Uitgaven voor milieubescherming

Stijging van 33% van de totale uitgaven van de winnings- en verwerkende industrie voor milieubescherming

Leefmilieu
Stijging van 33% van de totale uitgaven van de winnings- en verwerkende industrie voor milieubescherming

In 2021 was er een stijging van 33% van de totale uitgaven van de winnings- en verwerkende industrie voor milieubescherming.

De lopende uitgaven van de industrie (o.a. loonkosten, betaling van huur, energieverbruik) voor het milieu is met 25% gestegen ten opzichte van 2020.

De totale investering is met 42% gestegen, met vooral een stijging van 65,4% van de geïntegreerde investering, d.w.z. de kapitaalbestedingen die bestemd zijn om de (bestaande) technologieën te creëren of te wijzigen om de hoeveelheid verontreiniging aan de bron te verminderen.

Tabel 1
Content

Lopende uitgaven van de industrie voor milieubescherming

Miljoen euro

Lopende uitgaven 2017 2018 2019 2020 2021
Totaal industrie 483,6 607,6 596,6 496,4 619,7
Winning van delfstoffen 1,7 1,1 2,1 2,7 4,2
Vervaardiging van voedings- en genotmiddelen 35,1 39,5 37,2 46,6 50,6
Textiel-, leder-, schoen- en kledingnijverheid 3,7 3,4 3,1 3,9 4,4
Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout 1,5 0,7 0,7 3,3 1,0
Papier- en papierwarenindustrie; grafische nijverheid, uitgeverijen 5,5 3,6 2,7 7,3 6,4
Vervaardiging van cokes en geraffineerde aardolieproducten 59,1 49,5 64,0 65,1 59,7
Chemische industrie, rubber- en kunststofnijverheid 146,0 132,6 91,9 95,4 88,1
Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten 7,6 13,3 14,0 13,3 9,2
Vervaardiging van metalen in primaire vorm en vervaardiging van producten van metaal 18,6 16,8 17,7 76,7 31,4
Vervaardiging van producten van metaal, metaalverwerkende nijverheid, elektrotechnische industrie en vervaardiging van transportmiddelen en vervaardiging van meubelen 19,6 17,3 16,3 21,8 18,5
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom; 185,2 329,9 346,7 160,2 346,2
 
De lopende uitgaven van de industrie voor de bescherming van het milieu omvatten de arbeidskosten, de betaling van huur, het energieverbruik, enz. waarbij het hoofddoel het voorkomen, reduceren, behandelen of verwijderen van milieuverontreiniging is.
2017: De gebruikte NACE-codes (Rev. 2) zijn van 5 tot 36
nace_ten in 2018
Tabel 2
Content

Lopende uitgaven van de industrie voor milieubescherming

Miljoen euro (lopende prijzen) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Totale uitgaven (5) = (3) + (4) 762,7 1003,3 930,7 1015,5 1038,5 998,9 940,8
Lopende uitgaven (4) 546,4 542,7 515,5 483,6 607,6 596,6 496,4
Totale investeringen (3) = (1) + (2) 216,3 460,6 415,1 532,0 430,9 402,3 444,5
End-of-pipe-investeringen (2) 88,4 115,9 136,5 132,4 136,2 151,6 139,0
Geïntegreerde investeringen (integrated technology) (1) 127,8 344,7 278,6 399,5 294,7 250,7 305,5
Totaal industrie: de gebruikte NACE-codes (Rev. 2) zijn van 5 tot 36
nace_ten in 2018
Tabel 3
Content

Totale uitgaven voor milieubescherming

Miljoen euro (lopende prijzen) End-of-pipe-investeringen Geïntegreerde investeringen Lopende uitgaven Totale uitgaven
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Totaal industrie 151,6 139,0 125,9 250,7 305,5 505,4 596,6 496,4 619,7 998,9 940,8 1.251,0
Winning van delfstoffen 3,2 1,4 C C 3,5 1,7 2,1 2,7 4,2 5,3 7,6 5,9
Vervaardiging van voedings- en genotmiddelen 11,3 13,6 15,2 23,8 50,3 36,3 37,2 46,6 50,6 72,3 110,6 102,2
Textiel-, leder-, schoen- en kledingnijverheid 0,2 C 0,4 1,6 2,0 2,5 3,1 3,9 4,4 5,0 5,8 7,2
Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout C 1,3 1,7 C 1,1 7,0 0,7 3,3 1,0 0,7 5,6 9,7
Papier- en papierwarenindustrie; grafische nijverheid, uitgeverijen C 1,5 1,1 4,4 4,8 4,8 2,7 7,3 6,4 7,1 13,7 12,2
Vervaardiging van cokes en geraffineerde aardolieproducten C C C 15,6 15,2 C 64,0 65,1 59,7 79,6 80,2 59,7
Chemische industrie, rubber- en kunststofnijverheid 50,8 46,7 30,3 63,5 73,8 89,4 91,9 95,4 88,1 206,3 215,9 207,8
Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten 7,7 4,7 1,5 6,9 13,0 15,1 14,0 13,3 9,2 28,5 31,0 25,9
Vervaardiging van metalen in primaire vorm en vervaardiging van producten van metaal 23,4 32,7 24,0 9,0 7,2 36,9 17,7 76,7 31,4 50,2 116,5 92,3
Vervaardiging van producten van metaal, metaalverwerkende nijverheid, elektrotechnische industrie en vervaardiging van transportmiddelen en vervaardiging van meubelen 2,1 1,4 3,7 7,2 4,6 9,6 16,3 21,8 18,5 25,6 27,8 31,8
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom; 52,0 34,8 44,2 117,5 129,9 298,2 346,7 160,2 346,2 516,3 325,0 688,6
vertrouwelijke informatie verborgen
Bron: Statistics Belgium

Doel en korte beschrijving

In milieu en economie wordt enerzijds dieper ingegaan op de uitgaven voor milieu, zowel van bedrijven als van de overheid en anderzijds wordt de milieusector als economische sector besproken..

