Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen

8.958 nieuwe btw-plichtige ondernemingen in februari

Conjunctuurindicatoren
8.958 nieuwe btw-plichtige ondernemingen in februari

Het aantal btw-plichtige ondernemingen is gestegen met 4.051 eenheden in februari 2021 ten opzichte van januari 2021. 

Dat komt overeen met 8.958 nieuwe ondernemingen (primo btw-plichtigen), 1.113 btw-herinschrijvingen en 6.020 schrappingen. De drie belangrijkste voornaamste sectoren die tot de stijging van deze maand bijdragen, zijn de bouwnijverheid (+842 ondernemingen), de vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten (+792 ondernemingen) en de handel in en reparatie van auto's en motorfietsen (+750 ondernemingen). De sector van accommodatie en maaltijden klokt af met een negatief saldo van 36 eenheden als gevolg van de schrapping van 429 eenheden en het lage aantal oprichtingen en btw-herinschrijvingen.

Primo btw-plichtigen

Het aantal primo btw-plichtigen, alle sectoren samen, is in februari 2021 gestegen met 6,6% ten opzichte van februari 2020. Dat komt overeen met 553 oprichtingen meer dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Btw-herinschrijvingen

Het aantal herinschrijvingen is bijna perfect stabiel (+0,1%) ten opzichte van vorig jaar voor alle sectoren samen, met 1 onderneming meer.

Schrappingen

In februari 2020 steeg het aantal schrappingen met 18,2% ten opzichte van februari 2020, of 926 eenheden.

Evolutie van de populatie van de btw-plichtigen

Ondanks de verstoringen die verband houden met de gezondheidscrisis, blijft de maand februari 2021 positief wat betreft de groei van de populatie van de btw-plichtigen op jaarbasis. De totale populatie van de btw-plichtigen groeit met 3,8%, dat zijn 38.339 eenheden meer dan in februari 2020.

Tabel
Content

Doel en korte beschrijving

De statistiek over de demografische bewegingen van de btw-plichtigen die door Statbel van de FOD Economie geproduceerd wordt, geeft de maandelijkse cijfers van het aantal btw-plichtigen dat in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is opgenomen. De wijzigingen van het aantal btw-plichtigen worden uitgesplitst per sector volgens de verschillende categorieën van demografische gebeurtenissen zoals de eerste onderwerpingen en de wederonderwerpingen, de immigratie en emigratie van btw-plichtigen alsook de stopzettingen.

Populatie

btw-plichtigen

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 60 dagen na de referentieperiode

Definities

Aantal btw-plichtigen in het begin van de periode: Het aantal btw-plichtigen op een gegeven datum is gebaseerd op de gegevens die in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn geregistreerd.

Aantal eerste onderwerpingen als btw-plichtige: Het aantal eerste onderwerpingen betreft de btw-plichtigen die de hoedanigheid van btw-plichtige voor de eerste keer verwerven en voor wie deze hoedanigheid steeds hetzelfde is gebleven tijdens de referentieperiode.

Aantal wederonderwerpingen als btw-plichtige: Het aantal wederonderwerpingen betreft de btw-plichtigen die de hoedanigheid van btw-plichtige opnieuw verwerven nadat zij ze ten minste één keer hebben verloren.

Aantal immigraties van btw-plichtigen (die afkomstig zijn van andere gewesten of sectoren): De immigratie van btw-plichtigen heeft betrekking op de btw-plichtigen van wie het adres van de maatschappelijke zetel of de activiteit tijdens de referentieperiode is gewijzigd. Het gebruikte adres is dat van de maatschappelijke zetel zoals opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Aantal emigraties van btw-plichtigen (naar andere gewesten of sectoren): De emigratie van btw-plichtigen betreft de btw-plichtigen van wie het adres van de maatschappelijke zetel of activiteit tijdens de referentieperiode is gewijzigd. Het gebruikte adres is dat van de maatschappelijke zetel zoals opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Aantal stopzettingen van btw-plichtigen: Het aantal stopzettingen heeft betrekking op btw-plichtigen die op de laatste dag van de referentieperiode niet langer btw-plichtig zijn.

