Bodembezetting volgens het Kadasterregister

Nieuwe gegevens bodembezetting

Bouwen & Wonen
Bodembezetting 2018

De statistiek van de bodembezetting bevat aangepaste gegevens, volgens een nieuwe berekening van de totale oppervlakte van de administratieve entiteiten bij het Kadaster van FOD Financiën. De resultaten van 2018 zijn gebaseerd op de meest recente meettechnieken. De aangepaste berekening is nu ook in lijn met internationale conventies en de richtlijnen van Eurostat, het Europese statistiekbureau. Om die reden werd de oppervlakte van de kuststrook tot aan de laagwaterlijn meegerekend bij de tien kustgemeenten. De totale oppervlakte van België bedraagt 30.688 km². Het Vlaams Gewest bedraagt 13.624 km², het Waals Gewest 16.901 km² en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 162 km².

De statistiek van de bodembezetting presenteert sinds 1982 een overzicht van het aantal percelen, de oppervlakten en de niet-geïndexeerde kadastrale inkomens (K.I.) van alle percelen en de administratieve eenheden in België.

Tot en met 2017 werd de berekening van de totale oppervlakte beroep gebaseerd op de bestanden uit de kadastrale legger van de FOD Financiën. De gegevens in die databank werden oorspronkelijk gedefinieerd tijdens de Naopeontische tijd (toen het Kadaster werd opgericht). De kadastrale oppervlakten ondergingen tot in 2017 opeenvolgende actualiseringen. De nieuwe berekeningsmethode van 2018 heeft enkel een invloed op de niet-gekadastreerde oppervlakten.

Bodembezetting en kadastraal inkomen volgens de kadastrale aangifte op 1 januari van het referentiejaar

Doel en korte beschrijving

De bodembezetting (occupation du sol) is een typisch Belgisch begrip dat in de internationale statistieken niet wordt gebruikt. Het is de theoretische bestemming die de eigenaar, in overleg met de administratie van het kadaster, aan een perceel toewijst om het kadastrale inkomenervan te bepalen. Een perceel dat bestemd is als weiland wordt bijvoorbeeld in de kadastrale rubriek “grasland” opgenomen. Het perceel wordt echter al lang niet meer onderhouden en is een bos geworden. Het blijft nochtans in de rubriek “grasland”, die de officiële kadastrale bezetting ervan weergeeft. In de praktijk zijn de eigenaars verplicht de wijzigingen in de bestemming van hun percelen te melden als die wijzigingen een invloed hebben op het kadastrale inkomen. De administratie van het kadaster probeert het inkomen te optimaliseren. De aangegeven bezetting van de meest waardevolle percelen is daarom meestal correct, terwijl de minder gewaardeerde percelen minder vaak worden gecontroleerd. De onderverdeling van de kadastrale statistiek van de bodembezetting volgt de logica van de fiscale doeleinden. Het totaal van de “bebouwde percelen” omvat bijvoorbeeld geen paden en wegen, parken en sportterreinen, niet-gekadastreerde percelen, industrieterreinen, kampeerterreinen, walmuren, dijken, enzovoort. We publiceren deze statistiek omdat ze tot 1980 teruggaat, tot op gemeenteniveau beschikbaar is en omdat specialisten deze statistiek nodig hebben voor hun modellen voor de schatting van bodemgebruik en bodembedekking.

Populatie

Belgische Staat

Frequentie

Jaarlijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode

Metadata