Omzet in de dienstensector (volgens btw)

Omzet in de dienstensector in het vierde kwartaal 2023

Conjunctuurindicatoren
Omzet in de dienstensector in het vierde kwartaal 2023

In 83% van de sectoren die in deze statistiek worden gevolgd is de omzet gestegen in het vierde kwartaal van 2023 t.o.v. dezelfde periode van het jaar daarvoor. De grootste omzetstijgingen worden opgetekend in de sectoren “N82 Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten” (+ 18,0%) en “J63 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie” (+14,8%).

In 4 van de sectoren die in deze statistiek worden gevolgd, de groothandel met uitzondering van de handel in auto’s en motorfietsen (G46) en in de sectoren transport (H49 en H51) en opslag (H52), daalde de omzet. De daling is het grootst in G46 (-19,5%). In die 4 sectoren is de afname van de omzet het gevolg van de conjunctuurvertraging in de industrie.

Deze statistiek geeft de indexcijfers van de omzet weer in een aantal door Eurostat gespecifieerde sectoren: de groothandel en een aantal diensten zoals vervoer, horeca, ict, reclame en marktonderzoek. De sectoren zijn ingedeeld volgende de NACE-nomenclatuur van 2008 en de specificaties van Eurostat. Daardoor zijn er voor bepaalde subsectoren ook indexcijfers beschikbaar op een meer gedetailleerd niveau (b.v. G46) en worden andere subsectoren samen genomen (b.v. M69 en M702). De indexcijfers per jaar laten toe om een overzicht te bekomen van de evolutie van de omzet van een bepaalde sector in de voorbije jaren. Het referentiejaar is 2015. De indexcijfers per trimester geven de evolutie weer binnen een bepaald jaar en kunnen ook gebruikt worden om jaar op jaar vergelijkingen te doen van een bepaald trimester. Op die manier laten ze toe om conjunctuuromslagen op te sporen. De indexcijfers die getoond worden zijn bruto-indexen, maar de gebruiker kan zelf een tabel samenstellen met ook seizoensgezuiverde indexen en de trend. De cijfers van de laatste 2 jaar moeten steeds als voorlopig worden beschouwd en kunnen nog herzien worden ten gevolge van laattijdige en/of afwijkende btw-aangiften.

Tabel

Doel en korte beschrijving

De omzet omvat alle bedragen (exclusief BTW) die overeenkomen met de verkoop door de BTW-plichtige van goederen en diensten aan derden in België of in het buitenland.

Populatie

BTW-plichtigen, van de volgende Nace-codes (nomenclatuur Nace 2008): divisies 45 en 46 en de secties H tot N.

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode.

Definities

Bruto index (Omzet volgens de btw-aangiften) : Een index geeft de evolutie van een variabele weer m.b.t. de waarde er van tijdens de initiële periode, die de basisperiode wordt genoemd (in het algemeen komt de basisperiode overeen met een jaar)

Trend (Omzet volgens de btw-aangiften) ; De trend geeft het onderliggend niveau weer van de oorspronkelijke reeks rekening houdend met de evolutie er van op lange termijn.

Seizoensgezuiverde index (Omzet volgens de btw-aangiften) : Een seizoensgezuiverde index houdt rekening met de trend en de ´onregelmatige component´ (zie verder) van de oorspronkelijke reeks, maar niet met seizoens- en kalendereffecten. Seizoenseffecten zijn effecten die rechtstreeks worden veroorzaakt door de seizoenen of die er uit voortvloeien via sociale gewoonten. Kalendereffecten zijn effecten die worden veroorzaakt door verschillen in het aantal dagen per periode, door variabele feestdagen (b.v. Pasen) of het al dan niet voorkomen van een schrikkeljaar.

Onregelmatige component : De ´onregelmatige component´ is het deel van de reeks dat niet verklaard kan worden door de seizoenscomponent en de trend en dus overeenkomt met onverwachte schokken (b.v. extreme weerfenomenen, stakingen).

 

Metadata