Residentiële vastgoedprijsindex

Vastgoedprijsindex – tweede kwartaal 2023

Bouwen & Wonen
Vastgoedprijsindex – tweede kwartaal 2023
  • Het jaarlijkse inflatiecijfer van de vastgoedprijzen bedroeg 1,8% in het tweede kwartaal 2023 en daalde scherp ten opzichte van de 4,4% in het vorige kwartaal [1] .
  • De gemiddelde inflatie van de vier laatste kwartalen bedroeg 4,1% In het tweede kwartaal 2023.
  • De vastgoedprijsindex daalde met 1,2% in het tweede kwartaal 2023 in vergelijking met het vorige kwartaal.

STATBEL, het Belgische statistiekbureau, berekent elk kwartaal een index van de vastgoedprijzen conform de Europese regelgeving.

In het tweede kwartaal 2023 bedroeg de jaarlijkse inflatie voor de vastgoedprijsindex 1,8%, een scherpe daling ten opzichte van de 4,4% in het voorgaande kwartaal. De gemiddelde inflatie van de vier laatste kwartalen bedraagt 4,1% in het tweede kwartaal 2023. De vastgoedprijsindex bedraagt 135,51 punten (2015=100), tegenover 137,20 punten in het vorige kwartaal en daalde met 1,2% ten opzichte van het eerste kwartaal 2023.

De lidstaten van de Europese Unie berekenen de vastgoedprijsindex volgens een geharmoniseerde methodologie, waardoor de evolutie van de woningprijzen tussen de verschillende Europese landen kan worden vergeleken. De vastgoedprijsindex meet de evolutie van de prijzen van de private onroerende goederen. Deze index volgt de prijsveranderingen van nieuwe of bestaande residentiële eigendommen die door huishoudens worden gekocht, ongeacht het doel (verhuur of zelf bewonen). De vastgoedprijsindex meet de prijsevolutie vanuit de veronderstelling dat de kenmerken van het verkochte vastgoed onveranderd blijven.
De index meet dus de zuivere prijsevolutie zonder tussenkomst van kwalitatieve veranderingen. Als de omvang van het verkochte vastgoed toeneemt, kan er een stijging van de gemiddelde prijs van het verkochte vastgoed worden vastgesteld, wat niet noodzakelijk betekent dat de vastgoedprijsindex is gestegen. Deze index meet dus niet de evolutie van de gemiddelde verkoopprijs van vastgoed.

De vastgoedprijsindex is gebaseerd op gegevens over de verkopen van vastgoed van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën. De resultaten van de laatste kwartalen zijn voorlopig en kunnen tijdens het volgende kwartaal worden herzien wanneer er bijkomende gegevens beschikbaar zijn.

De vastgoedprijsindex kan worden opgesplitst in twee posten: nieuwe woningen en bestaande woningen. In het tweede kwartaal 2023 bedroeg de jaarlijkse inflatie voor nieuwe woningen 2,0% en 1,7% voor bestaande woningen. Het gewicht van deze twee posten in het algemene indexcijfer bedraagt respectievelijk 23,4% en 76,6% voor het jaar 2023.

Vergelijking tussen België en de buurlanden

Aangezien Eurostat de vastgoedprijsindex van de buurlanden van het tweede kwartaal 2023 pas op 3 oktober 2023 publiceert, is het eerste kwartaal 2023 het meest recente om mee te kunnen vergelijken. In België bedroeg de inflatie 4,4% in het eerste kwartaal 2023 tegenover 4,8% in het laatste kwartaal 2022. Nederland liet in het eerste kwartaal 2023 een inflatie van -0,1% optekenen, een sterke daling vergeleken met de inflatie van 5,3% in het laatste kwartaal van 2022. Frankrijk laat in het eerste kwartaal 2023 een inflatie van 2,9% optekenen, een daling in vergelijking met de 4,9% in het vierde kwartaal 2022. In Duitsland bedroeg de inflatie -6,8% in het eerste kwartaal 2023, en is daarmee eveneens een aanzienlijke daling in vergelijking met de -3,4% van het kwartaal ervoor. De inflatie voor de eurozone als geheel daalde sterk van 2,9% in het vorige kwartaal naar 0,3% in het eerste kwartaal 2023.


[1]De cijfers van de laatste twee kwartalen worden als voorlopig beschouwd en kunnen herzien worden tijdens verdere publicaties

Grafiek
Content
Inflatie
Weging
Content

Indexcijfer van de huizenprijzen, weging van de laatste 8 jaar

Onderstaande tabel geeft de gewichten weer van beide onderdelen van de residentiële vastgoedprijsindex (bestaande en nieuwe woningen). De weging van de nieuwe woongebouwen is gebaseerd op bruto kapitaalsvorming in woongebouwen. De weging voor bestaande woningen is afkomstig van de totale waarde van alle immobilien transacties gemaakt door huishoudens op de secundaire residentiële vastgoedmarkt.

be.STAT logoIndien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontje

Downloads

Doel en korte beschrijving

De residentiële vastgoedprijsindex meet de inflatie in de residentiële vastgoedmarkt. De residentiële vastgoedprijsindex geeft de prijsevolutie weer voor alle residentiele woningen gekocht door huishoudens (appartementen, rijhuizen, villa’s), ongeacht of deze nieuw of reeds bestaand zijn. Enkel marktprijzen worden in rekening gebracht, zelfbouw woningen zijn dan ook uitgesloten. De grondprijs zit vervat in de prijs van de residentiële woning.

Populatie

Vastgoedtransacties in de residentiële markt

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Definities

Residentiële vastgoedprijsindex: De residentiële vastgoedprijsindex meet de prijsevolutie van residentiële woningen, nieuwe of bestaande, ongeacht wat hun vorige gebruik of wie hun vorige eigenaar was.

Inflatie residentiële vastgoedprijsindex: Inflatie wordt gedefinieerd als de waarde tussen een bepaald trimester en hetzelfde trimester van het voorgaande jaar.

Weging residentiële vastgoedprijsindex: Weging op basis van de nationale rekeningen (bruto vaste kapitaalsvorming in woningen) en het totale aantal transacties op de residentiële markt.

Type van woning volgens de classificatie , voorzien in het reglement CE 93/2013 betreffende de indexen van de huizenprijzen.

Metadata