Maandevolutie van de btw-plichtigen na 30 dagen en volgens activiteit

Statbel DataLab: nieuwe statistieken, methoden en gegevensbronnen in beta-versie

Datalab: Stijging van het aantal ondernemingen in september

DataLab
Datalab: Stijging van het aantal ondernemingen in september

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag in zijn DataLab de cijfers met betrekking tot de statistieken over btw-plichtige bedrijven, met voorlopige resultaten 30 dagen na de referentiemaand voor de maand september. Via deze publicatie wil Statbel de impact van COVID-19 op het economische leven grondiger analyseren. De NACE, de uitsplitsing naar economische activiteit, is ook opgenomen.

Bovendien blijft Statbel de definitieve resultaten 60 dagen na de referentiemaand publiceren.

Stijging van het aantal actieve ondernemingen in september

De meeste bewegingen die in september zijn waargenomen, tonen een stijging van het aantal actieve bedrijven ten opzichte van augustus 2020. Er zijn slechts drie sectoren die licht gedaald zijn ten opzichte van de voorgaande maand.

Primo btw-plichtigen

Als we het ondernemerschap meten aan de hand van het aantal primo btw-plichtigen, zien we voor september 2020 een stijging van 590 eenheden ten opzichte van september 2019. De algemene trend is sinds juni positief en zet zich voort tot in september 2020 met een stijging van 9,7 % ten opzichte van september 2019. Deze stijging ten opzichte van 2019 is niet uitzonderlijk omdat in normale tijden het volume van de primo btw-plichtigen van jaar tot jaar toeneemt.

Btw-herinschrijvingen

De algemene trend om zich in september opnieuw in te schrijven als btw-belastingplichtige is 8% hoger dan in september 2019. Sommige sectoren vertonen echter de tegenovergestelde trend. Het gaat over kunst, amusement en recreatie (-23,4% in vergelijking met 2019, dezelfde maand). Dit vertegenwoordigt 59 bedrijven in deze sector die in september tijdelijk of definitief besloten hebben zich niet opnieuw te registreren.

Schrappingen

De daling van het aantal schrappingen ten opzichte van 2019 die elke maand wordt waargenomen sinds maart zet zich voort tot in september (-10,3%). Dit verschil moet met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd vanwege de grote hoeveelheid schrappingen die in 2019 zijn geregistreerd.

Evolutie van de populatie van de btw-plichtige bedrijven van september 2019 tot september 2020

Ondanks de verstoringen die verband houden met de bestudeerde 7 maanden van de crisis, neemt de totale populatie van de btw-plichtigen nog steeds toe in vergelijking met het jaar ervoor (+3,9%, +39.124 bedrijven). Dit geldt ook voor creatieve activiteiten, kunst en amusement. Ondanks het lage aantal primo btw-inschrijvingen en btw-herinschrijvingen in deze sector deze maand, wordt er in deze sector een stijging van 3,8% opgetekend ten opzichte van september 2019.

In vergelijking met vorig jaar blijft de daling van het aantal btw-plichtige ondernemingen de uitzondering. Het betreft slechts 8 bedrijven uit de landbouwsector.

Context en methodologie

Context

De statistiek van de btw-plichtigen is gebaseerd op gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en het bedrijvenregister van Statbel.

Statbel publiceert maandelijks een ‘officiële’ statistiek van de demografische bewegingen van de btw-plichtigen. Deze eerste statistiek wordt op T + 60 dagen gepubliceerd, omdat er een zekere vertraging is tussen de gebeurtenissen en het opnemen ervan in de registers en databanken.

Naar aanleiding van de Covid-19-crisis hebben we, naast de eerste statistiek, een nieuwe statistiek gecreëerd. Deze statistiek omvat ook de NACE-sector en wordt één maand vroeger geproduceerd.

Deze statistiek omvat twee luiken:

  • Het eerste luik omvat de maandelijkse bewegingen van de btw-plichtigen volgens NACE-sector (sectie) voor het jaar 2020 (downloadbare Exceltabel).
  • Het tweede luik voegt bijkomende variabelen toe bij deze bewegingen: ondernemingstype (natuurlijke persoon of rechtspersoon), NACE-sectie, NACE op 2 cijfers en gewest (open data). De statistiek is ook beschikbaaar in Excelformaat en stelt de gebruiker in staat om dynamische draaitabellen aan te maken of zijn eigen indicatoren te ontwikkelen. Op basis van deze cijfers levert Statbel een korte maandelijkse analyse van de maandelijkse trend.

