Residentiële vastgoedprijsindex

Vastgoedprijsindex – 1e kwartaal 2019

Bouwen & Wonen
Vastgoedprijsindex – 1e kwartaal 2019

Het jaarlijkse inflatiecijfer van de vastgoedprijzen bedraagt 3,6% in het eerste kwartaal 2019 tegenover 2,5% in het vorige kwartaal.[1]

  • De gemiddelde inflatie van de vier laatste kwartalen bedraagt 3,1%.
  • De vastgoedprijsindex stijgt in het eerste kwartaal 2019 met 1,1% ten opzichte van het vorige kwartaal.

STATBEL, het Belgische statistiekbureau, berekent elk kwartaal een index van de vastgoedprijzen conform de Europese regelgeving.

In het eerste kwartaal 2019 bedraagt het jaarlijkse inflatiecijfer voor de vastgoedprijzen 3,6% tegenover 2,5% in het vorige kwartaal.  De gemiddelde inflatie van de vier laatste kwartalen bedraagt 3,1%. De vastgoedprijsindex bedraagt 111,52 punten (2015=100), tegenover 110,34 punten in het vorige kwartaal en stijgt met 1,1% in vergelijking met het vierde kwartaal 2018.

hpi

 

De lidstaten van de Europese Unie berekenen de vastgoedprijsindex volgens een geharmoniseerde methodologie, waardoor de evolutie van de woningprijzen tussen de verschillende Europese landen kan worden vergeleken. De vastgoedprijsindex meet de evolutie van de prijzen van de private onroerende goederen. Deze index volgt de prijsveranderingen van nieuwe of bestaande residentiële eigendommen die door huishoudens worden gekocht, ongeacht het doel (verhuur of zelf bewonen). De vastgoedprijsindex meet de prijsevolutie vanuit de veronderstelling dat de kenmerken van het verkochte vastgoed onveranderd blijven.

De index meet dus de zuivere prijsevolutie zonder tussenkomst van kwalitatieve veranderingen. Als de omvang van het verkochte vastgoed toeneemt, kan er een stijging van de gemiddelde prijs van het verkochte vastgoed worden vastgesteld, wat niet noodzakelijk betekent dat de vastgoedprijsindex is gestegen. Deze index meet dus niet de evolutie van de gemiddelde verkoopprijs van vastgoed.

De vastgoedprijsindex is gebaseerd op gegevens over de verkopen van vastgoed van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën. De resultaten van de laatste kwartalen zijn voorlopig en kunnen tijdens het volgende kwartaal worden herzien wanneer er bijkomende gegevens beschikbaar zijn.

De vastgoedprijsindex kan worden opgesplitst in twee posten: nieuwe woningen en bestaande woningen. In het eerste kwartaal 2019 bedraagt de jaarlijkse inflatie voor nieuwe woningen 3,5% en 3,7% voor bestaande woningen. Het gewicht van deze twee posten in het algemene indexcijfer bedraagt respectievelijk 26,8% en 73,2% voor het jaar 2019.

 

hpi

 

Vergelijking tussen België en de buurlanden

Gezien Eurostat de vastgoedprijsindex van de buurlanden in het eerste kwartaal 2019 slechts op 10 juli 2019 publiceert, is het vierde kwartaal 2018 het meest recente om mee te kunnen vergelijken. In België bedroeg de inflatie in de laatste twee kwartalen van 2018 2,5%. Nederland liet in het vierde kwartaal 2018 een inflatie van 9,3% optekenen, een daling vergeleken met de 10,1% in het derde kwartaal. Frankrijk liet in het derde kwartaal 2018 een inflatie van 3,2% optekenen, een stijging vergeleken met de 2,8% in het derde kwartaal 2018. In Duitsland bedroeg de inflatie 4,6% in het vierde kwartaal 2018 tegenover 5,1% in het derde kwartaal 2018. In de gehele eurozone steeg de inflatie van 4,3% in het derde kwartaal 2018 tot 4,2% in het vierde kwartaal 2018.

hpi


[1] De cijfers van de laatste twee kwartalen worden als voorlopig beschouwd en kunnen herzien worden tijdens latere publicaties.

Grafiek
Content
Inflatie
Weging
Content

Indexcijfer van de huizenprijzen, weging van de laatste 8 jaar

Onderstaande tabel geeft de gewichten weer van beide onderdelen van de residentiële vastgoedprijsindex (bestaande en nieuwe woningen). De weging van de nieuwe woongebouwen is gebaseerd op bruto kapitaalsvorming in woongebouwen. De weging voor bestaande woningen is afkomstig van de totale waarde van alle immobilien transacties gemaakt door huishoudens op de secundaire residentiële vastgoedmarkt.

be.STAT logoIndien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontje

Doel en korte beschrijving

De residentiële vastgoedprijsindex meet de inflatie in de residentiële vastgoedmarkt. De residentiële vastgoedprijsindex geeft de prijsevolutie weer voor alle residentiele woningen gekocht door huishoudens (appartementen, rijhuizen, villa’s), ongeacht of deze nieuw of reeds bestaand zijn. Enkel marktprijzen worden in rekening gebracht, zelfbouw woningen zijn dan ook uitgesloten. De grondprijs zit vervat in de prijs van de residentiële woning.

Populatie

Vastgoedtransacties in de residentiële markt

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Definities

Residentiële vastgoedprijsindex: De residentiële vastgoedprijsindex meet de prijsevolutie van residentiële woningen, nieuwe of bestaande, ongeacht wat hun vorige gebruik of wie hun vorige eigenaar was.

Inflatie residentiële vastgoedprijsindex: Inflatie wordt gedefinieerd als de waarde tussen een bepaald trimester en hetzelfde trimester van het voorgaande jaar.

Weging residentiële vastgoedprijsindex: Weging op basis van de nationale rekeningen (bruto vaste kapitaalsvorming in woningen) en het totale aantal transacties op de residentiële markt.

Type van woning volgens de classificatie , voorzien in het reglement CE 93/2013 betreffende de indexen van de huizenprijzen.

Metadata