Vacatures op de arbeidsmarkt

Nieuwe stijging van het aantal vacatures in loondienst

Werk & Opleiding
Nieuwe stijging van het aantal vacatures in loondienst

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag het aantal vacatures in Belgische bedrijven in het 1e kwartaal 2022. De vacaturegraad - het aantal vacatures ten opzichte van het totale aantal arbeidsplaatsen in de onderneming - stijgt voornamelijk in de sectoren exploitatie van en handel in onroerend goed, vervoer en opslag en financiële activiteiten en verzekeringen. De vacaturegraad van interimbanen blijft beduidend hoger dan van vaste banen.

 

 

Het totale aantal vacatures stijgt met 4,96%

In het eerste kwartaal 2022 waren er 205.877 vacatures bij Belgische ondernemingen tegenover 196.140 in het vierde kwartaal 2021.

De vacaturegraad - het aantal vacatures ten opzichte van het totale aantal arbeidsplaatsen in de onderneming - is ook gestegen van 4,72% naar 4,83%.

 

Het aantal vacatures is in de 3 gewesten gestegen met een stijging van respectievelijk 6.232 vacatures in het Vlaams Gewest, 2.519 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 986 in het Waals Gewest ten opzichte van het vierde kwartaal 2021.

Met 68% van alle vacatures in België blijft het Vlaams Gewest het gewest met het hoogste aantal vacatures. Daarna komt het Waals Gewest met 20% en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 12%.

De vacaturegraad blijft hoger in het Vlaams Gewest (5,51%) dan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (3,95%) en dan in het Waals Gewest (3,77%).

 

Type ondernemingen en type arbeidsplaatsen

Er zijn 4,57 keer meer vacatures in grote en middelgrote ondernemingen dan in kleine ondernemingen. De vacaturegraad blijft echter hoger in kleine ondernemingen (6,98%) dan in grote en middelgrote ondernemingen (4,53%).

Hoewel er meer vacatures voor vaste banen worden aangeboden (85,60%), is de vacaturegraad veel hoger voor interimbanen (20,96%) dan voor vaste banen (4,28%).

Verdeling volgens activiteitssector (NACE)

Meer dan driekwart (75,1%) van de vacatures bevindt zich in vijf economische sectoren: de non-profitsector, wetenschappen en diensten, industrie, handel en de bouwnijverheid.

De vacaturegraad stijgt vooral in de sectoren exploitatie van en handel in onroerend goed (+1,48 procentpunt), vervoer en opslag (+0,75 procentpunt) en financiële activiteiten en verzekeringen (+0,61 procentpunt). Bovendien is dit percentage het hoogst in de sector verschaffen van accommodatie en maaltijden (9,5%) en blijft het laagst in de non-profitsector (2,9%).

Dashboard
Content
Arbeidsplaatsen
Content

Vacaturepercentages, aantal en verdeling van de vacatures volgens type arbeidsplaatsen en ondernemingen in het 1de kwartaal 2022

Arbeidsplaatsen 1de kwartaal 2022 Evolutie t.o.v. 4de kwartaal 2021 Evolutie t.o.v. 1de kwartaal 2021
Aantal vacatures (x 1.000) % van het aantal vacatures Vacature-percentage Aantal vacatures Vacature-percentage Aantal vacatures Vacature-percentage
Vaste arbeidsplaatsen 176 85,6% 4,3% +6,0% +0,1% +44,5% +1,2%
Interim 30 14,4% 21,0% -0,6% +0,3% +50,9% +4,5%
Onderneming (<10 werknemers) 37 18,0% 7,0% -2,4% -0,1% +14,3% +0,9%
Onderneming (>10 werknemers) 169 82,0% 4,5% +6,7% +0,2% +54,7% +1,4%
België 206 100,0% 4,8% +5,0% +0,1% +45,4% +1,3%
Activiteitssectoren (NACE)
Content

Aantal en verhouding van de vacatures volgens de activiteitssectoren en de gewesten in het 1de kwartaal 2022

Activiteitssectoren (NACE) Aantal vacatures in het 1de kwartaal 2022 (x1.000) Verhouding van de vacatures in het 1de kwartaal 2022
België België % Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest
Industrie (B-E) 32,3 15,7% 0,7 26,6 5,1 100,0% 2,0% 82,3% 15,7%
Bouwnijverheid (F) 17,2 8,3% 0,7 12,7 3,7 100,0% 4,2% 73,9% 21,8%
Handel (G) 26,0 12,6% 1,6 20,1 4,3 100,0% 6,1% 77,4% 16,5%
Transport (H) 16,3 7,9% 3,8 10,2 2,4 100,0% 23,1% 62,4% 14,5%
Horeca (I) 12,4 6,0% 0,5 8,8 3,1 100,0% 4,3% 70,5% 25,2%
ICT (J) 12,7 6,2% 2,9 7,9 1,9 100,0% 23,0% 62,3% 14,7%
Financiële instellingen, verzekeringswezen (K) 5,1 2,5% 2,3 2,2 0,6 100,0% 45,0% 43,8% 11,2%
Exploitatie van en handel in onroerend goed (L) 0,8 0,4% 0,2 0,4 0,2 100,0% 22,5% 53,0% 24,5%
Wetenschappen en administratieve diensten (M-N) 35,9 17,5% 4,5 26,4 5,0 100,0% 12,5% 73,5% 14,0%
Niet-marktgerichte diensten (O-Q) 43,3 21,0% 7,2 22,7 13,5 100,0% 16,6% 52,3% 31,1%
Andere diensten (R-S) 3,8 1,8% 1,2 1,9 0,7 100,0% 32,0% 50,3% 17,8%
Totaal (B-S) 205,9 100,0% 25,6 139,9 40,4 100,0% 12,4% 67,9% 19,6%