Populatie

Belgische Staat

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 jaar na de referentieperiode

Breuk in de statistische reeksen vanaf 2018

Tot en met het referentiejaar 2017 beschouwde Statbel één onderneming als gelijkwaardig aan één juridische eenheid. In een geglobaliseerde economie zorgde deze aanpak er echter niet altijd voor dat de bedrijfsstatistieken de werkelijkheid weerspiegelden, aangezien ondernemingen steeds meer in ondernemingsgroepen werden gestructureerd. Het beschouwen van één onderneming = één juridische eenheid was problematisch bij het beschrijven van een economische realiteit of het observeren van een autonome economische speler in zijn beslissingen en handelen op de markt.

Om dit probleem, waarmee veel Europese landen worden geconfronteerd, te verhelpen, heeft het Europees netwerk voor de statistiek (ESSnet) een nauwkeuriger definitie van de onderneming voorgesteld:

Een statistische eenheid voor ondernemingen is een marktgerichte organisatie-eenheid met een voldoende mate van autonomie in de besluitvorming. Een onderneming voert één of meerdere activiteiten uit op één of meerdere locaties. Er kunnen significante statistische gegevens worden verzameld op het niveau van deze eenheid. De onderneming kan overeenkomen met één juridische eenheid (waarover geen andere juridische eenheid zeggenschap heeft), met een ondernemingsgroep als één geheel van juridische eenheden die onder gemeenschappelijke zeggenschap staan of met een zelfstandig onderdeel van een ondernemingsgroep.

Statbel heeft besloten deze nieuwe definitie vanaf het referentiejaar 2018 toe te passen, wat heeft geleid tot een breuk in de statistische reeksen.

Definities

Economische activiteit (NACE-BEL) : Officiële nomenclatuur met een 'X' op het einde van het nummer daar de informatie slechts 4 posities is.

Index voor duurzame economische welvaart : De ISEW is een aangepast bruto binnenlands product (BBP), dat de werkelijke economische welvaart, zoals die door de mensen wordt ervaren, beter weergeeft. Het normale BBP houdt geen rekening met de inbreng van onbetaalde arbeid, meer bepaald huishoudelijke arbeid, of met de productie van goederen en diensten door de overheid. Daarom wordt bij de bestedingen van de huishoudens, zoals die normaal in de berekening van het BBP worden opgenomen, een raming gevoegd van de waarde van de huishoudelijke arbeid en van de waarde van de overheidsdiensten. Anderzijds vergroten “defensieve” uitgaven, zoals de strijd tegen de inkomensonzekerheid, niet echt de welvaart maar houden die enkel in stand. Die uitgaven worden dus in mindering gebracht. Ten slotte houdt het BBP geen rekening met de inkomensongelijkheid. Ook dat wordt door de ISEW gecorrigeerd: wanneer de inkomensongelijkheid toeneemt, neemt de reële economische welvaart van de mensen af. Daarenboven is het BBP blind voor economische consequenties op lange termijn: economische groei kan ten koste gaan van het milieukapitaal dat aan toekomstige generaties wordt doorgegeven. De ISEW corrigeert die afwijking door de depreciatie van het natuurlijk kapitaal af te trekken.

Oprichtingen van ondernemingen in de milieusector : NACE rev 1 : 2003-2007 (Nace= 14.50+23.30+24.15+37+51.57+90) Voor 2008 - 2011, de volgende Nace Rev. 2 worden gebruikt 37 + 38 + 39 + 46.77 : Oprichtingen van ondernemingen die btw-plichtig zijn

Schrappingen van ondernemingen in de milieusector ; NACE rev 1 : 2003-2007 (Nace= 14.50+23.30+24.15+37+51.57+90) Voor 2008 - 2011, de volgende Nace Rev. 2 worden gebruikt 37 + 38 + 39 + 46.77 : Schrappingen van ondernemingen die btw-plichtig zijn

Actieve ondernemingen in de milieusector : NACE rev 1 : 2003-2007 (Nace= 14.50+23.30+24.15+37+51.57+90) Voor 2008 - 2011, de volgende Nace Rev. 2 worden gebruikt 37 + 38 + 39 + 46.77 : Actieve btw-plichtigen (op 31 december)

Aantal werkzame personen in de milieusector : NACE rev 1 : 2003-2007 (Nace= 14.50+23.30+24.15+37+51.57+90) Voor 2008 - 2011, de volgende Nace Rev. 2 worden gebruikt 37 + 38 + 39 + 46.77 : Aantal werkzame personen

Overheidsuitgaven voor milieubescherming, volgens hoedanigheid van de overheid : Federale overheid

Gemeenschappen en gewesten

Lagere overheden

Geconsolideerd totaal

Overheidsuitgaven voor milieubescherming, volgens soort uitgave : Investeringen (Investeringen (bruto) + saldo aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa.) Geconsolideerde kapitaaloverdrachten Beloning van werknemers Subsidies (Totaal van de uitgaven van de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen)

Totale uitgaven voor milieubescherming door de industrie, volgens type uitgave (investeringen, lopende uitgaven) en per milieudomein (lucht, water, afval) : Algemeen totaal investeringen en lopende uitgaven door de industrie (uitgezonderd de ondernemingen met 0 werknemers (bv. zelfstandigen)).

Milieusector (eco-ondernemingen) : Omzetcijfer, totale aankopen van goederen en diensten, bruto-investeringen in gemeenschappelijke goederen en aantal werkzame personen.

Metadata