Vacatures op de arbeidsmarkt

Steeds groter aantal vacatures in het derde kwartaal 2017

Werk & Opleiding
man en vrouw

Cijfers vacatures in loondienst - derde kwartaal 2017

Het vacaturepercentage blijft boven de 3% en stijgt van 3,32% in het tweede kwartaal van 2017 naar 3,58% in het derde kwartaal 2017. Ondernemingen bieden zo 142.650 vacatures aan in het derde kwartaal 2017 in plaats van 130.140 vacatures in het tweede kwartaal 2017.

Dat resultaat is veel hoger dan in 2016 (+0,71 procentpunt op jaarbasis), toen er 111.350 vacatures waren in het derde kwartaal 2016. 

In Brussel en in Vlaanderen lag het vacaturepercentage nog steeds hoger dan in Wallonië (respectievelijk 3,54% en 3,84% tegenover 3,02% in Wallonië) waar het echter voor het eerst 3% overschrijdt.

Het grootste deel van de vacatures bevond zich in middelgrote en grote ondernemingen (84,2%) maar het vacaturepercentage van deze ondernemingen was nog steeds lager dan in kleine ondernemingen (3,31% tegenover 5,22% voor ondernemingen met minder dan 10 werknemers). Het aantal vacatures is de laatste 12 maanden ook het meest gestegen in de kleine ondernemingen (+56,6% tegenover +22,4% voor ondernemingen met minstens 10 werknemers).

Voor een groot deel ging het om uitzendarbeid (15,8%), met als resultaat een hoog vacaturepercentage in deze sector (17,8%). Het aantal vacatures nam echter vooral toe onder de vaste arbeidsplaatsen de laatste 12 maanden (+13,6% op driemaandelijkse basis en +33,2% op jaarbasis) 

Ten opzichte van het tweede kwartaal 2017 stijgt het vacaturepercentage voornamelijk in de vastgoedsector (+1,92 procentpunt ), de niet-marktgerichte diensten (+0,72 procentpunt) en accommodatie en maaltijden (+0,77 procentpunt). De sector wetenschappen en administratieve diensten (-0,7 procentpunt) en de financiële sector (-0,42 procentpunt) lieten ook een paar dalingen optekenen. De vastgoedsector, de wetenschappen en administratieve diensten en de informatie en communicatie (ICT) bleken de meest dynamische sectoren te zijn met een vacaturepercentage van respectievelijk 4,82%, 5,08% en 7,06%.

Grafiek 1
Content

Evolutie van de vacaturegraad (in %)

08122017.png

Grafiek 2
Content

Vacaturegraad volgens economische sector (in %)

08122017nr2.png

Tabel
Content

Vacaturepercentages, aantal en verdeling van de vacatures volgens type arbeidsplaatsen en ondernemingen in het 3de kwartaal 2017

Arbeidsplaatsen 3de kwartaal 2017 Evolutie t.o.v. 2de kwartaal 2017 Evolutie t.o.v. 3de kwartaal 2016
Aantal vacatures (x 1.000) % van het aantal vacatures Vacature-percentage Aantal vacatures Vacature-percentage Aantal vacatures Vacature-percentage
Vaste arbeidsplaatsen 120 84,2% 3,1% +13,6% +0,3 pt % +33,2% +0,7 pt %
Interim 23 15,8% 17,8% -8% -1,8 pt % +6,2% +0,2 pt %
Onderneming (<10 werknemers) 29 20,5% 5,2% -3% -0,5 pt % +56,6% +1,4 pt %
Onderneming (>10 werknemers) 113 79,5% 3,3% +13,6% +0,4 pt % +22,4% +0,6 pt %
België 143 100% 3,6% +9,6% +0,3 pt % +28,1% +0,7 pt %

De driemaandelijkse vacature-enquête (JVS)

Doel en korte beschrijving

De driemaandelijkse vacature-enquête voldoet aan de statistische behoeften van de Europese Commissie zoals bepaald in Verordening (EG) Nr. 453/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008, Verordening (EG) Nr. 1062/2008 van de Commissie van 28 oktober 2008 en Verordening (EG) Nr. 19/2009 van de Commissie van 13 januari 2009. De statistieken over vacatures bieden informatie over de niet vervulde vraag naar arbeid. De gegevens over vacatures worden gebruikt voor de analyse van de conjunctuurcyclus en van mismatches op de arbeidsmarkt. De driemaandelijkse enquête is gebaseerd op een steekproef van ondernemingen met ten minste één werknemer. De gegevens worden verzameld per economische sector, gewest (vestiging) en grootteklasse.

