NEET

België
Content

Percentage jongeren (15-24 jaar) dat noch werk heeft en noch onderwijs of opleiding volgt (NEET: Not in Education, Employment or Training)

België 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Totaal 10,9% 11,8% 12,3% 12,7% 12,0% 12,2% 9,9%
Mannen 10,8% 11,6% 12,5% 13,2% 12,6% 12,5% 10,1%
Vrouwen 10,9% 12,0% 12,2% 12,1% 11,5% 11,8% 9,7%
Brussel
Content

Percentage jongeren (15-24 jaar) dat noch werk heeft en noch onderwijs of opleiding volgt (NEET: Not in Education, Employment or Training)

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Totaal 17,0% 18,2% 19,2% 18,7% 15,8% 17,5% 15,2%
Mannen 17,0% 19,4% 19,8% 17,9% 18,0% 16,8% 14,2%
Vrouwen 17,0% 18,8% 18,7% 19,5% 13,7% 18,2% 16,3%
Vlaanderen
Content

Percentage jongeren (15-24 jaar) dat noch werk heeft en noch onderwijs of opleiding volgt (NEET: Not in Education, Employment or Training)

Vlaams Gewest 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Totaal 7,5% 8,5% 9,2% 10,5% 9,8% 9,5% 7,5%
Mannen 7,5% 8,5% 9,4% 10,8% 9,9% 10,0% 8,0%
Vrouwen 7,4% 8,4% 9,0% 10,1% 9,6% 8,9% 7,0%
Wallonië
Content

Percentage jongeren (15-24 jaar) dat noch werk heeft en noch onderwijs of opleiding volgt (NEET: Not in Education, Employment or Training)

Waals Gewest 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Totaal 14,6% 15,2% 15,4% 14,5% 14,7% 15,0% 12,2%
Mannen 14,4% 14,7% 15,5% 15,8% 15,4% 15,4% 12,2%
Vrouwen 14,9% 15,7% 15,3% 13,1% 13,9% 14,5% 12,1%

Enquête naar de arbeidskrachten (EAK)

Doel en korte beschrijving

De enquête naar de arbeidskrachten (EAK) is een sociaal-economische steekproefenquête bij huishoudens. Haar voornaamste doelstelling is de populatie op actieve leeftijd (vanaf 15 jaar) op te delen in drie groepen (nl. werkende personen, werklozen en niet-actieve personen), en over elk van deze categorieën beschrijvende en verklarende gegevens te verstrekken. Deze enquête wordt ook in de andere EU-lidstaten uitgevoerd en wordt gecoördineerd door de statistische dienst van de Europese Unie, EUROSTAT. In België wordt de EAK georganiseerd door de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie. De bedoeling is informatie te vergaren die op Europees vlak vergelijkbaar is, o.m. inzake werkgelegenheids- en werkloosheidscijfers overeenkomstig de definities van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB), en daarnaast gegevens te verzamelen en te verspreiden die elders niet verkregen kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn mobiliteit van de werknemers, motivatie voor deeltijds werken, de verschillende vormen van tijdelijke arbeid, beroep, onderwijsniveau van de bevolking op beroepsactieve leeftijd,…

Populatie

Leden van privé-huishoudens van 15 jaar oud of meer

Basis van de steekproef

Demografische gegevens van het rijksregister

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

De informatie wordt voor de eerste bevraging verzameld via face to face interviews. Sinds 2017 volgen daarna nog drie kortere opvolgbevragingen die via het web of telefonisch gebeuren.

Gezinnen die uitsluitend bestaan uit inactieve personen ouder dan 64 jaar mogen ook telefonisch worden bevraagd.

Jaarlijks worden in België ongeveer 47.000 huishoudens aangeschreven om aan deze enquête deel te nemen.

Respons

De respons bedraagt + 75%.

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar +/- 3 maanden na de referentieperiode

Formulieren

Definities

Werklozen (IAB): Volgens de criteria van het Internationaal Arbeidsbureau, behoren tot de werklozen alle personen van 15 jaar en ouder die: (a) tijdens de referentieweek zonder werk waren (b) voor werk beschikbaar waren, d.w.z. voor werk in loondienst of als zelfstandige beschikbaar waren binnen twee weken na de referentieweek (c) actief werk zochten, d.w.z. gedurende de laatste vier weken met inbegrip van de referentieweek gerichte stappen hadden ondernomen om werk in loondienst of als zelfstandige te zoeken, of die werk hadden gevonden en binnen ten hoogste drie maanden zouden beginnen te werken.

Personen met een betrekking (IAB): Personen met een betrekking zijn alle personen van 15 jaar en ouder die gedurende de referentieweek minstens één uur werk verrichtten voor loon of salaris of voor winst, of die een baan hadden maar tijdelijk afwezig waren. Daar horen ook de meewerkende familieleden bij. De personen met een betrekking worden onderverdeeld in drie groepen volgens hun beroepssituatie:

NEET: Not in Education, Employment or Training. Jongeren (15-24 jaar) dat noch werk heeft en noch onderwijs of opleiding volgt.

Metadata

Methodologie enquêtes

Wetgeving