Fiscale inkomens

Gemiddeld inkomen van de Belg bedroeg in 2015 17.698 euro

Huishoudens
geld

Fiscale statistiek van de inkomens op basis van het aanslagjaar 2016

 • Het netto belastbare inkomen van de Belg bedroeg in 2015 gemiddeld 17.698 euro;
 • Vlaanderen blijft de regio met de hoogste inkomens;
 • Brussel blijft het gewest waar de gemiddelde inkomens het laagst zijn;
 • De provincie Vlaams-Brabant blijft in 2015 de provincie met het hoogste gemiddeld inkomen per inwoner, gevolgd door Waals-Brabant en Oost-Vlaanderen;
 • Op gemeentelijk niveau spant Sint-Martens-Latem opnieuw de kroon als gemeente met het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner. Het ligt er 55,9% boven het Belgische gemiddelde;
 • Het laagste gemiddelde inkomen is terug te vinden in Sint-Joost-ten-Node. Het inkomen per hoofd bedraagt minder als de helft van het nationale gemiddelde.

Opmerking:
Met het inkomen wordt het netto belastbare inkomen bedoeld. Deze bedragen worden berekend op basis van de aangiften in de personenbelasting en omvatten de belastbare inkomsten uit beroep, vervangingsinkomens, pensioenen, dividenden, het kadastraal inkomen en onderhoudsuitkeringen. Niet-belaste inkomsten (zoals kindergeld en het leefloon) maken geen deel uit van de fiscale inkomens. De referentieperiode van de gebruikte gegevens is steeds het inkomstenjaar 2015, dus het aanslagjaar 2016. De fiscale statistieken zijn opgesteld volgens de woonplaats van de belastingbetaler.

1. De Vlaming heeft het hoogste inkomen; de Brusselaar hinkt achterop

In 2015 bedroeg het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner 17.698 euro. Als dit cijfer wordt uitgesplitst over de drie gewesten, stellen we vast dat het inkomen per hoofd het hoogst ligt in Vlaanderen. Met een bedrag van 18.970 euro ligt het gemiddelde inkomen van de Vlaming 7% boven het nationale gemiddelde. De inwoners van het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten het met beduidend minder financiële middelen stellen. Zo ligt het gemiddelde inkomen van de Waal 6% onder het Belgische cijfer, terwijl een Brusselaar het op jaarbasis gemiddeld met 22% minder moet stellen.

  Gemiddeld inkomen per inwoner (in EUR)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
België 15.598 16.106 16.651 17.019 17.684 17.698
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 12.593 12.885 13.312 13.525 13.839 13.831
Vlaanderen 16.599 17.146 17.765 18.163 18.949 18.970
Wallonië 14.763 15.277 15.736 16.104 16.671 16.684
Tabel 1: Gemiddeld inkomen per inwoner, naar gewest.

2. De twee Brabantse provincies zijn de rijkste provincies

Provincie Gemiddeld inkomen per inwoner (in EUR)
Provincie Vlaams-Brabant 20.805
Provincie Waals-Brabant 20.222
Provincie Oost-Vlaanderen 19.160
Provincie Antwerpen 18.565
Provincie West-Vlaanderen 18.492
Provincie Limburg 17.771
Provincie Luxemburg 17.261
Provincie Namen 17.248
Provincie Luik 16.473
Provincie Henegouwen 15.479
Brussels Hfdst. Gewest 13.831
Nationaal gemiddelde 17.698
Tabel 2: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de tien provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Net als de voorgaande jaren is de provincie Vlaams-Brabant ook in 2015 de provincie met het hoogste gemiddeld inkomen per inwoner. Dat inkomen bedroeg per hoofd 20.805 euro. Ook in Waals-Brabant ligt het gemiddeld inkomen per inwoner met 20.222 euro boven de kaap van 20.000 euro. Oost-Vlaanderen vervolledigt de top-drie met een gemiddeld jaarinkomen per inwoner van 19.160 euro.