Populatie

De onderzochte populatie bestaat uit ondernemingen met ten minste één werknemer. De activiteiten van huishoudens, zelfstandigen en extraterritoriale organisaties en instanties (ambassades, consulaten, Europese instellingen, WDO, NAVO, enz.) komen niet in aanmerking.

Sinds 2014 worden alle ondernemingen van de NACE Rev. 2 secties B tot S geanalyseerd.

Voornaamste definities

Een "vacature" is een betaalde arbeidsplaats die hetzij nieuw gecreëerd is, hetzij onbezet is, dan wel binnenkort vrijkomt, waarbij de werkgever daadwerkelijk stappen onderneemt en bereid is meer stappen te ondernemen om een geschikte kandidaat buiten de betrokken onderneming te vinden, en van plan is deze onmiddellijk of binnen een bepaalde termijn in te vullen. Een arbeidsplaats die enkel open staat voor interne kandidaten wordt niet beschouwd als een vacature.

Een "bezette arbeidsplaats" wordt opgevat als een betaalde arbeidsplaats binnen een organisatie waarvoor een werknemer is aangesteld.

De vacaturegraad geeft het procentuele aandeel vacatures (zoals hierboven gedefinieerd) ten aanzien van het totaal aantal jobs weer. De vacaturegraad wordt als volgt berekend:

Vacaturegraad formule 

Methode voor de gegevensverzameling en steekproefgrootte

De steekproefmethode is gebaseerd op een roterende steekproef die getrokken wordt volgens de grootte en de economische sector van de ondernemingen/werkgevers op basis van hun individuele en driemaandelijkse aangiften over de bezette arbeidsplaatsen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De geselecteerde ondernemingen in de steekproef worden op kwartaalbasis bevraagd. Na een jaar wordt een derde van de ondernemingen die behoren tot de strata met een trekkingskans lager dan een derde hernieuwd. Voor de andere strata zijn de ondernemingen elk jaar in de steekproef opgenomen. Aan de hand van dit steekproefplan kan rekening gehouden worden met evoluties in het bedrijfslandschap, terwijl de coherentie over de kwartalen heen toch gegarandeerd is.

De vragenlijsten worden in XBRL-formaat gestuurd nadat de ondernemingen door middel van een brief op de hoogte gebracht werden van hun selectie. In het enquêteformulier worden de ondernemingen bevraagd over het aantal bezette arbeidsplaatsen en vacatures (vast of tijdelijk) in de drie gewesten van het land. De referentiedatum stemt overeen met het midden van het kwartaal (15 februari voor het eerste kwartaal, 15 mei voor het tweede kwartaal, 16 augustus voor het derde kwartaal en 16 november voor het vierde kwartaal).

Op kwartaalbasis bedroeg het aantal bevraagde ondernemingen gemiddeld 10.383 in 2012, 11.561 in 2013, 10.976 in 2014, 10.978 in 2015 en 11.270 in 2016.

Respons

De responsgraad bedroeg gemiddeld 72% in 2012, 67,5% in 2013, 67% in 2014, 65,8% in 2015 en 59,1% in 2016.

Frequentie

De vacature-enquête wordt elk kwartaal gehouden.

Timing publicatie

De resultaten zijn gepubliceerd 70 dagen na de referentieperiode.

Vragenlijsten

Metadata

contract.svg

Vacaturepercentage
3,58%

Zijn er vragen over dit thema?