De driemaandelijkse vacature-enquête (JVS)

Doel en korte beschrijving

De driemaandelijkse vacature-enquête voldoet aan de statistische behoeften van de Europese Commissie zoals bepaald in Verordening (EG) Nr. 453/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008, Verordening (EG) Nr. 1062/2008 van de Commissie van 28 oktober 2008 en Verordening (EG) Nr. 19/2009 van de Commissie van 13 januari 2009. De statistieken over vacatures bieden informatie over de niet vervulde vraag naar arbeid. De gegevens over vacatures worden gebruikt voor de analyse van de conjunctuurcyclus en van mismatches op de arbeidsmarkt. De driemaandelijkse enquête is gebaseerd op een steekproef van ondernemingen met ten minste één werknemer. De gegevens worden verzameld per economische sector, gewest (vestiging) en grootteklasse.

Populatie

De onderzochte populatie bestaat uit ondernemingen met ten minste één werknemer. De activiteiten van huishoudens, zelfstandigen en extraterritoriale organisaties en instanties (ambassades, consulaten, Europese instellingen, WDO, NAVO, enz.) komen niet in aanmerking.

Sinds 2014 worden alle ondernemingen van de NACE Rev. 2 secties B tot S geanalyseerd.

Voornaamste definities

Een "vacature" is een betaalde arbeidsplaats die hetzij nieuw gecreëerd is, hetzij onbezet is, dan wel binnenkort vrijkomt, waarbij de werkgever daadwerkelijk stappen onderneemt en bereid is meer stappen te ondernemen om een geschikte kandidaat buiten de betrokken onderneming te vinden, en van plan is deze onmiddellijk of binnen een bepaalde termijn in te vullen. Een arbeidsplaats die enkel open staat voor interne kandidaten wordt niet beschouwd als een vacature.

Een "bezette arbeidsplaats" wordt opgevat als een betaalde arbeidsplaats binnen een organisatie waarvoor een werknemer is aangesteld.

De vacaturegraad geeft het procentuele aandeel vacatures (zoals hierboven gedefinieerd) ten aanzien van het totaal aantal jobs weer. De vacaturegraad wordt als volgt berekend: Vacaturegraad formule

Methode voor de gegevensverzameling en steekproefgrootte

De steekproefmethode is gebaseerd op een roterende steekproef die getrokken wordt volgens de grootte en de economische sector van de ondernemingen/werkgevers op basis van hun individuele en driemaandelijkse aangiften over de bezette arbeidsplaatsen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De geselecteerde ondernemingen in de steekproef worden op kwartaalbasis bevraagd. Na een jaar wordt een derde van de ondernemingen die behoren tot de strata met een trekkingskans lager dan een derde hernieuwd. Voor de andere strata zijn de ondernemingen elk jaar in de steekproef opgenomen. Aan de hand van dit steekproefplan kan rekening gehouden worden met evoluties in het bedrijfslandschap, terwijl de coherentie over de kwartalen heen toch gegarandeerd is.

De vragenlijsten worden in XBRL-formaat gestuurd nadat de ondernemingen door middel van een brief op de hoogte gebracht werden van hun selectie. In het enquêteformulier worden de ondernemingen bevraagd over het aantal bezette arbeidsplaatsen en vacatures (vast of tijdelijk) in de drie gewesten van het land. De referentiedatum stemt overeen met het midden van het kwartaal (15 februari voor het eerste kwartaal, 15 mei voor het tweede kwartaal, 16 augustus voor het derde kwartaal en 16 november voor het vierde kwartaal).

Het gemiddelde aantal bevraagde ondernemingen per kwartaal bedraagt 10.383 in 2012, 11.561 in 2013, 10.976 in 2014, 10.978 in 2015, 11.270 in 2016, 11.070 in 2017, 10.193 in 2018 en 10.241 in 2019.

Respons

De antwoordgraad bedraagt gemiddeld 72% in 2012, 67,5% in 2013, 67% in 2014, 65,8% in 2015, 59,1% in 2016, 64,5% in 2017 en 60,8% in 2018.

Frequentie

De vacature-enquête wordt elk kwartaal gehouden.

Timing publicatie

De resultaten zijn gepubliceerd 70 dagen na de referentieperiode.

Vragenlijsten

Metadata