Residentiële vastgoedprijsindex

Vastgoedprijsindex – 3e kwartaal 2019

Bouwen & Wonen
Vastgoedprijsindex – 3e kwartaal 2019
  • Het jaarlijkse inflatiecijfer van de vastgoedprijzen bedraagt 3,9% in het derde kwartaal 2019 ten opzichte van 3,0% in het vorige kwartaal.[1]
  • De gemiddelde inflatie van de vier laatste kwartalen bedraagt 3,3%.
  • De vastgoedprijsindex stijgt in het derde kwartaal 2019 met 2,9% ten opzichte van het vorige kwartaal.

STATBEL, het Belgische statistiekbureau, berekent elk kwartaal een index van de vastgoedprijzen conform de Europese regelgeving.

In het derde kwartaal 2019 bedraagt het jaarlijkse inflatiecijfer voor de vastgoedprijzen 3,9% tegenover 3,0% in het vorige kwartaal.  De gemiddelde inflatie van de vier laatste kwartalen bedraagt 3,3%. De vastgoedprijsindex bedraagt 115,28 punten (2015=100), tegenover 112,01 punten in het vorige kwartaal en stijgt met 2,9% ten opzichte van het tweede kwartaal 2019.

HPI 3Q

 

De lidstaten van de Europese Unie berekenen de vastgoedprijsindex volgens een geharmoniseerde methodologie, waardoor de evolutie van de woningprijzen tussen de verschillende Europese landen kan worden vergeleken. De vastgoedprijsindex meet de evolutie van de prijzen van de private onroerende goederen. Deze index volgt de prijsveranderingen van nieuwe of bestaande residentiële eigendommen die door huishoudens worden gekocht, ongeacht het doel (verhuur of zelf bewonen). De vastgoedprijsindex meet de prijsevolutie vanuit de veronderstelling dat de kenmerken van het verkochte vastgoed onveranderd blijven.

De index meet dus de zuivere prijsevolutie zonder tussenkomst van kwalitatieve veranderingen. Als de omvang van het verkochte vastgoed toeneemt, kan er een stijging van de gemiddelde prijs van het verkochte vastgoed worden vastgesteld, wat niet noodzakelijk betekent dat de vastgoedprijsindex is gestegen. Deze index meet dus niet de evolutie van de gemiddelde verkoopprijs van vastgoed.

De vastgoedprijsindex is gebaseerd op gegevens over de verkopen van vastgoed van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën. De resultaten van de laatste kwartalen zijn voorlopig en kunnen tijdens het volgende kwartaal worden herzien wanneer er bijkomende gegevens beschikbaar zijn.

De vastgoedprijsindex kan worden opgesplitst in twee posten: nieuwe woningen en bestaande woningen. In het derde kwartaal 2019 bedroeg de jaarlijkse inflatie voor nieuwe woningen 2,1% en 4,4% voor bestaande woningen. Het gewicht van deze twee posten in het algemene indexcijfer bedraagt respectievelijk 26,8% en 73,2% voor het jaar 2019.

 

HPI 3Q

Vergelijking tussen België en de buurlanden

Aangezien Eurostat de vastgoedprijsindex van de buurlanden in het derde kwartaal 2019 slechts op 16 januari 2020 publiceert, is het tweede kwartaal 2019 het meest recente om mee te kunnen vergelijken. In België bedraagt de inflatie 3,0% in het tweede kwartaal 2019 ten opzichte van 3,6% in het eerste kwartaal 2019. Nederland laat in het tweede kwartaal 2019 een inflatie van 8,3% optekenen, een lichte stijging ten opzichte van de 8,1% in het eerste kwartaal 2019. Frankrijk laat een inflatie van 3,2% optekenen, een stijging in vergelijking met de 2,9% in het eerste kwartaal 2019. In Duitsland bedraagt de inflatie 5,2% in de loop van de twee eerste kwartalen van 2019. In de gehele eurozone stijgt de inflatie van 4,1% in het eerste kwartaal 2019 naar 4,2% in het tweede kwartaal 2019.

 

HPI Q3

 

 

 

[1] De cijfers van de laatste twee kwartalen worden als voorlopig beschouwd en kunnen herzien worden tijdens verdere publicaties.

Grafiek
Content
Inflatie
Weging
Content

Indexcijfer van de huizenprijzen, weging van de laatste 8 jaar

Onderstaande tabel geeft de gewichten weer van beide onderdelen van de residentiële vastgoedprijsindex (bestaande en nieuwe woningen). De weging van de nieuwe woongebouwen is gebaseerd op bruto kapitaalsvorming in woongebouwen. De weging voor bestaande woningen is afkomstig van de totale waarde van alle immobilien transacties gemaakt door huishoudens op de secundaire residentiële vastgoedmarkt.

be.STAT logoIndien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontje

Doel en korte beschrijving

De residentiële vastgoedprijsindex meet de inflatie in de residentiële vastgoedmarkt. De residentiële vastgoedprijsindex geeft de prijsevolutie weer voor alle residentiele woningen gekocht door huishoudens (appartementen, rijhuizen, villa’s), ongeacht of deze nieuw of reeds bestaand zijn. Enkel marktprijzen worden in rekening gebracht, zelfbouw woningen zijn dan ook uitgesloten. De grondprijs zit vervat in de prijs van de residentiële woning.

Populatie

Vastgoedtransacties in de residentiële markt

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Definities

Residentiële vastgoedprijsindex: De residentiële vastgoedprijsindex meet de prijsevolutie van residentiële woningen, nieuwe of bestaande, ongeacht wat hun vorige gebruik of wie hun vorige eigenaar was.

Inflatie residentiële vastgoedprijsindex: Inflatie wordt gedefinieerd als de waarde tussen een bepaald trimester en hetzelfde trimester van het voorgaande jaar.

Weging residentiële vastgoedprijsindex: Weging op basis van de nationale rekeningen (bruto vaste kapitaalsvorming in woningen) en het totale aantal transacties op de residentiële markt.

Type van woning volgens de classificatie , voorzien in het reglement CE 93/2013 betreffende de indexen van de huizenprijzen.

Metadata