Gemeentelijk afval

Gemeentelijk afval per inwoner is met 12,3% gedaald

Leefmilieu
Gemeentelijk afval per inwoner is met 12,3% gedaald

De gemiddelde productie van gemeentelijk afval per inwoner is in België gedaald van 779 kg in 2021 tot 683 kg in 2022 [1].Dat is een daling van 12,3%.

Op nationaal niveau werd 8.752.926 ton gemeentelijk afval ingezameld in 2021 en 7.915.113 ton in 2022. Op jaarbasis is dit een daling van 9,6%.

In 2022 werd 46% van het gemeentelijk afval verbrand, 33% werd gerecycled, 19% werd gecomposteerd of gefermenteerd en 0,2% werd gestort.


[1] Tussen 2019 en 2020 is er een grote breuk in de cijfers. De Europese Unie heeft beslist om de overgang naar een circulaire economie en het recyclingpercentage in de lidstaten beter te monitoren. De definitie van gemeentelijk afval werd daarom geharmoniseerd in alle lidstaten. Gemeentelijk afval wordt voortaan gedefinieerd als huishoudelijk afval en afval uit andere bronnen, zoals detailhandel, overheid, onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en voedselvoorziening, en andere diensten en activiteiten, die qua aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval. Bijgevolg omvat gemeentelijk afval onder andere afval van het onderhoud van parken en tuinen, zoals bladeren, grasmaaisel en snoeihout, alsook marktafval en afval van straatreinigingsdiensten, zoals de inhoud van de openbare vuilnisbakken en straatvuil, met uitzondering van materialen zoals zand, steen, modder of stof. Voor België betekent dit dat de bron van gemeentelijk afval veel ruimer is dan in 2019 en daarvoor. De productie (en verwerking) van afval ligt dan ook een stuk hoger dan vroeger.

Grafiek 1
Content
Tabel 1
Content
in 1.000 ton 2020 2021 2022
Inzameling 8.604 8.753 7.915
Storting (a) 42 40 14
Verbranding 4.130 3.852 3.652
Verbranding met energiewinning 4.129 3.850 3.650
Verbranding zonder energiewinning 0 2 1
Gerecycleerd 2.688 3.017 2.634
Gecomposteerd of gefermenteerd 1.790 1.758 1.468
Andere vormen van afvalverwerking 0 0 0
Nota: Exclusief gemeentelijk bouw- en afbraakafval.
(a) Verbrandingsslakken inbegrepen. Bron (verplichte vermelding): Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van administratieve bronnen
Tabel 2
Content
per capita (kg/inwoner)(b) 2020 2021 2022
Inzameling 749 779 683
Storting (a) 4 3 1
Verbranding 359 370 315
Verbranding met energiewinning 359 370 315
Verbranding zonder energiewinning 0 0 0
Gerecycleerd 234 239 227
Gecomposteerd of gefermenteerd 156 164 127
Andere vormen van afvalverwerking 0 0 0
Nota: Exclusief gemeentelijk bouw- en afbraakafval.
(a) Verbrandingsslakken inbegrepen. (b) Bevolking op 1 januari Bron (verplichte vermelding): Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van administratieve bronnen

Doel en korte beschrijving

Gemeentelijk afval is alle afval verzameld door de gemeentelijke ophaaldiensten, containerparken, straatvegers, … uitgezonderd van de bouwmaterialen. De gegevens betreffen de selectieve inzameling, verwerking en recyclage van gemeentelijk afval in 1.000 ton en in kg per inwoner..

Populatie

Belgische Staat

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Productie van afval : Afval verzameld door of voor de gemeenten, door de gemeentelijke ophaaldiensten, containerparken, straatvegers, … uitgezonderd van de bouwmaterialen.

Verbranding : Thermische afvalbehandeling in verbrandingsovens

Afval : Elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet of zich moet ontdoen krachtens de geldende nationale bepalingen.

Verbranding met energiewinning ; Verbranding met energiewinning (R1)

Verbranding zonder energiewinning : Verbranding zonder energiewinning (D10)

Storting : Storting op of onder de bodem (bv. in centra voor technische ingraving).(D1 - D7, D12)

Secundaire afval inbegrepen (bev. verbrandingsslakken)

Gerecycleerd : Uitgezonderd compostering

Gecomposteerd of gefermenteerd : Biologisch proces dat erin bestaat om bioafbreekbaar afval een anaërobe of aërobe ontbinding te laten ondergaan wat resulteert in een nuttig product.

Metadata