Geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP)

Geharmoniseerde consumptieprijsindex – augustus 2018

Consumptieprijzen
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – augustus 2018
  • De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) bedraagt in augustus 2,6% ten opzichte van 2,7% in juli. De kerninflatie (inflatie zonder energie en onbewerkte levensmiddelen) bedraagt in augustus 1,6% net zoals in juli.
  • De inflatie volgens de consumptieprijsindex (CPI) voor de maand augustus bedroeg 2,2% net zoals in juli. Het verschil in inflatie tussen de HICP en CPI is grotendeels te wijten aan het grotere gewicht van energiedragers in de HICP en het niet gebruiken van een voortschrijdend gemiddelde voor huisbrandolie in de HICP.
  • De subindices met de grootste positieve impact op de inflatie zijn motorbrandstoffen, huisbrandolie, gas en tabak.
  • De subindices die deze maand de grootste negatieve impact hebben op de inflatie zijn woninghuur, culturele diensten en kleding.
  • De geharmoniseerde consumptieprijsindex van augustus voor de EU-landen wordt op 17 september gepubliceerd door Eurostat.

hicp2018-08a_nl.png

De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) bedraagt in augustus 2,6% ten opzichte van 2,7% in juli. De inflatie volgens de geharmoniseerde consumptieprijsindex met constante belastingvoet (HICP-CT) bedraagt in augustus 2,5% en blijft daarmee ongewijzigd ten opzichte van juli. Het verschil in inflatie tussen de HICP en HICP-CT is grotendeels te wijten aan de accijnswijzigingen op motorbrandstoffen en tabak. Met deze prijsstijgingen wordt geen rekening gehouden in de HICP-CT.

Inflatie en impact op inflatie voor de 12 hoofdgroepen

Op basis van de opsplitsing in de 12 hoofdgroepen wordt de hoogste inflatie  in augustus gemeten voor “vervoer” (6,0%). De laagste inflatie wordt opgemeten voor de groep “kleding en schoeisel” (0,6%).

De hoofdgroepen die in augustus de grootste positieve impact hebben op de inflatie, zijn “Huisvesting, water en energie” en “vervoer” telkens met 0,5 procentpunt. De grootste negatieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door de groepen “voeding en alcoholvrije dranken”, “stoffering en huishoudelijke apparaten” en “recreatie en cultuur” telkens met -0,2 procentpunt.

Inflatie en impact op inflatie voor globale HICP en 12 hoofdgroepen

Productgroep Gewicht (‰) Inflatie op jaarbasis (%) Impact op inflatie (%-punt)
HICP HICP-CT
jun/18 jul/18 aug/18 aug/18 jun/18 jul/18 aug/18
0 Totaal bestedingen 1.000,0 2,6 2,7 2,6 2,5      
1 Voeding en alcoholvrije dranken 164,1 2,8 2,6 1,8 1,6 0,0 0,0 -0,2
2 Alcoholhoudende dranken en tabak 48,8 4,7 4,7 4,9 1,3 0,1 0,1 0,1
3 Kleding en schoeisel 54,3 0,7 -1,7 0,6 0,6 -0,1 -0,1 -0,1
4 Huisvesting, water en energie 165,9 4,2 5,0 5,0 6,0 0,3 0,4 0,5
5 Stoffering en huishoudelijke app. 74,8 1,1 0,4 0,7 0,7 -0,1 -0,2 -0,2
6 Gezondheid 77,2 1,5 1,6 1,6 1,6 -0,1 -0,1 -0,1
7 Vervoer 122,2 5,4 5,8 6,0 5,0 0,4 0,4 0,5
8 Communicatie 32,0 -0,4 -0,5 1,0 1,0 -0,1 -0,1 -0,1
9 Recreatie en cultuur 90,7 1,2 1,2 0,8 0,8 -0,1 -0,2 -0,2
10 Onderwijs 5,1 1,7 1,7 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0
11 Hotels, cafés en restaurants 79,6 2,0 1,8 1,8 1,8 -0,1 -0,1 -0,1
12 Diverse goederen en diensten 85,3 1,5 1,5 1,3 1,4 -0,1 -0,1 -0,1

Inflatie volgens specifieke aggregaten

De globale HICP kan opgesplitst worden in vijf specifieke aggregaten die samen de totale bestedingen vormen.

