Gezondheidsindex

Vanaf 1994

Uit het indexcijfer van de consumptieprijzen dat rekening houdt met het prijsverloop van alle goederen en diensten, wordt nog een ander indexcijfer afgeleid, het gezondheidsindexcijfer. De administratie, berekent dit gezondheidsindexcijfer sedert januari 1994 (ingevoerd bij koninklijk besluit van 24 december 1993).
De waarde van dit indexcijfer wordt bekomen door een aantal producten uit de korf van het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen, met name alcoholische dranken (in de winkel gekocht of in een café geconsumeerd), tabakswaren en motorbrandstoffen, met uitzondering van LPG.

Waarvoor wordt de gezondheidsindex gebruikt?

De gezondheidsindex wordt onder meer toegepast voor de indexering van de huurprijzen. De gezondheidsindex wordt gedefinieerd in de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015).

De afgevlakte gezondheidsindex, kortweg ook afgevlakte index genoemd (= de gemiddelde waarde van de gezondheidsindexen van de 4 laatste maanden), is de basis voor de indexering van pensioenen, sociale uitkeringen en sommige lonen en wedden. De indexaanpassing van overheidswedden en sociale uitkeringen gebeurt wanneer de afgevlakte index een bepaalde waarde bereikt, de zogenaamde spilindex. De afgevlakte index wordt ook nog het voortschrijdend gemiddelde genoemd.

Om de indexsprong van 2% te realiseren (vastgelegd in de wet tot verbetering van de werkgelegenheid van 23 april 2015) werd de afgevlakte gezondheidsindex tijdelijk geblokkeerd op het niveau van maart 2015 (gelijk aan 100,66). De afgevlakte gezondheidsindex werd vanaf april 2015 vervolgens verminderd met 2%. Vanaf het moment dat de verminderde afgevlakte gezondheidsindex (ook wel de referentie index genoemd) opnieuw met 2% steeg of anders gezegd de waarde van 100,66 overschreed, stopte de indexblokkering. Dit was het geval in april 2016.

De afgevlakte gezondheidsindex wordt vanaf april 2016 op dezelfde wijze berekend als de referentie index en is dan ook gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste 4 maanden vermenigvuldigd met een factor 0,98.

Meer info

  • Alle gezondheidsindexcijfers vanaf 1994 kunt u opzoeken met onze index-search. Het volstaat dat u het gewenste jaar en maand invoert om zowel de consumptieprijsindex als de gezondheidsindex op alle beschikbare basissen te verkrijgen.
  • Gezondheidsindex: lijst van uitgesloten producten (PDF, 87.63 Kb)
  • Voor informatie over de koppeling van de index aan de overheidswedden en pensioenen kunt u terecht op de website van de Dienst wedden van de Fod Financiën : http://www.wedden.fgov.be/indexation/default.htm.

Metadata