Werkgelegenheid en werkloosheid

Werkloosheidsgraad daalt naar 6,2%

Werk & Opleiding
Werkloosheidsgraad daalt naar 6,2%

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de belangrijkste resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten voor het eerste kwartaal van 2018:

 • 69,3% van de 20- tot en met 64-jarigen is aan het werk; bij de 55-plussers bedraagt het percentage net geen 50%
 • de werkloosheidsgraad bedraagt 6,2%, tegen 7,8% in het eerste kwartaal van 2017
 • in vergelijking met het eerste kwartaal van 2017 evolueert de werkgelegenheids- en werkloosheidsgraad heel gunstig
 • de positieve evoluties zijn sterker bij vrouwen dan bij mannen: de werkloosheidsgraad van vrouwen ligt sinds het derde kwartaal van 2017 onder die van mannen

Werkgelegenheidsgraad:

 • 69,3% van de 20- tot en met 64-jarigen aan het werk. In het eerste kwartaal van 2018 is 69,3% van de 20- tot en met 64-jarigen aan het werk. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017 betekent dit een lichte daling met 0,3 procentpunt. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2017 neemt deze EU2020-indicator echter sterk toe (+1,6 procentpunt).
 • Sterkere toename werkgelegenheidsgraad bij vrouwen dan bij mannen. De werkgelegenheidsgraad van vrouwen neemt tussen het eerste kwartaal van 2017 en het eerste kwartaal van 2018 sneller toe dan die van mannen (grafiek 1). Toch ligt de werkgelegenheidsgraad van mannen nog 9 procentpunt hoger dan die van vrouwen. In het eerste kwartaal van 2018 is 73,8% van de mannen van 20 tot en met 64 jaar aan de slag tegenover 64,8% van hun vrouwelijke tegenhangers.
 • Ongeveer de helft van de 55-plussers is aan de slag. De werkgelegenheidsgraad stijgt in alle leeftijdsklassen maar de toename is het grootst bij de 55- tot en met 64-jarigen (grafiek 2). In het eerste kwartaal van 2018 heeft 49,6% van de 55-plussers een job in vergelijking met een percentage van 46,2% een jaar eerder.
 • De werkgelegenheidsgraad neemt toe in de 3 gewesten. De evolutie van de werkgelegenheidsgraad tussen het eerste kwartaal van 2017 en het eerste kwartaal van 2018 is positief in de drie gewesten (grafiek 3). In het eerste kwartaal van 2018 bedraagt de werkgelegenheidsgraad van 20-64-jarigen 61,5% in Brussel, 73,9% in Vlaanderen en 63,6% in Wallonië.

Grafiek 1: Werkgelegenheidsgraad 20-64-jarigen naar geslacht

EAK-T1-2018_G1_nl.png

Grafiek 2: Werkgelegenheidsgraad 20-64-jarigen naar leeftijdsgroep

EAK-T1-2018_G2_nl.png

Grafiek 3: Werkgelegenheidsgraad 20-64-jarigen naar regio

EAK-T1-2018_G3_nl.png

Werkloosheidsgraad:

 • Sterke afname werkloosheidsgraad. Ook de werkloosheidsgraad evolueert positief. In het eerste kwartaal van 2018 bedraagt de werkloosheidsgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau (zie definities onder ‘Metadata’) 6,2%. Dat is een lichte afname in vergelijking met het vierde kwartaal van 2017 toen de werkloosheidsgraad 6,4% bedroeg. In vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar neemt de werkloosheidsgraad met 1,6 procentpunt af (grafiek 2): van 7,8% naar 6,2%.
 • Werkloosheidsgraad vrouwen onder die van mannen. In het eerste kwartaal van 2017 lag de werkloosheidsgraad van vrouwen (8%) nog boven die van mannen (7,6%). Door de snellere afname van de werkloosheidsgraad bij vrouwen dan bij mannen is de situatie sinds het derde kwartaal van 2017 omgedraaid (grafiek 4). In het eerste kwartaal van 2018 bedraagt de werkloosheidsgraad van vrouwen 5,8% en die van mannen 6,5%.
 • Sterke afname werkloosheidsgraad bij jongeren en 50-plussers. De daling van de werkloosheidsgraad situeert zich in alle leeftijdsgroepen maar het meest bij de jongeren en de 50-plussers (grafiek 5). In het eerste kwartaal van 2018 bedraagt de werkloosheidsgraad van 15-24-jarigen 16,9%, bij 25-49-jarigen 5,8% en bij 50-plussers 4,3%.
 • Werkloosheidsgraad daalt in de drie regio’s. Hoewel de werkloosheidsgraad in de drie regio’s positief evolueert blijven er grote verschillen bestaan: in Vlaanderen is 3,6% van de beroepsbevolking werkloos, in Wallonië bedraagt het percentage 8,9% en in Brussel 13,3% (grafiek 6).

