Vacatures op de arbeidsmarkt

Een stijging van 58.000 vacatures in vier jaar tijd

Werk & Opleiding
Een stijging van 58.000 vacatures in vier jaar tijd

Vacaturecijfers in loondienst – eerste kwartaal 2018

Het aantal vacatures stijgt opnieuw in het eerste kwartaal 2018: er zijn 140.690 vacatures bij ondernemingen in het eerste kwartaal 2018 in plaats van 134.570 vacatures in het vierde kwartaal 2017. Het vacaturepercentage stijgt ook en gaat van 3,37% in het vierde kwartaal 2017 naar 3,47% in het eerste kwartaal 2018. Deze resultaten blijven echter lager dan het recordniveau dat in het derde kwartaal 2017 gehaald werd met 142.650 vacatures en een vacaturepercentage van 3,58%.

In vergelijking met de voorgaande jaren is de toename nog aanzienlijker: +0,85 procentpunt t.o.v. 2016 en +1,24 procentpunt t.o.v. 2014 met een stijging van +42.910 vacatures vanaf het eerste kwartaal 2016 en +57.630 sinds het eerste kwartaal 2014.

In Brussel en in Vlaanderen lag het vacaturepercentage nog steeds hoger dan in Wallonië (respectievelijk 3,39% en 3,77% tegenover 2,81% in Wallonië), het enige gewest dat zich onder de symbolische grens van 3% bevindt.

Het grootste deel van de vacatures bevond zich in middelgrote en grote ondernemingen (77,7%) maar het vacaturepercentage van deze ondernemingen was nog steeds lager dan in kleine ondernemingen (3,14% tegenover 5,44% voor ondernemingen met minder dan 10 werknemers). Het verschil tussen grote en kleine ondernemingen is echter kleiner geworden op een jaar tijd, aangezien het vacaturepercentage van kleine ondernemingen 5,68% bedroeg in het eerste kwartaal 2017, terwijl dat van grote en middelgrote ondernemingen 2,82% bedroeg.

Voor een groot deel ging het om uitzendarbeid (15,8%), met als resultaat een hoog vacaturepercentage in deze sector (17,2%). Het aantal vacatures heeft echter een daling gekend t.o.v. vorig kwartaal (-7,9% t.o.v. het vierde kwartaal 2017) en t.o.v. vorig jaar (-6,1% t.o.v. het eerste kwartaal 2017).

Ten opzichte van het vierde kwartaal 2017 stijgt het vacaturepercentage in de sectoren informatie en communicatie (ICT) (+0,59 procentpunt), horeca (+0,54 procentpunt) en handel (+0,46 procentpunt). Er waren ook dalingen in de sector van de wetenschappen en administratieve diensten (-0,49 procentpunt) en in de bouwnijverheid (-0,26 procentpunt). Alle activiteitssectoren zijn daarentegen gestegen sinds 2014. De sectoren horeca, wetenschappen en administratieve diensten en informatie en communicatie (ICT) bleken de meest dynamische sectoren te zijn met een vacaturepercentage van respectievelijk 5,14%, 5,52% en 7,28%.

In het eerste kwartaal 2018 bevindt 67,4% van de vacatures zich in vier activiteitssectoren: wetenschappen en administratieve diensten (26.950 vacatures, 19,2% van het totaal), de non-profitsector (25.730 vacatures, 18,3%), handel (22.780 vacatures, 16,2%) en industrie (19.400 vacatures, 13,8%). Het grootste deel van deze vacatures zijn in het Vlaams Gewest (65,1%), voor alle activiteitssectoren, waaronder de sectoren industrie (79,6%), bouwnijverheid (75,6%) en informatie en communicatie (ICT) (71,6%). De vacatures zijn echter oververtegenwoordigd in het Brussels Gewest in de financiële sector (44,5%) en de vastgoedsector (43%) en in het Waals Gewest in de horecasector (42,8%) en de non-profitsector (30,9%).

Grafiek 1
Content

Belgie_nl.png

Grafiek 2
Content

totaal_nl.png

Grafiek 3
Content

Belgiejaar_nl.png

Grafiek 4
Content

totaaljaar_nl.png

Arbeidsplaatsen
Content

Vacaturepercentages, aantal en verdeling van de vacatures volgens type arbeidsplaatsen en ondernemingen in het 1ste kwartaal 2018

Arbeidsplaatsen 1ste kwartaal 2018 Evolutie t.o.v. 4de kwartaal 2017 Evolutie t.o.v. 1de kwartaal 2017
Aantal vacatures (x 1.000) % van het aantal vacatures Vacature-percentage Aantal vacatures Vacature-percentage Aantal vacatures Vacature-percentage
Vaste arbeidsplaatsen 118 84,2% 3,0% +7,3% +0,2% +18,4% +0,3%
Interim 22 15,8% 17,2% -7,9% -1,6% -6,1% -1,9%
Onderneming (<10 werknemers) 31 22,3% 5,4% -8,9% -0,7% +10,4% -0,2%
Onderneming (>10 werknemers) 109 77,7% 3,1% +9,2% +0,2% +14,7% +0,3%
België 141 100,0% 3,5% +4,5% +0,1% +13,7% +0,3%
Activiteitssectoren (NACE)
Content

Aantal en verhouding van de vacatures volgens de activiteitssectoren en de gewesten in het 1e kwartaal 2018

