Structuur van de bevolking

België telde 11.763.650 inwoners op 1 januari 2024

Bevolking
België telde 11.763.650 inwoners op 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 telde de wettelijke Belgische bevolking[1] 11.763.650 inwoners. De Belgische bevolking groeide tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2024 met 66.093 inwoners, ofwel met 0,57%. De bevolkingsgroei lag hiermee iets hoger dan het gemiddelde van de laatste 10 jaar, zijnde een bevolkingsgroei met 0,53%. Dat blijkt uit de officiële cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

De bevolkingsgroei in 2023 is het gevolg van een positief internationaal migratiesaldo (+66.349), waarvan de impact op de groei is verminderd door het negatief natuurlijk saldo (-1.057). De oorlog in Oekraïne heeft in 2023 nog steeds een positieve invloed op het internationaal migratiesaldo, al is dat wel een stuk minder uitgesproken dan in 2022. De statistische aanpassing is beperkt[2] (+801)

Bevolkingsontwikkeling in België

2023 kende een bevolkingsgroei met 0,57% of 66.093 inwoners. De groei in 2023 is hoger dan het gemiddelde van de laatste 10 jaar (0,53%).

Het natuurlijk saldo, het verschil tussen het aantal geboorten en overlijdens, was in 2023 opnieuw negatief (-1.057). Het natuurlijk saldo vertoont al enkele jaren een dalende trend, waardoor een negatief natuurlijk saldo het nieuwe normaal lijkt te worden. Een negatief natuurlijk saldo duikt opnieuw op in 2020 (-13.111). Dat jaar werd gekenmerkt door de COVID-19-pandemie, wat vooral het aantal overlijdens omhoogstuwde. Daarna werd in 2022 opnieuw een negatief natuurlijk saldo waargenomen (-2.787). Daarvoor moeten we teruggaan naar het begin van de jaren ’40 om een negatief natuurlijk saldo terug te vinden. Het natuurlijk saldo vertoonde echter al een aantal jaren een dalende trend. Die dalende tendens wordt hoofdzakelijk verklaard door een dalende trend in het aantal geboorten, maar ook door een stijgende trend in het aantal sterfgevallen door vergrijzing. In 2023 werden 110.198 geboorten en 111.255 overlijdens geregistreerd.

Het internationaal migratiesaldo, het verschil tussen het aantal immigraties en emigraties, was in 2023 positief (+66.349). Een positief internationaal migratiesaldo ligt binnen de verwachting, maar het saldo is wel iets sterker positief dan het gemiddelde van de laatste 10 jaar. Dat kan worden verklaard door een groter aantal internationale immigraties[3] in 2023: er werden 194.887 immigraties geregistreerd. Het iets grotere aantal immigraties is mede het gevolg van de oorlog in Oekraïne, 13.702 (7,0%) van de immigranten heeft namelijk de Oekraïense nationaliteit. De impact is dus nog steeds aanwezig, maar is een stuk kleiner dan vorig jaar, waar 57.514 (24,6%) immigranten de Oekraïense nationaliteit hadden. Daarnaast werden er 128.538 internationale emigraties[4] geregistreerd in 2023, wat eveneens aan de hoge kant is. Opnieuw spelen de mensen met de Oekraïense nationaliteit een belangrijke rol. In 2020 en 2021 hadden respectievelijk 0,3% en 0,2% van de emigranten de Oekraïense nationaliteit. Dit aandeel steeg naar 4,6% in 2022 en 5,9% in 2023.

De bevolkingsgroei in 2023 in België is dus het gevolg van een positief internationaal migratiesaldo, dat het negatief natuurlijk saldo compenseerde en tegelijk nog zorgde voor een bevolkingsgroei met 0,57% of 66.093 inwoners.

Loop van de bevolking in het Vlaams Gewest

Vlaanderen kende in 2023 een bevolkingsgroei met 0,69% of 46.963 inwoners (tegenover een gemiddelde van 0,60% over de laatste 10 jaar).

Het natuurlijk saldo was in 2023 negatief (-2.332). Er werden dat jaar 62.338 geboorten en 64.670 overlijdens geregistreerd.

Het internationaal migratiesaldo was in 2023 positief (+34.180). Er werden dat jaar 94.715 immigraties en 60.535 emigraties geregistreerd. Van de immigranten en emigranten hadden er respectievelijk 8.249 en 5.062 de Oekraïense nationaliteit.