Grafiek 4: Werkloosheidsgraad 15-64-jarigen naar geslacht

EAK-T1-2018_G4_nl.png

Grafiek 5: Werkloosheidsgraad 15-64-jarigen naar leeftijdsgroep

EAK-T1-2018_G5_nl.png

Grafiek 6: Werkloosheidsgraad 15-64-jarigen naar regio

EAK-T1-2018_G6_nl.png

Enquête naar de arbeidskrachten (EAK)

Doel en korte beschrijving

De steekproefenquête naar de arbeidskrachten is een enquête bij particuliere huishoudens, die over het hele jaar wordt gehouden. Ze is gebaseerd op de antwoorden van bijna 123.000 personen (respondenten) op actieve leeftijd (15 jaar en ouder).

Haar voornaamste doelstelling is de populatie op actieve leeftijd (vanaf 15 jaar) op te delen in drie groepen (nl. werkende personen, werklozen en niet-actieve personen), en over elk van deze categorieën beschrijvende en verklarende gegevens te verstrekken. Deze enquête wordt ook in de andere EU-lidstaten uitgevoerd en wordt gecoördineerd door de statistische dienst van de Europese Unie, EUROSTAT. In België wordt de EAK georganiseerd door Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium). De bedoeling is informatie te vergaren die op Europees vlak vergelijkbaar is, o.m. inzake werkgelegenheids- en werkloosheidscijfers overeenkomstig de definities van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB), en daarnaast gegevens te verzamelen en te verspreiden die elders niet verkregen kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn mobiliteit van de werknemers, motivatie voor deeltijds werken, de verschillende vormen van tijdelijke arbeid, beroep, onderwijsniveau van de bevolking op beroepsactieve leeftijd,…

Populatie

Leden van privé-huishoudens van 15 jaar oud of meer

Basis van de steekproef

Demografische gegevens van het Rijksregister

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

De informatie wordt voor de eerste bevraging verzameld via face to face interviews. Sinds 2017 volgen daarna nog drie kortere opvolgbevragingen die via het web of telefonisch gebeuren.

Gezinnen die uitsluitend bestaan uit inactieve personen ouder dan 64 jaar mogen ook telefonisch worden bevraagd.

Jaarlijks worden in België ongeveer 47.000 huishoudens aangeschreven om aan deze enquête deel te nemen.

Respons

De respons bedraagt + 75%.

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar +/- 3 maanden na de referentieperiode

Formulieren

Definities

De enquête is geharmoniseerd op Europees niveau. De definities over werkgelegenheid en werkloosheid die worden gehanteerd zijn die van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB), waardoor een vergelijkbaarheid van de resultaten op internationaal vlak wordt gewaarborgd.

 • Personen met een betrekking (werkende personen) zijn personen die gedurende de referentieweek minstens één uur werk verrichtten voor loon of salaris of voor winst, of die een baan hadden maar tijdelijk afwezig waren. Daar worden ook de meewerkende familieleden meegerekend.
 • Werklozen zijn alle personen die:

(a) tijdens de referentieweek geen werk hadden, d.w.z. niet in loondienst of als zelfstandige werkten;

(b) voor werk beschikbaar waren, d.w.z. voor werk in loondienst of als zelfstandige beschikbaar waren binnen twee weken na de referentieweek;

(c) actief werk zochten, d.w.z. gedurende de laatste vier weken met inbegrip van de referentieweek gerichte stappen hadden ondernomen om werk in loondienst of als zelfstandige te zoeken, of die werk hadden gevonden en binnen ten hoogste drie maanden zouden beginnen te werken.

Opgelet! De IAB‐werkloosheidscijfers staan los van een eventuele inschrijving bij VDAB, Actiris, FOREM of ADG, evenals van het ontvangen van een uitkering van de RVA, en zijn dus niet vergelijkbaar met de administratieve werkloosheidscijfers.

 • De beroepsbevolking is samengesteld uit de werkloze en de werkende bevolking.
 • Niet‐actieven zijn alle personen die niet beschouwd worden als personen met een betrekking of als werklozen.

 

 • De werkgelegenheidsgraad geeft het percentage werkende personen in een bepaalde leeftijdsgroep weer. 
 • De werkgelegenheidsgraad in het kader van de Europa 2020‐strategie geeft het percentage werkende personen in de bevolking van 20 tot 64 jaar weer. 
 • De werkloosheidsgraad geeft het percentage werklozen in de beroepsbevolking (werkende personen + werklozen) binnen een bepaalde leeftijdsgroep weer.
 • De activiteitsgraad geeft het percentage beroepsbevolking (werkende personen + werklozen) in de totale bevolking binnen een bepaalde leeftijdsgroep weer.

 

Bovenstaande indicatoren (werkgelegenheidsgraad, werkloosheidsgraad en activiteitsgraad) zijn de belangrijkste indicatoren om de arbeidsmarktevolutie op internationaal niveau te vergelijken.

Metadata

Methodologie enquêtes

Wetgeving