Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen

April recordmaand wat betreft oprichtingen van ondernemingen

Conjunctuurindicatoren
April recordmaand wat betreft oprichtingen van ondernemingen

Het aantal btw-plichtige ondernemingen is met 7.572 eenheden gestegen in april 2021 ten opzichte van maart 2021.

Het aantal primo btw-onderwerpingen in april 2021 is het hoogste dat ooit in de afgelopen vijf jaar voor die maand is waargenomen. Dat komt overeen met 12.792 nieuwe ondernemingen. Ook de herinschrijvingen zijn hoger dan gewoonlijk voor deze maand (1.642 betrokken ondernemingen). Deze twee fenomenen worden echter gedeeltelijk gecompenseerd door een aanzienlijk aantal schrappingen (6.862).

Primo btw-plichtigen

Met 12.792 nieuwe ondernemingen, is het aantal primo btw-plichtigen in alle sectoren samen in april 2021 gestegen met 94,1% ten opzichte van april 2020. Dat komt overeen met een stijging van 6.203 oprichtingen ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar.

Btw-herinschrijvingen

Het aantal herinschrijvingen in alle sectoren samen is met 63,7% gestegen ten opzichte van vorig jaar, d.w.z. 639 ondernemingen meer.

Schrappingen

In april 2021 steeg het aantal schrappingen met 28,7% ten opzichte van april 2020, dit is een stijging van 1.530 eenheden.

Evolutie van de populatie van de btw-plichtigen

De groei van de populatie van btw-plichtigen op jaarbasis is in april 2021 versneld. De totale populatie van de btw-plichtigen stijgt met 4,3%, dat zijn 44.388 eenheden meer dan in april 2020.

Tabel
Content

Doel en korte beschrijving

De statistiek over de demografische bewegingen van de btw-plichtigen die door Statbel van de FOD Economie geproduceerd wordt, geeft de maandelijkse cijfers van het aantal btw-plichtigen dat in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is opgenomen. De wijzigingen van het aantal btw-plichtigen worden uitgesplitst per sector volgens de verschillende categorieën van demografische gebeurtenissen zoals de eerste onderwerpingen en de wederonderwerpingen, de immigratie en emigratie van btw-plichtigen alsook de stopzettingen.

Populatie

btw-plichtigen

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 60 dagen na de referentieperiode

Definities

Aantal btw-plichtigen in het begin van de periode: Het aantal btw-plichtigen op een gegeven datum is gebaseerd op de gegevens die in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn geregistreerd.

Aantal eerste onderwerpingen als btw-plichtige: Het aantal eerste onderwerpingen betreft de btw-plichtigen die de hoedanigheid van btw-plichtige voor de eerste keer verwerven en voor wie deze hoedanigheid steeds hetzelfde is gebleven tijdens de referentieperiode.

Aantal wederonderwerpingen als btw-plichtige: Het aantal wederonderwerpingen betreft de btw-plichtigen die de hoedanigheid van btw-plichtige opnieuw verwerven nadat zij ze ten minste één keer hebben verloren.

Aantal immigraties van btw-plichtigen (die afkomstig zijn van andere gewesten of sectoren): De immigratie van btw-plichtigen heeft betrekking op de btw-plichtigen van wie het adres van de maatschappelijke zetel of de activiteit tijdens de referentieperiode is gewijzigd. Het gebruikte adres is dat van de maatschappelijke zetel zoals opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Aantal emigraties van btw-plichtigen (naar andere gewesten of sectoren): De emigratie van btw-plichtigen betreft de btw-plichtigen van wie het adres van de maatschappelijke zetel of activiteit tijdens de referentieperiode is gewijzigd. Het gebruikte adres is dat van de maatschappelijke zetel zoals opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Aantal stopzettingen van btw-plichtigen: Het aantal stopzettingen heeft betrekking op btw-plichtigen die op de laatste dag van de referentieperiode niet langer btw-plichtig zijn.

Aantal btw-plichtigen op het einde van de periode: Het aantal btw-plichtigen op een gegeven datum is gebaseerd op de gegevens die in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn opgenomen.

