Werkgelegenheid en werkloosheid

Voor het eerst 70% van de 20- tot en met 64-jarigen aan het werk in derde kwartaal 2018

Werk & Opleiding
Voor het eerst 70% van de 20- tot en met 64-jarigen aan het werk in derde kwartaal 2018

Werkloosheidsgraad op laagste niveau ooit in derde kwartaal 2018

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de belangrijkste resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten voor het derde kwartaal van 2018:

 • 70,1% van de 20- tot en met 64-jarigen is aan het werk. Dit cijfer werd nooit eerder gehaald in België.
 • Bij de 55-plussers komt de werkgelegenheidsgraad met 50,4% voor het eerst boven de 50% uit. Bij de jongeren is de werkgelegenheidsgroei nog sterker dan bij de oudere leeftijdsgroepen.
 • De werkloosheidsgraad blijft verder dalen en komt voor het eerst onder de 6 procent uit.
 • De jeugdwerkloosheid neemt sterk af en bedraagt 16,3%.
 • De arbeidsmarktsituatie van vrouwen evolueert gunstiger dan die van mannen. De kloof tussen de mannelijke en vrouwelijke werkgelegenheidsgraad verkleint en de werkloosheidsgraad van vrouwen komt nog verder onder die van mannen te liggen.

Werkgelegenheidsgraad:

70,1% van de 20- tot en met 64-jarigen aan het werk

In het derde kwartaal van 2018 is 70,1% van de 20- tot en met 64-jarigen aan het werk. Daarmee overschrijdt deze belangrijke EU2020-indicator voor het eerst de grens van 70%. Ten opzichte van het vorige kwartaal gaat het om een toename met 1,1 procentpunt, ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar stijgt het cijfer met 1,6 procentpunt. Het doel in het kader van de EU2020-strategie is om tegen 2020 73,2% van de 20- tot en met 64-jarigen aan het werk te krijgen.

Sterkere toename werkgelegenheidsgraad bij vrouwen dan bij mannen

De werkgelegenheidsgraad stijgt sneller bij vrouwen dan bij mannen (grafiek 1), waardoor de kloof tussen beide kleiner wordt. Daar waar de kloof in het vorige kwartaal nog 9,2 procentpunt bedroeg, is deze in het derde kwartaal van 2018 gedaald tot 7,5%. In het derde kwartaal van 2018 is 73,8% van de mannen van 20 tot en met 64 jaar aan de slag tegenover 66,3% van de vrouwen.

Grafiek 1: Werkgelegenheidsgraad 20-64-jarigen naar geslacht

EAK-T3-2018_G1_nl.png

Sterke stijging werkgelegenheidsgraad bij jongeren

Opgesplitst volgens leeftijdsgroep noteren we tussen het tweede en het derde kwartaal van 2018 een toename van de werkgelegenheidsgraad bij zowel de groep van 20- tot en met 54-jarigen als bij de 55-plussers (grafiek 2). Ten opzichte van het derde kwartaal van 2017 zien we een gelijkaardig beeld. De stijging is het grootst bij de 20- tot en met 54-jarigen. Van die leeftijdsgroep is bijna 76% aan het werk. Ook de werkgelegenheidsgraad van 55-plussers stijgt en komt voor het eerst boven de 50% uit.

Wanneer we de werkgelegenheidsgraad uitbreiden tot de 15- tot en met 64-jarigen, zien we een duidelijke toename van de werkgelegenheidsgraad van de jongeren. Tussen het tweede en derde kwartaal van 2017 neemt de werkgelegenheidsgraad van 15- tot en met 24-jarigen toe van 22,7% naar 27,4%. Maar ook ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar neemt het aantal werkende jongeren toe met 2,2 procentpunt.

Grafiek 2: Werkgelegenheidsgraad 20-64-jarigen naar leeftijdsgroep

EAK-T3-2018_G2_nl.png

Toename in Vlaanderen en Wallonië, stabilisatie in Brussel

Naar gewest noteren we tussen het tweede en derde kwartaal van 2018 een toename van de werkgelegenheidsgraad van 20- tot en met 64-jarigen in Vlaanderen en Wallonië (grafiek 3) en een stabilisatie in Brussel. De werkgelegenheidsgroei is het sterkst in Wallonië.