Definities

  • Hiervoor verwijzen we eerst naar de definities van de onderwerping van de bestaande maandelijkse statistiek :  https://statbel.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/btw-plichtige-ondernemi…
  • In het kort : wordt beschouwd als onderworpen elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die gewoonlijk goederen of diensten levert die niet zijn vrijgesteld krachtens het btw-wetboek (zoals het geval is voor de meeste artsen). Als een bedrijf uit de btw-registers wordt geschrapt, betekent dit niet altijd dat het zijn activiteiten stopzet: dit kan af en toe en soms zelfs herhaaldelijk gebeuren. Als een bedrijf voor het eerst aan de btw wordt onderworpen kan daarentegen worden aangenomen dat dit in de meeste gevallen de start is van een nieuwe activiteit. Tot slot dient er eraan te worden herinnerd dat bedrijven die failliet worden verklaard of die vrijwillig of op gerechtelijk worden verheven, het statuut van btw-plichtige behouden tot de sluiting van hun faillissement of vereffening (pdf). Het aantal schrappingen uit de btw-registers is dus op zich niet voldoende om het aantal stopzettingen van activiteiten te berekenen en omvat geen faillissementen of vereffeningen van bedrijven.

Methodologie

Voor deze statistiek wordt dezelfde methode gebruikt als voor de bestaande maandelijkse statistieken om gegevens over het aantal btw-plichtige ondernemingen op het einde van de maand af te halen.

Er zijn echter grote verschillen op drie punten:

  • Er wordt een maand vroeger gepubliceerd zodat de publicatie sneller gebeurt. De inkorting van de oorspronkelijke termijn zou in beperkte mate als gevolg kunnen hebben dat bepaalde gebeurtenissen te vroeg of te laat worden meegerekend. Deze verschillen zouden, indien zij zich zouden voordoen, tot uiting komen in een verschuiving in de berekening van de btw-plichtigen tussen twee periodes, zoals het geval is met de cijfers van juni, toen 197 actieve ondernemingen in juli werden opgenomen in plaats van in juni.
  • We gebruiken hier geen methode die alle bestaande gebeurtenissen in databanken identificeert om schrappingen, eerste onderwerpingen of wederonderwerpingen of migraties te berekenen. De techniek die wordt gebruikt om de geschrapte en wederonderworpen ondernemingen te berekenen is die van de fotovergelijking over twee maanden: als de onderneming in de vorige maand niet verscheen op de foto van de actieve ondernemingen, maar wel verschijnt in de lopende maand, wordt deze onderneming als een eerste onderwerping of een wederonderwerping beschouwd, afhankelijk van het feit of de onderneming al dan niet voor het eerst in het register verschijnt. Omgekeerd, als een bedrijf op de foto van de actieve ondernemingen van de vorige maand verscheen, maar niet meer voorkomt in de laatste geanalyseerde maand, wordt het beschouwd als een schrapping. Als gevolg hiervan zal het aantal eerste onderwerpingen of wederonderwerpingen (of schrappingen) niet exact overeenkomen met de officiële maandelijkse statistiek die alle registraties omvat en iets lager zijn. Ten slotte, als een bedrijf dat op de foto van de vorige maand verscheen ook aanwezig is in de actieve bevolking van de lopende maand, zal het worden beschouwd  als actief in de bestaande indeling (Nace, type en geografie), tenzij een van deze variabelen is veranderd tussen deze twee foto's. In dat geval zal het een immigratie en een emigratie zijn (die als neutraal zal worden beschouwd).
  • De NACE-code wordt toegevoegd, maar er moet wel rekening worden gehouden met het feit dat het om een voorlopige NACE-code gaat, die in de loop van het jaar nog kan worden onderzocht en herzien. Het zal dan ook niet verwonderlijk zijn als op het einde van het jaar een groter aantal migraties op het niveau van de activiteiten wordt waargenomen. Deze variabele geeft echter een idee van de sectoren die door de crisis worden getroffen. Er zouden dus ook verschillen kunnen ontstaan tussen deze statistiek en de jaarstatistiek van de btw-plichtigen[1].


[1] Zie: https://statbel.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/btw-plichtige-ondernemi…