Grid met cellen van variabele grootte

Datalab - Grid van de bevolking met cellen van variabele grootte

DataLab
Datalab - Grid van de bevolking met cellen van variabele grootte

Statbel publiceert al 10 jaar lang de vectoriële bestanden en verdeelt de Belgische bevolking op een raster dat uit vierkanten met zijden van 1 km (Grid genoemd) bestaat. Voor bepaalde toepassingen, waren deze resultaten echter nog te weinig gedetailleerd. Daarom hebben we een grid van de bevolking ontwikkeld dat het aantal personen herneemt per vierkanten cel waarvan de groottes van de zijden variëren van 1 km, 500 m, 250 m en 125 m. De groottes van de cellen hangen af van het aantal personen in de cellen: hoe meer personen een cel bevat, hoe meer ze kan worden verdeeld zonder de betrouwbaarheid ervan te beïnvloeden.

Beschrijving

Grid van de bevolking dat het aantal personen toont per vierkanten cel, waarbij de grootte van de cel variabel is (zijden van 1 km, 500 m, 250 m en 125 m).

Het grid dat door Statbel als basis wordt gebruikt, verdeelt het grondgebied in vierkanten met een zijde van 1 km. De cellen worden -indien de betrouwbaarheidsregels het toelaten- verder verdeeld in 4, waarbij de kleinste cellen een zijde van 125 m hebben. Eén cel kan slechts in 4 subcellen verdeeld worden. De cellen aan de grens volgen dezelfde ‘grensverdeling’ als in het grid dat door Statbel gebruikt wordt (en dat op ons portaal reeds gepubliceerd werd open-data). Bepaalde cellen zijn daarom niet meer vierkant. Hieronder vindt u een voorbeeld van deze grensverdeling:

Datalab - Grid de population à cellules de taille variable

Afbeelding 1 - Verdeling aan de grens

De grenzen volgen de administratieve grenzen van het land, zonder enige buffer, zoals gedefinieerd door de FOD Financiën (https://finances.belgium.be/fr/experts-partenaires/donnees-ouvertes-patrimoine/jeux-donnees/unites-administratives).

Bevolkingsgegevens

De gebruikte gegevens komen uit het Rijksregister, gedurende één referentiejaar. Het officiële Belgische bevolkingscijfer omvat Belgen en niet-Belgen toegelaten of gemachtigd om zich te vestigen of om te verblijven op het grondgebied, maar omvat niet de niet-Belgen die minder dan 3 maanden op het grondgebied verblijven, de asielzoekers en de niet-Belgen in onregelmatige situatie. Een beperkt aantal inschrijvingen in het Rijksregister wordt te laat doorgevoerd of kan niet op een kaart worden geplaatst (minder dan 10.000 personen of minder dan 0,1% van de totale bevolking). Deze worden hier niet opgenomen.

Betrouwbaarheidsregel

Er werd besloten om dunbevolkte km² te beschermen. Daarom heeft Statbel ervoor gekozen om een 'geografische verstoringsmethode' toe te passen op de gegevens alvorens ze samen te voegen in het grid. Deze aanpak kan worden gebruikt, gezien het kleine percentage betrokken cellen. Het betrouwbaarheidscriterium voor de cellen vóór de verdeling werd vastgelegd op minimaal 4 personen en 2 huishoudens. Het betrouwbaarheidscriterium voor het verdelen van de cellen in 4 subcellen is een minimum van 10 personen en 5 huishoudens.

Het principe is het volgende:

 1. De bevolkingsgegevens worden geaggregeerd volgens het grid dat Statbel gebruikt,
 2. Cellen die niet voldoen aan ons betrouwbaarheidscriterium voordat ze worden verdeeld, worden opgelijst.
 3. Huishoudens in deze cellen worden virtueel verplaatst naar een meer bevolkte zone. Deze verplaatsing gebeurt in de mate van het mogelijke naar een cel in dezelfde statistische sector. Als dit het betrouwbaarheidsprobleem niet oplost, worden ze overgeplaatst naar een cel verder weg, maar nog steeds in dezelfde gemeente.
 4. De gegevens na de ‘geografische verstoring’ worden dan opnieuw geaggregeerd om het grid van de bevolking te verkrijgen met cellen met een zijde van 1 km.
 5. Elke cel van 1 km wordt vervolgens verdeeld in 4 cellen met een zijde van 500 m. Dat blijft behouden op voorwaarde dat voor elk van de 4 subcellen aan de betrouwbaarheidsregels voor de verdeling wordt voldaan. Als de verdeling een van deze regels schendt, wordt ze stopgezet. Het verdelen gaat dan iteratief verder.

Resultaat

Het verkregen grid is als volgt opgebouwd:

Datalab - Grid de population à cellules de taille variable

Afbeelding 2 - Grid van de bevolking

De attributentabel geeft voor elke cel:

 • (X, Y): de coördinaten van het punt linksonder in de cel
 • MS_POP: de bevolking in de cel
 • MS_LEN: de lengte van de celzijde
 • MS_KM2: celoppervlakte

Gegevens

De gegevens zijn beschikbaar in volgende formaten:

 • Sqlite (ETRS89-extended / LAEA Europe)
 • Shapefile (ETRS89-extended / LAEA Europe)
 • GeoJSON (ETRS89-extended / LAEA Europe)