Vergeleken met het derde kwartaal van 2017 is er een stabilisatie van de werkgelegenheidsgraad in Wallonië en een toename in Brussel en Vlaanderen. In Vlaanderen noteren we de sterkste groei (+2,5 procentpunt). De werkgelegenheidsgraad van 20- tot en met 64-jarigen bedraagt in het derde kwartaal van 2018 75,4% in Vlaanderen, 63,6% in Wallonië en 60,7% in Brussel.

Grafiek 3: Werkgelegenheidsgraad 20-64-jarigen naar regio
EAK-T3-2018_G3_nl.png

Werkloosheidsgraad:

Werkloosheidsgraad daalt onder de 6 procent

De werkloosheidsgraad, gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau (zie definities onder ‘Metadata’) blijft verder dalen in het derde kwartaal van 2018. De werkloosheidsgraad daalt tussen het tweede en derde kwartaal van 2018 van 6,1% naar 5,9%. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar is het verschil veel groter, namelijk een daling van 1,4 procentpunt. De Belgische IAB-werkloosheidsgraad komt met een percentage van 5,9% op zijn laagste niveau te liggen sinds de eerste metingen in 1983.

Werkloosheidsgraad vrouwen onder die van mannen

Sinds het derde kwartaal van 2017 ligt de werkloosheidsgraad van vrouwen onder het niveau van de mannen (grafiek 4). De kloof wordt in het derde kwartaal van 2018 nog iets groter, aangezien de werkloosheidsgraad van vrouwen tussen het tweede en derde kwartaal van 2018 daalt van 5,9% naar 5,5% tegenover een lichte toename van de werkloosheidsgraad van mannen, van 6,3% naar 6,4%.

Grafiek 4: Werkloosheidsgraad 15-64-jarigen naar geslacht
EAK-T3-2018_G4_nl.png

Opvallende daling van de jeugdwerkloosheidsgraad

In het derde kwartaal van 2018 bedraagt de werkloosheidsgraad van 15-24-jarigen 16,3%, bij 25-49-jarigen 5,5% en bij 50-plussers 3,9%.

Terwijl de werkloosheidsgraad bij de jongeren in het derde kwartaal meestal stijgt omwille van de schoolverlaters die zich op de arbeidsmarkt begeven, is dit de laatste 2 jaren niet het geval. De jeugdwerkloosheidsgraad daalt tussen het tweede en derde kwartaal van 2018 van 18% naar 16,3%. In het derde kwartaal van 2017 bedroeg de werkloosheidsgraad van 15- tot en met 24-jarigen nog 19,1%.

Ook in de andere leeftijdsgroepen daalt de werkloosheidsgraad zowel ten opzichte van het vorige kwartaal als het vorige jaar (grafiek 5).

Grafiek 5: Werkloosheidsgraad 15-64-jarigen naar leeftijdsgroep
EAK-T3-2018_G5_nl.png

Werkloosheidsgraad daalt vooral in Wallonië

Tussen het tweede en derde kwartaal van 2018 daalt de werkloosheidsgraad van 9,1% naar 8,4% in Wallonië. In Vlaanderen evolueert de werkloosheidsgraad van 3,5% naar 3,4% en in Brussel is er een toename van 13,0% naar 13,9%. Bij vergelijking met het derde kwartaal van 2017 noteren we in de 3 regio’s een daling van de werkloosheidsgraad (grafiek 6).

Grafiek 6: Werkloosheidsgraad 15-64-jarigen naar regio

EAK-T3-2018_G6_nl.png

Enquête naar de arbeidskrachten (EAK)

Doel en korte beschrijving

De steekproefenquête naar de arbeidskrachten is een enquête bij particuliere huishoudens, die over het hele jaar wordt gehouden. Ze is gebaseerd op de antwoorden van bijna 123.000 personen (respondenten) op actieve leeftijd (15 jaar en ouder).

