het aantal primo btw-plichtigen sinds september 2022 aanzienlijk gestegen. Dit zijn voornamelijk Franse ondernemingen. Een wijziging van de Franse btw-wetgeving op deze goederen is waarschijnlijk de oorzaak van deze ontwikkeling.

Opmerking betreffende dokters in de geneeskunde - 1 mei 2011 – De dokters in de geneeskunde kunnen het statuut van btw-plichtige verkrijgen. Dit in het kader van bepaalde activiteiten (deelname aan testen en/of het onderzoek naar nieuwe medicijnen bij hun patiënten).

Opmerking betreffende gegroepeerde btw-aangifte - 1 april 2007 – Een gegroepeerde aangifte van verschillende btw-plichtigen die tot een groep behoren wordt mogelijk als de vennootschap die aan het hoofd van de groep staat, aan drie cumulatieve voorwaarden voldoet:

  • financiële link met de andere leden van de groep.
  • organisatorische link met de andere leden van de groep.
  • economische link met andere leden van de groep.

Als de btw-administratie deze 3 voorwaarden vervuld ziet, kan de onderneming aan het hoofd van de groep een nieuw btw-nummer krijgen teneinde een gemeenschappelijke aangifte te doen voor alle leden van de groep. Ze verkrijgt dan de juridische vorm ‘btw-eenheid’ en vult een geconsolideerde btw-aangifte in voor rekening van de hele groep.

Opmerking betreffende gerechtsdeurwaarders en notarissen - 1 januari 2012 – De gerechtsdeurwaarders en notarissen zijn gehouden zich te onderwerpen aan de btw. De meeste zijn ingevoerd in de databank van btw-plichtigen in januari 2012. Opmerking betreffende opruimacties: - Het aantal stopzettingen dat geregistreerd werd in oktober 2009 is uitzonderlijk hoog. Dit kan verklaard worden door een operatie die tot doel had de inhoud van de Kruispuntbank van Ondernemingen te verbeteren. Zo werden er in oktober ongeveer 1.138 btw-plichtigen ambtshalve geschrapt. Het ging uitsluitend om rechtspersonen. De operatie had ook invloed op de cijfers van de maand september 2009.

Het aantal stopzettingen in september 2009 is uitzonderlijk hoog. Dit kan verklaard worden door een operatie die tot doel had de inhoud van de Kruispuntbank van Ondernemingen te verbeteren. Zo werden er ongeveer 540 btw-plichtigen ambtshalve geschrapt tijdens de operatie. Het ging uitsluitend om ondernemingen van het type ‘natuurlijke persoon’. Deze opruimactie zal ook de cijfers van oktober 2009 beïnvloeden. Deze keer betrof de automatische schrapping uit het register voornamelijk rechtspersonen.

Metadata