Gemeentelijk afval

Gemeentelijk afval per inwoner steeg met bijna 31 kg door overstromingen in 2021

Leefmilieu
Gemeentelijk afval per inwoner steeg met bijna 31 kg door overstromingen in 2021

De gemiddelde productie van gemeentelijk afval in België per inwoner is gestegen van 748,7 kg in 2020 naar 779,4 kg in 2021 [1]. Dat komt door het vele extra afval dat veroorzaakt werd door de overstromingen in Wallonië in 2021.

31% van de 8.979.881 ton ingezameld afval werd gerecycleerd in 2021. 47% werd verbrand met energiewinning en minder dan 0,02% zonder energiewinning. 21% van het ingezamelde afval werd gecomposteerd of gefermenteerd.


[1] Tussen 2019 en 2020 is er een grote breuk in de cijfers. De Europese Unie heeft beslist om de overgang naar een circulaire economie en de recyclagegraad in de lidstaten beter te monitoren. De definitie van stedelijk afval werd daarom gelijkgetrokken in alle lidstaten. Stedelijk afval wordt voortaan gedefinieerd als afval van huishoudens en afval uit andere bronnen - detailhandel, overheid, onderwijs, diensten in de gezondheidszorg, huisvesting en catering en andere diensten en activiteiten - dat qua aard en samenstelling vergelijkbaar is met afval van huishoudens. Stedelijk afval omvat concreet onder meer afval van park- en tuinonderhoud, zoals bladeren, gemaaid gras en snoeisel van bomen en afval van markt- en straatreinigingsdiensten, zoals de inhoud van vuilnisbakken en straatvuil exclusief zand, steen, modder of stof. Voor België wil dat zeggen dat de bron van stedelijk afval veel ruimer is in vergelijking met 2019 en vroeger. Vandaar dat de afvalproductie (en de verwerking) een stuk hoger ligt dan vroeger.

Grafiek 1
Content
Tabel 1
Content
in 1.000 ton 2020 2021
Inzameling 8.604 8.980
Storting (a) 42 31
Verbranding 4.130 4.261
Verbranding met energiewinning 4.129 4.259
Verbranding zonder energiewinning 0 2
Gerecycleerd 2.688 2.749
Gecomposteerd of gefermenteerd 1.790 1.894
Andere vormen van afvalverwerking 0 0
Nota: Exclusief gemeentelijk bouw- en afbraakafval.
(a) Verbrandingsslakken inbegrepen. Bron (verplichte vermelding): Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van administratieve bronnen
Tabel 2
Content
per capita (kg/inwoner)(b) 2020 2021
Inzameling 749 779
Storting (a) 4 3
Verbranding 359 370
Verbranding met energiewinning 359 370
Verbranding zonder energiewinning 0 0
Gerecycleerd 234 239
Gecomposteerd of gefermenteerd 156 164
Andere vormen van afvalverwerking 0 0
Nota: Exclusief gemeentelijk bouw- en afbraakafval.
(a) Verbrandingsslakken inbegrepen. (b) Bevolking op 1 januari Bron (verplichte vermelding): Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van administratieve bronnen

Doel en korte beschrijving

Gemeentelijk afval is alle afval verzameld door de gemeentelijke ophaaldiensten, containerparken, straatvegers, … uitgezonderd van de bouwmaterialen. De gegevens betreffen de selectieve inzameling, verwerking en recyclage van gemeentelijk afval in 1.000 ton en in kg per inwoner..

Populatie

Belgische Staat

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Productie van afval : Afval verzameld door of voor de gemeenten, door de gemeentelijke ophaaldiensten, containerparken, straatvegers, … uitgezonderd van de bouwmaterialen.

Verbranding : Thermische afvalbehandeling in verbrandingsovens

Afval : Elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet of zich moet ontdoen krachtens de geldende nationale bepalingen.

Verbranding met energiewinning ; Verbranding met energiewinning (R1)

Verbranding zonder energiewinning : Verbranding zonder energiewinning (D10)

Storting : Storting op of onder de bodem (bv. in centra voor technische ingraving).(D1 - D7, D12)

Secundaire afval inbegrepen (bev. verbrandingsslakken)

Gerecycleerd : Uitgezonderd compostering

Gecomposteerd of gefermenteerd : Biologisch proces dat erin bestaat om bioafbreekbaar afval een anaërobe of aërobe ontbinding te laten ondergaan wat resulteert in een nuttig product.

Metadata