Binnenscheepvaart

Binnenscheepvaart in het tweede kwartaal 2018

Conjunctuurindicatoren
Binnenscheepvaart in het tweede kwartaal 2018

In het tweede kwartaal van 2018 vervoerden binnenschepen meer dan 52 miljoen ton goederen op de Belgische binnenscheepvaartwegen. Dat is een stijging van 1,8% ten opzichte van het vorige kwartaal en van 5.6% ten opzichte van het eerste kwartaal 2017. Het containervervoer door binnenschepen bedroeg 9,3 miljoen ton, wat een daling betekent van bijna 3% ivm vorig kwartaal maar op jaarbasis betekent dit wel een stijging van 2.25%.
Deze cijfers hebben betrekking op de binnenvaart van alle schepen op de Belgische binnenwateren, ook die die uit het buitenland.

Tabel
Content
Binnenscheepvaart 2010-2017 Totaal (in 1000 ton) Ton-kilometer Container (in 1000 ton)
2010 161.594 9.069.622.452 24.895
2011 172.156 9.152.258.491 26.068
2012 190.288 10.420.420.752 34.189
2013 187.404 10.365.214.207 30.818
2014 190.304 10.450.927.106 34.506
2015 188.158 10.425.811.459 34.671
2016 192.935 10.331.274.865 34.817
2017 201.129 11.098.049.465 36.808
Bron (verplichte vermelding) : Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Grafiek
Content

binnenscheepvaart.png

Downloads

Doel en korte beschrijving

Binnenscheepvaart volgens periode, herkomst, bestemming, aard van de goederen en aard van het schip. Evolutie van de Belgische binnenvloot (aantal schepen, hun capaciteit en leeftijd...). Evolutie van het Belgische waterwegennet.

Populatie

Vervoer van goederen met binnenschepen tussen twee havens op een nationaal grondgebied, ongeacht de nationaliteit van het schip.

Frequentie

Driemaandelijks

Timing publicatie

Beschikbaarheid van de resultaten: 5 maanden na de referentieperiode.

Opmerkingen

In 2007 is deze werkwijze aangepast aan een nieuwe Eurostat verordening betreffende de goederennomenclatuur waardoor de cijfers van 2007 en later niet vergelijkbaar meer zijn met voorgaande jaren.

Referentiewetteksten

Verordening (EG) Nr. 425/2007 van de Commissie van 19 april 2007 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1365/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren.

Metadata