Goederenvervoer over de weg

276 miljoen ton goederen vervoerd over de weg in 2022

Mobiliteit
276 miljoen ton goederen vervoerd over de weg in 2022

In 2022 werd 276 miljoen ton goederen over de weg vervoerd met in België geregistreerde voertuigen (vrachtwagens en trekkers met een laadvermogen van minstens 1 ton). Dit is een daling van 0,9% ten opzichte van 2021 wat het vervoerde tonnage betreft en een daling van 7,2% voor de gepresteerde tonkilometers[1]. Ten opzichte van 2020 steeg de vervoerde tonnage met 0,5%, terwijl de gepresteerde tonkilometers met 2,7% daalden.

Wat het binnenlands vervoer betreft, is er een daling van de hoeveelheid van 0,3% ten opzichte van 2021 en een stijging van 1,5% ten opzichte van 2020. Voor het internationaal vervoer bedroegen de dalingen respectievelijk 3,2% en 3,4%. Het aandeel internationaal (19%) versus binnenlands vervoer (81%) blijft constant.

72% van het goederenvervoer in België werd in 2022 verricht voor rekening van derden (d.w.z. via transportbedrijven). Dit vervoer is met 2,6% gedaald tussen 2021 en 2022 en is met 1,9% gestegen ten opzichte van 2020. Het aandeel van het wegvervoer voor eigen rekening bedroeg 28% in 2022. Dit type vervoer steeg met 3,8% ten opzichte van 2021, en daalde met 2,8% ten opzichte van 2020.


[1] Tonkilometer is een meeteenheid waarbij gewicht en afstand gecombineerd worden. Het vervoer van 2 ton over een afstand van 2 kilometer is bijvoorbeeld goed voor 4 tonkilometer.

Tabel
Content

Goederenvervoer over de weg door in België ingeschreven voertuigen (2014-2022)

  Eenheid 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Binnenlands vervoer 1.000 t 299.423 295.008 292.429 300.076 285.484 283.938 274.337 278.254 275.808
Tonkilometer mln tkm 31.808 36.077 35.579 34.219 32.684 34.829 34.506 36.199 33.585
Het gaat om het goederenvervoer over de weg (op Belgisch en buitenlands grondgebied) door in België ingeschreven voertuigen met een nuttig laadvermogen van minstens 1 ton.
Bron (verplichte vermelding): Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium), statistisch onderzoek betreffende het goederen vervoer over de weg.
Grafiek 1
Content
Grafiek 2
Content

Doel en korte beschrijving

Het gaat om het goederenvervoer over de weg (op Belgisch en buitenlands grondgebied) door in België ingeschreven voertuigen met een nuttig laadvermogen van minstens 1 ton.

Voor het goederenvervoer over de weg, zijn de gegevens gebaseerd op een wekelijkse enquête afgenomen bij eigenaars en huurders van trekkers en vrachtwagens ingeschreven in België en met minstens 1 ton laadvermogen. Deze eigenaars/huurders rijden ofwel voor eigen rekening ofwel voor rekening van derden (transportondernemingen).

Deze enquête heeft tot doel om gegevens te verzamelen betreffende het goederenvervoer over de weg, uitgevoerd door in België geregistreerde en gemotoriseerde voertuigen (basisvariabelen zijn: aantal vervoerde ton, gepresteerde tonkilometer en afgelegde kilometers). De gegevens worden verzameld door middel van een steekproefsgewijs onderzoek in overeenstemming met de bepalingen van de Europese verordening (PDF, 82.3 Kb) 70/2012 van 18/01/2012. Iedere lidstaat stuurt driemaandelijks de verzamelde gegevens naar Eurostat zodat een totaalbeeld van het goederenvervoer over de weg binnen de Europese Gemeenschap mogelijk wordt.

Populatie

Vrachtwagens en trekkers die ingeschreven zijn in België bij de Dienst voor Inverkeerstelling (D.I.V – FOD Mobiliteit)

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Basis is de populatie van vrachtwagens en trekkers die ingeschreven zijn in België bij de Dienst voor Inverkeerstelling (D.I.V – FOD Mobiliteit). In overeenstemming met de bepalingen van de Europese verordening 70/2012, worden de landbouwvoertuigen, militaire voertuigen en voertuigen die toebehoren aan centrale of plaatselijke overheidsinstellingen uitgesloten. Bovendien staat het iedere lidstaat vrij om gemotoriseerde wegvoertuigen voor goederenvervoer, waarvan het laadvermogen of het toegelaten gewicht onder een bepaalde grens blijft, uit te sluiten. Voor België is de grens van 1 ton laadvermogen van toepassing. De steekproeffracties worden bepaald in functie van het type voertuig (vrachtwagen of trekker), en voor de vrachtwagens volgens het type van het koetswerk (open vrachtwagen, koelwagen, vrachtwagen met platte opbouw, vrachtwagen met kipbak ...) en het laadvermogen. Trekkers worden exhaustief 1 maal per jaar bevraagd, vrachtwagens gemiddeld 1 maal om de 2 jaar. Het betreft een wekelijkse steekproef, waarbij telkens uit de populatie ongeveer 1.000 vrachtwagens en/of trekkers ad random worden geselecteerd, waarbij eenzelfde vrachtwagen/trekker maar 1 maal per jaar kan bevraagd worden.

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Bechikbaarheid van de resultaten: 12 maanden na de referencieperiode.

Formulieren

Opmerkingen

Vanaf het jaar 2000 beschikt de Algemene Directie Statistiek over bijkomende informatie met betrekking tot de voertuigen bestemd voor vervoer voor derden.

De methodologie werd in die zin aangepast dat de extrapolatie a posteriori gebeurt voor het vervoer voor derden en het vervoer voor eigen rekening. Het gemiddelde van het bedrijfsvoertuigenpark en de bruikbare response wordt gesplitst naar vervoer voor derden het vervoer voor eigen rekening.

Dit brengt met zich dat een vergelijking in de tijd vanaf 2000 niet meer opgaat voor de evolutie van de verhouding van het vervoer voor derden en het vervoer voor eigen rekening

Vanaf het jaar 2015 wordt een nieuwe stratificatiemethode gehanteerd zodat a priori een onderscheid gemaakt wordt tussen vervoer voor eigen rekening en vervoer voor rekening van derden. Dit heeft als voordeel dat de steekproef veel gerichter kan gebeuren en daardoor tegelijkertijd aanzienlijk kan gereduceerd worden.

Als tweede stratificatievariabele wordt de capaciteitsklasse (nuttig laadvermogen) gehanteerd.

Metadata