Vacatures op de arbeidsmarkt

Daling van het aantal vacatures in loondienst in België in het 2e kwartaal 2020

Werk & Opleiding
Vacatures op de arbeidsmarkt

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag het aantal vacatures in Belgische bedrijven. De cijfers van dit persbericht geven de situatie van het 2e kwartaal 2020 weer en houden dus rekening met de impact van de COVID-19-crisis op het aantal vacatures tijdens deze periode (zie methodologische nota hieronder). De vacaturegraad - het aantal vacatures ten opzichte van het totale aantal arbeidsplaatsen in de onderneming - daalt voornamelijk in de sector informatie en communicatie en in de sector vervoer en opslag, terwijl hij voornamelijk stijgt in de horeca (verschaffen van accommodatie en maaltijden) en bij de overige diensten. De vacaturegraad van interimbanen is aanzienlijke hoger dan van vaste banen.

Het totale aantal vacatures daalt met 3,69%

In het tweede kwartaal 2020 waren er 124.404 vacatures bij Belgische ondernemingen, tegenover 129.170 in het eerste kwartaal 2020. Dit is een daling van 3,69%.

De vacaturegraad - het aantal vacatures ten opzichte van het totale aantal arbeidsplaatsen in de onderneming - is ook gedaald van 3,20% naar 3,09%.

 

 

Het aantal vacatures is gedaald in de 3 gewesten met een daling van respectievelijk 3.462 vacatures in Vlaanderen, 1.149 in Wallonië en 156 in Brussel ten opzichte van het eerste kwartaal 2020. Met 67% van alle vacatures in België blijft Vlaanderen het gewest met het hoogste aantal vacatures in het land. Vlaanderen wordt gevolgd door Wallonië met 19% en Brussel met 14%. De vacaturegraad blijft hoger in Vlaanderen (3,40%) en Brussel (3,16%) dan in Wallonië (2,30%).

Type ondernemingen en type arbeidsplaatsen

Er zijn 2,95 keer meer vacatures in grote en middelgrote ondernemingen dan in kleine ondernemingen. De vacaturegraad blijft echter hoger in kleine ondernemingen (5,99%) dan in grote ondernemingen (2,65%).

Hoewel er meer vacatures voor vaste banen worden aangeboden (84,45%), is de vacaturegraad aanzienlijk hoger voor interimbanen (17,19%) dan voor vaste banen (2,68%).

Verdeling volgens activiteitssector (NACE)

Meer dan driekwart (80,3%) van de vacatures bevinden zich in vijf economische sectoren: de non-profitsector, wetenschappen en administratieve diensten, industrie, handel en bouwnijverheid.

De vacaturegraad daalt vooral in de informatie- en communicatiesector (-1,40 procentpunt) en de transport- en opslagsector (-0,88 punt), terwijl hij vooral stijgt in de sectoren verschaffen van accommodatie en maaltijden (+1,37 punt) en in de sector van de andere diensten (+0,86 punt).

Methodologische nota

JVS is een driemaandelijkse enquête op basis van een vragenlijst waarin de ondernemingen wordt gevraagd naar hun aantal vacatures op een referentiedatum (15/05/2020 voor het tweede kwartaal 2020), die als representatief wordt beschouwd voor de hele periode. Aangezien de COVID-19-crisis midden maart is begonnen in België en momenteel nog altijd een impact heeft op de arbeidsmarkt, zou het echter incoherent zijn om de waarde van 15/05 als representatief voor het volledige tweede kwartaal te beschouwen en zou dit leiden tot een vertekend beeld van het aantal vacatures in de meeste van de bestudeerde sectoren. Daarom werd er besloten om op de resultaten van onze enquête correctiecoëfficiënten toe te passen. Hier vindt u meer informatie.

Dashboard
Content
Arbeidsplaatsen
Content

Vacaturepercentages, aantal en verdeling van de vacatures volgens type arbeidsplaatsen en ondernemingen in het 2de kwartaal 2020

Arbeidsplaatsen 2de kwartaal 2020 Evolutie t.o.v. 1ste kwartaal 2020 Evolutie t.o.v. 2de kwartaal 2019
Aantal vacatures (x 1.000) % van het aantal vacatures Vacature-percentage Aantal vacatures Vacature-percentage Aantal vacatures Vacature-percentage
Vaste arbeidsplaatsen 105 84,4% 2,7% -3,7% -0,1% -11,0% -0,3%
Interim 19 15,6% 17,2% -3,6% +1,1% -7,4% +2,4%
Onderneming (<10 werknemers) 32 25,3% 6,0% +50,5% +2,0% +25,4% +1,1%
Onderneming (>10 werknemers) 93 74,7% 2,7% -14,2% -0,4% -18,4% -0,6%
België 124 100,0% 3,1% -3,7% -0,1% -10,5% -0,3%
Activiteitssectoren (NACE)
Content

Aantal en verhouding van de vacatures volgens de activiteitssectoren en de gewesten in het 2de kwartaal 2020

