Vacatures op de arbeidsmarkt

Aantal vacatures blijft stijgen

Werk & Opleiding
Aantal vacatures blijft stijgen

Belgische vacaturecijfers tweede kwartaal 2018

Belgische ondernemingen hadden in het tweede kwartaal van 2018 145.760 openstaande vacatures, tegenover 140.690 in het eerste kwartaal van 2018. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Ook de vacaturegraad – het aantal openstaande vacatures ten opzichte van het totaal aantal jobs in de onderneming – steeg van 3,47% in het eerste kwartaal van 2018 naar 3,52% in het tweede kwartaal.

Openstaande%20vacatures_nl.png

Vooral in Vlaanderen was de stijging het grootst, met een toename van 4.980 vacatures ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018. De vacaturegraad in Vlaanderen (3,86%) en Brussel (3,38%) is ook hoger dan die in Wallonië (2,79%).

Grote en middelgrote ondernemingen bieden het meeste vacatures aan (76% van het totaal). De vacaturegraad is er 3,16%. Dat is een stuk lager dan de vacaturegraad van 5,52% in ondernemingen met minder dan 10 werknemers.

Meer dan de helft (65,6%) van de vacatures bevindt zich in vier economische sectoren:

  1. Wetenschappen en administratieve diensten (19,6% van het totaal): 28.630 vacatures
  2. Non-profit (17,3%): 25.280 vacatures
  3. Industrie (14,7%): 21.350 vacatures
  4. Handel (14%): 20.430 vacatures

Deze economische sectoren hebben de hoogste vacaturegraad:

  1. ICT: 7,37%
  2. Accommodatie en maaltijden (horeca): 6,49%
  3. Bouwnijverheid: 6,06%
  4. Wetenschappen en administratieve diensten: 5,54%

De stijgingen in de vacaturegraad (eerste versus tweede kwartaal 2018) waren het hoogste in de sectoren accommodatie en maaltijden (+ 1,34 procentpunt), vastgoed (+0,72 procentpunt) en bouwnijverheid (+0,69 procentpunt). De vacaturegraad daalde in de sectoren handel (-0,45 procentpunt) en financiële activiteiten (-0,33 procentpunt).

Grafiek 1
Content

Belgie_nl.png

Grafiek 2
Content

totaal_nl.png

Grafiek 3
Content

Belgiejaar_nl.png

Grafiek 4
Content

totaaljaar_nl.png

Arbeidsplaatsen
Content

Vacaturepercentages, aantal en verdeling van de vacatures volgens type arbeidsplaatsen en ondernemingen in het 2de kwartaal 2018

Arbeidsplaatsen 2de kwartaal 2018 Evolutie t.o.v. 1ste kwartaal 2018 Evolutie t.o.v. 2de kwartaal 2017
Aantal vacatures (x 1.000) % van het aantal vacatures Vacature-percentage Aantal vacatures Vacature-percentage Aantal vacatures Vacature-percentage
Vaste arbeidsplaatsen 123 84,4% 3,1% +3,8% +0,1% +16,3% +0,3%
Interim 23 15,6% 17,0% +2,6% -0,2% -6,5% -2,6%
Onderneming (<10 werknemers) 35 24,0% 5,5% +11,5% +0,1% +15,7% -0,2%
Onderneming (>10 werknemers) 111 76,0% 3,2% +1,3% +0,0% +10,9% +0,2%
België 146 100,0% 3,5% +3,6% +0,1% +12,0% +0,2%
Activiteitssectoren (NACE)
Content

Aantal en verhouding van de vacatures volgens de activiteitssectoren en de gewesten in het 2e kwartaal 2018

Activiteitssectoren (NACE) Aantal vacatures in het 2e kwartaal 2018 (x1.000) Verhouding van de vacatures in het 2e kwartaal 2018
België België % Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest
Industrie (B-E) 21,4 14,7% 1,0 16,7 3,6 100,0% 4,7% 78,3% 17,0%
Bouwnijverheid (F) 13,9 9,6% 0,5 10,8 2,7 100,0% 3,7% 77,3% 19,1%
Handel (G) 20,4 14,0% 1,9 14,7 3,8 100,0% 9,4% 72,1% 18,5%
Transport (H) 10,2 7,0% 1,7 6,6 1,9 100,0% 16,9% 64,6% 18,5%
Horeca (I) 8,4 5,8% 1,2 4,3 2,9 100,0% 14,7% 51,3% 34,0%
ICT (J) 9,1 6,2% 1,6 6,5 1,0 100,0% 17,7% 71,7% 10,6%
Financiële instellingen, verzekeringswezen (K) 3,0 2,1% 1,3 1,6 0,2 100,0% 42,7% 51,2% 6,1%
Exploitatie van en handel in onroerend goed (L) 1,2 0,8% 0,5 0,5 0,2 100,0% 40,7% 41,7% 17,6%
Wetenschappen en administratieve diensten (M-N) 28,6 19,6% 4,3 19,7 4,6 100,0% 15,2% 68,8% 16,0%
Niet-marktgerichte diensten (O-Q) 25,3 17,3% 4,4 13,1 7,8 100,0% 17,4% 51,7% 30,9%
Andere diensten (R-S) 4,2 2,9% 1,0 2,1 1,1 100,0% 24,3% 50,2% 25,4%
Totaal (B-S)> 145,8 100,0% 19,5 96,6 0,0 100,0% 13,4% 66,2% 20,3%

