Bodembezetting volgens het Kadasterregister

Provincie Luxemburg is vier keer zo groot als Waals-Brabant

Bouwen & Wonen
Provincie Luxemburg is vier keer zo groot als Waals-Brabant

In 2021 bedraagt de totale oppervlakte van België 30.689 km². De totale oppervlakte voor het Vlaams Gewest bedraagt 13.626 km², het Waals Gewest 16.901 km² en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 162 km².

De grootste provincie van België is de provincie Luxemburg met 4.459 km² en de kleinste is de provincie Waals-Brabant met 1.097 km².

De statistiek van de bodembezetting presenteert een overzicht van het aantal percelen, de oppervlakten en de niet-geïndexeerde kadastrale inkomens (K.I.) van alle percelen en de administratieve eenheden in België.

Tot en met 2017 werd de berekening van de totale oppervlakte gebaseerd op de bestanden uit de kadastrale legger van de FOD Financiën. De gegevens in die databank werden oorspronkelijk gedefinieerd tijdens de Napoleontische tijd (toen het Kadaster werd opgericht).

Vanaf de resultaten van 2018 zijn de totale oppervlakten afkomstig van de databank CADGIS van de FOD Financiën. De gegevens in die databank zijn gebaseerd op de meest recente meettechnieken. De totale oppervlakten zijn sindsdien ook in lijn met internationale conventies en de richtlijnen van Eurostat, het Europese statistiekbureau. Om die reden werd de oppervlakte van de kuststrook tot aan de laagwaterlijn meegerekend bij de tien kustgemeenten.

Bodembezetting en kadastraal inkomen volgens de kadastrale aangifte op 1 januari van het referentiejaar

Doel en korte beschrijving

De Statistiek van de bodembezetting presenteert sinds 1982 een overzicht van het aantal percelen, de oppervlakten en de niet-geïndexeerde kadastrale inkomens (K.I.) van alle percelen en de administratieve eenheden in België. De bron van deze gegevens is de FOD Financiën.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de onbebouwde en bebouwde percelen:

De onbebouwde percelen bestaan uit:

 • akkerland
 • grasland
 • tuinen en parken
 • boomgaarden
 • bos
 • woeste gronden
 • recreatie, sport
 • gekadastreerde waters
 • gekadastreerde wegen
 • andere (n.e.g.)

De bebouwde percelen bestaan uit:

 • appartementen
 • building
 • huis, hoeve
 • bijgebouwen met inbegrip van serres
 • ambacht - en industriegebouwen
 • opslagruimte
 • banken, kantoren
 • gebouwen met handelsbestemming
 • openbare gebouwen
 • nutsvoorzieningen
 • sociale en ziekenzorg
 • onderwijs, onderzoek en cultuur
 • eredienst
 • recreatie, sport
 • andere (n.e.g.)

Naast de bebouwde en onbebouwde percelen zijn er nog de niet-genormaliseerde percelen en de niet-gekadastreerde oppervlakte:

De niet-genormaliseerde percelen zijn de percelen waaraan de FOD Financiën nog geen gestandaardiseerde Kadastrale Aard heeft toegewezen. Deze nemen af doorheen de tijd en sinds 2010 bedraagt ze 0: alle percelen hebben sindsdien een gestandaardiseerde Kadastrale Aard toegewezen gekregen.

De som van de oppervlakten van de onbebouwde percelen, de bebouwde percelen en de niet-genormaliseerde oppervlakte wordt ook wel de gekadastreerde oppervlakte genoemd.

De niet-gekadastreerde oppervlakte bestaat uit de oppervlakte die niet in percelen is ingedeeld. Aan deze oppervlakte is geen Kadastrale Aard toegewezen. Deze wordt berekend door de totale onveranderlijke totale oppervlakte van de administratieve eenheid te verminderen met de gekadastreerde oppervlakte.

Zowel bij de oppervlakten als bij de kadastrale inkomens wordt een onderscheid gemaakt naargelang de belastbaarheid. Het grootste deel van de bebouwde en de onbebouwde percelen zijn belastbaar: de eigenaren dienen onroerende voorheffing te betalen voor het gebruik. Deze wordt berekend in functie van het kadastrale inkomen. Sommige percelen zijn niet-belastbaar. Het gaat bijvoorbeeld om publiek domein of overheidsgebouwen.

Totale onveranderlijke oppervlakte

Tot en met 2017 wordt voor de berekening van de totale onveranderlijke oppervlakte beroep gedaan op de bestanden uit de kadastrale legger. Deze gegevensbank bevat kadastrale oppervlakten die het resultaat zijn van de opeenvolgende actualiseringen van de gemeenteoppervlakten zoals die oorspronkelijk werden gedefinieerd tijdens de Napoleontische tijd (toen het Kadaster werd opgericht).

Vanaf 2018 wordt voor de berekening van de totale onveranderlijke oppervlakte beroep gedaan op de bestanden uit het systeem CADGIS. De oppervlakten in deze databank zijn gebaseerd op digitale bestanden die met de recentste meettechnieken zijn samengesteld en geven een nauwkeuriger beeld over de effectieve oppervlakte van de administratieve eenheden.

De officiële totale oppervlakte van de administratieve entiteiten wordt afgerond tot op de oppervlakte-eenheid “hectare” (ha). De geïnteresseerde gebruiker kan op Statbel ook de effectief opgemeten oppervlakte consulteren tot op het niveau “centiare” (ca). Het afronden tot hectare voor de officiële totale oppervlakte is nodig om eventuele meetfouten tussen opeenvolgende metingen te neutraliseren. Bijvoorbeeld voor de gemeente Aartselaar: in 2019 bedroeg de officiële totale oppervlakte 1.102 ha, terwijl de effectief gemeten oppervlakte 11.015.556 ca bedroeg. Voor het berekenen van de officiële totale oppervlakte van de arrondissementen, provincies, de gewesten en het Rijk worden de totalen berekend op basis van de oppervlakten van de onderliggende gemeenten uitgedrukt in centiare, en vervolgens afgerond op hectare.

Kust

Om in overeenstemming te zijn met internationale conventies wordt vanaf 2018 ook de strook voor de Belgische kust die wordt afgebakend door de dijk en de laagwaterlijn in rekening gebracht bij de niet-gekadastreerde oppervlakte van de Belgische kustgemeenten.

Populatie

Belgische Staat

Frequentie

Jaarlijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 10 maanden na de referentieperiode