Huwelijken

Minder huwelijken sinds de jaren ’70, steeds meer huwelijken in de zomer sinds WO II

Bevolking
Minder huwelijken sinds de jaren ’70, steeds meer huwelijken in de zomer sinds WO II

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert voor de eerste maal een historische reeks over de maandelijks afgesloten huwelijken in België van 1850 tot nu. De in dit persbericht gebruikte cijfers zijn tot en met 2013 gebaseerd op de formulieren van de burgerlijke stand; vanaf 2014 komen ze uit het Rijksregister[1].

In 2019 werden er 44.270 huwelijken afgesloten in België; dat zijn 3,9 huwelijken per 1000 inwoners. In het jaar 2020 lag dit een stuk lager (2,9) omwille van de COVID-19-crisis. Negentig jaar voordien, in 1929, trouwden er 71.811 Belgische koppels of 9,0 huwelijken per 1000 inwoners. In de jaren vlak na beide Wereldoorlogen piekten het aantal huwelijken: bijvoorbeeld 14,1 huwelijken per 1000 inwoners in 1920 en 10,9 in 1946.
Uit onderstaande grafiek blijkt bovendien dat sinds de jaren ‘70 het aantal huwelijken per 1.000 inwoners gestaag en systematisch achteruit gaat.

Huwelijken vroeger en nu

Tot voor WO II waren de huwelijken veel meer gespreid over het ganse jaar, met een kleine piek tijdens de maanden april en mei. Na de oorlog veranderde dit en werden de maanden juli en augustus steeds meer de favoriete trouwmaanden.

Sinds de jaren ‘70 van de vorige eeuw is er ook steeds meer een tendens om in juni en/of september te trouwen en wordt er minder in de maand april getrouwd. Tot slot valt het op dat er in de oorlogsjaren 40-45 tijdelijk meer in oktober, november en december werd getrouwd.


[1] Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de gegevens niet geproduceerd.

Visualisatie
Content
Tabel
Content
  2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020*
België 44.858 45.005 44.725 44.319 45.059 44.270 32.779
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4.019 4.118 4.046 4.022 3.997 4.271 3.325
Vlaams Gewest 24.619 24.774 24.948 24.982 25.509 24.483 19.145
Waals Gewest 11.092 10.993 11.042 10.901 10.940 11.019 7.620
nb: niet beschikbaar.
* Sinds 2014 wordt de huwelijksstatistiek opgesteld op basis van het Rijksregister.
Bron (verplichte vermelding): Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) - Thematische Directie Samenleving.

Doel en korte beschrijving

De statistiek omvat alle huwelijken die worden voltrokken voor de ambtenaren van de burgerlijke stand van de Belgische gemeenten maar niet de huwelijken die in het buitenland worden voltrokken. Al die huwelijken worden verdeeld volgens de gemeente van het huwelijk maar ook volgens de woongemeente van beide echtgenoten vóór het huwelijk. Zo kent men de huwelijken van personen die woonachtig zijn in het buitenland. De verschillende tabellen presenteren met name, de evolutie van het aantal huwelijk sinds 1990 evenals de geventileerde jaarlijkse cijfers volgens de plaats van het huwelijk per gewest en per provincie en volgens de woonplaats per maand, per gewest en per provincie. De evolutie van aantal personen betrokken bij een huwelijk met iemand van hetzelfde geslacht verdelen per provincie er voorkomen eveneens. Maar deze statistiek heeft een andere bron.

Populatie

Geheel van huwelijken.

Frequentie

Jaarlijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 8 maanden na de referentieperiode.

Definities

Het brutohuwelijkscijfer is de verhouding tussen het aantal in de loop van het jaar gesloten huwelijken waarbij ten minste één persoon op de dag van het huwelijk in België verbleef en de gemiddelde totale populatie (op 30 juni) van dezelfde leeftijd.