3. Sint-Martens-Latem huisvest de hoogste inkomens; Sint-Joost-ten-Node is hekkensluiter

Met een gemiddeld inkomen per hoofd van 27.585 euro is Sint-Martens-Latem de gemeente met de hoogste inkomens. Een inwoner van deze gemeente beschikt over een inkomen dat gemiddeld 55,9 % hoger ligt dan het nationale gemiddelde.

Gemeentes Gemiddeld inkomen per inwoner (in EUR) %boven het nationale gemiddelde
Sint-Martens-Latem 27.585 55,9%
Keerbergen 26.887 51,9%
De Pinte 25.373 43,4%
Oud-Heverlee 25.185 42,3%
Hove 25.051 41,5%
Knokke-Heist 24.873 40,5%
Schilde 24.762 39,9%
Koksijde 24.681 39,5%
Lasne 24.649 39,3%
Bierbeek 24.072 36,0%
Nationaal gemiddelde 17.698

Aan de andere kant van het spectrum zijn vooral Brusselse gemeenten terug te vinden. Met gemiddeld 8.690 euro is Sint-Joost-ten-Node de Belgische gemeente met de laagste inkomens. Een doorsnee inwoner van Sint-Joost-ten-Node beschikt over een inkomen dat minder dan de helft bedraagt van het nationale gemiddelde. Met Sint-Jans-Molenbeek, Farciennes, Anderlecht, Schaarbeek, Dison en Brussel telt België nog zes andere gemeenten waar het gemiddelde inkomen per inwoner minstens 30 % onder het nationale gemiddelde ligt (een minder als vorig jaar). Het West-Vlaamse Mesen huisvest met een gemiddeld bedrag van 13.443 euro de laagste inkomens van Vlaanderen.Tabel 3: De tien gemeenten met het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner.

Gemeente Gemiddeld inkomen per inwoner (in EUR) % onder het nationale gemiddelde
Sint-Joost-ten-Node 8.690 -50,9%
Sint-Jans-Molenbeek 10.210 -42,3%
Farciennes 11.376 -35,7%
Anderlecht 11.489 -35,1%
Schaarbeek 11.542 -34,8%
Dison 12.104 -31,6%
Brussel 12.211 -31,0%
Sint-Gillis 12.439 -29,7%
Koekelberg 12.518 -29,3%
Colfontaine 13.041 -26,3%
Nationaal gemiddelde 17.698  
Tabel 4: De tien gemeenten met het laagste gemiddelde inkomen per inwoner.
Tabel
Downloads
Content
 • Fiscale statistiek per gemeente (C. Aantal aangiften per klasse van het totaal netto belastbaar inkomen, totaal netto belastbaar inkomen, gemiddelde waarden, spreidingsmaten, asymmetrie en belasting per aangiftetype en per gemeente)
 • Fiscale statistiek per statistische sector (D. Aantal aangiften, totaal netto belastbaar inkomen, gemiddelde waarden, spreidingsmaten en asymmetrie per statistische sector)
 • A1. Structuur van het totaal netto belastbaar inkomen per inkomensklasse van €1000
 • A2. Structuur van het totaal netto belastbaar inkomen per inkomensklasse van €2000
 • A3. Verdeling (%) van de hoofdbestanddelen van het totaal netto inkomen per totaal netto belastbaar inkomensklasse van €5000
 • B1. Decielenverdeling van het totaal netto belastbaar inkomen, de totale belasting en de gemiddelde aanslagvoet
 • B2. Componenten van het gezamenlijk netto inkomen per deciel in % van het totaal
 • B3. Aantal aangiften en totaal netto belastbaar inkomen per type aangifte en per deciel
 • B4. Aantal aangifte en totaal netto belastbaar inkomen per type aangifte, per leeftijdscategorie en per deciel
 • B5. Aantal aangiften en totaal netto belastbaar inkomen per type aangifte en per deciel, volgens het aantal personen ten laste

 

Doel en korte beschrijving

Fiscale statistiek van de inkomsten onderworpen aan de belasting van de natuurlijke personen. Deze statistiek wordt per inkomstenjaar opgemaakt. Het inkomstenjaar is het belastbare tijdperk. De inkomsten die de belastingplichtige verkregen heeft in dat jaar zijn onderworpen aan belastingen. De cijfers zijn jaarlijks beschikbaar vanaf inkomstenjaar 1976. De historische bedragen in BEF zijn allemaal geconverteerd met de conversie 40,3399 BEF = 1 Euro..