Met oprichting (maand M, jaar T) bedoelen we eerste onderwerpingen of wederonderwerpingen aan de btw in maand M van het jaar T.

Met stopzetting (maand M, jaar T) bedoelen we schrapping in het btw-register in maand M van het jaar T.

Opmerkingen

Het is belangrijk om op te merken dat de in deze maandstatistieken geregistreerde gebeurtenissen niet langer exhaustief zijn zoals voorheen het geval was: indien dezelfde onderneming een eerste keer btw-plichtig was en zich vervolgens in dezelfde maand heeft laten schrappen, worden alleen de gegevens aan het einde van de maand geregistreerd. Het aantal eerste onderwerpingen als btw-plichtige en schrappingen ligt dus iets lager dan in de oude officiële statistiek, aangezien schrappingen/eerste onderwerpingen en wederonderwerpingen worden berekend door maandelijkse foto's te vergelijken. Dit heeft slechts betrekking op een beperkt aantal gebeurtenissen (hooguit enkele tientallen).

Opmerking betreffende dokters in de geneeskunde - 1 mei 2011 – De dokters in de geneeskunde kunnen het statuut van btw-plichtige verkrijgen. Dit in het kader van bepaalde activiteiten (deelname aan testen en/of het onderzoek naar nieuwe medicijnen bij hun patiënten).

Opmerking betreffende gegroepeerde btw-aangifte - 1 april 2007 – Een gegroepeerde aangifte van verschillende btw-plichtigen die tot een groep behoren wordt mogelijk als de vennootschap die aan het hoofd van de groep staat, aan drie cumulatieve voorwaarden voldoet:

  • financiële link met de andere leden van de groep.
  • organisatorische link met de andere leden van de groep.
  • economische link met andere leden van de groep.

Als de btw-administratie deze 3 voorwaarden vervuld ziet, kan de onderneming aan het hoofd van de groep een nieuw btw-nummer krijgen teneinde een gemeenschappelijke aangifte te doen voor alle leden van de groep. Ze verkrijgt dan de juridische vorm ‘btw-eenheid’ en vult een geconsolideerde btw-aangifte in voor rekening van de hele groep.

Opmerking betreffende gerechtsdeurwaarders en notarissen - 1 januari 2012 – De gerechtsdeurwaarders en notarissen zijn gehouden zich te onderwerpen aan de btw. De meeste zijn ingevoerd in de databank van btw-plichtigen in januari 2012.

Belangrijke opmerking 1: Opruimacties: Het aantal stopzettingen dat geregistreerd werd in oktober 2009 is uitzonderlijk hoog. Dit kan verklaard worden door een operatie die tot doel had de inhoud van de Kruispuntbank van Ondernemingen te verbeteren. Zo werden er in oktober ongeveer 1.138 btw-plichtigen ambtshalve geschrapt. Het ging uitsluitend om rechtspersonen. De operatie had ook invloed op de cijfers van de maand september 2009.

Het aantal stopzettingen in september 2009 is uitzonderlijk hoog. Dit kan verklaard worden door een operatie die tot doel had de inhoud van de Kruispuntbank van Ondernemingen te verbeteren. Zo werden er ongeveer 540 btw-plichtigen ambtshalve geschrapt tijdens de operatie. Het ging uitsluitend om ondernemingen van het type ‘natuurlijke persoon’. Deze opruimactie zal ook de cijfers van oktober 2009 beïnvloeden. Deze keer betrof de automatische schrapping uit het register voornamelijk rechtspersonen.

Belangrijke opmerking 2: Geografische uitsplitsing: - Voor de uitsplitsing van de statistieken naar gewest werd het adres van de maatschappelijke zetel / woonplaats gebruikt. De economische activiteit vindt echter niet altijd plaats op het adres van de maatschappelijke zetel / woonplaats: bij de vergelijking van regionale gegevens is dus omzichtigheid geboden. Een aantal schijnbare demografische bewegingen kan te wijten zijn aan de verbetering van adressen.

Metadata