Vacatures op de arbeidsmarkt

Stijging van het aantal vacatures in loondienst in België in het 1e kwartaal 2021

Werk & Opleiding
Stijging van het aantal vacatures in loondienst in België in het 1e kwartaal 2021

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag het aantal vacatures in Belgische bedrijven. De cijfers van dit persbericht geven de situatie van het 1e kwartaal 2021 weer en houden dus rekening met de impact van de COVID-19-crisis op het aantal vacatures tijdens deze periode (zie opmerking hieronder). De vacaturegraad - het aantal vacatures ten opzichte van het totale aantal arbeidsplaatsen in de onderneming - stijgt voornamelijk in de sectoren accommodatie en maaltijden, wetenschappen en administratieve diensten en in de bouwnijverheid. De vacaturegraad van interimbanen blijft aanzienlijk hoger dan van vaste banen.

Het totale aantal vacatures stijgt met 22,51%

In het eerste kwartaal 2021 waren er 141.565 vacatures bij Belgische ondernemingen, tegenover 115.553 in het vierde kwartaal 2020. Dit is een stijging van 22,51%.

De vacaturegraad - het aantal vacatures ten opzichte van het totale aantal arbeidsplaatsen in de onderneming - is ook gestegen van 2,91% naar 3,51 %.

 

Het aantal vacatures is gestegen in de 3 gewesten met een stijging van respectievelijk 16.250 vacatures in Vlaanderen, 7.609 in Wallonië en 2.154 in Brussel ten opzichte van het vierde kwartaal 2020.

Met 65% van alle vacatures in België blijft Vlaanderen het gewest met het hoogste aantal vacatures in het land. Vlaanderen wordt gevolgd door Wallonië met 22% en Brussel met 13%.

De vacaturegraad blijft hoger in Vlaanderen (3,83%) en Brussel (3,07%) dan in Wallonië (3,03%).

 

 

 

Type ondernemingen en type arbeidsplaatsen

Er zijn 3,38 keer meer vacatures in grote en middelgrote ondernemingen dan in kleine ondernemingen. De vacaturegraad blijft echter hoger in kleine ondernemingen (6,10%) dan in grote en middelgrote ondernemingen (3,12%).

Hoewel er meer vacatures voor vaste banen worden aangeboden (86,12%), is de vacaturegraad aanzienlijk hoger voor interimbanen (16,51%) dan voor vaste banen (3,12%).

Verdeling volgens activiteitssector (NACE)

Meer dan driekwart (78,9%) van de vacatures bevindt zich in vijf economische sectoren: de non-profitsector, wetenschappen en administratieve diensten, industrie, handel en bouwnijverheid.

De vacaturegraad stijgt vooral in de sectoren accommodatie en maaltijden (+1,78 procentpunt), wetenschappen en administratieve diensten (+1,31 procentpunt) en in de bouwnijverheid (+1,23 procentpunt). Overigens blijft dit percentage het hoogst in de informatie- en communicatiesector (7,10%) en het laagst in de sector financiële activiteiten en verzekeringen (1,86%).

Opmerking

Na de sluiting van veel vestigingen in de sectoren I en R sinds november 2020 en om de daaruit voortvloeiende non-respons te corrigeren, zijn er schattingen gemaakt met behulp van administratieve gegevens.

Dashboard
Content
Arbeidsplaatsen
Content

Vacaturepercentages, aantal en verdeling van de vacatures volgens type arbeidsplaatsen en ondernemingen in het 1ste kwartaal 2021

Arbeidsplaatsen 1ste kwartaal 2021 Evolutie t.o.v. 4de kwartaal 2020 Evolutie t.o.v. 1ste kwartaal 2020
Aantal vacatures (x 1.000) % van het aantal vacatures Vacature-percentage Aantal vacatures Vacature-percentage Aantal vacatures Vacature-percentage
Vaste arbeidsplaatsen 122 86,1% 3,1% +23,6% +0,6% +11,7% +0,3%
Interim 20 13,9% 16,5% +15,9% +1,2% -2,1% +0,4%
Onderneming (<10 werknemers) 32 22,9% 6,1% +32,4% +1,1% +54,6% +2,1%
Onderneming (>10 werknemers) 109 77,1% 3,1% +19,9% +0,5% +0,9% +0,0%
België 142 100,0% 3,5% +22,5% +0,6% +9,6% +0,3%
Activiteitssectoren (NACE)
Content

Aantal en verhouding van de vacatures volgens de activiteitssectoren en de gewesten in het 1ste kwartaal 2021