  • Voor de energiedragers blijft de inflatie nagenoeg ongewijzigd. Ze bedraagt in augustus 13,3% ten opzichte van 13,4% in juli en 11,3% in juni. Ten opzichte van de voorgaande maand stegen de prijzen gemiddeld met 1,0%. De gemiddelde inflatie van dit aggregaat voor de laatste twaalf maanden bedraagt 6,8%.
  • De inflatie voor de bewerkte levensmiddelen bedraagt in augustus 3,2% ten opzichte van 3,7% in juli en juni. Ten opzichte van juli daalden de prijzen gemiddeld met 0,4%.
  • De inflatie voor de niet-bewerkte levensmiddelen (fruit, groenten, vlees en vis) bedraagt in augustus 1,2% ten opzichte van 2,0% in juli en 2,2% in juni. Ten opzichte van juli daalden de prijzen gemiddeld met 0,4%. De gemiddelde inflatie van dit aggregaat voor de laatste twaalf maanden bedraagt 0,7%.
  • De inflatie voor niet-energetische industriële goederen bedraagt in augustus 0,7%, ze daalt hiermee ten opzichte van de 0,8% inflatie in juli. Ten opzichte van juli stegen de prijzen gemiddeld met 5,4% als gevolg van de solden vorige maand.
  • Voor de diensten bedraagt de inflatie in augustus 1,6% ten opzichte van 1,5% in juli en 1,6% in juni. Ten opzichte van juli bleven de prijzen gemiddeld ongewijzigd.

De kerninflatie (inflatie zonder energie en onbewerkte levensmiddelen) bedraagt in augustus 1,6%, hiermee is ze identiek aan deze in juli. Ten opzichte van vorige maand stegen de prijzen van dit subaggregaat gemiddeld met 1,6% als gevolg van de solden vorige maand.

Inflatie volgens specifieke aggregaten

Specifieke aggregaten Gewicht (‰) Inflatie op jaarbasis (%) 12 maandelijks gemiddelde (%) Maandelijkse wijziging
jun/18 jul/18 aug/18 aug/18 aug/18
Totaal bestedingen 1.000,0 2,6 2,7 2,6 2,0 1,4
Energiedragers 99,5 11,3 13,4 13,3 6,8 1,0
Bewerkte levensmiddelen 134,6 3,7 3,7 3,2 3,3 -0,4
Niet-bewerkte levensmiddelen 78,3 2,2 2,0 1,2 0,7 -0,4
Niet-energetische industriële goederen 272,2 0,9 0,8 0,7 0,8 5,4
Diensten 415,4 1,6 1,5 1,6 1,7 0,0
HICP zonder energie en onbewerkte levensmiddelen (kerninflatie) 822,2 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6

Impact van subindices op de inflatie

De grootste positieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door motorbrandstoffen met een impact van 0,46 procentpunt. Huisbrandolie heeft een impact van 0,35 procentpunt. Gas heeft een impact van 0,17 procentpunt. Tabak heeft tot slot een impact van 0,12 procentpunt.

Subindices met de grootste positieve impact op de inflatie

Sub-index Gewicht (‰) Impact op inflatie (%-punt)
2018 aug/18
07.2.2 Motorbrandstoffen 33,4 0,46
04.5.3 Huisbrandolie 16,5 0,35
04.5.2 Gas 16,3 0,17
02.2.0 Tabak 29,3 0,12

De negatieve impact op de inflatie was het grootst voor woninghuur met een impact van -0,11 procentpunt. Culturele diensten hebben een impact van -0,10 procentpunt. Kleding tot slot heeft een impact van -0,09 procentpunt.

Subindices met de grootste negatieve impact op de inflatie

Sub-index Gewicht (‰) Impact op inflatie (%-punt)
2018 aug/18
04.1.0 Woninghuur 62,3 -0,11
09.4.2 Culturele diensten 15,3 -0,10
03.1.2 Kleding 42,4 -0,09

Vergelijking van België met de buurlanden

Aangezien de HICP voor onze buurlanden pas later wordt bekend gemaakt, kan er slechts een vergelijking gemaakt worden voor de maand juli.

