Productie in de industrie

Industriële productie-index: mei 2020

Conjunctuurindicatoren
Industriële productie-index: mei 2020

In mei 2020 hadden de eerste maatregelen van de exitstrategie uit de lockdown in het kader van de COVID-19-crisis een positief effect op de industriële productie. De seizoensgezuiverde industriële productie-index voor mei is bijgevolg met 11,1% gestegen ten opzichte van april 2020. De voor kalendereffecten gecorrigeerde index vertoont echter nog steeds een daling van 13,2% ten opzichte van mei 2019.

De resultaten voor de maand mei 2020 zijn voorlopig.

Grafiek
Content

pri_202005_nl

Tabel
Content

Bruto-index (2015=100)

Industrie Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2017 102,0 102,9 118,3 100,7 108,1 114,1 100,2 103,4 111,4 112,2 112,6 101,1
Jaar 2018 107,4 102,3 117,7 106,7 109,0 112,7 103,5 105,5 107,0 115,1 116,8 100,8
Jaar 2019 111,2 107,7 117,2 115,5 115,6 118,2 107,2 107,3 119,0 121,1 113,2 114,4
Jaar 2020 112,0 110,5 116,1 85,6 93,8              

Werkdaggezuiverde- indexen (2015=100)

Industrie Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2017 100,5 103,6 114,0 106,2 104,8 114,2 104,3 101,8 112,8 112,7 109,5 105,4
Jaar 2018 105,7 103,0 118,1 108,1 108,6 112,8 101,9 103,9 111,5 112,5 113,6 105,0
Jaar 2019 109,8 108,4 118,8 114,1 110,8 124,1 101,8 108,6 120,5 118,3 116,5 115,9
Jaar 2020 110,2 110,8 115,1 85,4 96,1              

Seizoengezuiverde-index (2015=100)

Industrie Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2017 102,8 106,1 105,4 108,3 106,9 108,4 112,4 109,9 108,0 107,7 107,9 106,8
Jaar 2018 108,0 105,3 109,2 110,7 110,9 107,1 110,0 111,8 106,8 107,6 111,7 106,2
Jaar 2019 111,8 110,6 109,8 117,7 113,3 117,9 110,2 116,8 115,3 113,1 114,3 116,9
Jaar 2020 112,0 112,7 106,4 88,7 98,5              
Downloads

Doel en korte beschrijving

Met het indexcijfer van de industriële productie is het mogelijk de evolutie in volume van de toegevoegde waarde tegen factorkosten over een gegeven referentieperiode op te volgen. De toegevoegde waarde tegen basisprijzen kan als volgt worden berekend: omzet (exclusief btw en soortgelijke aftrekbare belastingen die rechtstreeks aan de omzet zijn gekoppeld) plus de geactiveerde productie, plus andere bedrijfsinkomsten, plus of minus de veranderingen in voorraden, minus de aankopen van goederen en diensten, minus de overige productgebonden belastingen die aan de omzet zijn gekoppeld maar niet aftrekbaar zijn en de ontvangen subsidies op de producten. De gegevens om deze index te produceren zijn echter niet op maandelijkse basis beschikbaar. In de praktijk zijn de adequate representatieve waarden om de indexen te produceren : bruto productiewaarden (gedefleerd) ; volumes ; omzet (gedefleerd) ; werktijd ; grondstoffen ; energie..

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Prodcom is de maandelijkse enquête naar de industriële productie. In het kader van de samenwerking tussen de EG-landen wordt gestreefd naar een betere vergelijkbaarheid van de statistische gegevens. Het Statistisch Bureau van de Europese Gemeenschap heeft daarom het initiatief genomen om de gegevens inzake industriële productie in alle Lid-Staten te verzamelen met dezelfde producten-lijst, in dezelfde sectoren, enz. Dit initiatief kreeg de naam " Prodcom " : " PRODucts of the European COMmunity ".

Deze enquête is verplicht. Het juridische kader is vastgelegd in de EG-verordening 3924/91, het Koninklijk Besluit van 28 januari 1994, verschenen in het Belgische Staatsblad van 15 februari 1994 en het Koninklijk Besluit van 20 februari 2008, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 10 maart 2008. De taal van het formulier (deel 1 en deel 2) wordt bepaald door de exploitatiezetel. Hiervoor geldt het KB van 18 juli 1966, verschenen in het Belgische Staatsblad van 2 augustus 1966, houdende coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Voor elke lokale eenheid moet een formulier worden ingevuld. De lokale eenheid is een onderneming of een deel daarvan (bij voorbeeld werkplaats, fabriek, winkel, kantoor, mijn of pakhuis), gelegen op een geografisch bepaalde plaats. Op of vanuit die plaats worden economische activiteiten uitgeoefend waarvoor - uitzonderingen daargelaten - een of meer personen voor rekening van een zelfde onderneming werkzaam zijn (eventueel deeltijds).

Populatie

De enquête behandelt de activiteiten van de afdelingen B en C van de nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap NACE Rev. 2 met uitzondering van de afdelingen 5, 6 en 19.

Samengevat gaat het om twee groepen :

  • elke industriële onderneming of vestiging die 20 personen en meer tewerkstelde volgens een van haar driemaandelijkse RSZ-aangiften van het voorgaande jaar of waarvan in het voorgaande jaar de jaaromzet minstens 3.928.137 euro bedroeg;

  • elke nieuwe industriële onderneming of vestiging die 20 personen en meer tewerkstelde volgens een van haar driemaandelijkse RSZ-aangiften van het lopende jaar of waarvan in de loop van het jaar de gecumuleerde omzet minstens 3.928.137 euro bedroeg.

Dit betekent dat een aangever die een bepaald jaar minstens 1 keer 20 personen in dienst heeft gehad, het volgende jaar (kalenderjaar) dient te antwoorden.

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 maand + 25 dagen na de referentieperiode

Metadata

Nomenclatuur

De Prodcomlijst.xls