Geboortecijfer en vruchtbaarheid

2021: een geboortecijfer gekenmerkt door de pandemie

Bevolking
2021: een geboortecijfer gekenmerkt door de pandemie

In 2021 steeg het aantal geboorten in België met 3,7% in vergelijking met het voorgaande jaar. Deze stijging wordt zowel in Vlaanderen (+4,7%) als in Wallonië (+3,9%) waargenomen. In Brussel blijft het geboortecijfer licht dalen (-1%). Het herstel, dat in de lente en de zomer eerst bescheiden en uiteenlopend tussen de gewesten was, bleek in het laatste kwartaal meer uitgesproken in de drie gewesten van het land.

Januari 2021 kende een sterke daling van het geboortecijfer (-10,5%) in vergelijking met januari 2020. De maand maart toont een opmerkelijke toename van 3,1% ten opzichte van dezelfde maand van het jaar ervoor. Deze 2 maanden liggen respectievelijk ongeveer 9 maanden na de eerste lockdown en de eerste exitmaatregelen uit de lockdown. De stijging in het eerste kwartaal ligt ongeveer 9 maanden na het einde van de inperkende maatregelen die vanaf februari 2021 golden.

De geboorten keren dus terug tot op het niveau van 2019, hoewel een deel van de geboorten van 2021 waarschijnlijk de geboorten compenseren die enkele maanden eerder niet plaatsvonden, en in die zin een "inhaalbeweging" vormen ten opzichte van eind 2020-begin 2021. In deze context kunnen we niet spreken van een opleving van het geboortecijfer in België na 10 jaar daling, vooral omdat 2022 al een daling van het aantal pasgeborenen in ons land laat zien. Hiermee wordt de dalende trend ingezet in 2011 verder bevestigd.

De gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte van haar eerste kind is nu 29,6 jaar. De gemiddelde leeftijd van alle rangen samen stijgt ook voor de moeder (31,2 jaar) en blijft stabiel voor de co-ouder (34,2 jaar).

De waarde van de premature geboorten is bijna weer op het niveau van voor de pandemie. Zo zijn premature geboorten goed voor 7,87 % van de kinderen die in 2021 geboren werden en de zeer premature en extreem premature geboorten overschrijden opnieuw de grens van 1% (1,04%).

Het aandeel baby’s met een laag geboortegewicht - minder dan 2500 g- stijgt lichtjes van 6,40% tot 6,45% ten opzichte van 2020. Dit blijft echter lager dan de gemiddelde waarde voor de periode 2017-2019 (6,78%).

Na een daling tot 1,55 kinderen per vrouw in 2020, keert het totale vruchtbaarheidscijfer terug naar een waarde die bijna identiek is aan die van 2019, namelijk 1,60 kinderen per vrouw.

Dashboard
Content

Doel en korte beschrijving

De statistiek over geboorten en vruchtbaarheid wordt opgemaakt op basis van twee bronnen: de aangifteformulieren voor geboorten bij de burgerlijke stand en het Rijksregister. De eerste bron is de belangrijkste en rijkste. Hij biedt veel informatie over alle kinderen die in het land worden geboren (geboorten de facto) en over hun ouders. De tweede bron is de snelste. Hij geeft echter enkel informatie over de geboorten van kinderen van wie de moeder is ingeschreven in het Rijksregister. Door die twee bronnen met elkaar te combineren en vanaf 2010 het Rijksregister als basisbron te gebruiken registreert de statistiek enkel levendgeboorten bij vrouwen die wettelijk in België verblijven, ongeacht of die geboorten in België plaatsvinden of in het buitenland. Die geboorten worden uitgesplitst volgens de administratieve eenheden van het land, volgens de voornaamste kenmerken van de moeder en volgens bepaalde kenmerken van de pasgeborene. Er kunnen tevens een aantal vruchtbaarheidsindicatoren uit worden afgeleid. Zo kan men het niveau en de evolutie van de demografische dynamiek van het land situeren. Het vruchtbaarheidscijfer per leeftijd is de verhouding tussen het aantal levendgeborenen uit vrouwen van een bepaalde leeftijd en het gemiddeld aantal vrouwen op die leeftijd, voor het beschouwde jaar. Het totaal vruchtbaarheidscijfer (TVC) vat de opeenvolgende vruchtbaarheidscijfers per leeftijd samen en is de som van die cijfers. Het TVC is gelijk aan het aantal kinderen dat een vrouw in het reproductief leeftijdsinterval zou krijgen indien ze het zelfde vruchtbaarheidscijfer zou blijven vertonen op elke leeftijd..

Populatie

Geheel van rechtswege levende geboorten

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Geboortemaand : Geboortemaand, gehaald uit de geboortedatum

Geslacht kind : Geslacht van het kind

Geboorteplaats : Plaats van de bevalling

Tweelinggeboorte : Totaal aantal geboorten, doodgeboren inbegrepen, ten gevolge de zwangerschap

Plaats van het kind : Plaats van het kind in het geheel van levende geboorten bij de moeder

Duur zwangerschap : Duur van de zwangerschap (in weken) op het moment van de geboorte

Manier van bevallen : Soort van hulp bij de bevalling

Aangeboren afwijkingen : Aanwezigheid van één of meer aangeboren afwijkingen

Gewicht : Gewicht (in gram) van het kind bij de geboorte

APGAR na 1 min : APGAR-score na 1 minuut.

Metadata