Gemeentelijk afval

Lichte stijging van de productie van het gemeentelijk afval in 2019

Leefmilieu
Lichte stijging van de productie van het gemeentelijk afval in 2019

De productie van gemeentelijk afval is met 2% gestegen in 2019 en bedroeg 418 kg/inwoner in 2018.

34% van de 4.779.342 ton ingezameld afval werd gerecycleerd in 2019. 42% werd verbrand met energiewinning en 1% zonder energiewinning. 21% van het ingezamelde afval werd gecomposteerd of gefermenteerd. De overige 2% werd gestort of op een andere manier behandeld.

Grafiek 1
Content

afval

Tabel 1
Content
in 1.000 ton 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Inzameling 4.524 4.959 5.279 4.810 4.643 4.752 4.632 4.677 4.779
Storting (a) 2.004 936 583 81 40 38 41 46 44
Verbranding 1.637 1.622 1.886 1.940 2.050 2.113 2.002 2.022 2.047
Verbranding met energiewinning 701 1.476 1.770 1.850 2.014 2.065 1.964 1.983 2.021
Verbranding zonder energiewinning 935 147 116 90 36 48 38 39 25
Gerecycleerd 519 1.309 1.638 1.669 1.584 1.575 1.593 1.611 1.631
Gecomposteerd of gefermenteerd 363 1.091 1.173 1.057 900 966 924 932 982
Andere vormen van afvalverwerking 0 0 0 64 70 60 72 67 75
Nota: Exclusief gemeentelijk bouw- en afbraakafval.
(a) Verbrandingsslakken inbegrepen.
Bron (verplichte vermelding): Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van administratieve bronnen
Tabel 2
Content
per capita (kg/inwoner)(b) 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Inzameling 447 484 505 444 414 422 409 413 422
Storting (a) 198 91 56 7 4 3 4 4 4
Verbranding 162 158 181 179 183 188 177 179 181
Verbranding met energiewinning 69 144 169 171 180 183 173 175 179
Verbranding zonder energiewinning 92 14 11 8 3 4 3 3 2
Gerecycleerd 51 128 157 154 141 140 141 142 144
Gecomposteerd of gefermenteerd 36 107 112 97 80 86 82 82 87
Andere vormen van afvalverwerking 0 0 0 6 6 5 6 6 7
Nota: Exclusief gemeentelijk bouw- en afbraakafval.
(a) Verbrandingsslakken inbegrepen.
(b) Bevolking op 1 januari
Bron (verplichte vermelding): Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van administratieve bronnen

Doel en korte beschrijving

Gemeentelijk afval is alle afval verzameld door de gemeentelijke ophaaldiensten, containerparken, straatvegers, … uitgezonderd van de bouwmaterialen. De gegevens betreffen de selectieve inzameling, verwerking en recyclage van gemeentelijk afval in 1.000 ton en in kg per inwoner..

Populatie

Belgische Staat

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Productie van afval : Afval verzameld door of voor de gemeenten, door de gemeentelijke ophaaldiensten, containerparken, straatvegers, … uitgezonderd van de bouwmaterialen.

Verbranding : Thermische afvalbehandeling in verbrandingsovens

Afval : Elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet of zich moet ontdoen krachtens de geldende nationale bepalingen.

Verbranding met energiewinning ; Verbranding met energiewinning (R1)

Verbranding zonder energiewinning : Verbranding zonder energiewinning (D10)

Storting : Storting op of onder de bodem (bv. in centra voor technische ingraving).(D1 - D7, D12)

Secundaire afval inbegrepen (bev. verbrandingsslakken)

Gerecycleerd : Uitgezonderd compostering

Gecomposteerd of gefermenteerd : Biologisch proces dat erin bestaat om bioafbreekbaar afval een anaërobe of aërobe ontbinding te laten ondergaan wat resulteert in een nuttig product.

Metadata