NEET

In 2022 had 6,6% van de 15-24-jarigen geen werk noch opleiding gevolgd

Werk & Opleiding
In 2022 had 6,6% van de 15-24-jarigen geen werk noch opleiding gevolgd

6,6% van de jongeren van 15-24 jaar hebben geen job, noch volgen ze enige opleiding (young people Neither in Employment nor in Education or Training (NEET-indicator). Dat was 7,4% in 2021 en als we teruggaan naar 2000, was dit 17,7%.

De NEET-indicator bedraagt 7,5% bij mannen en 5,5% bij vrouwen.

Met 9,1% is de NEET het hoogst in Brussel. Daarna volgt Wallonië met 8,4% en Vlaanderen met 4,9%.

België
Content

Percentage jongeren (15-24 jaar) dat noch werk heeft en noch onderwijs noch opleiding volgt (NEET)

België 2000 2005 (a) 2010 2015 2020 2021 (c) 2022
Totaal 17,7% 13,0% 10,9% 12,2% 9,2% 7,4% 6,6%
Mannen 15,6% 12,5% 10,8% 12,5% 9,8% 8,2% 7,5%
Vrouwen 19,9% 13,5% 10,9% 11,8% 8,6% 6,6% 5,5%
(a) Wegens een wijziging van de variabelen over onderwijs en opleiding, zijn de resultaten niet volledig vergelijkbaar met de voorgaande jaren.
(b) Breuk in de resultaten wegens een grondige hervorming van de enquête naar de arbeidskrachten
(c) Breuk in de resultaten in 2021 omwille van de herziening van de vragenlijst.
Brussel
Content

Percentage jongeren (15-24 jaar) dat noch werk heeft en noch onderwijs noch opleiding volgt (NEET)

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2000 2005 (a) 2010 2015 2020 2021 (c) 2022
Totaal 23,5% 17,8% 17,0% 17,5% 11,3% 9,7% 9,1%
Mannen 23,3% 15,9% 17,0% 16,8% 11,1% 10,6% 11,5%
Vrouwen 23,7% 19,5% 17,0% 18,2% 11,4% 8,8% 6,8%
(a) Wegens een wijziging van de variabelen over onderwijs en opleiding, zijn de resultaten niet volledig vergelijkbaar met de voorgaande jaren.
(b) Breuk in de resultaten wegens een grondige hervorming van de enquête naar de arbeidskrachten
(c) Breuk in de resultaten in 2021 omwille van de herziening van de vragenlijst.
Vlaanderen
Content

Percentage jongeren (15-24 jaar) dat noch werk heeft en noch onderwijs noch opleiding volgt (NEET)

Vlaams Gewest 2000 2005 (a) 2010 2015 2020 2021 (c) 2022
Totaal 13,9% 10,3% 7,5% 9,5% 7,3% 6,0% 4,9%
Mannen 12,3% 9,7% 7,5% 10,0% 8,0% 6,7% 5,4%
Vrouwen 15,6% 10,9% 7,4% 8,9% 6,6% 5,3% 4,4%
(a) Wegens een wijziging van de variabelen over onderwijs en opleiding, zijn de resultaten niet volledig vergelijkbaar met de voorgaande jaren.
(b) Breuk in de resultaten wegens een grondige hervorming van de enquête naar de arbeidskrachten
(c) Breuk in de resultaten in 2021 omwille van de herziening van de vragenlijst.
Wallonië
Content

Percentage jongeren (15-24 jaar) dat noch werk heeft en noch onderwijs noch opleiding volgt (NEET)

Waals Gewest 2000 2005 (a) 2010 2015 2020 2021 (c) 2022
Totaal 22,7% 16,2% 14,6% 15,0% 11,7% 9,0% 8,4%
Mannen 19,3% 16,2% 14,4% 15,4% 12,3% 10,0% 9,9%
Vrouwen 26,1% 16,1% 14,9% 14,5% 11,1% 8,0% 6,9%
(a) Wegens een wijziging van de variabelen over onderwijs en opleiding, zijn de resultaten niet volledig vergelijkbaar met de voorgaande jaren.
(b) Breuk in de resultaten wegens een grondige hervorming van de enquête naar de arbeidskrachten
(c) Breuk in de resultaten in 2021 omwille van de herziening van de vragenlijst.

Enquête naar de arbeidskrachten (EAK)

Doel en korte beschrijving

De steekproefenquête naar de arbeidskrachten is een enquête bij particuliere huishoudens, die over het hele jaar wordt gehouden. Ze is gebaseerd op de antwoorden van bijna 123.000 personen (respondenten) op actieve leeftijd (15 jaar en ouder).

Haar voornaamste doelstelling is de populatie op actieve leeftijd (vanaf 15 jaar) op te delen in drie groepen (nl. werkende personen, werklozen en niet-actieve personen), en over elk van deze categorieën beschrijvende en verklarende gegevens te verstrekken. Deze enquête wordt ook in de andere EU-lidstaten uitgevoerd en wordt gecoördineerd door de statistische dienst van de Europese Unie, EUROSTAT. In België wordt de EAK georganiseerd door Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium). De bedoeling is informatie te vergaren die op Europees vlak vergelijkbaar is, o.m. inzake werkgelegenheids- en werkloosheidscijfers overeenkomstig de definities van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB), en daarnaast gegevens te verzamelen en te verspreiden die elders niet verkregen kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn mobiliteit van de werknemers, motivatie voor deeltijds werken, de verschillende vormen van tijdelijke arbeid, beroep, onderwijsniveau van de bevolking op beroepsactieve leeftijd,…

Populatie

Leden van privé-huishoudens van 15 jaar oud of meer

Basis van de steekproef

Demografische gegevens van het Rijksregister

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

De informatie wordt voor de eerste bevraging verzameld via face to face interviews. Sinds 2017 volgen daarna nog drie kortere opvolgbevragingen die via het web of telefonisch gebeuren.

Gezinnen die uitsluitend bestaan uit inactieve personen ouder dan 64 jaar mogen ook telefonisch worden bevraagd.

Jaarlijks worden in België ongeveer 47.000 huishoudens aangeschreven om aan deze enquête deel te nemen.

Respons

De respons bedraagt + 75%.

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar +/- 3 maanden na de referentieperiode

Formulieren

Definities

Werklozen (IAB): Volgens de criteria van het Internationaal Arbeidsbureau, behoren tot de werklozen alle personen van 15 jaar en ouder die: (a) tijdens de referentieweek zonder werk waren (b) voor werk beschikbaar waren, d.w.z. voor werk in loondienst of als zelfstandige beschikbaar waren binnen twee weken na de referentieweek (c) actief werk zochten, d.w.z. gedurende de laatste vier weken met inbegrip van de referentieweek gerichte stappen hadden ondernomen om werk in loondienst of als zelfstandige te zoeken, of die werk hadden gevonden en binnen ten hoogste drie maanden zouden beginnen te werken.

Personen met een betrekking (IAB): Personen met een betrekking zijn alle personen van 15 jaar en ouder die gedurende de referentieweek minstens één uur werk verrichtten voor loon of salaris of voor winst, of die een baan hadden maar tijdelijk afwezig waren. Daar horen ook de meewerkende familieleden bij. De personen met een betrekking worden onderverdeeld in drie groepen volgens hun beroepssituatie:

NEET: Not in Education, Employment or Training. Jongeren (15-24 jaar) dat noch werk heeft en noch onderwijs of opleiding volgt.

Metadata

Methodologie enquêtes

Wetgeving