Goederenvervoer over de weg

Goederenvervoer over de weg

Mobiliteit
Goederenvervoer over de weg

Het goederenvervoer over de weg door voertuigen die in België zijn ingeschreven – vrachtwagens en trekkers met minstens 1 ton nuttig laadvermogen - daalde vanaf 2000 voor het aantal vervoerde ton en voor de gepresteerde tonkilometers.

Tabel
Content

Goederenvervoer over de weg door in België ingeschreven voertuigen (2012-2016)

  Eenheid 2012 2013 2014 2015 2016
Binnenlands vervoer 1.000 t 250.550 262.664 264.898 227.211 224.589
Tonkilometer mln tkm 22.853 24.704 24.938 24.657 25.222
Het gaat om het goederenvervoer over de weg (op Belgisch en buitenlands grondgebied) door in België ingeschreven voertuigen met een nuttig laadvermogen van minstens 1 ton.
Bron (verplichte vermelding): Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium), statistisch onderzoek betreffende het goederen vervoer over de weg.
Grafiek 1
Content
Downloads

Doel en korte beschrijving

Het gaat om het goederenvervoer over de weg (op Belgisch en buitenlands grondgebied) door in België ingeschreven voertuigen met een nuttig laadvermogen van minstens 1 ton.

Voor het goederenvervoer over de weg, zijn de gegevens gebaseerd op een wekelijkse enquête afgenomen bij eigenaars en huurders van trekkers en vrachtwagens ingeschreven in België en met minstens 1 ton laadvermogen. Deze eigenaars/huurders rijden ofwel voor eigen rekening ofwel voor rekening van derden (transportondernemingen).

Deze enquête heeft tot doel om gegevens te verzamelen betreffende het goederenvervoer over de weg, uitgevoerd door in België geregistreerde en gemotoriseerde voertuigen (basisvariabelen zijn: aantal vervoerde ton, gepresteerde tonkilometer en afgelegde kilometers). De gegevens worden verzameld door middel van een steekproefsgewijs onderzoek in overeenstemming met de bepalingen van de Europese verordening (PDF, 82.3 Kb) 1172/98 van 25/05/1998. Iedere lidstaat stuurt driemaandelijks de verzamelde gegevens naar Eurostat zodat een totaalbeeld van het goederenvervoer over de weg binnen de Europese Gemeenschap mogelijk wordt.

Populatie

Vrachtwagens en trekkers die ingeschreven zijn in België bij de Dienst voor Inverkeerstelling (D.I.V – FOD Mobiliteit)

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Basis is de populatie van vrachtwagens en trekkers die ingeschreven zijn in België bij de Dienst voor Inverkeerstelling (D.I.V – FOD Mobiliteit). In overeenstemming met de bepalingen van de Europese verordening 1172/98, worden de landbouwvoertuigen, militaire voertuigen en voertuigen die toebehoren aan centrale of plaatselijke overheidsinstellingen uitgesloten. Bovendien staat het iedere lidstaat vrij om gemotoriseerde wegvoertuigen voor goederenvervoer, waarvan het laadvermogen of het toegelaten gewicht onder een bepaalde grens blijft, uit te sluiten. Voor België is de grens van 1 ton laadvermogen van toepassing. De steekproeffracties worden bepaald in functie van het type voertuig (vrachtwagen of trekker), en voor de vrachtwagens volgens het type van het koetswerk (open vrachtwagen, koelwagen, vrachtwagen met platte opbouw, vrachtwagen met kipbak ...) en het laadvermogen. Trekkers worden exhaustief 1 maal per jaar bevraagd, vrachtwagens gemiddeld 1 maal om de 2 jaar. Het betreft een wekelijkse steekproef, waarbij telkens uit de populatie ongeveer 1.000 vrachtwagens en/of trekkers ad random worden geselecteerd, waarbij eenzelfde vrachtwagen/trekker maar 1 maal per jaar kan bevraagd worden.

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Bechikbaarheid van de resultaten: 12 maanden na de referencieperiode.

Formulieren

Opmerkingen

Vanaf het jaar 2000 beschikt de Algemene Directie Statistiek over bijkomende informatie met betrekking tot de voertuigen bestemd voor vervoer voor derden.

De methodologie werd in die zin aangepast dat de extrapolatie a posteriori gebeurt voor het vervoer voor derden en het vervoer voor eigen rekening. Het gemiddelde van het bedrijfsvoertuigenpark en de bruikbare response wordt gesplitst naar vervoer voor derden het vervoer voor eigen rekening.

Dit brengt met zich dat een vergelijking in de tijd vanaf 2000 niet meer opgaat voor de evolutie van de verhouding van het vervoer voor derden en het vervoer voor eigen rekening

Vanaf het jaar 2015 wordt een nieuwe stratificatiemethode gehanteerd zodat a priori een onderscheid gemaakt wordt tussen vervoer voor eigen rekening en vervoer voor rekening van derden. Dit heeft als voordeel dat de steekproef veel gerichter kan gebeuren en daardoor tegelijkertijd aanzienlijk kan gereduceerd worden.

Als tweede stratificatievariabele wordt de capaciteitsklasse (nuttig laadvermogen) gehanteerd.

Metadata

goederenvervoerweg.svg

225 miljoen ton vervoerd gewicht

Zijn er vragen over dit thema?