Activiteitssectoren (NACE) Aantal vacatures in het 1ste kwartaal 2021 (x1.000) Verhouding van de vacatures in het 1ste kwartaal 2021
België België % Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest
Industrie (B-E) 18,6 13,1% 0,7 14,1 3,8 100,0% 4,0% 75,8% 20,2%
Bouwnijverheid (F) 12,5 8,8% 0,5 9,4 2,6 100,0% 4,2% 75,2% 20,6%
Handel (G) 17,4 12,3% 0,9 13,6 2,9 100,0% 5,1% 78,1% 16,8%
Transport (H) 8,8 6,2% 2,4 5,0 1,4 100,0% 27,3% 56,9% 15,7%
Horeca (I) 4,8 3,4% 0,1 2,8 1,9 100,0% 1,4% 58,6% 40,0%
ICT (J) 9,3 6,6% 2,3 4,8 2,1 100,0% 25,2% 52,2% 22,7%
Financiële instellingen, verzekeringswezen (K) 2,0 1,4% 0,8 0,9 0,3 100,0% 40,1% 47,3% 12,6%
Exploitatie van en handel in onroerend goed (L) 0,8 0,6% 0,3 0,3 0,2 100,0% 30,3% 42,0% 27,7%
Wetenschappen en administratieve diensten (M-N) 29,9 21,1% 3,6 21,5 4,8 100,0% 12,0% 72,0% 16,0%
Niet-marktgerichte diensten (O-Q) 33,3 23,5% 6,2 16,6 10,4 100,0% 18,7% 49,9% 31,4%
Andere diensten (R-S) 4,2 3,0% 0,7 2,2 1,3 100,0% 16,6% 52,3% 31,1%
Totaal (B-S) 141,6 100,0% 18,5 91,4 31,7 100,0% 13,1% 64,6% 22,4%

De driemaandelijkse vacature-enquête (JVS)

Doel en korte beschrijving

De driemaandelijkse vacature-enquête voldoet aan de statistische behoeften van de Europese Commissie zoals bepaald in Verordening (EG) Nr. 453/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008, Verordening (EG) Nr. 1062/2008 van de Commissie van 28 oktober 2008 en Verordening (EG) Nr. 19/2009 van de Commissie van 13 januari 2009. De statistieken over vacatures bieden informatie over de niet vervulde vraag naar arbeid. De gegevens over vacatures worden gebruikt voor de analyse van de conjunctuurcyclus en van mismatches op de arbeidsmarkt. De driemaandelijkse enquête is gebaseerd op een steekproef van ondernemingen met ten minste één werknemer. De gegevens worden verzameld per economische sector, gewest (vestiging) en grootteklasse.

Populatie

De onderzochte populatie bestaat uit ondernemingen met ten minste één werknemer. De activiteiten van huishoudens, zelfstandigen en extraterritoriale organisaties en instanties (ambassades, consulaten, Europese instellingen, WDO, NAVO, enz.) komen niet in aanmerking.

Sinds 2014 worden alle ondernemingen van de NACE Rev. 2 secties B tot S geanalyseerd.

Voornaamste definities

Een "vacature" is een betaalde arbeidsplaats die hetzij nieuw gecreëerd is, hetzij onbezet is, dan wel binnenkort vrijkomt, waarbij de werkgever daadwerkelijk stappen onderneemt en bereid is meer stappen te ondernemen om een geschikte kandidaat buiten de betrokken onderneming te vinden, en van plan is deze onmiddellijk of binnen een bepaalde termijn in te vullen. Een arbeidsplaats die enkel open staat voor interne kandidaten wordt niet beschouwd als een vacature.

Een "bezette arbeidsplaats" wordt opgevat als een betaalde arbeidsplaats binnen een organisatie waarvoor een werknemer is aangesteld.

De vacaturegraad geeft het procentuele aandeel vacatures (zoals hierboven gedefinieerd) ten aanzien van het totaal aantal jobs weer. De vacaturegraad wordt als volgt berekend: Vacaturegraad formule

Methode voor de gegevensverzameling en steekproefgrootte

De steekproefmethode is gebaseerd op een roterende steekproef die getrokken wordt volgens de grootte en de economische sector van de ondernemingen/werkgevers op basis van hun individuele en driemaandelijkse aangiften over de bezette arbeidsplaatsen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De geselecteerde ondernemingen in de steekproef worden op kwartaalbasis bevraagd. Na een jaar wordt een derde van de ondernemingen die behoren tot de strata met een trekkingskans lager dan een derde hernieuwd. Voor de andere strata zijn de ondernemingen elk jaar in de steekproef opgenomen. Aan de hand van dit steekproefplan kan rekening gehouden worden met evoluties in het bedrijfslandschap, terwijl de coherentie over de kwartalen heen toch gegarandeerd is.

De vragenlijsten worden in XBRL-formaat gestuurd nadat de ondernemingen door middel van een brief op de hoogte gebracht werden van hun selectie. In het enquêteformulier worden de ondernemingen bevraagd over het aantal bezette arbeidsplaatsen en vacatures (vast of tijdelijk) in de drie gewesten van het land. De referentiedatum stemt overeen met het midden van het kwartaal (15 februari voor het eerste kwartaal, 15 mei voor het tweede kwartaal, 16 augustus voor het derde kwartaal en 16 november voor het vierde kwartaal).

Het gemiddelde aantal bevraagde ondernemingen per kwartaal bedraagt 10.383 in 2012, 11.561 in 2013, 10.976 in 2014, 10.978 in 2015, 11.270 in 2016, 11.070 in 2017, 10.193 in 2018 en 10.241 in 2019.

Respons

De antwoordgraad bedraagt gemiddeld 72% in 2012, 67,5% in 2013, 67% in 2014, 65,8% in 2015, 59,1% in 2016, 64,5% in 2017 en 60,8% in 2018.

Frequentie

De vacature-enquête wordt elk kwartaal gehouden.

Timing publicatie

De resultaten zijn gepubliceerd 70 dagen na de referentieperiode.

Vragenlijsten

Metadata