Medische index

Medische index 2023

Consumptieprijzen
Medische index 2023

De totale medische index voor 2023 bedroeg 137,91 voor een eenpersoonskamer, 123,49 voor een twee- en meerpersoonskamer, 154,83 voor ambulante zorg en 174,47 voor tandzorg.

Tabel
Content

Medische index 2023

leeftijdsklasse waarborgen (basis 2015=100)
eenpersoonskamer twee- en meerpersoonskamer ambulante zorgen tandverzorging
0-19 jaar 155,27 138,32 149,45 176,36
20-34 jaar 122,01 136,97 175,05 185,68
35-49 jaar 127,60 115,18 150,48 172,33
50-64 jaar 131,82 128,49 145,14 169,36
65 jaar en meer 141,41 124,22 159,10 146,69
globaal* 137,91 123,49 154,83 174,47
*index die gebaseerd is op de waarde die losstaat van de leeftijdsklassen
Downloads

Doel en korte beschrijving

De premies van niet-beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten kunnen op de de jaarlijkse premievervaldag aangepast worden ofwel op grond van de consumptieprijsindex, ofwel op grond van een specifiek indexcijfer, zoals bedoeld in het KB tot vaststelling van de specifieke indexcijfers bedoeld in artikel 204, § 3, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

Deze specifieke indexcijfers ´ zogenaamde ´medische indexen´ ´ worden berekend volgens de modaliteiten, bepaald in het KB van 18 maart 2016 tot wijziging van het KB van 1 februari 2010 tot vaststelling van de specifieke indexcijfers. Het KB van 1 februari 2010 heeft de specifieke indexcijfers bepaald. De Raad van State heeft het KB echter deels vernietigd aangezien er geen rekening werd gehouden met de parameter ´vergrijzingsvoorzieningen´. De medische indexcijfers werden daardoor niet meer gepubliceerd sinds het vierde trimester van 2012. De parameter ´vergrijzingsvoorzieningen´ wordt in het nieuwe KB wel in acht genomen.

Het huidige KB maakt een onderscheid tussen basis indexcijfers en specifieke indexcijfers omwille van het in rekening brengen van de herwaardering van de vergrijzingsvoorzieningen. De basis indexcijfers worden berekend als het percentage van verandering van de gemiddelde schadelast per verzekerde opgesplitst naar leeftijdsklassen en waarborgen. Vervolgens worden de specifieke indexcijfers berekend door de basisindexcijfers te vermenigvuldigen met 1,5 waarbij deze maximum 2 procentpunten hoger mogen liggen dan de jaarlijkse evolutie van de basis indexcijfers. Bij een negatieve evolutie van een specifiek indexcijfer wordt de geldigheid van het laatste gepubliceerde specifieke indexcijfer verlengd.

De nieuwe medische indexen worden eens per jaar berekend. Deze worden gepubliceerd op de eerste werkdag van de maand juli en dit vanaf 1juli 2016 (basis: 2015 = 100).

Populatie

Belgische entiteiten welke ziekte- en hospitalisatieverzekeringen aanbieden

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode

Metadata