Productie in de industrie

Industriële productie-index: februari 2024

Conjunctuurindicatoren
Industriële productie-index: februari 2024

De seizoensgezuiverde industriële productie-index vertoont in februari 2024 een daling van 2,7% ten opzichte van januari 2024. De werkdaggezuiverde industriële productie-index vertoont een daling van 12,7% ten opzichte van februari 2023.

De resultaten voor de maand februari 2024 zijn voorlopig.

Vanaf januari 2024 worden de indexcijfers uitgedrukt met referentiejaar 2021=100.

Grafiek
Content
Tabel
Content

Bruto-index (2021=100)

Industrie Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2021 82,9 84,5 102,5 95,3 94,3 125,3 97,1 98,6 110,3 108,5 97,5 103,2
Jaar 2022 97,5 95,7 111,9 91,2 100,3 100,6 87,9 87,0 110,8 105,8 104,5 97,6
Jaar 2023 91,3 93,0 111,7 82,4 92,8 98,2 82,5 81,6 90,5 98,7 91,4 87,6
Jaar 2024 85,8 83,8                    

Werkdaggezuiverde- indexen (2021=100)

Industrie Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2021 86,6 85,3 99,6 94,8 97,0 122,3 98,6 97,4 108,9 112,4 97,9 99,1
Jaar 2022 99,0 96,6 108,2 93,8 97,5 101,0 91,8 85,9 109,4 109,7 104,9 96,4
Jaar 2023 90,2 93,9 108,0 87,2 92,7 95,9 86,1 80,6 91,9 99,5 89,2 91,5
Jaar 2024 84,7 82,0                    

Seizoengezuiverde-index (2021=100)

Industrie Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2021 89,4 88,7 92,4 98,9 98,6 114,6 105,3 106,1 103,7 104,6 96,9 100,8
Jaar 2022 102,4 100,5 100,2 98,2 99,2 94,9 98,1 93,9 104,1 101,6 103,6 97,7
Jaar 2023 93,4 97,7 99,9 91,4 94,3 90,2 92,0 88,3 87,5 92,0 88,1 92,5
Jaar 2024 87,8 85,4                    

Doel en korte beschrijving

Met het indexcijfer van de industriële productie is het mogelijk de evolutie in volume van de toegevoegde waarde tegen factorkosten over een gegeven referentieperiode op te volgen. De toegevoegde waarde tegen basisprijzen kan als volgt worden berekend: omzet (exclusief btw en soortgelijke aftrekbare belastingen die rechtstreeks aan de omzet zijn gekoppeld) plus de geactiveerde productie, plus andere bedrijfsinkomsten, plus of minus de veranderingen in voorraden, minus de aankopen van goederen en diensten, minus de overige productgebonden belastingen die aan de omzet zijn gekoppeld maar niet aftrekbaar zijn en de ontvangen subsidies op de producten. De gegevens om deze index te produceren zijn echter niet op maandelijkse basis beschikbaar. In de praktijk zijn de adequate representatieve waarden om de indexen te produceren : bruto productiewaarden (gedefleerd) ; volumes ; omzet (gedefleerd) ; werktijd ; grondstoffen ; energie..

Referentiejaar

Vanaf januari 2024 worden de indexcijfers uitgedrukt met referentiejaar 2021=100.

We hebben hierom een nieuw downloadbaar bestand opgesteld, waarbij de volledige reeksen met referentiejaar 2021=100 worden uitgedrukt.

De downloadbare bestanden met referentiejaar 2015 = 100 blijven beschikbaar maar zullen niet meer worden geüpdatet. Deze bestanden eindigen bijgevolg in december 2023.

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Prodcom is de maandelijkse enquête naar de industriële productie. In het kader van de samenwerking tussen de EG-landen wordt gestreefd naar een betere vergelijkbaarheid van de statistische gegevens. Het Statistisch Bureau van de Europese Gemeenschap heeft daarom het initiatief genomen om de gegevens inzake industriële productie in alle Lid-Staten te verzamelen met dezelfde producten-lijst, in dezelfde sectoren, enz. Dit initiatief kreeg de naam " Prodcom " : " PRODucts of the European COMmunity ".

Deze enquête is verplicht. Het juridische kader is vastgelegd in de EG-verordening 3924/91, het Koninklijk Besluit van 28 januari 1994, verschenen in het Belgische Staatsblad van 15 februari 1994 en het Koninklijk Besluit van 20 februari 2008, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 10 maart 2008. De taal van het formulier (deel 1 en deel 2) wordt bepaald door de exploitatiezetel. Hiervoor geldt het KB van 18 juli 1966, verschenen in het Belgische Staatsblad van 2 augustus 1966, houdende coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Voor elke lokale eenheid moet een formulier worden ingevuld. De lokale eenheid is een onderneming of een deel daarvan (bij voorbeeld werkplaats, fabriek, winkel, kantoor, mijn of pakhuis), gelegen op een geografisch bepaalde plaats. Op of vanuit die plaats worden economische activiteiten uitgeoefend waarvoor - uitzonderingen daargelaten - een of meer personen voor rekening van een zelfde onderneming werkzaam zijn (eventueel deeltijds).

Populatie

De enquête behandelt de activiteiten van de afdelingen B en C van de nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap NACE Rev. 2 met uitzondering van de afdelingen 5, 6 en 19.

Samengevat gaat het om twee groepen :

  • elke industriële onderneming of vestiging die 20 personen en meer tewerkstelde volgens een van haar driemaandelijkse RSZ-aangiften van het voorgaande jaar of waarvan in het voorgaande jaar de jaaromzet minstens 4.200.000 euro bedroeg;

  • elke nieuwe industriële onderneming of vestiging die 20 personen en meer tewerkstelde volgens een van haar driemaandelijkse RSZ-aangiften van het lopende jaar of waarvan in de loop van het jaar de gecumuleerde omzet minstens 4.200.000 euro bedroeg.

Dit betekent dat een aangever die een bepaald jaar minstens 1 keer 20 personen in dienst heeft gehad, het volgende jaar (kalenderjaar) dient te antwoorden.

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 maand + 10 dagen na de referentieperiode

Metadata

Nomenclatuur

De Prodcomlijst.xls