Productie in de industrie

Industriële productie-index: november 2019

Conjunctuurindicatoren
Productie in de industrie

De seizoensgezuiverde industriële productie-index vertoont in november 2019 een stijging van 1,2% ten opzichte van oktober 2019. De werkdaggezuiverde industriële productie-index vertoont een stijging van 2,2% ten opzichte van november 2018.

De resultaten voor de maand november 2019 zijn voorlopig.

Veranderingen vanaf maart 2018

De eerder gepubliceerde industriële productie-indexen hadden 2010 als basisjaar; d.w.z. de gewichten van de verschillende aggregatieniveaus kwamen overeen met waarden berekend voor het jaar 2010. Deze indexen werden gepubliceerd met referentiejaar 2010=100.

In maart 2018 werden deze indexcijfers (sinds 2000) herberekend, waarbij zoveel mogelijk rekening werd gehouden met de aanbevelingen van Eurostat inzake volume-indexcijfers: gewichten die zo dicht mogelijk bij het referentiejaar liggen en een koppeling.

De gebruikte gewichten voor deze index zijn de toegevoegde waarden tegen factorkosten van de structuurenquête bij de ondernemingen.

De indexcijfers vanaf 2013 werden ook herberekend op basis van de microgegevens om bepaalde fouten die in de loop van de tijd werden vastgesteld te corrigeren.

Vanaf maart 2018 vervangt JDemetra+ Demetra+ voor de aanpassing van de brutoreeksen; ook de aanpassingsmodellen werden gewijzigd.

Tot slot worden de indexcijfers uitgedrukt tegenover het referentiejaar 2015=100.

Deze veranderingen verklaren de variatie ten opzichte van eerder gepubliceerde reeksen.

Grafiek
Content

productie

Tabel
Content

Bruto-index (2015=100)

Industrie Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2016 98,4 101,5 111,0 105,7 100,1 111,7 96,6 99,1 109,3 105,3 104,7 109,3
Jaar 2017 102,0 102,7 117,9 100,6 108,2 114,0 100,1 103,4 111,1 112,0 112,2 101,1
Jaar 2018 107,3 102,3 117,4 106,4 108,8 112,3 103,4 105,3 106,7 114,7 116,4 100,7
Jaar 2019 111,0 107,4 116,8 115,1 115,3 117,8 107,1 107,1 118,5 120,6 112,5  

Werkdaggezuiverde- indexen (2015=100)

Industrie Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2016 102,4 99,0 111,6 104,0 99,7 108,7 100,5 97,6 107,6 108,8 104,8 107,6
Jaar 2017 100,4 103,4 113,8 106,1 104,8 114,1 104,2 101,8 112,5 112,5 109,2 105,3
Jaar 2018 105,6 102,9 117,8 107,8 108,4 112,4 101,8 103,7 111,1 112,1 113,2 104,9
Jaar 2019 109,6 108,2 118,4 113,7 110,5 123,6 101,7 108,5 119,9 117,8 115,7  

Seizoengezuiverde-index (2015=100)

Industrie Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2016 105,2 102,1 103,3 103,8 101,2 102,9 107,9 105,4 103,2 104,2 103,9 110,1
Jaar 2017 103,2 106,8 105,4 105,9 106,4 107,9 111,8 109,6 108,0 107,9 108,3 107,9
Jaar 2018 108,5 106,3 109,3 107,6 110,0 106,2 109,4 111,4 106,7 107,7 112,1 107,6
Jaar 2019 112,5 111,8 109,9 113,5 112,1 116,7 109,4 116,3 115,1 113,3 114,6  
Downloads

Doel en korte beschrijving

Met het indexcijfer van de industriële productie is het mogelijk de evolutie in volume van de toegevoegde waarde tegen factorkosten over een gegeven referentieperiode op te volgen. De toegevoegde waarde tegen basisprijzen kan als volgt worden berekend: omzet (exclusief btw en soortgelijke aftrekbare belastingen die rechtstreeks aan de omzet zijn gekoppeld) plus de geactiveerde productie, plus andere bedrijfsinkomsten, plus of minus de veranderingen in voorraden, minus de aankopen van goederen en diensten, minus de overige productgebonden belastingen die aan de omzet zijn gekoppeld maar niet aftrekbaar zijn en de ontvangen subsidies op de producten. De gegevens om deze index te produceren zijn echter niet op maandelijkse basis beschikbaar. In de praktijk zijn de adequate representatieve waarden om de indexen te produceren : bruto productiewaarden (gedefleerd) ; volumes ; omzet (gedefleerd) ; werktijd ; grondstoffen ; energie..

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Prodcom is de maandelijkse enquête naar de industriële productie. In het kader van de samenwerking tussen de EG-landen wordt gestreefd naar een betere vergelijkbaarheid van de statistische gegevens. Het Statistisch Bureau van de Europese Gemeenschap heeft daarom het initiatief genomen om de gegevens inzake industriële productie in alle Lid-Staten te verzamelen met dezelfde producten-lijst, in dezelfde sectoren, enz. Dit initiatief kreeg de naam " Prodcom " : " PRODucts of the European COMmunity ".

Deze enquête is verplicht. Het juridische kader is vastgelegd in de EG-verordening 3924/91, het Koninklijk Besluit van 28 januari 1994, verschenen in het Belgische Staatsblad van 15 februari 1994 en het Koninklijk Besluit van 20 februari 2008, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 10 maart 2008. De taal van het formulier (deel 1 en deel 2) wordt bepaald door de exploitatiezetel. Hiervoor geldt het KB van 18 juli 1966, verschenen in het Belgische Staatsblad van 2 augustus 1966, houdende coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Voor elke lokale eenheid moet een formulier worden ingevuld. De lokale eenheid is een onderneming of een deel daarvan (bij voorbeeld werkplaats, fabriek, winkel, kantoor, mijn of pakhuis), gelegen op een geografisch bepaalde plaats. Op of vanuit die plaats worden economische activiteiten uitgeoefend waarvoor - uitzonderingen daargelaten - een of meer personen voor rekening van een zelfde onderneming werkzaam zijn (eventueel deeltijds).

Populatie

De enquête behandelt de activiteiten van de afdelingen B en C van de nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap NACE Rev. 2 met uitzondering van de afdelingen 5, 6 en 19.

Samengevat gaat het om twee groepen :

  • elke industriële onderneming of vestiging die 20 personen en meer tewerkstelde volgens een van haar driemaandelijkse RSZ-aangiften van het voorgaande jaar of waarvan in het voorgaande jaar de jaaromzet minstens 3.928.137 euro bedroeg;

  • elke nieuwe industriële onderneming of vestiging die 20 personen en meer tewerkstelde volgens een van haar driemaandelijkse RSZ-aangiften van het lopende jaar of waarvan in de loop van het jaar de gecumuleerde omzet minstens 3.928.137 euro bedroeg.

Dit betekent dat een aangever die een bepaald jaar minstens 1 keer 20 personen in dienst heeft gehad, het volgende jaar (kalenderjaar) dient te antwoorden.

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 maand + 25 dagen na de referentieperiode

Metadata

Nomenclature

De Prodcomlijst.xls