Het bruto-echtscheidingscijfer is de verhouding tussen het aantal echtscheidingen dat geregistreerd werd in de loop van het jaar en dat betrekking heeft op ten minste een persoon die in België verblijft op het moment van de echtscheiding en de gemiddelde totale bevolking (op 30 juni) van datzelfde jaar.

Huwelijksgemeente : Gemeente van voltrekking en inschrijving van het huwelijk bij de burgerlijke stand.

Huwelijksmaand : Huwelijksmaand, gehaald uit de huwelijksdatum.

Woonplaats van de eerste echtgenoot : Verblijfsgemeente (of land) van de eerste echtgenoot op het ogenblik van het huwelijk.

Woonplaats van de tweede echtgenoot ; Verblijfsgemeente (of land) van de tweede echtgenoot op het ogenblik van het huwelijk.

Leeftijd van de eerste echtgenoot : Leeftijd bij huwelijk van de eerste echtgenoot, uitgedrukt in voorbije jaren, berekend als het verschil tussen de datum van huwelijk en de geboortedatum.

Leeftijd van de tweede echtgenoot : Leeftijd bij huwelijk van de tweede echtgenoot, uitgedrukt in voorbije jaren, berekend als het verschil tussen de datum van huwelijk en de geboortedatum.

Nationaliteit van de eerste echtgenoot : Land van de nationaliteit van de eerste echtgenoot.

Nationaliteit van de tweede echtgenoot : Land van de nationaliteit van de tweede echtgenoot.

Burgerlijke staat van de eerste echtgenoot : Burgerlijke staat van de eerste echtgenoot voor het huwelijk.

Burgerlijke staat van de tweede echtgenoot : Burgerlijke staat van de tweede echtgenoot voor het huwelijk.

Opmerkingen

In het kader van de administratieve vereenvoudiging en in toepassing van de wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling (Only Once), heeft de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium in 2015 beslist om geen gebruik meer te maken van de bulletins van de FOD Binnenlandse Zaken om statistieken te produceren over huwelijken en echtscheidingen, maar hiervoor de gegevens van het Rijksregister (RR) te exploiteren. Door deze bronwijziging konden de huwelijks- en echtscheidingsformulieren afgeschaft worden (Koninklijk Besluit van 19 februari 2016). Maar het heeft ook belangrijke wijzigingen teweeggebracht in de geproduceerde statistiek:

  • Registratie van het geslacht van echtgenoten waardoor er een onderscheid kan gemaakt worden volgens type van huwelijken en echtscheidingen;
  • Verwerking in een statistiek de jure van de in het buitenland plaatsgevonden gebeurtenissen die betrekking hebben op personen die verblijven in België;
  • Door de identificatie van de echtscheidingen die werden uitgesproken en geregistreerd in België en die een einde maken aan de huwelijken die voltrokken werden in het buitenland, is er een betere benadering van de echtscheidingen.

2016 is het eerste jaar waarvoor het RR de exclusieve bron is van de statistiek. Maar door de exploitatie van het RR is het ook mogelijk om een volledige statistiek te produceren voor 2015, evenals een groot aantal gegevens over 2014, waardoor een vergelijking met de vroegere statistiek van de burgerlijke stand mogelijk is.

In het geval van echtscheidingen kunnen door het gebruik van het RR die echtscheidingen geïdentificeerd worden die een eind maken aan een huwelijk dat werd voltrokken in het buitenland. Die huwelijken worden voor de overgrote meerderheid opgetekend in Brussel-Hoofdstad. In 2016 werden er in België of in het buitenland  3.666 echtscheidingen  uitgesproken (15,5% van het totaal), die een einde maakten aan evenveel huwelijken gesloten in het buitenland. Ze worden dan ook mee in rekening gebracht in de berekening van het brutocijfer van de echtscheidingen, dat een lichte daling kent (2,1‰, voor 2,2‰ in 2015) ; maar ze worden uitgesloten van de berekening van de conjuncturele index van de echtscheidingen.

Metadata

Huwelijken.pdf