Haar voornaamste doelstelling is de populatie op actieve leeftijd (vanaf 15 jaar) op te delen in drie groepen (nl. werkende personen, werklozen en niet-actieve personen), en over elk van deze categorieën beschrijvende en verklarende gegevens te verstrekken. Deze enquête wordt ook in de andere EU-lidstaten uitgevoerd en wordt gecoördineerd door de statistische dienst van de Europese Unie, EUROSTAT. In België wordt de EAK georganiseerd door Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium). De bedoeling is informatie te vergaren die op Europees vlak vergelijkbaar is, o.m. inzake werkgelegenheids- en werkloosheidscijfers overeenkomstig de definities van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB), en daarnaast gegevens te verzamelen en te verspreiden die elders niet verkregen kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn mobiliteit van de werknemers, motivatie voor deeltijds werken, de verschillende vormen van tijdelijke arbeid, beroep, onderwijsniveau van de bevolking op beroepsactieve leeftijd,…

Populatie

Leden van privé-huishoudens van 15 jaar oud of meer

Basis van de steekproef

Demografische gegevens van het Rijksregister

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

De informatie wordt voor de eerste bevraging verzameld via face to face interviews. Sinds 2017 volgen daarna nog drie kortere opvolgbevragingen die via het web of telefonisch gebeuren.

Gezinnen die uitsluitend bestaan uit inactieve personen ouder dan 64 jaar mogen ook telefonisch worden bevraagd.

Jaarlijks worden in België ongeveer 47.000 huishoudens aangeschreven om aan deze enquête deel te nemen.

Respons

De respons bedraagt + 75%.

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar +/- 3 maanden na de referentieperiode

Formulieren

Definities

De enquête is geharmoniseerd op Europees niveau. De definities over werkgelegenheid en werkloosheid die worden gehanteerd zijn die van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB), waardoor een vergelijkbaarheid van de resultaten op internationaal vlak wordt gewaarborgd.

 • Personen met een betrekking (werkende personen) zijn personen die gedurende de referentieweek minstens één uur werk verrichtten voor loon of salaris of voor winst, of die een baan hadden maar tijdelijk afwezig waren. Daar worden ook de meewerkende familieleden meegerekend.
 • Werklozen zijn alle personen die:

(a) tijdens de referentieweek geen werk hadden, d.w.z. niet in loondienst of als zelfstandige werkten;

(b) voor werk beschikbaar waren, d.w.z. voor werk in loondienst of als zelfstandige beschikbaar waren binnen twee weken na de referentieweek;

(c) actief werk zochten, d.w.z. gedurende de laatste vier weken met inbegrip van de referentieweek gerichte stappen hadden ondernomen om werk in loondienst of als zelfstandige te zoeken, of die werk hadden gevonden en binnen ten hoogste drie maanden zouden beginnen te werken.

Opgelet! De IAB‐werkloosheidscijfers staan los van een eventuele inschrijving bij VDAB, Actiris, FOREM of ADG, evenals van het ontvangen van een uitkering van de RVA, en zijn dus niet vergelijkbaar met de administratieve werkloosheidscijfers.

 • De beroepsbevolking is samengesteld uit de werkloze en de werkende bevolking.
 • Niet‐actieven zijn alle personen die niet beschouwd worden als personen met een betrekking of als werklozen.

 

 • De werkgelegenheidsgraad geeft het percentage werkende personen in een bepaalde leeftijdsgroep weer. 
 • De werkgelegenheidsgraad in het kader van de Europa 2020‐strategie geeft het percentage werkende personen in de bevolking van 20 tot 64 jaar weer. 
 • De werkloosheidsgraad geeft het percentage werklozen in de beroepsbevolking (werkende personen + werklozen) binnen een bepaalde leeftijdsgroep weer.
 • De activiteitsgraad geeft het percentage beroepsbevolking (werkende personen + werklozen) in de totale bevolking binnen een bepaalde leeftijdsgroep weer.

 

Bovenstaande indicatoren (werkgelegenheidsgraad, werkloosheidsgraad en activiteitsgraad) zijn de belangrijkste indicatoren om de arbeidsmarktevolutie op internationaal niveau te vergelijken.

Metadata

Methodologie enquêtes

Wetgeving