Activiteitssectoren (NACE) Aantal vacatures in het 2de kwartaal 2020 (x1.000) Verhouding van de vacatures in het 2de kwartaal 2020
België België % Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest
Industrie (B-E) 21,4 17,2% 2,2 16,4 2,8 100,0% 10,3% 76,7% 13,0%
Bouwnijverheid (F) 11,5 9,3% 0,4 9,1 1,9 100,0% 3,8% 79,4% 16,8%
Handel (G) 17,3 13,9% 2,0 12,0 3,3 100,0% 11,5% 69,6% 18,9%
Transport (H) 6,5 5,3% 1,0 4,6 0,9 100,0% 15,4% 70,6% 14,0%
Horeca (I) 5,8 4,7% 0,3 4,6 0,8 100,0% 5,8% 80,3% 13,9%
ICT (J) 6,0 4,8% 1,7 3,8 0,5 100,0% 27,9% 63,1% 9,0%
Financiële instellingen, verzekeringswezen (K) 2,1 1,7% 1,0 0,9 0,2 100,0% 47,7% 41,8% 10,5%
Exploitatie van en handel in onroerend goed (L) 0,7 0,6% 0,1 0,4 0,2 100,0% 15,4% 56,8% 27,8%
Wetenschappen en administratieve diensten (M-N) 21,6 17,4% 3,6 15,2 2,9 100,0% 16,6% 70,2% 13,2%
Niet-marktgerichte diensten (O-Q) 28,1 22,6% 4,7 14,7 8,7 100,0% 16,9% 52,2% 30,9%
Andere diensten (R-S) 3,3 2,7% 0,8 1,3 1,2 100,0% 23,4% 39,9% 36,7%
Totaal (B-S) 124,4 100,0% 17,8 83,1 23,4 100,0% 14,3% 66,8% 18,8%

De driemaandelijkse vacature-enquête (JVS)

Doel en korte beschrijving

De driemaandelijkse vacature-enquête voldoet aan de statistische behoeften van de Europese Commissie zoals bepaald in Verordening (EG) Nr. 453/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008, Verordening (EG) Nr. 1062/2008 van de Commissie van 28 oktober 2008 en Verordening (EG) Nr. 19/2009 van de Commissie van 13 januari 2009. De statistieken over vacatures bieden informatie over de niet vervulde vraag naar arbeid. De gegevens over vacatures worden gebruikt voor de analyse van de conjunctuurcyclus en van mismatches op de arbeidsmarkt. De driemaandelijkse enquête is gebaseerd op een steekproef van ondernemingen met ten minste één werknemer. De gegevens worden verzameld per economische sector, gewest (vestiging) en grootteklasse.

Populatie

De onderzochte populatie bestaat uit ondernemingen met ten minste één werknemer. De activiteiten van huishoudens, zelfstandigen en extraterritoriale organisaties en instanties (ambassades, consulaten, Europese instellingen, WDO, NAVO, enz.) komen niet in aanmerking.

Sinds 2014 worden alle ondernemingen van de NACE Rev. 2 secties B tot S geanalyseerd.

Voornaamste definities

Een "vacature" is een betaalde arbeidsplaats die hetzij nieuw gecreëerd is, hetzij onbezet is, dan wel binnenkort vrijkomt, waarbij de werkgever daadwerkelijk stappen onderneemt en bereid is meer stappen te ondernemen om een geschikte kandidaat buiten de betrokken onderneming te vinden, en van plan is deze onmiddellijk of binnen een bepaalde termijn in te vullen. Een arbeidsplaats die enkel open staat voor interne kandidaten wordt niet beschouwd als een vacature.

Een "bezette arbeidsplaats" wordt opgevat als een betaalde arbeidsplaats binnen een organisatie waarvoor een werknemer is aangesteld.

De vacaturegraad geeft het procentuele aandeel vacatures (zoals hierboven gedefinieerd) ten aanzien van het totaal aantal jobs weer. De vacaturegraad wordt als volgt berekend: Vacaturegraad formule

Methode voor de gegevensverzameling en steekproefgrootte

De steekproefmethode is gebaseerd op een roterende steekproef die getrokken wordt volgens de grootte en de economische sector van de ondernemingen/werkgevers op basis van hun individuele en driemaandelijkse aangiften over de bezette arbeidsplaatsen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De geselecteerde ondernemingen in de steekproef worden op kwartaalbasis bevraagd. Na een jaar wordt een derde van de ondernemingen die behoren tot de strata met een trekkingskans lager dan een derde hernieuwd. Voor de andere strata zijn de ondernemingen elk jaar in de steekproef opgenomen. Aan de hand van dit steekproefplan kan rekening gehouden worden met evoluties in het bedrijfslandschap, terwijl de coherentie over de kwartalen heen toch gegarandeerd is.

De vragenlijsten worden in XBRL-formaat gestuurd nadat de ondernemingen door middel van een brief op de hoogte gebracht werden van hun selectie. In het enquêteformulier worden de ondernemingen bevraagd over het aantal bezette arbeidsplaatsen en vacatures (vast of tijdelijk) in de drie gewesten van het land. De referentiedatum stemt overeen met het midden van het kwartaal (15 februari voor het eerste kwartaal, 15 mei voor het tweede kwartaal, 16 augustus voor het derde kwartaal en 16 november voor het vierde kwartaal).

Het gemiddelde aantal bevraagde ondernemingen per kwartaal bedraagt 10.383 in 2012, 11.561 in 2013, 10.976 in 2014, 10.978 in 2015, 11.270 in 2016, 11.070 in 2017, 10.193 in 2018 en 10.241 in 2019.

Respons

De antwoordgraad bedraagt gemiddeld 72% in 2012, 67,5% in 2013, 67% in 2014, 65,8% in 2015, 59,1% in 2016, 64,5% in 2017 en 60,8% in 2018.

Frequentie

De vacature-enquête wordt elk kwartaal gehouden.

Timing publicatie

De resultaten zijn gepubliceerd 70 dagen na de referentieperiode.

Vragenlijsten

Metadata