Populatie

Fysieke personen onderworpen aan de personenbelasting

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 jaar na de referentieperiode

Definities

Gemeente : -

(Officieel cijfer van de) residentiële bevolking op 1 januari : Het cijfer van de residentiële bevolking op 1 januari wordt berekend op basis van het aantal ingeschrevenen in het RRNP en omvat het geheel van personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben, inclusief de Belgen en de vreemdelingen toegelaten of gemachtigd om zich te vestigen of om op het grondgebied te verblijven, maar exclusief de vreemdelingen die minder dan drie maand op het grondgebied verblijven, de asielzoekers en de vreemdelingen in onregelmatige situatie.

Totaal netto belastbaar inkomen : Het totale netto belastbaar inkomen bestaat uit alle netto inkomsten min de aftrekbare uitgaven. Het geheel van netto inkomsten is de som van alle netto inkomsten uit de categorieën inkomsten van onroerende goederen, inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen, beroepsinkomsten en diverse inkomsten.

Totaal aantal aangiften ; Aantal aangiften geldig ingediend door alle Belgische Belastingbetalers.

Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte : Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte is het quotiënt van het totale netto belastbaar inkomen en het totale aantal aangiften. Het wordt beïnvloed door sterk afwijkende waarden (outliers).

Mediaan inkomen per aangifte : Het mediaan inkomen per aangifte is het inkomen verbonden aan de aangifte die zich bevindt in het midden van de reeks wanneer de aangiften geklasseerd worden naar inkomen. Het wordt niet beïnvloed door sterk afwijkende waarden (outliers).

Aanslagjaar : Het aanslagjaar is het jaar waarin de belastingaangifte ingediend wordt. Dit is het jaar na het kalenderjaar waarin de inkomsten werden behaald (inkomstenjaar).

Inkomstenjaar : Het inkomstenjaar is het jaar waarvoor de belastingen verschuldigd zijn.

Aangiftetype : Een aangifte kan worden ingevuld door één persoon (individuele aangifte) of twee personen (gemeenschappelijke aangifte). De algemene regel is dat iedereen een individuele aangifte moet invullen, buiten de gehuwden en wettelijk samenwonenden. Zij moeten gezamenlijk een aangifte invullen, behalve in het jaar van het huwelijk of het wettelijk samenwonen en in het jaar van de scheiding of het stopzetten van het wettelijk samenwonen. In het jaar van het overlijden van de partner mag er worden gekozen of er een afzonderlijke of een gezamenlijke aangifte wordt ingevuld. Indien er geen keuze wordt gemaakt, wordt men afzonderlijk belast.

Afzonderlijk netto belastbaar inkomen : Zijn inkomsten die aan een afzonderlijke aanslagvoet worden belast, zoals achterstallen, vervroegd vakantiegeld, eindbelasting op pensioensparen ....

Opmerkingen

Opmerking betreffende statistische populatie - Vanaf inkomstenjaar 2003 werden niet-inwoners die onderworpen zijn aan de personenbelasting niet meer opgenomen in onze statistieken.

Opmerking betreffende wettelijk samenwonenden - Wettelijk samenwonenden werden pas vanaf inkomstenjaar 2004 gezamenlijk belast. Daarvoor moesten ze ook ieder een afzonderlijke aangifte doen.

Metadata

fiscincome.svg

17.698 euro inkomen

Zijn er vragen over dit thema?