Wekelijkse faillissementen

98 faillissementen tijdens week 1

Ondernemingen
98 faillissementen tijdens week 1

In de week van 4 tot en met 10 januari (week 1) spraken de ondernemingsrechtbanken 98 faillissementen uit. Hierbij gingen in totaal 179 jobs verloren. Het aantal faillissementen vertoont een duidelijke toename en dit zowel in vergelijking met de laatste week van 2020 als ten opzichte van de eerste week van de voorgaande jaren. Hier kan echter bij opgemerkt worden dat zowel in week 53 van 2020 als in week 1 van de voorgaande jaren een wettelijke feestdag viel, waarbij de ondernemingsrechtbanken gesloten waren.

Het aantal faillissementen en banenverlies voor de eerste week van het jaar

Categorie 2019 2020 2021
Faillissementen 64 73 98
Verloren arbeidsplaatsen 115 188 179
Verloren arbeidsplaatsen/Faillissementen 1,80 2,58 1,83

Dat blijkt uit de wekelijkse faillissementscijfers die Statbel op basis van de vonnissen van de ondernemingsrechtbanken opstelt. Deze tussentijdse, wekelijkse ramingen maken het mogelijk om snel de eerste trends waar te nemen.

Dashboard
Content

Doel en korte beschrijving

Iedere maand berekent Statbel de faillissementscijfers van de voorgaande maand. De cijfers worden circa 15 dagen na de referentiemaand gepubliceerd. Op deze datum zijn de faillissementscijfers definitief. Aanvullend op de maandelijkse cijfers kan Statbel ook tussentijdse, wekelijkse ramingen maken. Deze weekcijfers maken het mogelijk om snel de eerste trends waar te nemen. Naast de cijfers over het aantal faillissementen berekent Statbel ook steeds het bijhorende banenverlies. Voor het banenverlies doet Statbel een beroep op de laatst beschikbare informatie bij de RSZ.

De door Statbel opgestelde faillissementsstatistieken zijn gebaseerd op gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en het statistisch ondernemingsregister. Bij de interpretatie van de cijfers moet rekening worden gehouden met het feit dat er een zekere vertraging is tussen de stopzetting van de economische activiteit en de faillietverklaring door de ondernemingsrechtbank. Als gevolg daarvan is een economische impact pas met enige vertraging zichtbaar in de cijfers.

Door de genomen maatregelen tijdens de Covid-19-crisis en de daarmee gepaard gaande lockdown, beperkten de ondernemingsrechtbanken en griffies hun activiteiten tot 18 mei 2020. Bovendien was tot 17 juni 2020 een tijdelijk moratorium van kracht om bedrijven die voor 18 maart 2020 in goede gezondheid verkeerden, te beschermen tegen de gevolgen van de COVID-19-crisis.

Vanaf 6 november 2020 en als gevolg van de tweede golf van het coronavirus, heeft de overheid een nieuw moratorium op faillissementen goedgekeurd dat geldt tot en met 31 januari 2021. Daarnaast engageerde de overheid zich tot een nieuwe formule voor de procedure van gerechtelijke reorganisatie die eenvoudiger, efficiënter en sneller is, om omstandigheden van continuïteit te creëren voor bedrijven die in moeilijkheden verkeren.

Tussen deze beide formele moratoria in, beslisten zowel de FOD Financiën als de RSZ om een feitelijk moratorium toe te passen.

Beide instanties beslisten immers dat schulden bij de belastingdiensten of de sociale zekerheid tijdelijk geen aanleiding geeft tot een faillissement.

Daarnaast vond in de maanden juli en augustus het gerechtelijk zomerreces plaats. De rechtbanken bleven gedurende deze periode open, maar het aantal hoorzittingen werd verminderd. Daarom liggen onze faillissementscijfers in deze periode lager.

Verder zijn er verschillende maatregelen - zowel op federaal, op gewestelijk als op lokaal niveau – om de ondernemingen te ondersteunen tijdens deze crisisperiode. De RSZ kent bijvoorbeeld minnelijke afbetalingsplannen toe met een maximale duur van 24 maanden voor de afbetaling van alle bijdragen en bedragen voor het jaar 2020. Ondernemingen met financiële problemen als gevolg van het coronavirus, kunnen bij de FOD Financiën steunmaatregelen aanvragen t.e.m. 31 maart 2021.

De hierboven beschreven overheidsmaatregelen hebben vanaf de maand maart een matigend effect op het aantal uitgesproken faillissementen.

Populatie

Ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het Boek XX “Insolventie van ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht, zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad op 11 september 2017. Titel VI van Boek XX bevat de regeling van het faillissement.

Frequentie

Wekelijks

Timing publicatie

De wekelijkse faillissementscijfers zijn drie werkdagen na de referentieweek beschikbaar. Aangezien de referentieweek loopt van maandag tot en met zondag, publiceert Statbel iedere woensdag de faillissementen van de afgelopen week.

Definitie

Faillissement

Een faillissement wordt uitgesproken zodra een onderneming aan twee voorwaarden voldoet:

  • De onderneming is niet meer in staat om haar rekeningen te betalen;
  • De onderneming vindt geen nieuwe kredieten.

Een faillissement betreft steeds één bedrijf. Een juridische constructie waarbij meerdere personen eenzelfde onderneming hebben opgericht, wordt als één faillissement gerekend.

Banenverlies

Statbel berekent het banenverlies verbonden aan een faillissement op basis van de laatst beschikbare informatie bij de RSZ.

Referentieweek

Bij de opmaak van de wekelijkse faillissementscijfers maakt Statbel gebruik van een referentieweek. Deze referentieweek loopt steeds van maandag tot en met zondag. De jaarlijkse resultaten op basis van de referentieweek kunnen dus licht afwijken van de jaarcijfers, aangezien het kalenderjaar meestal niet op een maandag aanvangt.

Metadata