Migraties van de btw-plichtige ondernemingen

In 2020 zijn 2.824 Brusselse ondernemingen naar een ander gewest verhuisd

Ondernemingen
In 2020 zijn 2.824 Brusselse ondernemingen naar een ander gewest verhuisd

In 2020 zijn 1.708 Brusselse ondernemingen naar Vlaanderen verhuisd. Dit vertegenwoordigt de belangrijkste migratiestroom, dit is namelijk 531 migraties meer dan de migraties van in Vlaanderen gevestigde ondernemingen die naar Brussel verhuizen (1.177). De verhuizingen tussen deze twee gewesten zijn goed voor de helft van de migraties in België.

De migratiestromen tussen Brussel en Wallonië zijn minder groot, maar zijn hier ook ten nadele van Brussel. 751 Waalse ondernemingen verhuisden naar Brussel, terwijl 1.116 ondernemingen Brussel verlieten om zich in Wallonië te vestigen.

Het aandeel van de ondernemingen dat naar Brussel migreert, is echter veel groter voor de Waalse ondernemingen, aangezien de actieve populatie van de Waalse ondernemingen kleiner is dan die van de Vlaamse ondernemingen.

In totaal is Brussel bij 83% van de migraties in België betrokken. Er zijn slechts 529 bewegingen van Vlaanderen naar Wallonië en 467 in de tegenovergestelde richting.

Gewestelijke migraties
Content

Doel en korte beschrijving

Gewestelijke migraties van de actieve btw-plichtigen sinds 2008, gebaseerd op het DBRIS-ondernemingsregister, per jaar, gewest, economische activiteit (NACE-BEL), grootteklasse volgens het aantal werknemers en ondernemingstype (natuurlijke persoon of rechtspersoon).

Bestudeerde populatie

Btw-plichtige ondernemingen

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiekalender

Resultaten beschikbaar 9 maand na de referentieperiode

Definities

Economische activiteit (NACE-BEL) ; officiële nomenclatuur met een ‘X’ op het einde van de omschrijving terwijl de informatie zich slechts op 4 posities bevindt.

NIS-grootteklasse volgens het aantal werknemers: NIS-grootteklasse volgens het aantal werknemers zoals bepaald in de officiële tabel van de NIS-nomenclatuur

Methodologie

Om de migraties te kwantificeren, hebben we de populatie van de actieve btw-plichtigen op 31/12 tussen twee jaren vergeleken en hebben we de bedrijven geteld waarvan het hoofdkantoor in deze periode is verhuisd. We hebben geen rekening gehouden met migratiebewegingen tussen de drie gewesten en het buitenland of met onbekende locaties. Deze statistiek is jaarlijks en houdt dus geen rekening met gebeurtenissen die zich in de loop van het jaar voordoen (als er in de loop van een jaar meerdere migraties plaatsvinden, houden we alleen rekening met diegene op momentopnames op 31/12).