Vacatures op de arbeidsmarkt

Daling van het aantal vacatures in loondienst

Werk & Opleiding
Daling van het aantal vacatures in loondienst

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag het aantal vacatures in Belgische bedrijven in het 4e kwartaal 2022. De vacaturegraad - het aantal vacatures ten opzichte van het totale aantal arbeidsplaatsen in de onderneming - daalt voornamelijk in de sectoren bouwnijverheid, exploitatie van en handel in onroerend goed en andere diensten. De vacaturegraad van interimbanen blijft beduidend hoger dan van vaste banen.

 

 

Het totale aantal vacatures daalt met 10,2%

In het vierde kwartaal 2022 waren er 189.271 vacatures bij Belgische ondernemingen, tegenover 210.778 in het derde kwartaal 2022.

De vacaturegraad - het aantal vacatures ten opzichte van het totale aantal arbeidsplaatsen in de onderneming - is ook gedaald van 4,89% naar 4,46%.

 

Het aantal vacatures is in de 3 gewesten gedaald met een daling van respectievelijk 13.719 vacatures in het Vlaams Gewest, 5.330 in het Waals Gewest en 2.459 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten opzichte van het derde kwartaal 2022.

Met 67,58% van alle vacatures in België blijft het Vlaams Gewest het gewest met het hoogste aantal vacatures. Daarna komt het Waals Gewest met 19,31% en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 13,11%.

De vacaturegraad blijft hoger in het Vlaams Gewest (5,03%) dan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (3,83%) en dan in het Waals Gewest (3,47%).

 

 

Type ondernemingen en type arbeidsplaatsen

Er zijn 4,84 keer meer vacatures in grote en middelgrote ondernemingen dan in kleine ondernemingen. De vacaturegraad blijft echter hoger in kleine ondernemingen (6,19%) dan in grote en middelgrote ondernemingen (4,21%).

Hoewel er meer vacatures voor vaste banen worden aangeboden (87,31%), is de vacaturegraad veel hoger voor interimbanen (17,69%) dan voor vaste banen (4,02%).

Verdeling volgens activiteitssector (NACE)

Meer dan driekwart (77,4%) van de vacatures bevindt zich in vijf economische sectoren: non-profitsector, wetenschappen en diensten, industrie, handel en bouwnijverheid.

De vacaturegraad daalt vooral in de sectoren bouwnijverheid (-1,57 procentpunt), exploitatie van en handel in onroerend goed (-1,27 procentpunt), andere diensten (-1,14 procentpunt) en handel (-1,11 procentpunt). Bovendien is dit percentage het hoogst in de sector verschaffen van accommodatie en maaltijden (8,2%) en blijft het laagst in de sector exploitatie van en handel in onroerend goed (1,8%).

 

Dashboard
Content
Arbeidsplaatsen
Content

Vacaturepercentages, aantal en verdeling van de vacatures volgens type arbeidsplaatsen en ondernemingen in het 4de kwartaal 2022

Arbeidsplaatsen 4de kwartaal 2022 Evolutie t.o.v. 3de kwartaal 2022 Evolutie t.o.v. 4de kwartaal 2021
Aantal vacatures (x 1.000) % van het aantal vacatures Vacature-percentage Aantal vacatures Vacature-percentage Aantal vacatures Vacature-percentage
Vaste arbeidsplaatsen 165 87,3% 4,0% -9,5% -0,4% -0,6% -0,1%
Interim 24 12,7% 17,7% -14,8% -2,0% -19,5% -3,0%
Onderneming (<10 werknemers) 32 17,1% 6,2% -11,9% -0,6% -14,4% -0,9%
Onderneming (>10 werknemers) 157 82,9% 4,2% -9,8% -0,4% -0,9% -0,2%
België 189 100,0% 4,5% -10,2% -0,4% -3,5% -0,3%
Activiteitssectoren (NACE)
Content

Aantal en verhouding van de vacatures volgens de activiteitssectoren en de gewesten in het 4de kwartaal 2022

