Omzet in de dienstensector (volgens btw)

Voor de eerste keer sinds begin covid-19-crisis meer sectoren met omzetstijging dan daling

Conjunctuurindicatoren
Voor de eerste keer sinds begin covid-19-crisis meer sectoren met omzetstijging dan daling

De COVID-19-crisis heeft nog steeds een impact gehad op de omzet in het eerste kwartaal van 2021 ten opzichte van dezelfde periode van een jaar daarvoor, met name door de inperkingsmaatregelen die nog steeds golden in de horeca en in andere dienstensectoren (onder andere het afraden van niet noodzakelijke reizen waardoor de activiteiten van reisbureaus, reisorganisatoren en reserveringsbureaus zo goed als stilgevallen waren).

Voor de eerste keer sinds het begin van de COVID-19-crisis zijn er echter iets meer sectoren waar de omzet opnieuw gestegen is dan er sectoren zijn waar de omzet gedaald is: in 12 van de 23 sectoren die in deze statistiek worden gevolgd is de omzet gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020.

In een aantal belangrijke economische sectoren is de omzet sterk gestegen, het gaat om de groothandel, de sector “H53 Posterijen en koeriers” en de sectoren “J62 Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten“ en “J63 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie”. De belangrijkste omzetdalingen worden opgetekend in de sector “N79 Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten”, in de horeca (“I Verschaffen van accommodatie en maaltijden”), in de sector “J59 Productie van films en video- en televisieprogramma’s, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen” en in de luchtvaart (H51).

Deze statistiek geeft de indexcijfers van de omzet weer in een aantal door Eurostat gespecifieerde sectoren: de groothandel en een aantal diensten zoals vervoer, horeca, ICT, reclame en marktonderzoek. De sectoren zijn ingedeeld volgende de NACE-nomenclatuur van 2008 en de specificaties van Eurostat. Daardoor zijn er voor bepaalde codes ook indexcijfers beschikbaar op een meer gedetailleerd niveau (b.v. G46) en worden andere codes samen genomen (b.v. M69 en M702). De indexcijfers per jaar laten toe om een overzicht te bekomen van de evolutie van de omzet van een bepaalde sector in de voorbije jaren. Het referentiejaar is 2015. De indexcijfers per trimester geven de evolutie weer binnen een bepaald jaar en kunnen ook gebruikt worden om jaar op jaar vergelijkingen te doen van een bepaald trimester. Op die manier laten ze toe om conjunctuuromslagen op te sporen. De indexcijfers die getoond worden zijn bruto-indexen, maar de gebruiker kan zelf een tabel samenstellen met ook seizoengezuiverde indexen en de trend. De laatste 2 jaar moeten steeds als voorlopig worden beschouwd en kunnen nog herzien worden ten gevolge van laattijdige en/of afwijkende btw-aangiften.

Tabel

Doel en korte beschrijving

De omzet omvat alle bedragen (exclusief BTW) die overeenkomen met de verkoop door de BTW-plichtige van goederen en diensten aan derden in België of in het buitenland.

Populatie

BTW-plichtigen, van de volgende Nace-codes (nomenclatuur Nace 2008): divisies 45 en 46 en de secties H tot N.

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode.

Definities

Bruto index (Omzet volgens de btw-aangiften) : Een index geeft de evolutie van een variabele weer m.b.t. de waarde er van tijdens de initiële periode, die de basisperiode wordt genoemd (in het algemeen komt de basisperiode overeen met een jaar)

Trend (Omzet volgens de btw-aangiften) ; De trend geeft het onderliggend niveau weer van de oorspronkelijke reeks rekening houdend met de evolutie er van op lange termijn.

Seizoensgezuiverde index (Omzet volgens de btw-aangiften) : Een seizoensgezuiverde index houdt rekening met de trend en de ´onregelmatige component´ (zie verder) van de oorspronkelijke reeks, maar niet met seizoens- en kalendereffecten. Seizoenseffecten zijn effecten die rechtstreeks worden veroorzaakt door de seizoenen of die er uit voortvloeien via sociale gewoonten. Kalendereffecten zijn effecten die worden veroorzaakt door verschillen in het aantal dagen per periode, door variabele feestdagen (b.v. Pasen) of het al dan niet voorkomen van een schrikkeljaar.

Onregelmatige component : De ´onregelmatige component´ is het deel van de reeks dat niet verklaard kan worden door de seizoenscomponent en de trend en dus overeenkomt met onverwachte schokken (b.v. extreme weerfenomenen, stakingen).

 

Metadata