Activiteitssectoren (NACE) Aantal vacatures in het 1e kwartaal 2018 Verhouding van de vacatures in het 1e kwartaal 2018
België België % Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest
Industrie (B-E) 19.404 13,8% 719 15.452 3.234 100,0% 3,7% 79,6% 16,7%
Bouwnijverheid (F) 11.489 8,2% 568 8.686 2.235 100,0% 4,9% 75,6% 19,5%
Handel (G) 22.779 16,2% 2.248 15.697 4.834 100,0% 9,9% 68,9% 21,2%
Transport (H) 9.997 7,1% 1.891 6.221 1.885 100,0% 18,9% 62,2% 18,9%
Horeca (I) 6.572 4,7% 665 3.094 2.813 100,0% 10,1% 47,1% 42,8%
ICT (J) 8.617 6,1% 1.560 6.173 885 100,0% 18,1% 71,6% 10,3%
Financiële instellingen, verzekeringswezen (K) 3.707 2,6% 1.649 1.815 243 100,0% 44,5% 49,0% 6,6%
Exploitatie van en handel in onroerend goed (L) 1.026 0,7% 441 448 137 100,0% 43,0% 43,7% 13,3%
Wetenschappen en administratieve diensten (M-N) 26.953 19,2% 4.001 18.439 4.513 100,0% 14,8% 68,4% 16,7%
Niet-marktgerichte diensten (O-Q) 25.727 18,3% 4.524 13.265 7.937 100,0% 17,6% 51,6% 30,9%
Andere diensten (R-S) 4.414 3,1% 1.291 2.293 829 100,0% 29,3% 52,0% 18,8%
Totaal (B-S)> 140.685 100,0% 19.558 91.582 29.545 100,0% 13,9% 65,1% 21,0%

De driemaandelijkse vacature-enquête (JVS)

Doel en korte beschrijving

De driemaandelijkse vacature-enquête voldoet aan de statistische behoeften van de Europese Commissie zoals bepaald in Verordening (EG) Nr. 453/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008, Verordening (EG) Nr. 1062/2008 van de Commissie van 28 oktober 2008 en Verordening (EG) Nr. 19/2009 van de Commissie van 13 januari 2009. De statistieken over vacatures bieden informatie over de niet vervulde vraag naar arbeid. De gegevens over vacatures worden gebruikt voor de analyse van de conjunctuurcyclus en van mismatches op de arbeidsmarkt. De driemaandelijkse enquête is gebaseerd op een steekproef van ondernemingen met ten minste één werknemer. De gegevens worden verzameld per economische sector, gewest (vestiging) en grootteklasse.

Populatie

De onderzochte populatie bestaat uit ondernemingen met ten minste één werknemer. De activiteiten van huishoudens, zelfstandigen en extraterritoriale organisaties en instanties (ambassades, consulaten, Europese instellingen, WDO, NAVO, enz.) komen niet in aanmerking.

Sinds 2014 worden alle ondernemingen van de NACE Rev. 2 secties B tot S geanalyseerd.

Voornaamste definities

Een "vacature" is een betaalde arbeidsplaats die hetzij nieuw gecreëerd is, hetzij onbezet is, dan wel binnenkort vrijkomt, waarbij de werkgever daadwerkelijk stappen onderneemt en bereid is meer stappen te ondernemen om een geschikte kandidaat buiten de betrokken onderneming te vinden, en van plan is deze onmiddellijk of binnen een bepaalde termijn in te vullen. Een arbeidsplaats die enkel open staat voor interne kandidaten wordt niet beschouwd als een vacature.

Een "bezette arbeidsplaats" wordt opgevat als een betaalde arbeidsplaats binnen een organisatie waarvoor een werknemer is aangesteld.

De vacaturegraad geeft het procentuele aandeel vacatures (zoals hierboven gedefinieerd) ten aanzien van het totaal aantal jobs weer. De vacaturegraad wordt als volgt berekend: Vacaturegraad formule

Methode voor de gegevensverzameling en steekproefgrootte

De steekproefmethode is gebaseerd op een roterende steekproef die getrokken wordt volgens de grootte en de economische sector van de ondernemingen/werkgevers op basis van hun individuele en driemaandelijkse aangiften over de bezette arbeidsplaatsen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De geselecteerde ondernemingen in de steekproef worden op kwartaalbasis bevraagd. Na een jaar wordt een derde van de ondernemingen die behoren tot de strata met een trekkingskans lager dan een derde hernieuwd. Voor de andere strata zijn de ondernemingen elk jaar in de steekproef opgenomen. Aan de hand van dit steekproefplan kan rekening gehouden worden met evoluties in het bedrijfslandschap, terwijl de coherentie over de kwartalen heen toch gegarandeerd is.

De vragenlijsten worden in XBRL-formaat gestuurd nadat de ondernemingen door middel van een brief op de hoogte gebracht werden van hun selectie. In het enquêteformulier worden de ondernemingen bevraagd over het aantal bezette arbeidsplaatsen en vacatures (vast of tijdelijk) in de drie gewesten van het land. De referentiedatum stemt overeen met het midden van het kwartaal (15 februari voor het eerste kwartaal, 15 mei voor het tweede kwartaal, 16 augustus voor het derde kwartaal en 16 november voor het vierde kwartaal).

Op kwartaalbasis bedroeg het aantal bevraagde ondernemingen gemiddeld 10.383 in 2012, 11.561 in 2013, 10.976 in 2014, 10.978 in 2015 en 11.270 in 2016.

Respons

De responsgraad bedroeg gemiddeld 72% in 2012, 67,5% in 2013, 67% in 2014, 65,8% in 2015 en 59,1% in 2016.

Frequentie

De vacature-enquête wordt elk kwartaal gehouden.

Timing publicatie

De resultaten zijn gepubliceerd 70 dagen na de referentieperiode.

Vragenlijsten

Metadata

contract.svg

Vacaturepercentage
3,47%

Zijn er vragen over dit thema?