Gemeentelijk afval

Productie van gemeentelijk afval gestabiliseerd in 2020

Leefmilieu
Productie van gemeentelijk afval gestabiliseerd in 2020

De productie van gemeentelijk afval per inwoner is in 2020 stabiel gebleven op 418 kg per inwoner, net als in 2019.

35% van de 4.799.862 ton ingezameld afval werd gerecycleerd in 2020. 43% werd verbrand met energiewinning en minder dan 0,02% zonder energiewinning. 19% van het ingezamelde afval werd gecomposteerd of gefermenteerd. De overige 3% werd gestort of op een andere manier behandeld.

Grafiek 1
Content
Tabel 1
Content
in 1.000 ton 1995 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020
Inzameling 4.613 4.830 5.052 4.953 4.643 4.672 4.677 4.779 4.800
Storting (a) 2.004 936 583 87 40 41 46 44 55
Verbranding 1.637 1.622 1.885 1.975 2.050 2.002 2.022 2.047 2.061
Verbranding met energiewinning 701 1.476 1.769 1.885 2.014 1.964 1.983 2.021 2.060
Verbranding zonder energiewinning 935 147 116 90 36 38 39 25 1
Gerecycleerd 513 1.245 1.547 1.672 1.584 1.593 1.611 1.631 1.695
Gecomposteerd of gefermenteerd 363 1.091 1.173 1.057 900 924 932 982 908
Andere vormen van afvalverwerking 0 0 0 64 70 72 67 75 81
Nota: Exclusief gemeentelijk bouw- en afbraakafval.
(a) Verbrandingsslakken inbegrepen.
Bron (verplichte vermelding): Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van administratieve bronnen
Tabel 2
Content
per capita (kg/inwoner)(b) 1995 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020
Inzameling 455 472 484 457 414 413 411 418 418
Storting (a) 198 91 56 8 4 4 4 4 5
Verbranding 162 158 180 182 183 177 178 179 179
Verbranding met energiewinning 69 144 169 174 180 173 174 177 179
Verbranding zonder energiewinning 92 14 11 8 3 3 3 2 0
Gerecycleerd 51 122 148 154 141 141 142 143 148
Gecomposteerd of gefermenteerd 36 107 112 97 80 82 82 86 79
Andere vormen van afvalverwerking 0 0 0 6 6 6 6 7 7
Nota: Exclusief gemeentelijk bouw- en afbraakafval.
(a) Verbrandingsslakken inbegrepen.
(b) Bevolking op 1 januari
Bron (verplichte vermelding): Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van administratieve bronnen

Doel en korte beschrijving

Gemeentelijk afval is alle afval verzameld door de gemeentelijke ophaaldiensten, containerparken, straatvegers, … uitgezonderd van de bouwmaterialen. De gegevens betreffen de selectieve inzameling, verwerking en recyclage van gemeentelijk afval in 1.000 ton en in kg per inwoner..

Populatie

Belgische Staat

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Productie van afval : Afval verzameld door of voor de gemeenten, door de gemeentelijke ophaaldiensten, containerparken, straatvegers, … uitgezonderd van de bouwmaterialen.

Verbranding : Thermische afvalbehandeling in verbrandingsovens

Afval : Elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet of zich moet ontdoen krachtens de geldende nationale bepalingen.

Verbranding met energiewinning ; Verbranding met energiewinning (R1)

Verbranding zonder energiewinning : Verbranding zonder energiewinning (D10)

Storting : Storting op of onder de bodem (bv. in centra voor technische ingraving).(D1 - D7, D12)

Secundaire afval inbegrepen (bev. verbrandingsslakken)

Gerecycleerd : Uitgezonderd compostering

Gecomposteerd of gefermenteerd : Biologisch proces dat erin bestaat om bioafbreekbaar afval een anaërobe of aërobe ontbinding te laten ondergaan wat resulteert in een nuttig product.

Metadata