Maandevolutie van de btw-plichtigen na 30 dagen en volgens activiteit

Statbel DataLab: nieuwe statistieken, methoden en gegevensbronnen in beta-versie

Datalab: btw-plichtigen in december

Conjunctuurindicatoren
Datalab: btw-plichtigen in december

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag in zijn Datalab de cijfers met betrekking tot de statistieken over btw-plichtige bedrijven, met voorlopige resultaten 30 dagen na de referentiemaand voor de maand december. Via deze publicatie wil Statbel de impact van COVID-19 op het economische leven grondiger analyseren. De NACE, de uitsplitsing naar economische activiteit, is ook opgenomen.

Bovendien blijft Statbel de definitieve resultaten 60 dagen na de referentiemaand publiceren.

De bewegingen die in de loop van de maand december in de populatie van de btw-plichtigen worden waargenomen, hebben geleid tot een afname van het aantal actieve bedrijven ten opzichte van november 2020[1].

Primo btw-plichtigen

Het aantal primo btw-plichtigen in alle sectoren samen is voor december 2020 met 17,8% gestegen ten opzichte van december 2019. Dit komt overeen met 915 oprichtingen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. 

Btw-herinschrijvingen

Wat de herinschrijvingen betreft, is er een stijging van 4,4% ten opzichte van vorig jaar voor alle NACE-sectoren samen. Dat zijn 26 bedrijven.

Schrappingen

Het aantal schrappingen steeg met 2.150 eenheden in december 2020 ten opzichte van december 2019 (+30,5%).  Dit fenomeen wordt in alle sectoren waargenomen, met uitzondering van “verschaffen van accommodatie en maaltijden”.

Evolutie van de populatie van de btw-plichtigen

Ondanks de verstoringen die verband houden met de crisis, blijft de maand december 2020 positief wat betreft de groei van de populatie van de btw-plichtigen op jaarbasis. De totale populatie van de btw-plichtigen groeit met 4%, dit zijn 40.143 eenheden meer dan in december 2019.


[1] Nota: deze analyse is voorlopig en kan in een latere publicatie worden herzien wanneer de populatie is gestabiliseerd.

Context en methodologie

Context

De statistiek van de btw-plichtigen is gebaseerd op gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en het bedrijvenregister van Statbel.

Statbel publiceert maandelijks een ‘officiële’ statistiek van de demografische bewegingen van de btw-plichtigen. Deze eerste statistiek wordt op T + 60 dagen gepubliceerd, omdat er een zekere vertraging is tussen de gebeurtenissen en het opnemen ervan in de registers en databanken.

Naar aanleiding van de Covid-19-crisis hebben we, naast de eerste statistiek, een nieuwe statistiek gecreëerd. Deze statistiek omvat ook de NACE-sector en wordt één maand vroeger geproduceerd.

Deze statistiek omvat twee luiken:

  • Het eerste luik omvat de maandelijkse bewegingen van de btw-plichtigen volgens NACE-sector (sectie) voor het jaar 2020 (downloadbare Exceltabel).
  • Het tweede luik voegt bijkomende variabelen toe bij deze bewegingen: ondernemingstype (natuurlijke persoon of rechtspersoon), NACE-sectie, NACE op 2 cijfers en gewest (open data). De statistiek is ook beschikbaaar in Excelformaat en stelt de gebruiker in staat om dynamische draaitabellen aan te maken of zijn eigen indicatoren te ontwikkelen. Op basis van deze cijfers levert Statbel een korte maandelijkse analyse van de maandelijkse trend.

Definities

  • Hiervoor verwijzen we eerst naar de definities van de onderwerping van de bestaande maandelijkse statistiek :  https://statbel.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/btw-plichtige-ondernemi…
  • In het kort : wordt beschouwd als onderworpen elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die gewoonlijk goederen of diensten levert die niet zijn vrijgesteld krachtens het btw-wetboek (zoals het geval is voor de meeste artsen). Als een bedrijf uit de btw-registers wordt geschrapt, betekent dit niet altijd dat het zijn activiteiten stopzet: dit kan af en toe en soms zelfs herhaaldelijk gebeuren. Als een bedrijf voor het eerst aan de btw wordt onderworpen kan daarentegen worden aangenomen dat dit in de meeste gevallen de start is van een nieuwe activiteit. Tot slot dient er eraan te worden herinnerd dat bedrijven die failliet worden verklaard of die vrijwillig of op gerechtelijk worden verheven, het statuut van btw-plichtige behouden tot de sluiting van hun faillissement of vereffening (pdf). Het aantal schrappingen uit de btw-registers is dus op zich niet voldoende om het aantal stopzettingen van activiteiten te berekenen en omvat geen faillissementen of vereffeningen van bedrijven.

Methodologie

Voor deze statistiek wordt dezelfde methode gebruikt als voor de bestaande maandelijkse statistieken om gegevens over het aantal btw-plichtige ondernemingen op het einde van de maand af te halen.

Er zijn echter grote verschillen op drie punten:

  • Er wordt een maand vroeger gepubliceerd zodat de publicatie sneller gebeurt. De inkorting van de oorspronkelijke termijn zou in beperkte mate als gevolg kunnen hebben dat bepaalde gebeurtenissen te vroeg of te laat worden meegerekend. Deze verschillen zouden, indien zij zich zouden voordoen, tot uiting komen in een verschuiving in de berekening van de btw-plichtigen tussen twee periodes, zoals het geval is met de cijfers van juni, toen 197 actieve ondernemingen in juli werden opgenomen in plaats van in juni.
  • We gebruiken hier geen methode die alle bestaande gebeurtenissen in databanken identificeert om schrappingen, eerste onderwerpingen of wederonderwerpingen of migraties te berekenen. De techniek die wordt gebruikt om de geschrapte en wederonderworpen ondernemingen te berekenen is die van de fotovergelijking over twee maanden: als de onderneming in de vorige maand niet verscheen op de foto van de actieve ondernemingen, maar wel verschijnt in de lopende maand, wordt deze onderneming als een eerste onderwerping of een wederonderwerping beschouwd, afhankelijk van het feit of de onderneming al dan niet voor het eerst in het register verschijnt. Omgekeerd, als een bedrijf op de foto van de actieve ondernemingen van de vorige maand verscheen, maar niet meer voorkomt in de laatste geanalyseerde maand, wordt het beschouwd als een schrapping. Als gevolg hiervan zal het aantal eerste onderwerpingen of wederonderwerpingen (of schrappingen) niet exact overeenkomen met de officiële maandelijkse statistiek die alle registraties omvat en iets lager zijn. Ten slotte, als een bedrijf dat op de foto van de vorige maand verscheen ook aanwezig is in de actieve bevolking van de lopende maand, zal het worden beschouwd  als actief in de bestaande indeling (Nace, type en geografie), tenzij een van deze variabelen is veranderd tussen deze twee foto's. In dat geval zal het een immigratie en een emigratie zijn (die als neutraal zal worden beschouwd).
  • De NACE-code wordt toegevoegd, maar er moet wel rekening worden gehouden met het feit dat het om een voorlopige NACE-code gaat, die in de loop van het jaar nog kan worden onderzocht en herzien. Het zal dan ook niet verwonderlijk zijn als op het einde van het jaar een groter aantal migraties op het niveau van de activiteiten wordt waargenomen. Deze variabele geeft echter een idee van de sectoren die door de crisis worden getroffen. Er zouden dus ook verschillen kunnen ontstaan tussen deze statistiek en de jaarstatistiek van de btw-plichtigen[1].


[1] Zie: https://statbel.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/btw-plichtige-ondernemi…