Vacatures op de arbeidsmarkt

Minder vacatures in het vierde kwartaal van 2017

Werk & Opleiding
Minder vacatures in het vierde kwartaal van 2017

Cijfers vacatures in loondienst - vierde kwartaal van 2017

Het vacaturepercentage daalt, maar blijft boven de symbolische grens van de 3%. Het daalt inderdaad van 3,58 % in het derde kwartaal van 2017 naar 3,37 % in het vierde kwartaal van 2017. Ondernemingen bieden zo 134.570 vacatures aan in het vierde kwartaal van 2017 in plaats van 142.650 vacatures in het derde kwartaal van 2017.    

Dat resultaat is echter veel hoger dan in 2016 (+0,48 procentpunt op jaarbasis), toen er 112.990 vacatures waren in het vierde kwartaal van 2016.

In Brussel en in Vlaanderen lag het vacaturepercentage nog steeds hoger dan in Wallonië (respectievelijk 3,18 % en 3,67 % tegenover 2,78 % in Wallonië) waar het onder 3 % dook.   

Het grootste deel van de vacatures bevond zich in middelgrote en grote ondernemingen (74,4 %) maar het vacaturepercentage van deze ondernemingen was nog steeds lager dan in kleine ondernemingen (2,91 % tegenover 6,15 % voor ondernemingen met minder dan 10 werknemers). Het aantal vacatures steeg ook het meest in de kleine ondernemingen sinds een jaar (+65,2 % tegenover +8,7 % voor ondernemingen met minstens 10 werknemers).  

Voor een groot deel ging het om uitzendarbeid (17,9 %), met als resultaat een hoog vacaturepercentage in deze sector (18,8 %). Enkel de vacatures uitzendarbeid zijn gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal (+7,1 % in plaats van  -8,1 % voor de vaste vacatures ten opzichte van het derde kwartaal van 2017).

Ten opzichte van het derde kwartaal van 2017 daalt het vacaturepercentage voornamelijk in de niet-marktgerichte diensten (-0,94 procentpunt), de handel in onroerend goed (-0,85 procentpunt) en de financiële sector (-0,41 procentpunt). Er worden enkele stijgingen vastgesteld in de sectoren van wetenschappen en administratieve diensten (+0,92 procentpunt), horeca (+0,34 procentpunt) en transport (+0,12 procentpunt). De horeca, de wetenschappen en administratieve diensten en de informatie en communicatie (ICT) bleken de meest dynamische sectoren te zijn met een vacaturepercentage van respectievelijk 4,61 %, 6,01 % en 6,69 %.

Grafiek 1
Content

jvc_3%20T4nl.png

Grafiek 2
Content

jvc_4%20T4nl.png

Tabel
Content

Vacaturepercentages, aantal en verdeling van de vacatures volgens type arbeidsplaatsen en ondernemingen in het 4de kwartaal 2017

Arbeidsplaatsen 4de kwartaal 2017 Evolutie t.o.v. 3de kwartaal 2017 Evolutie t.o.v. 4de kwartaal 2016
Aantal vacatures (x 1.000) % van het aantal vacatures Vacature-percentage Aantal vacatures Vacature-percentage Aantal vacatures Vacature-percentage
Vaste arbeidsplaatsen 110 82,1% 2,9% -8,1% -0,26 pt % +21,1% +0,45 pt %
Interim 24 17,9% 18,8% +7,1% +1,01 pt % +10,7% +0,77 pt %
Onderneming (<10 werknemers) 34 25,6% 6,1% +17,9% +0,93 pt % +65,2% +2,17 pt %
Onderneming (>10 werknemers) 100 74,4% 2,9% -11,7% -0,40 pt % +8,7% +0,20 pt %
België 135 100,0% 3,4% -5,7% -0,21 pt % +19,1% +0,48 pt %

De driemaandelijkse vacature-enquête (JVS)