Activiteitssectoren (NACE) Aantal vacatures in het 4de kwartaal 2022 (x1.000) Verhouding van de vacatures in het 4de kwartaal 2022
België België % Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest
Industrie (B-E) 28,4 15,0% 0,9 22,0 5,5 100,0% 3,1% 77,4% 19,5%
Bouwnijverheid (F) 14,1 7,4% 0,7 11,0 2,4 100,0% 5,0% 78,1% 17,0%
Handel (G) 23,0 12,2% 2,0 17,3 3,7 100,0% 8,7% 75,2% 16,0%
Transport (H) 12,7 6,7% 2,6 8,2 1,9 100,0% 20,5% 64,4% 15,1%
Horeca (I) 10,8 5,7% 0,9 8,5 1,4 100,0% 8,6% 78,9% 12,6%
ICT (J) 11,4 6,0% 2,8 7,6 1,1 100,0% 24,5% 66,1% 9,4%
Financiële instellingen, verzekeringswezen (K) 3,5 1,9% 1,3 1,8 0,4 100,0% 35,8% 52,0% 12,2%
Exploitatie van en handel in onroerend goed (L) 0,5 0,2% 0,1 0,3 0,1 100,0% 25,6% 57,8% 16,6%
Wetenschappen en administratieve diensten (M-N) 35,0 18,5% 4,6 25,6 4,8 100,0% 13,1% 73,1% 13,8%
Niet-marktgerichte diensten (O-Q) 46,0 24,3% 7,8 23,9 14,2 100,0% 17,0% 52,0% 31,0%
Andere diensten (R-S) 4,0 2,1% 1,1 1,8 1,0 100,0% 28,1% 45,8% 26,1%
Totaal (B-S) 189,3 100,0% 24,8 127,9 36,6 100,0% 13,1% 67,6% 19,3%

De driemaandelijkse vacature-enquête (JVS)

Doel en korte beschrijving

De driemaandelijkse vacature-enquête voldoet aan de statistische behoeften van de Europese Commissie zoals bepaald in Verordening (EG) Nr. 453/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008, Verordening (EG) Nr. 1062/2008 van de Commissie van 28 oktober 2008 en Verordening (EG) Nr. 19/2009 van de Commissie van 13 januari 2009. De statistieken over vacatures bieden informatie over de niet vervulde vraag naar arbeid. De gegevens over vacatures worden gebruikt voor de analyse van de conjunctuurcyclus en van mismatches op de arbeidsmarkt. De driemaandelijkse enquête is gebaseerd op een steekproef van ondernemingen met ten minste één werknemer. De gegevens worden verzameld per economische sector, gewest (vestiging) en grootteklasse.

Populatie

De onderzochte populatie bestaat uit ondernemingen met ten minste één werknemer. De activiteiten van huishoudens, zelfstandigen en extraterritoriale organisaties en instanties (ambassades, consulaten, Europese instellingen, WDO, NAVO, enz.) komen niet in aanmerking.

Sinds 2014 worden alle ondernemingen van de NACE Rev. 2 secties B tot S geanalyseerd.

Voornaamste definities

Een "vacature" is een betaalde arbeidsplaats die hetzij nieuw gecreëerd is, hetzij onbezet is, dan wel binnenkort vrijkomt, waarbij de werkgever daadwerkelijk stappen onderneemt en bereid is meer stappen te ondernemen om een geschikte kandidaat buiten de betrokken onderneming te vinden, en van plan is deze onmiddellijk of binnen een bepaalde termijn in te vullen. Een arbeidsplaats die enkel open staat voor interne kandidaten wordt niet beschouwd als een vacature.

Een "bezette arbeidsplaats" wordt opgevat als een betaalde arbeidsplaats binnen een organisatie waarvoor een werknemer is aangesteld.

De vacaturegraad geeft het procentuele aandeel vacatures (zoals hierboven gedefinieerd) ten aanzien van het totaal aantal jobs weer. De vacaturegraad wordt als volgt berekend: Vacaturegraad formule

Methode voor de gegevensverzameling en steekproefgrootte

De steekproefmethode is gebaseerd op een roterende steekproef die getrokken wordt volgens de grootte en de economische sector van de ondernemingen/werkgevers op basis van hun individuele en driemaandelijkse aangiften over de bezette arbeidsplaatsen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De geselecteerde ondernemingen in de steekproef worden op kwartaalbasis bevraagd. Na een jaar wordt een derde van de ondernemingen die behoren tot de strata met een trekkingskans lager dan een derde hernieuwd. Voor de andere strata zijn de ondernemingen elk jaar in de steekproef opgenomen. Aan de hand van dit steekproefplan kan rekening gehouden worden met evoluties in het bedrijfslandschap, terwijl de coherentie over de kwartalen heen toch gegarandeerd is.

De vragenlijsten worden in XBRL-formaat gestuurd nadat de ondernemingen door middel van een brief op de hoogte gebracht werden van hun selectie. In het enquêteformulier worden de ondernemingen bevraagd over het aantal bezette arbeidsplaatsen en vacatures (vast of tijdelijk) in de drie gewesten van het land. De referentiedatum stemt overeen met het midden van het kwartaal (15 februari voor het eerste kwartaal, 15 mei voor het tweede kwartaal, 16 augustus voor het derde kwartaal en 16 november voor het vierde kwartaal).

Het gemiddelde aantal bevraagde ondernemingen per kwartaal is ongeveer 10.000 à 11.000.

Frequentie

De vacature-enquête wordt elk kwartaal gehouden.

Timing publicatie

De resultaten zijn gepubliceerd 70 dagen na de referentieperiode.

Metadata