Gemeentelijk afval

55% van het gemeentelijk afval wordt gerecycleerd of gecomposteerd

Leefmilieu
55% van het gemeentelijk afval wordt gerecycleerd of gecomposteerd

Na een jarenlange dalende trend is de productie van gemeentelijk afval tijdens de laatste vier jaar gestabiliseerd en bedroeg 413 kg/inwoner in 2018.

35% van de 4.698.489 ton ingezameld afval werd gerecycleerd in 2018. 42% werd verbrand met energiewinning en 1% zonder energiewinning. 20% van het ingezamelde afval werd gecomposteerd of gefermenteerd. De overige 2% werd gestort of op een andere manier behandeld.

Grafiek 1
Content

gemeentelijk afval

Tabel 1
Content
in 1.000 ton 1995 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Inzameling 4.613 4.830 5.052 4.953 4.867 4.762 4.643 4.746 4.672 4.698
Storting (a) 2.004 936 583 87 42 46 40 38 41 46
Verbranding 1.637 1.622 1.885 1.975 2.131 2.078 2.050 2.113 2.002 2.022
Verbranding met energiewinning 701 1.476 1.769 1.885 2.031 2.039 2.014 2.065 1.964 1.983
Verbranding zonder energiewinning 935 147 116 90 100 39 36 48 38 39
Gerecycleerd 513 1.245 1.547 1.672 1.539 1.590 1.584 1.575 1.593 1.632
Gecomposteerd of gefermenteerd 363 1.091 1.173 1.057 1.030 970 900 966 924 932
Andere vormen van afvalverwerking 0 0 0 64 68 71 70 60 72 67
Nota: Exclusief gemeentelijk bouw- en afbraakafval.
(a) Verbrandingsslakken inbegrepen.
Bron (verplichte vermelding): Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van administratieve bronnen
Tabel 2
Content
per capita (kg/inwoner)(b) 1995 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Inzameling 455 472 484 457 438 427 414 421 413 415
Storting (a) 198 91 56 8 4 4 4 3 4 4
Verbranding 162 158 180 182 192 186 183 188 177 179
Verbranding met energiewinning 69 144 169 174 183 183 180 183 173 175
Verbranding zonder energiewinning 92 14 11 8 9 3 3 4 3 3
Gerecycleerd 51 122 148 154 139 143 141 140 141 144
Gecomposteerd of gefermenteerd 36 107 112 97 93 87 80 86 82 82
Andere vormen van afvalverwerking 0 0 0 6 6 6 6 5 6 6
Nota: Exclusief gemeentelijk bouw- en afbraakafval.
(a) Verbrandingsslakken inbegrepen.
(b) Bevolking op 1 januari
Bron (verplichte vermelding): Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van administratieve bronnen

Doel en korte beschrijving

Gemeentelijk afval is alle afval verzameld door de gemeentelijke ophaaldiensten, containerparken, straatvegers, … uitgezonderd van de bouwmaterialen. De gegevens betreffen de selectieve inzameling, verwerking en recyclage van gemeentelijk afval in 1.000 ton en in kg per inwoner..

Populatie

Belgische Staat

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Productie van afval : Afval verzameld door of voor de gemeenten, door de gemeentelijke ophaaldiensten, containerparken, straatvegers, … uitgezonderd van de bouwmaterialen.

Verbranding : Thermische afvalbehandeling in verbrandingsovens

Afval : Elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet of zich moet ontdoen krachtens de geldende nationale bepalingen.

Verbranding met energiewinning ; Verbranding met energiewinning (R1)

Verbranding zonder energiewinning : Verbranding zonder energiewinning (D10)

Storting : Storting op of onder de bodem (bv. in centra voor technische ingraving).(D1 - D7, D12)

Secundaire afval inbegrepen (bev. verbrandingsslakken)

Gerecycleerd : Uitgezonderd compostering

Gecomposteerd of gefermenteerd : Biologisch proces dat erin bestaat om bioafbreekbaar afval een anaërobe of aërobe ontbinding te laten ondergaan wat resulteert in een nuttig product.

Metadata