Op alle geografische niveaus lager dan België speelt een derde saldo een rol: het intern migratiesaldo. Dat saldo vat het aantal verhuisbewegingen binnen België samen. Het intern migratiesaldo, het verschil tussen het aantal inwijkingen en uitwijkingen in het Vlaams Gewest, was in 2023 positief (+14.856). Er zijn dus meer mensen vanuit een ander gewest naar Vlaanderen verhuisd (38.057), dan er mensen vanuit Vlaanderen naar een ander gewest zijn verhuisd (23.201).

De positieve bevolkingsgroei in het Vlaams Gewest in 2023 is dus het gevolg van een positief intern migratiesaldo en een sterk positief internationaal migratiesaldo, deze compenseerden een negatief natuurlijk saldo.

Bevolkingsontwikkeling in het Waals Gewest

In Wallonië werd in 2023 een bevolkingsgroei met 0,29% of 10.708 inwoners vastgesteld (tegenover een gemiddelde van 0,33% over de laatste 10 jaar).

Het natuurlijk saldo was in 2023 negatief (-4.129). Er werden dat jaar 33.873 geboorten en 38.002 overlijdens geregistreerd.

Het internationaal migratiesaldo was in 2023 positief (+10.726). Er werden dat jaar 44.006 immigraties en 33.280 emigraties geregistreerd. Van de immigranten en emigranten hadden er respectievelijk 2.417 en 1.625 de Oekraïense nationaliteit.

Het intern migratiesaldo was positief (+3.896). Er zijn in 2023 dus meer mensen vanuit een ander gewest naar Wallonië verhuisd (24.548), dan er mensen van Wallonië naar een ander gewest verhuisd zijn (20.652).

De bevolkingsgroei in de loop van 2023 in Wallonië is dus het gevolg van een positief intern migratiesaldo en een positief internationaal migratiesaldo. Die migratiesaldo’s compenseerden een negatief natuurlijk saldo.

Loop van de bevolking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd 2023 gekenmerkt door een bevolkingsgroei met 0,68% of 8.422 inwoners (tegenover een gemiddelde van 0,73% over de laatste 10 jaar).

Brussel was het enige gewest waar het natuurlijk saldo in 2023 positief bleef (+5.404). Er werden dat jaar 13.987 geboorten en 8.583 overlijdens geregistreerd. Ondanks het nog steeds positieve natuurlijk saldo, wordt ook in Brussel een dalende trend in dat saldo gezien. De daling wordt hier eveneens gedreven door een dalende tendens in het aantal geboorten.

Het internationaal migratiesaldo was in 2023 positief (+21.443). Er werden dat jaar 56.166 immigraties en 34.723 emigraties geregistreerd. Van de immigranten en emigranten hadden er respectievelijk 3.036 en 954 de Oekraïense nationaliteit.

Het intern migratiesaldo was negatief (-18.752). Er zijn in 2023 dus minder mensen vanuit een ander gewest naar Brussel verhuisd (25.023), dan er mensen van Brussel naar een ander gewest verhuisd zijn (43.775).

De bevolkingsgroei in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2023 is dus het gevolg van een positief natuurlijk saldo en een positief internationaal migratiesaldo. Die saldo’s, compenseerden een negatief intern migratiesaldo.

Bevolkingsontwikkeling in de provincies

De provincie met de grootste groei in 2023 in België was opnieuw Antwerpen met een bevolkingsgroei van 0,81%. De andere vier provincies die de top vijf vervolledigen bevinden zich allemaal in het Vlaams Gewest. Op de tweede positie staat Vlaams-Brabant (0,78%) gevolgd door Oost-Vlaanderen (0,68%), Limburg (0,57%) en West-Vlaanderen (0,52%).

De vijf provincies met de laagste groei bevinden zich dan weer in het Waalse Gewest. Deze provincies tekenen ook allen een positieve bevolkingsgroei op: Luxemburg (0,40%), Namen (0,33%), Luik (0,32%), Waals-Brabant (0,29%) en hekkensluiter Henegouwen (0,23%).