Doel en korte beschrijving

De driemaandelijkse vacature-enquête voldoet aan de statistische behoeften van de Europese Commissie zoals bepaald in Verordening (EG) Nr. 453/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008, Verordening (EG) Nr. 1062/2008 van de Commissie van 28 oktober 2008 en Verordening (EG) Nr. 19/2009 van de Commissie van 13 januari 2009. De statistieken over vacatures bieden informatie over de niet vervulde vraag naar arbeid. De gegevens over vacatures worden gebruikt voor de analyse van de conjunctuurcyclus en van mismatches op de arbeidsmarkt. De driemaandelijkse enquête is gebaseerd op een steekproef van ondernemingen met ten minste één werknemer. De gegevens worden verzameld per economische sector, gewest (vestiging) en grootteklasse.

Populatie

De onderzochte populatie bestaat uit ondernemingen met ten minste één werknemer. De activiteiten van huishoudens, zelfstandigen en extraterritoriale organisaties en instanties (ambassades, consulaten, Europese instellingen, WDO, NAVO, enz.) komen niet in aanmerking.

Sinds 2014 worden alle ondernemingen van de NACE Rev. 2 secties B tot S geanalyseerd.

Voornaamste definities

Een "vacature" is een betaalde arbeidsplaats die hetzij nieuw gecreëerd is, hetzij onbezet is, dan wel binnenkort vrijkomt, waarbij de werkgever daadwerkelijk stappen onderneemt en bereid is meer stappen te ondernemen om een geschikte kandidaat buiten de betrokken onderneming te vinden, en van plan is deze onmiddellijk of binnen een bepaalde termijn in te vullen. Een arbeidsplaats die enkel open staat voor interne kandidaten wordt niet beschouwd als een vacature.

Een "bezette arbeidsplaats" wordt opgevat als een betaalde arbeidsplaats binnen een organisatie waarvoor een werknemer is aangesteld.

De vacaturegraad geeft het procentuele aandeel vacatures (zoals hierboven gedefinieerd) ten aanzien van het totaal aantal jobs weer. De vacaturegraad wordt als volgt berekend: Vacaturegraad formule 

Methode voor de gegevensverzameling en steekproefgrootte

De steekproefmethode is gebaseerd op een roterende steekproef die getrokken wordt volgens de grootte en de economische sector van de ondernemingen/werkgevers op basis van hun individuele en driemaandelijkse aangiften over de bezette arbeidsplaatsen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De geselecteerde ondernemingen in de steekproef worden op kwartaalbasis bevraagd. Na een jaar wordt een derde van de ondernemingen die behoren tot de strata met een trekkingskans lager dan een derde hernieuwd. Voor de andere strata zijn de ondernemingen elk jaar in de steekproef opgenomen. Aan de hand van dit steekproefplan kan rekening gehouden worden met evoluties in het bedrijfslandschap, terwijl de coherentie over de kwartalen heen toch gegarandeerd is.

De vragenlijsten worden in XBRL-formaat gestuurd nadat de ondernemingen door middel van een brief op de hoogte gebracht werden van hun selectie. In het enquêteformulier worden de ondernemingen bevraagd over het aantal bezette arbeidsplaatsen en vacatures (vast of tijdelijk) in de drie gewesten van het land. De referentiedatum stemt overeen met het midden van het kwartaal (15 februari voor het eerste kwartaal, 15 mei voor het tweede kwartaal, 16 augustus voor het derde kwartaal en 16 november voor het vierde kwartaal).

Op kwartaalbasis bedroeg het aantal bevraagde ondernemingen gemiddeld 10.383 in 2012, 11.561 in 2013, 10.976 in 2014, 10.978 in 2015 en 11.270 in 2016.

Respons

De responsgraad bedroeg gemiddeld 72% in 2012, 67,5% in 2013, 67% in 2014, 65,8% in 2015 en 59,1% in 2016.

Frequentie

De vacature-enquête wordt elk kwartaal gehouden.

Timing publicatie

De resultaten zijn gepubliceerd 70 dagen na de referentieperiode.

Vragenlijsten

Metadata

contract.svg

Vacaturepercentage
3,37%

Zijn er vragen over dit thema?