Gemiddelde bruto maandlonen

Het gemiddeld brutoloon bedraagt 3.832 euro per maand

Werk & Opleiding
Het gemiddeld brutoloon bedraagt 3.832 euro per maand

Gemiddeld verdiende een werknemer die in 2020 voltijds werkte 3.832 euro bruto per maand. Bovendien is het loonverschil tussen voltijds tewerkgestelde vrouwen en mannen bijna volledig weggewerkt. In het Waalse Gewest verdienen vrouwen gemiddeld zelfs meer dan mannen. Dat blijkt uit de nieuwe resultaten van Statbel, het Belgische statistiekbureau, op basis van een loonenquête bij meer dan 130.000 werknemers bij Belgische bedrijven.

De gender loonkloof bij voltijdse werknemers daalt sterk van 4,1% in 2019 naar 0,4% in 2020. Bovendien telt België voor het eerst een gewest waar vrouwen gemiddeld genomen meer verdienen dan mannen. In Wallonië ontvangt de gemiddelde mannelijke werknemer 3.551 euro, terwijl zijn vrouwelijke collega 3.573 euro verdient. Dat resulteert in een beperkte, negatieve loonkloof van -0,6%. In Vlaanderen bedraagt de gender loonkloof nog 1,1% en in Brussel verdienen mannen 5,4% meer dan vrouwen.

Het mediaanloon bedraagt 3.550 euro. Dat betekent dat 50% van de werknemers maximaal 3.550 euro verdient, terwijl de andere helft een hoger salaris in de wacht sleept. De grootste groep, 69% van alle werknemers, verdient een bedrag dat zich situeert tussen de 2.000 euro en de 4.250 euro bruto per maand. 10% van alle werknemers verdient op maandbasis minder dan 2.334 euro bruto. Aan de andere kant van het spectrum verdient 10% van de loontrekkenden meer dan 5.991 euro bruto.

De petrochemische sector is de best betaalde sector, terwijl de lonen in de horecasector het laagst liggen. Wie in Brussel werkt, verdient doorgaans meer dan in andere regio’s. In de provincie Luxemburg liggen de lonen het laagst.

Ook het diploma en het beroep spelen een belangrijke rol. Wie een masterdiploma op zak heeft, verdient 47% meer dan de gemiddelde Belg. Wie zonder diploma de schoolbanken verliet, ontvangt een salaris dat 26% onder het nationale gemiddelde ligt. Directeurs van grote ondernemingen verdienen 80% meer dan de gemiddelde werknemer, terwijl kelners en barmannen de laagste lonen ontvangen (36% onder het nationaal gemiddelde).

In wat volgt gaan we verder in op deze resultaten.

Opmerking: indien er in deze publicatie sprake is van een loon, dan gaat het steeds om het bruto maandloon. Dit loonconcept omvat de periodieke premies die iedere betalingsperiode worden uitbetaald. Premies voor nacht- of weekendwerk zijn hier voorbeelden van. Premies die slechts op uitzonderlijke basis worden uitgekeerd, zoals een dertiende maand of het dubbel vakantiegeld, werden uit het gehanteerde concept geweerd.

Bovendien is de analyse beperkt tot de voltijds tewerkgestelde loontrekkenden die werkzaam zijn in ondernemingen met minstens tien werknemers. Bepaalde sectoren, met name landbouw, visserij, openbaar bestuur, onderwijs, gezondheidszorg en overige persoonlijke diensten werden niet opgenomen in deze studie. De referentieperiode voor alle gegevens is oktober 2020.

1. 50% van de werknemers verdient meer dan 3.550 euro

In 2020 bedroeg het gemiddelde bruto maandloon van een voltijds tewerkgestelde werknemer 3.832 euro. Dat bedrag geeft echter een vertekend beeld van de werkelijke loonspreiding, aangezien 58% van de werknemers een lager loon verdienen. Het is bijgevolg interessant om de verdeling van de lonen nader onder de loep te nemen.

De onderstaande figuur deelt alle werknemers op in loonklassen van 250 euro. Uit deze grafiek blijkt dat veruit de grootste groep, namelijk 69% van alle werknemers, een bruto bedrag verdient dat zich situeert tussen de 2.000 euro en de 4.250 euro per maand. Daarnaast ontvangen 9,8% van de voltijds tewerkgestelde werknemers minstens 6.000 euro per maand.

Men kan de spreiding van de lonen ook door middel van een decielenverdeling weergegeven. Uit deze oefening blijkt dat tien procent van de werknemers op maandbasis maximaal 2.334 euro verdient, terwijl 20% van de loontrekkenden mag rekenen op maximaal 2.650 euro. Het mediaanloon bedraagt 3.550 euro. Dit betekent dat 50% van de werknemers maximaal 3.550 euro verdient, terwijl de andere helft een hoger salaris in de wacht sleept. Het mediaanloon ligt dus lager dan het gemiddelde loon, hetgeen betekent dat een relatief kleine groep van grootverdieners het gemiddelde optrekken. De 10% werknemers die het meest verdienen, ontvangen van hun werkgever minstens 5.991 euro per maand.

