Productie in de industrie

Industriële productie-index: september 2023

Conjunctuurindicatoren
Industriële productie-index: september 2023

De seizoensgezuiverde industriële productie-index vertoont in september 2023 een daling van 3,2% ten opzichte van augustus 2023. De werkdaggezuiverde industriële productie-index vertoont een daling van 14,0% ten opzichte van september 2022.

De resultaten voor de maand september 2023 zijn voorlopig.

Grafiek
Content
Tabel
Content

Bruto-index (2015=100)

Industrie Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2020 112,0 110,5 116,1 92,3 102,9 110,4 103,7 100,4 117,2 123,9 117,0 113,1
Jaar 2021 113,4 113,9 135,9 125,5 123,3 153,0 122,9 122,7 138,1 135,9 126,5 130,9
Jaar 2022 125,1 123,4 142,1 119,2 129,0 132,1 113,1 113,7 139,7 132,4 131,4 125,4
Jaar 2023 120,1 120,8 141,9 111,3 120,6 129,1 109,0 111,2        

Werkdaggezuiverde- indexen (2015=100)

Industrie Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2020 110,2 110,8 115,1 92,1 105,5 110,5 102,1 101,7 115,4 124,5 117,0 111,3
Jaar 2021 118,1 114,7 131,6 124,6 126,4 148,9 124,4 120,8 135,9 140,5 126,6 125,3
Jaar 2022 126,7 124,2 137,0 122,3 125,0 132,2 117,8 112,0 137,6 136,8 131,4 123,5
Jaar 2023 118,2 121,6 136,8 117,3 120,1 125,6 113,6 109,5        

Seizoengezuiverde-index (2015=100)

Industrie Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2020 112,8 114,1 107,1 95,1 107,3 104,2 109,3 110,3 110,1 117,1 115,4 113,7
Jaar 2021 120,9 118,1 122,3 128,8 128,5 140,2 133,1 131,2 129,4 131,9 124,8 128,0
Jaar 2022 129,9 127,9 127,2 126,5 127,1 124,7 126,0 121,9 130,8 128,3 129,5 126,1
Jaar 2023 121,3 125,2 126,8 121,4 122,2 118,6 121,5 119,3        
Downloads

Doel en korte beschrijving

Met het indexcijfer van de industriële productie is het mogelijk de evolutie in volume van de toegevoegde waarde tegen factorkosten over een gegeven referentieperiode op te volgen. De toegevoegde waarde tegen basisprijzen kan als volgt worden berekend: omzet (exclusief btw en soortgelijke aftrekbare belastingen die rechtstreeks aan de omzet zijn gekoppeld) plus de geactiveerde productie, plus andere bedrijfsinkomsten, plus of minus de veranderingen in voorraden, minus de aankopen van goederen en diensten, minus de overige productgebonden belastingen die aan de omzet zijn gekoppeld maar niet aftrekbaar zijn en de ontvangen subsidies op de producten. De gegevens om deze index te produceren zijn echter niet op maandelijkse basis beschikbaar. In de praktijk zijn de adequate representatieve waarden om de indexen te produceren : bruto productiewaarden (gedefleerd) ; volumes ; omzet (gedefleerd) ; werktijd ; grondstoffen ; energie..

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Prodcom is de maandelijkse enquête naar de industriële productie. In het kader van de samenwerking tussen de EG-landen wordt gestreefd naar een betere vergelijkbaarheid van de statistische gegevens. Het Statistisch Bureau van de Europese Gemeenschap heeft daarom het initiatief genomen om de gegevens inzake industriële productie in alle Lid-Staten te verzamelen met dezelfde producten-lijst, in dezelfde sectoren, enz. Dit initiatief kreeg de naam " Prodcom " : " PRODucts of the European COMmunity ".

Deze enquête is verplicht. Het juridische kader is vastgelegd in de EG-verordening 3924/91, het Koninklijk Besluit van 28 januari 1994, verschenen in het Belgische Staatsblad van 15 februari 1994 en het Koninklijk Besluit van 20 februari 2008, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 10 maart 2008. De taal van het formulier (deel 1 en deel 2) wordt bepaald door de exploitatiezetel. Hiervoor geldt het KB van 18 juli 1966, verschenen in het Belgische Staatsblad van 2 augustus 1966, houdende coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Voor elke lokale eenheid moet een formulier worden ingevuld. De lokale eenheid is een onderneming of een deel daarvan (bij voorbeeld werkplaats, fabriek, winkel, kantoor, mijn of pakhuis), gelegen op een geografisch bepaalde plaats. Op of vanuit die plaats worden economische activiteiten uitgeoefend waarvoor - uitzonderingen daargelaten - een of meer personen voor rekening van een zelfde onderneming werkzaam zijn (eventueel deeltijds).

Populatie

De enquête behandelt de activiteiten van de afdelingen B en C van de nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap NACE Rev. 2 met uitzondering van de afdelingen 5, 6 en 19.

Samengevat gaat het om twee groepen :

  • elke industriële onderneming of vestiging die 20 personen en meer tewerkstelde volgens een van haar driemaandelijkse RSZ-aangiften van het voorgaande jaar of waarvan in het voorgaande jaar de jaaromzet minstens 4.200.000 euro bedroeg;

  • elke nieuwe industriële onderneming of vestiging die 20 personen en meer tewerkstelde volgens een van haar driemaandelijkse RSZ-aangiften van het lopende jaar of waarvan in de loop van het jaar de gecumuleerde omzet minstens 4.200.000 euro bedroeg.

Dit betekent dat een aangever die een bepaald jaar minstens 1 keer 20 personen in dienst heeft gehad, het volgende jaar (kalenderjaar) dient te antwoorden.

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 maand + 10 dagen na de referentieperiode

Metadata

Nomenclatuur

De Prodcomlijst.xls