De loop van de bevolking gedurende 2023 in België, de gewesten en de provincie

Woonplaats  Bevolking op 1 januari 2023  Natuurlijk saldo  Saldo van de interne migratie  Saldo van de internationale migratie  Statistische aanpassing  Totale groei  Bevolking op 1 januari 2024 
België 11.697.557 -1.057 / +66.349 +801 +66.093 11.763.650
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1.241.175 +5.404 -18.752 +21.443 +327 +8.422 1.249.597
Vlaams Gewest 6.774.807 -2.332 +14.856 +34.180 +259 +46.963 6.821.770
Waals Gewest 3.681.575 -4.129 +3.896 +10.726 +215 +10.708 3.692.283
Duitstalige Gemeenschap 79.383 -48 -117 +266 -5 +96 79.479
Provincie Antwerpen 1.910.952 +1.728 +610 +13.071 +161 +15.570 1.926.522
Provincie Limburg 895.030 -862 +1.170 +4.700 +60 +5.068 900.098
Provincie Oost-Vlaanderen 1.561.316 -762 +4.741 +6.639 +68 +10.686 1.572.002
Provincie Vlaams-Brabant 1.187.483 +390 +5.110 +3.910 -120 +9.290 1.196.773
Provincie West-Vlaanderen 1.220.026 -2.826 +3.225 +5.860 +90 +6.349 1.226.375
Provincie Waals-Brabant 412.934 -265 +1.032 +466 -37 +1.196 414.130
Provincie Henegouwen 1.356.895 -2.278 +2.903 +2.378 +176 +3.179 1.360.074
Provincie Luik 1.115.518 -1.051 -403 +4.884 +90 +3.520 1.119.038
Provincie Luxemburg 293.967 +42 -493 +1.607 +23 +1.179 295.146
Provincie Namen 502.261 -577 +857 +1.391 -37 +1.634 503.895

Downloads

 

 


 1. De gegevens komen uit het Rijksregister. Het officiële bevolkingsaantal houdt geen rekening met het wachtregister, dat personen bevat met een asielaanvraag die momenteel in behandeling is (wet van 24 mei 1994 tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend). De door Eurostat gepubliceerde cijfers bevatten echter wel een schatting van de personen die in het wachtregister ingeschreven zijn.
 2. Een beperkt aantal registraties in het Rijksregister gebeurt laattijdig of niet correct. Hierdoor strookt de waargenomen bevolkingsgroei (verschil tussen de populatie op 1 januari 2024 en 1 januari 2023) niet voor de volle 100% met het saldo dat we bekomen op basis van de geboorten, overlijdens en migraties. De statistische aanpassing bedraagt dit jaar (+801 eenheden) op Belgisch niveau. Dit is een indicatie dat de gegevens van een hoge kwaliteit zijn.
 3. De internationale immigratie bestaat uit drie bewegingen:
  1. de klassieke internationale immigratie,
  2. veranderd van register binnen (overschrijving van het wachtregister naar het vreemdelingenregister) en
  3. een herinschrijving (volgend op een ambtshalve schrapping).
 4. De internationale emigratie bestaat uit drie bewegingen:
  1. de klassieke internationale emigratie,
  2. veranderd van register buiten (overschrijving naar het wachtregister) en
  3. ambtshalve schrapping.
Evolutie
Content
Leeftijdspiramide
Content
 
Bevolking 2014-2024
Geslacht & leeftijd
Burgerlijke staat

Doel en korte beschrijving

De structuur van de bevolking bevat statistieken met betrekking tot de bevolking en de kenmerken van deze  bevolking. Het gaat om het aantal inwoners en de volgende kenmerken: geslacht, leeftijd, woonplaats, burgerlijke staat, nationaliteit en huishoudens.

Deze statistiek betreft de residentiële bevolking, zoals ingeschreven in het Rijksregister van natuurlijke personen (RRNP), at dato 1 januari van de betreffende referentieperiode. De Belgische bevolking omvat Belgen en niet-Belgen toegelaten of gemachtigd om zich te vestigen of om te verblijven op het grondgebied, maar omvat niet de niet-Belgen die minder dan 3 maanden op het grondgebied verblijven, de asielzoekers en de niet-Belgen in onregelmatige situatie.