Aantal btw-plichtigen op het einde van de periode: Het aantal btw-plichtigen op een gegeven datum is gebaseerd op de gegevens die in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn opgenomen.

Met oprichting (maand M, jaar T) bedoelen we eerste onderwerpingen of wederonderwerpingen aan de btw in maand M van het jaar T.

Met stopzetting (maand M, jaar T) bedoelen we schrapping in het btw-register in maand M van het jaar T.

Opmerkingen

Het is belangrijk om op te merken dat de in deze maandstatistieken geregistreerde gebeurtenissen niet langer exhaustief zijn zoals voorheen het geval was: indien dezelfde onderneming een eerste keer btw-plichtig was en zich vervolgens in dezelfde maand heeft laten schrappen, worden alleen de gegevens aan het einde van de maand geregistreerd. Het aantal eerste onderwerpingen als btw-plichtige en schrappingen ligt dus iets lager dan in de oude officiële statistiek, aangezien schrappingen/eerste onderwerpingen en wederonderwerpingen worden berekend door maandelijkse foto's te vergelijken. Dit heeft slechts betrekking op een beperkt aantal gebeurtenissen (hooguit enkele tientallen).

Opmerking betreffende dokters in de geneeskunde - 1 mei 2011 – De dokters in de geneeskunde kunnen het statuut van btw-plichtige verkrijgen. Dit in het kader van bepaalde activiteiten (deelname aan testen en/of het onderzoek naar nieuwe medicijnen bij hun patiënten).

Opmerking betreffende gegroepeerde btw-aangifte - 1 april 2007 – Een gegroepeerde aangifte van verschillende btw-plichtigen die tot een groep behoren wordt mogelijk als de vennootschap die aan het hoofd van de groep staat, aan drie cumulatieve voorwaarden voldoet:

  • financiële link met de andere leden van de groep.
  • organisatorische link met de andere leden van de groep.
  • economische link met andere leden van de groep.

Als de btw-administratie deze 3 voorwaarden vervuld ziet, kan de onderneming aan het hoofd van de groep een nieuw btw-nummer krijgen teneinde een gemeenschappelijke aangifte te doen voor alle leden van de groep. Ze verkrijgt dan de juridische vorm ‘btw-eenheid’ en vult een geconsolideerde btw-aangifte in voor rekening van de hele groep.

Opmerking betreffende gerechtsdeurwaarders en notarissen - 1 januari 2012 – De gerechtsdeurwaarders en notarissen zijn gehouden zich te onderwerpen aan de btw. De meeste zijn ingevoerd in de databank van btw-plichtigen in januari 2012.

Belangrijke opmerking 1: Opruimacties: Het aantal stopzettingen dat geregistreerd werd in oktober 2009 is uitzonderlijk hoog. Dit kan verklaard worden door een operatie die tot doel had de inhoud van de Kruispuntbank van Ondernemingen te verbeteren. Zo werden er in oktober ongeveer 1.138 btw-plichtigen ambtshalve geschrapt. Het ging uitsluitend om rechtspersonen. De operatie had ook invloed op de cijfers van de maand september 2009.

Het aantal stopzettingen in september 2009 is uitzonderlijk hoog. Dit kan verklaard worden door een operatie die tot doel had de inhoud van de Kruispuntbank van Ondernemingen te verbeteren. Zo werden er ongeveer 540 btw-plichtigen ambtshalve geschrapt tijdens de operatie. Het ging uitsluitend om ondernemingen van het type ‘natuurlijke persoon’. Deze opruimactie zal ook de cijfers van oktober 2009 beïnvloeden. Deze keer betrof de automatische schrapping uit het register voornamelijk rechtspersonen.

Belangrijke opmerking 2: Geografische uitsplitsing: - Voor de uitsplitsing van de statistieken naar gewest werd het adres van de maatschappelijke zetel / woonplaats gebruikt. De economische activiteit vindt echter niet altijd plaats op het adres van de maatschappelijke zetel / woonplaats: bij de vergelijking van regionale gegevens is dus omzichtigheid geboden. Een aantal schijnbare demografische bewegingen kan te wijten zijn aan de verbetering van adressen.

Metadata