Arbeidskosten

Hoogste loonkosten in de energiesector

Werk & Opleiding
Hoogste loonkosten in de energiesector

Statbel publiceert vandaag de resultaten van de vierjaarlijkse enquête van de arbeidskosten (Labor cost survey 2016). De enquête is gebaseerd op de populatie lokale eenheden van ondernemingen met minstens 10 werknemers.

Naargelang de activiteitssector zijn er belangrijk verschillen in de loonkosten per uur. De loonkosten kunnen meer dan 60 euro per gewerkt uur bedragen in de elektriciteits- en gassector (69 euro) en in de financiële en verzekeringssector (61,1 euro). De laagste arbeidskosten vinden we in  de horeca (27,3 euro), de culturele sector (29,4 euro), de administratieve diensten (30,4 euro) en de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (30,4 euro).

Ook de grootte van de onderneming speelt een rol. De hoogste arbeidskosten per uur worden aangetroffen in de grootste ondernemingen (500 en meer werknemers) met 41,2 euro per gewerkt uur, terwijl de laagste arbeidskosten per uur worden aangetroffen in kleine ondernemingen (10 tot 49 werknemers) met 33,6 euro per gewerkt uur.

De locatie van het bedrijf is eveneens een bepalende factor. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de arbeidskosten per uur het hoogst met 44,9 euro per gewerkt uur. De kosten per uur van de andere twee gewesten liggen vrij dicht bij elkaar: 37,9 euro in Vlaanderen en 36,3 euro in Wallonië.

Ten slotte bedragen de directe bezoldigingen, premies (66,0%) en de wettelijke sociale bijdragen ten laste van de werkgevers (23,1%) 89,1% van de arbeidskosten. De overige 10,9% stemmen overeen met betalingen voor niet-gewerkte dagen, conventionele en vrijwillige bijdragen aan de sociale zekerheid, voordelen in natura, kosten beroeps- opleiding,...

arbeidskosten%202016_nl_0.png

Tabel
Content

Arbeidskosten en gewerkte uren volgens sector (2016)

Sectie NACE Rev.2 van de vestiging B-S. Totaal B-F. Industrie G-N. Diensten P-S. Andere diensten
Arbeidskosten (EUR) per gewerkte uur 39 40 38 38
Arbeidskosten (EUR) per betaalde uur 30 32 30 27
Jaarlijkse arbeidskosten (EUR) per werknemer 45.546 59.779 47.879 35.095
Maandelijkse arbeidkosten (EUR) per werknemer 3.796 4.982 3.990 2.925
Jaarlijkse arbeidskosten (EUR) per voltijdse equivalent werkenemer 56.811 63.003 59.293 49.030
Maandelijkse arbeidskosten (EUR) per voltijdse equivalent werknemer 4.734 5.250 4.941 4.086

Vierjaarlijkse enquête naar de arbeidskosten

Doel en korte beschrijving

De vierjaarlijkse enquête naar de arbeidskosten beantwoordt aan de statistische noden van de Europese Commissie zoals bepaald in Verordening (EG) 530/1999 van de Raad van 9 maart 1999 en in Verordening (EG) 1737/2005 van de Commissie van 21 oktober 2005. De vierjaarlijkse statistieke is gebaseerd op het exclusieve gebruik van administratieve bronnen (RSZ, NBB, FOD Financien…). De gegevens werden ingezameld volgens de activiteit en het gewest van de lokale eenheid en de grootteklasse van de onderneming waartoe de betrokken lokale eenheid behoort.

Populatie

De onderzochte populatie bestaat uit lokale eenheden.

Vóór 2008, worden enkel de vestigingen die actief zijn in de NACE rev. 1 secties C tot K en M tot O en die behoren tot ondernemingen met minstens tien werknemers, in deze statistiek geanalyseerd.

Vanaf 2008, worden enkel de vestigingen die actief zijn in de NACE rev. 2 secties B tot N en P tot S en die behoren tot ondernemingen met minstens tien werknemers, in deze statistiek geanalyseerd. Enkel de vestigingen die actief zijn in de NACE rev. 1 secties C tot K en M tot O en die behoren tot ondernemingen met minstens tien werknemers, worden in deze statistiek geanalyseerd.

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

De vierjaarlijkse enquête over de arbeidskosten zijn sinds 2016 uitsluitend gebaseerd op het gebruik van administratieve bronnen (RSZ, NBB, FOD Financiën, ...). Vóór 2016, was de enquête gebaseerd op een steekproef getrokken uit lokale eenheden van ondernemingen met minstens 10 werknemers geselecteerd in de registers van de RSZ(PPO). De vergelijking met de resultaten van voor 2016 dient dus te gebeuren met de nodige omzichtigheid.

De gegevens van de RSZ (DmFA) worden gebruikt in de ramingen voor het aantal werknemers, de betaalde werkuren, directe bezoldigingen en premies, voor de vergoeding van niet-gewerkte dagen, voordelen in natura van bedrijfswagens en voor de wettelijke sociale bijdragen ten laste van de werkgevers.

De gegevens van de NBB over de sociale balansen van de ondernemingen worden gebruikt voor de raming van de gewerkte uren.

De gegevens van de FOD Financiën over de personenbelasting (BELCOTAX) en over de vennootschapsbelasting (BIZTAX) worden gebruikt voor de raming van de betalingen voor spaarregelingen, voor de lonen en de lonen in natura, voor de conventionele en contractuele sociale bijdragen, voor de toegerekende sociale premies ten laste van de werkgevers en voor de subsidies.

De raming van de kosten voor beroepsopleidingen wordt opgesteld aan de hand van de geïndexeerde resultaten van de CVTS-enquête (zie https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/opleidingen-en-onderwijs/voortgezette-opleidingen) van het jaar 2015.

Responsgraad

Geen ondervraagd onderneming.

Frequentie

De enquête naar de arbeidskosten wordt om de 4 jaar verwezenlijkt. De laatste jaar is 2016.

Timing publicatie

De resultaten moeten twee jaar na de referentieperiode worden geleverd (in juni aan Eurostat en in oktober voor het grote publiek).

Definities

Arbeidskosten: totale uitgaven van werkgevers voor het in dienst hebben van werknemers. Zij omvatten de directe lonen voor de referentieperiode, premies, voordelen in natura, wettelijke bijdragen voor de sociale zekerheid, op collectieve arbeidsovereenkomsten berustende, contractuele en vrijwillige sociale premies, sociale uitkeringen ten laste van de werkgever, kosten voor beroepsopleiding, belastingen, min ontvangen subsidies.

Jaarlijkse arbeidskosten per voltijdse equivalent werknemer: de arbeidskosten gedeeld door het totale aantal voltijdse equivalent werknemers (aantal voltijdse werknemers + aantal deeltijdse werknemers omgerekend in voltijdse equivalenten).

Maandelijkse arbeidskosten per voltijdse equivalent werknemer: jaarlijkse arbeidskosten per voltijdse equivalent werknemer gedeeld door de 12 maanden van het jaar.

Arbeidskosten per werkuur: arbeidskosten gedeeld door het totale aantal werkelijk gewerkte uren.

Werknemers in de enquête over de arbeidskosten: alle personen die een rechtstreekse arbeidsovereenkomst met de onderneming of de lokale eenheid hebben en daarvoor een beloning ontvangen, ongeacht de aard van hun werk, het aantal gewerkte uren en de duur van het contract. Het gaat over hand- en hoofdarbeiders en leidinggevend personeel

Metadata