De kenmerken van de bevolking zijn beschikbaar in het RRNP dat wordt beheerd door de FOD binnenlandse zaken.  Het RRNP is een informatiesysteem en verzekert de registratie, de opslag en de communicatie van de identificatiegegevens van personen. Deze gegevens worden verzameld door de gemeenten (en de dienst vreemdelingenzaken voor bepaalde categorieën). De informatie in het rijksregister is georganiseerd in ‘informatietypes (IT)’, zijnde de verschillende onderdelen van de wettelijke informatiegegevens. De structuur van de bevolking wordt bepaald op basis van deze informatietypes. Statbel is namelijk geautoriseerd om jaarlijks bepaalde ITs uit het rijksregister te ontvangen om op deze manier te kunnen voldoen aan zijn statistische missie. 

Omschrijving kenmerken bevolking

Geslacht: is één van de basisgegevens die onmiddellijk wordt verzameld bij de eerste inschrijving en vormt een onderdeel van IT000.  Opmerking:  bij een geslachtswijziging wordt het oude dossier van de persoon volledig geannuleerd en een volledig nieuw dossier wordt opgemaakt. Bijgevolg zal iemand die van geslacht verandert, vanaf de dag van de officiële wijziging, dit nieuwe geslacht hebben van bij de geboorte.

Leeftijd: de geboortedatum, wordt net zoals het geslacht, verzameld bij de eerste inschrijving en vormt een onderdeel van IT000. De leeftijd wordt berekend als de leeftijd die men, op basis van de geboortedatum, heeft bereikt op 1 januari van het betreffende referentiejaar.

Woonplaats: de gemeente van de hoofdverblijfplaats is beschikbaar in de IT001, het eigenlijke adres van de hoofdverblijfplaats (postcode, straatcode, huisnummer en busnummer) is beschikbaar in IT020. De hoofdverblijfplaats wordt door het RRNP als volgt gedefinieerd: de plaats waar de leden van een huishouden dat uit verscheidene personen is samengesteld gewoonlijk leven, ongeacht of die personen al dan niet door verwantschap verbonden zijn, of de plaats waar een alleenstaande gewoonlijk leeft. 

Statistische sector: de statistische sector waarin men woont wordt bepaald op basis van het adres (IT020) aanwezig in het RRNP. Daartoe wordt gebruik gemaakt van een koppeling aan andere databanken, deze bevatten allen adressen gekoppeld aan hun geografische coördinaat: bijvoorbeeld CRAB (Vlaanderen), URBIS (Brussel) en PICC (Wallonië). Deze coördinaten worden vervolgens gebruikt om te bepalen in welke statistische sector een adres gelegen is.

Burgerlijke staat: de burgerlijke staat wordt verzameld in IT120. Vier staten worden in onze statistieken onderscheiden: ongehuwd, gehuwd, gescheiden en verweduwd.

Nationaliteit: de nationaliteit is beschikbaar in IT031. Indien gesproken wordt over de nationaliteit, wordt de nationaliteit van de persoon op 1 januari van het referentiejaar bedoeld. Het is belangrijk om op te merken dat diegenen met een dubbele nationaliteit slechts éénmaal worden meegeteld. In het geval dat één van deze nationaliteiten de Belgische is; worden ze beschouwd als mensen met de Belgische nationaliteit en wordt geen rekening gehouden met de tweede nationaliteit. 
Variaties op de variabele nationaliteit zijn de eerste nationaliteit en het geboorteland. De eerste nationaliteit wordt eveneens in de IT031 geregistreerd; deze IT bevat namelijk de volledige historiek aan nationaliteiten voor iedereen. De eerste nationaliteit is de nationaliteit die men bezat bij de eerste inschrijving in België. De geboorteplaats wordt verzameld in de IT100, deze IT bevat informatie over de gemeente waar men geboren is. Echter wanneer men in het buitenland geboren werd, wordt hier de betreffende landcode ingevuld.

Huishoudens: informatie betreffende de huishoudens wordt verzameld in twee afzonderlijke ITs: IT140 bevat de referentiepersonen van gezinnen en IT141 bevat de relaties van alle huishoudleden t.o.v. de referentiepersoon. Deze laatste  IT bevat eveneens informatie die aangeeft of het een privaat huishouden of een collectief huishouden betreft. Statbel heeft een algoritme ontwikkeld dat op basis van deze informatie (a) het type huishouden en (b) de positie van elk huishoudlid binnen het huishouden bepaalt. Daarnaast kan hieruit ook de huishoudgrootte worden afgeleid. 

Metadata