De driemaandelijkse vacature-enquête (JVS)

Doel en korte beschrijving

De driemaandelijkse vacature-enquête voldoet aan de statistische behoeften van de Europese Commissie zoals bepaald in Verordening (EG) Nr. 453/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008, Verordening (EG) Nr. 1062/2008 van de Commissie van 28 oktober 2008 en Verordening (EG) Nr. 19/2009 van de Commissie van 13 januari 2009. De statistieken over vacatures bieden informatie over de niet vervulde vraag naar arbeid. De gegevens over vacatures worden gebruikt voor de analyse van de conjunctuurcyclus en van mismatches op de arbeidsmarkt. De driemaandelijkse enquête is gebaseerd op een steekproef van ondernemingen met ten minste één werknemer. De gegevens worden verzameld per economische sector, gewest (vestiging) en grootteklasse.

Populatie

De onderzochte populatie bestaat uit ondernemingen met ten minste één werknemer. De activiteiten van huishoudens, zelfstandigen en extraterritoriale organisaties en instanties (ambassades, consulaten, Europese instellingen, WDO, NAVO, enz.) komen niet in aanmerking.

Sinds 2014 worden alle ondernemingen van de NACE Rev. 2 secties B tot S geanalyseerd.

Voornaamste definities

Een "vacature" is een betaalde arbeidsplaats die hetzij nieuw gecreëerd is, hetzij onbezet is, dan wel binnenkort vrijkomt, waarbij de werkgever daadwerkelijk stappen onderneemt en bereid is meer stappen te ondernemen om een geschikte kandidaat buiten de betrokken onderneming te vinden, en van plan is deze onmiddellijk of binnen een bepaalde termijn in te vullen. Een arbeidsplaats die enkel open staat voor interne kandidaten wordt niet beschouwd als een vacature.

Een "bezette arbeidsplaats" wordt opgevat als een betaalde arbeidsplaats binnen een organisatie waarvoor een werknemer is aangesteld.

De vacaturegraad geeft het procentuele aandeel vacatures (zoals hierboven gedefinieerd) ten aanzien van het totaal aantal jobs weer. De vacaturegraad wordt als volgt berekend: Vacaturegraad formule

Methode voor de gegevensverzameling en steekproefgrootte

De steekproefmethode is gebaseerd op een roterende steekproef die getrokken wordt volgens de grootte en de economische sector van de ondernemingen/werkgevers op basis van hun individuele en driemaandelijkse aangiften over de bezette arbeidsplaatsen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De geselecteerde ondernemingen in de steekproef worden op kwartaalbasis bevraagd. Na een jaar wordt een derde van de ondernemingen die behoren tot de strata met een trekkingskans lager dan een derde hernieuwd. Voor de andere strata zijn de ondernemingen elk jaar in de steekproef opgenomen. Aan de hand van dit steekproefplan kan rekening gehouden worden met evoluties in het bedrijfslandschap, terwijl de coherentie over de kwartalen heen toch gegarandeerd is.

De vragenlijsten worden in XBRL-formaat gestuurd nadat de ondernemingen door middel van een brief op de hoogte gebracht werden van hun selectie. In het enquêteformulier worden de ondernemingen bevraagd over het aantal bezette arbeidsplaatsen en vacatures (vast of tijdelijk) in de drie gewesten van het land. De referentiedatum stemt overeen met het midden van het kwartaal (15 februari voor het eerste kwartaal, 15 mei voor het tweede kwartaal, 16 augustus voor het derde kwartaal en 16 november voor het vierde kwartaal).

Op kwartaalbasis bedroeg het aantal bevraagde ondernemingen gemiddeld 10.383 in 2012, 11.561 in 2013, 10.976 in 2014, 10.978 in 2015 en 11.270 in 2016.

Respons

De responsgraad bedroeg gemiddeld 72% in 2012, 67,5% in 2013, 67% in 2014, 65,8% in 2015 en 59,1% in 2016.

Frequentie

De vacature-enquête wordt elk kwartaal gehouden.

Timing publicatie

De resultaten zijn gepubliceerd 70 dagen na de referentieperiode.

Vragenlijsten

Metadata

contract.svg

Vacaturepercentage
3,52%

Zijn er vragen over dit thema?