Residentiële vastgoedprijsindex

Vastgoedprijsindex – 4e kwartaal 2023

Bouwen & Wonen
Vastgoedprijsindex – 4e kwartaal 2023
  • Het jaarlijkse inflatiecijfer van de vastgoedprijzen bedroeg 3,4% in het vierde kwartaal 2023 en steeg ten opzichte van de 0,9% in het vorige kwartaal.
  • De gemiddelde inflatie bedraagt 2,5% in 2023.
  • De vastgoedprijsindex steeg met 2,2% in het vierde kwartaal van 2023 ten opzichte van het vorige kwartaal.
  • STATBEL publiceert voor de eerste keer de vastgoedprijsindex per gewest voor de bestaande woningen.
  • De indexen zijn sinds 2005 volledig herzien.

STATBEL, het Belgische statistiekbureau, berekent elk kwartaal een index van de vastgoedprijzen conform de Europese regelgeving.

In het vierde kwartaal van 2023 bedroeg de jaarlijkse inflatie voor de vastgoedprijzen 3,4%, een stijging ten opzichte van de 0,9% in het voorgaande kwartaal. De gemiddelde inflatie bedraagt 2,5% in 2023. De vastgoedprijsindex bedraagt 139,08 punten (2015=100), tegenover 136,15 punten in het vorige kwartaal en stijgt met 2,2% ten opzichte van het derde kwartaal van 2023.

De lidstaten van de Europese Unie berekenen de vastgoedprijsindex volgens een geharmoniseerde methodologie, waardoor de evolutie van de woningprijzen tussen de verschillende Europese landen kan worden vergeleken. De vastgoedprijsindex meet de evolutie van de prijzen van de private onroerende goederen. Deze index volgt de prijsveranderingen van nieuwe of bestaande residentiële eigendommen die door huishoudens worden gekocht, ongeacht het doel (verhuur of zelf bewonen). De vastgoedprijsindex meet de prijsevolutie vanuit de veronderstelling dat de kenmerken van het verkochte vastgoed onveranderd blijven.
De index meet dus de zuivere prijsevolutie door zo goed mogelijk te controleren voor kwalitatieve veranderingen van de woningen aan de hand van een hedonisch model (zie technische informatie). Als de omvang van het verkochte vastgoed toeneemt, kan er een stijging van de gemiddelde prijs van het verkochte vastgoed worden vastgesteld, wat niet noodzakelijk betekent dat de vastgoedprijsindex is gestegen. Deze index meet dus niet de evolutie van de gemiddelde verkoopprijs van vastgoed.

De vastgoedprijsindex is gebaseerd op gegevens over de verkopen van vastgoed van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën. De resultaten van de laatste kwartalen zijn voorlopig en kunnen tijdens het volgende kwartaal worden herzien wanneer er bijkomende gegevens beschikbaar zijn.

Prijsindexcijfer van de nieuwe en bestaande woningen

De vastgoedprijsindex kan worden opgesplitst in twee posten: nieuwe woningen en bestaande woningen. In het vierde kwartaal van 2023 bedroeg de jaarlijkse inflatie voor nieuwe woningen 4,8% en 3,0% voor bestaande woningen. Het gewicht van deze twee posten in het algemene indexcijfer bedraagt respectievelijk 18,6% en 80,4% voor het jaar 2023.

Vastgoedprijsindex van bestaande woningen per gewest

De vastgoedprijsindex van bestaande woningen wordt sinds 2010 uitgesplitst per gewest. In Brussel, Vlaanderen en Wallonië bedraagt de inflatie voor de bestaande woningen in het vierde kwartaal van 2023 respectievelijk 1,4%, 3,5% en 2,3%.

Vergelijking tussen de oude en de nieuwe resultaten

De grafiek hieronder vergelijkt de inflatie berekend op basis van de oude en nieuwe indexen. Meestal is het verschil beperkt. Het gemiddeld verschil in absolute waarde tussen de inflatie berekend op basis van de 2 berekeningsmethodes bedraagt 0,3 procentpunt. Het grootste verschil is te zien in het vierde kwartaal van 2010 (1,4 procentpunt).

De afwijkingen tussen de nieuwe en oude reeks worden veroorzaakt door verschillen in het hedonisch model, alsook door een andere aggregatiestructuur. Vroeger werd de index namelijk rechtstreeks berekend op Belgisch niveau, nu wordt het Belgische niveau afgeleid van de regionale indexcijfers waarbij de regio's een vast gewicht krijgen op jaarbasis.

Vergelijking tussen België en de buurlanden

Gezien Eurostat de vastgoedprijsindex van de buurlanden in het vierde kwartaal van 2023 slechts op donderdag 4 april 2024 publiceert, is het derde kwartaal 2023 het meest recente om mee te kunnen vergelijken. In België bedroeg de inflatie 0,9% in het derde kwartaal van 2023 tegenover 1,9% in het tweede kwartaal van 2023. Nederland liet in het derde kwartaal 2023 een inflatie van -3,8% optekenen, een stijging vergeleken met de inflatie van -4,3% in het eerste kwartaal van 2023. Frankrijk laat in het derde kwartaal van 2023 een inflatie van -1,5% optekenen, een daling in vergelijking met de 0,7% in het tweede kwartaal van 2023. In Duitsland bedroeg de inflatie -10,2% in het derde kwartaal van 2023, een lichte daling in vergelijking met de -9,6% van het kwartaal ervoor. De inflatie voor de eurozone als geheel daalde licht tot -1,0% in het derde kwartaal 2023 ten opzichte van -0,9% in het vorige kwartaal.

Grafiek
Content
Inflatie
Weging
Content

Indexcijfer van de huizenprijzen, weging van de laatste 8 jaar

Onderstaande tabel geeft de gewichten weer van beide onderdelen van de residentiële vastgoedprijsindex (bestaande en nieuwe woningen). De weging van de nieuwe woongebouwen is gebaseerd op bruto kapitaalsvorming in woongebouwen. De weging voor bestaande woningen is afkomstig van de totale waarde van alle immobilien transacties gemaakt door huishoudens op de secundaire residentiële vastgoedmarkt.

be.STAT logoIndien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontje

Downloads

Doel en korte beschrijving

De residentiële vastgoedprijsindex meet de inflatie in de residentiële vastgoedmarkt. De residentiële vastgoedprijsindex geeft de prijsevolutie weer voor alle residentiele woningen gekocht door huishoudens (appartementen, rijhuizen, villa’s), ongeacht of deze nieuw of reeds bestaand zijn. Enkel marktprijzen worden in rekening gebracht, zelfbouw woningen zijn dan ook uitgesloten. De grondprijs zit vervat in de prijs van de residentiële woning.

Populatie

Vastgoedtransacties in de residentiële markt

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Definities

Residentiële vastgoedprijsindex: De residentiële vastgoedprijsindex meet de prijsevolutie van residentiële woningen, nieuwe of bestaande, ongeacht wat hun vorige gebruik of wie hun vorige eigenaar was.

Inflatie residentiële vastgoedprijsindex: Inflatie wordt gedefinieerd als de waarde tussen een bepaald trimester en hetzelfde trimester van het voorgaande jaar.

Weging residentiële vastgoedprijsindex: Weging op basis van de nationale rekeningen (bruto vaste kapitaalsvorming in woningen) en het totale aantal transacties op de residentiële markt.

Type van woning volgens de classificatie , voorzien in het reglement CE 93/2013 betreffende de indexen van de huizenprijzen.

Metadata