Moedersterfte

7,1 maternale overlijdens per 100.000 levendgeborenen

Bevolking
7,1 maternale overlijdens per 100.000 levendgeborenen

Statbel heeft de statistieken over moedersterfte voor de periode 2016-2020 bijgewerkt. Met 4 rechtstreekse maternale overlijdens, 4 onrechtstreekse maternale overlijdens, 1 onbepaald maternaal overlijden en 5 laattijdige maternale overlijdens (later dan 42 dagen, maar minder dan één jaar na de bevalling) in 2020, bedraagt de moedersterfteratio voor deze vijfjarige periode met 2018 als middelpunt 7,1 sterfgevallen per 100.000 levendgeborenen.

Sinds 2018 neemt de deskundigengroep als referentie de toepassing van de door de WHO aanbevolen ICD-10 voor moedersterfte (ICD-MM; 2012). De sinds 2014 waargenomen stijging (3,7 maternale overlijdens in de periode 2012-2016) kan dus in verband worden gebracht met deze wijziging van de definitie, die met name rekening houdt met gevallen van zelfmoord.

Grafiek
Content
Tabel
Content

België, Moedersterfte, 1998-2020

Jaar Aan de zwangerschap gerelateerde sterfte bij residenten (ingezeten vrouwen)
Recht-streekse <=42 d Onrecht-streekse <=42 d Onbepaalde <=42 d Maternale Laattijdige maternale Zwangerschaps-gerelateerde, niet maternale Toevallige oorzaak Levend-geborenen Periode Moeder-sterfteratio
1998 11 2 - 13 1 - - 114.276 - -
1999 6 1 - 7 1 - - 113.469 - -
2000 4 0 - 4 1 - - 114.883 1998-2002 6,7
2001 10 1 - 11 2 - - 114.172 1999-2003 5,8
2002 1 2 - 3 2 - - 111.225 2000-2004 4,9
2003 7 1 - 8 0 - - 112.149 2001-2005 5,3
2004 2 0 - 2 0 - - 115.618 2002-2006 4,5
2005 4 2 - 6 0 - - 118.002 2003-2007 5,1
2006 6 1 - 7 2 - - 121.382 2004-2008 4,8
2007 7 0 - 7 1 - - 125.228 2005-2009 5,3
2008 7 0 - 7 0 - - 128.049 2006-2010 5,5
2009 6 0 - 6 0 - - 127.297 2007-2011 6,1
2010 5 3 - 8 0 - - 130.100 2008-2012 5,6
2011 9 2 - 11 0 - - 128.705 2009-2013 5,0
2012 4 0 - 4 2 - - 128.051 2010-2014 5,2
2013 3 0 - 3 0 - - 125.606 2011-2015 4,6
2014 5 2 - 7 1 - - 125.014 2012-2016 3,7
2015 4 0 - 4 1 - - 122.274 2013-2017 4,1
2016 4 1 - 5 1 12 - 121.896 2014-2018 5,3
2017 4 2 - 6 2 11 - 119.690 2015-2019 6,2
2018 6 3 1 10 5 - 7 118.319 2016-2020 7,1
2019 7 2 3 12 6 - 6 117.695 2017-2021 -
2020 4 4 1 9 5 - 4 114.350 2018-2022 -
Moedersterfteratio = (rechtstreekse MO's + onrechtstreekse MO's + onbepaalde MO’s) / Levendgeborenen * 100000, over 5 jaar.
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium); op basis van de statistische overlijdensformulieren, verwerkt door de deelstaten na nazicht door de COD-werkgroep.
Downloads

De statistiek van de moedersterfte wordt opgesteld op basis van de gegevensbank van de doodsoorzaken. Uit die databank worden de “maternale sterfgevallen” geselecteerd volgens een complexe procedure. Deze houdt rekening met de WGO-definitie en wordt in de metadata uitvoerig beschreven. In de tiende herziening van de Internationale Classificatie van Ziekten (ICD-10) wordt maternaal overlijden m.n. gedefinieerd als “de dood van een vrouw tijdens haar zwangerschap of binnen de 42 dagen na het beëindigen van de zwangerschap, ongeacht de duur of de lokalisatie van de zwangerschap, door iedere oorzaak gerelateerd aan of verergerd door de zwangerschap of haar gevolgen of behandeling; overlijden door ongeval of andere incidentele oorzaken zijn uitgezonderd”.

“Moedersterfte wordt in twee groepen opgedeeld. Maternale overlijdens door een rechtstreekse obstetrische oorzaak zijn overlijdens die het gevolg zijn van obstetrische verwikkelingen (zwangerschap, arbeid en nasleep van de bevalling), van medische handelingen, van het uitblijven van medische handelingen, van een ongepaste behandeling of van een aaneenschakeling van gebeurtenissen voortvloeiend uit een van de voornoemde factoren. Maternale overlijdens door een onrechtstreekse obstetrische oorzaak zijn overlijdens die het gevolg zijn van een vooraf bestaande ziekte of van een aandoening die zich in de loop van de zwangerschap ontwikkelde en niet het gevolg was van rechtstreekse obstetrische oorzaken, maar door de fysiologische effecten van de zwangerschap werd verergerd.”

Verder definieert de ICD-10 ook het laattijdige maternale overlijden, m.n. als “het overlijden van een vrouw door rechtstreekse of onrechtstreekse obstetrische oorzaken meer dan 42 dagen, maar minder dan een jaar, na beëindiging van de zwangerschap.”

De moedersterfteratio is de verhouding tussen het aantal waargenomen rechtstreekse en onrechtstreekse maternale overlijdens in de loop van één jaar en het aantal levendgeborenen in datzelfde jaar, hier uitgedrukt per 100.000 levendgeborenen. Laattijdige maternale overlijdens worden bij het berekenen van die ratio niet in aanmerking genomen. Gelet op het geringe en uitgesproken wisselend aantal gevallen dat jaarlijks in België wordt vastgesteld, is ervoor gekozen om genoemde ratio te berekenen op basis van de gecumuleerde maternale overlijdens en levendgeborenen van vijf opeenvolgende jaren, waarbij dan de daaruit berekende ratio op het middelste jaar geboekt wordt.

Bij het identificeren van deze maternale overlijdens sloot de ad-hocwerkgroep, die alle gefedereerde entiteiten die gegevens produceren verzamelt rond het Belgische statistiekbureau, het risico niet uit op een onderschatting van deze sterfgevallen op basis van enkel het statistiekformulier dat als belangrijkste bron dient. De werkgroep roept daarom op tot verdere inspanningen om het toezicht op de maternale overlijdens verder te verbeteren en steunt het recente initiatief van de orde van artsen voor moeders en pasgeborenen om de mogelijkheid te onderzoeken om een moedersterfteregister op te richten.

Metadata

De statistiek van de moedersterfte