In juli bedroeg de inflatie in België 2,7%. Ze steeg daarmee ten opzichte van de 2,6% in juni. Nederland tekende een inflatie van 1,9% in juli; ze steeg daarmee ten opzichte van de 1,7% in juni. In Frankrijk bedroeg de inflatie in juli 2,6%, ze steeg daarmee ten opzichte van de 2,3% juni. In Duitsland bedroeg de inflatie in juli 2,1%, ze bleef daarmee stabiel ten opzichte van juni.

hicp2018-08b_nl.png

De inflatie op basis van de HICP-CT bedroeg in België in juli 2,5%, ze bleef hiermee stabiel ten opzichte van juni. In Duitsland bedroeg deze inflatie 2,1%, identiek aan de gewone HICP inflatie. In Frankrijk steeg deze inflatie naar 1,9% in juli, in juni bedroeg ze 1,7%. In Nederland bedroeg deze inflatie in juli 1,5%, ze steeg daarmee ten opzichte van de 1,2% in juni.

hicp2018-08c_nl.png

Tabel 1
Tabel 2
Tabel 3
Tabel 4

Doel en korte beschrijving

De geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) is een economische indicator de prijsevolutie van goederen en diensten, gekocht door huishoudens, die doorheen de tijd te meten. De HICP maakt dan ook een vergelijkbare meting van inflatie mogelijk in de eurozone, de EU, de Europese Economische Ruimte en voor alle andere landen inclusief kandidaat Lidstaten voor de Europese Unie. De HICP wordt berekend op een geharmoniseerde wijze en op basis van gemeenschappelijke concepten. Ze is de officiële meting van inflatie in de eurozone voor monetaire doeleinden en om de convergentiecriteria zoals vastgelegd in het Verdrag van Maastricht te beoordelen..

Populatie

Uiteindelijke gezinsuitgaven van gezinnen die op Belgisch grondgebied wonen.

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 dagen na de referentieperiode

Definities

Geharmoniseerde prijsindex (GICP) : Het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen (GICP) werd in 1997 opgericht om over een vergelijkbare meting van de inflatie tussen de deelnemende landen uit de toekomstige eurozone te beschikken. Sinds het begin van de euro is het GICP één van de belangrijkste meetinstrumenten van de Europese Centrale Bank (ECB) bij het voeren van haar monetaire beleid. De opgenomen prijzen zijn de prijzen zoals ze werkelijk door de consumenten worden gedragen inclusief bv. de belastingen op de producten, zoals de belasting op de toegevoegde waarde, en houden rekening met de koopjesperiodes.

Inflatie : Inflatie wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de waarde van het indexcijfer van de consumptieprijzen van een gegeven maand en het indexcijfer van dezelfde maand het jaar voordien. De inflatie meet dus het tempo waarin het algemene niveau van de prijzen evolueert.

COICOP ; COICOP is een nomenclatuur ontwikkeld door de Verenigde Naties welke tot doel heeft om individuele consumptie uitgaven van gezinnen te classificeren volgens gebruiksdoel.

Geharmoniseerd indexcijfer met constante belastingvoeten : Het geharmoniseerd indexcijfer van de consumptieprijzen met constante belastingvoeten is afgeleid van de HICP en wordt berekend door het niveau van indirecte belastingen (hoofdzakelijk accijnzen en BTW) constant te houden ten opzichte van het niveau dat in december van het jaar voordien werd waargenomen. Dit indexcijfer laat toe het maximum effect op de inflatie te meten bij wijzigingen in de belastingen door te veronderstellen dat deze rechtstreeks en integraal worden doorberekend op de eindprijs die wordt betaald door de consumenten.

Weging : Gewicht in de korf van goederen en diensten bepaald door de resultaten van de nationale rekeningen (uitgaven optiek) en die van het huishoudbudgetonderzoek.

Inflatie met constante belastingvoeten : Inflatie wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de waarde van het indexcijfer van de consumptieprijzen van een gegeven maand en het indexcijfer van dezelfde maand het jaar voordien. De inflatie meet dus het tempo waarin het algemene niveau van de prijzen evolueert.

Opmerkingen

Opmerking betreffende tijdigheid van de geharmoniseerd indexcijfer van de consumptieprijzen (HICP) - De HICP wordt telkens gepubliceerd op de 3de werkdag van de maand met uitzondering van de maanden januari (5de werkdag) en februari (14ste werkdag).

Metadata