10% verdient minder dan 2.334 euro 10% verdient meer dan 5.991 euro
20% verdient minder dan 2.650 euro 20% verdient meer dan 4.804 euro
30% verdient minder dan 2.906 euro 30% verdient meer dan 4.178 euro
40% verdient minder dan 3.250 euro 40% verdient meer dan 3.854 euro
50% verdient minder dan 3.550 euro 50% verdient meer dan 3.550 euro

2. Directeurs van grote ondernemingen verdienen 180% meer dan de gemiddelde werknemer

Het beroep blijkt in grote mate de omvang van het loon te bepalen. Een grote verantwoordelijkheid of een complexe functie vertaalt zich vaak in een omvangrijker loonzakje. Onderstaande tabel geeft een beeld van de tien best betaalde beroepen. Daarin prijken de directeurs van grote ondernemingen bovenaan de lijst. Met een bedrag van 10.717 euro verdienen directeurs van grote ondernemingen een loon dat 180% boven het nationale gemiddelde ligt.

De 10 best betalende beroepen Gemiddeld bruto maandloon (in euro) % boven het nationale gemiddelde
Directeurs van grote ondernemingen € 10.717 180%
Managers op het gebied van informatie en communicatietechnologie (ICT) € 7.997 109%
Managers op het gebied van zakelijke dienstverlening en op administratief gebied € 7.800 104%
Managers op het gebied van verkoop, marketing, reclame, public relations en research en development € 7.213 88%
Managers in de industrie, de delfstoffenwinning, de bouwnijverheid en de logistiek € 7.038 84%
Wiskundigen, actuarissen en statistici € 6.158 61%
Natuurkundigen, scheikundigen en dergelijke € 5.956 55%
Ingenieurs op het gebied van de elektrotechnologie € 5.766 51%
Ingenieurs (met uitzondering van elektrotechnische ingenieurs) € 5.700 49%
Juristen € 5.693 49%

Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich kelners en barmannen. Met een maandloon van 2.450 euro verdienen deze werknemers een bedrag dat 36% onder het nationale gemiddelde ligt. Ook kappers, schoonheidsspecialisten, huishoudelijke hulpen en schoonmakers verdienen gemiddeld minder dan 2.500 euro per maand.

De 10 minst betalende beroepen Gemiddeld bruto maandloon (in euro) % onder het nationale gemiddelde
Kelners en barmannen € 2.450 36%
Kappers en schoonheidsspecialisten € 2.454 36%
Huishoudelijke hulpen en schoonmakers € 2.481 35%
Kassiers en ticketverkopers € 2.549 33%
Verkopers in winkels € 2.662 31%
Autowassers, ruitenwassers en wasserijpersoneel € 2.672 30%
Kleermakers, stoffeerders en schoenmakers € 2.692 30%
Koks € 2.741 28%
Houtbehandelaars, meubelmakers en instellers en bedienaars van houtbewerkingsmachines € 2.798 27%
Ongeschoolde arbeiders in de industrie € 2.800 27%

3. De petrochemische nijverheid spant de kroon

Naast het beroep beïnvloedt ook de sector waar iemand werkt de omvang van het loon. De onderstaande tabellen geven een overzicht van de tien sectoren waar respectievelijk de hoogste en de laagste lonen worden uitbetaald.

De 10 best betalende sectoren Gemiddeld bruto maandloon (in euro) % boven het nationale gemiddelde
Petrochemische nijverheid € 5.902 54%
Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer € 5.478 43%
Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen € 5.116 34%
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's en computerconsultancy-activiteiten € 4.969 30%
Onderzoek en ontwikkeling op wetenschappelijk gebied € 4.944 29%
Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen € 4.921 28%
Farmaceutische nijverheid € 4.895 28%
Programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma's € 4.826 26%
Luchtvaart € 4.815 26%
Verzekeringen, herverzekeringen en pensioenfondsen € 4.810 26%

Met een maandloon van 5.902 euro is de petrochemische nijverheid de best betalende tak van de economie. Een werknemer verdient in deze sector 54% meer dan het nationale gemiddelde. Ook bij de activiteiten van hoofdkantoren, de adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en de financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen bedraagt het gemiddelde maandloon meer dan 5.000 euro. Met een gemiddeld bedrag van 2.704 euro worden de laagste lonen in de horeca uitbetaald. Ook het verblijfstoerisme en de detailhandel behoren tot de minst betalende sectoren.

De 10 minst betalende sectoren Gemiddeld bruto maandloon (in euro) % onder het nationale gemiddelde
Eet- en drinkgelegenheden € 2.704 29%
Verschaffen van accommodatie € 2.827 26%
Detailhandel € 3.000 22%
Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning € 3.036 21%
Vervaardiging van meubelen € 3.054 20%
Diensten in verband met gebouwen en landschapsverzorging € 3.071 20%
Houtindustrie € 3.152 18%
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden € 3.239 15%
Beveiligings- en opsporingsdiensten € 3.271 15%
Vervaardiging van textiel € 3.303 14%

4. Pendelen naar Brussel loont

Wie in het centrum van het land werkt, maakt de beste kans op een omvangrijk loon. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest spant de kroon, aangezien het gemiddelde maandloon er 18% boven het nationale cijfer ligt. Maar ook bedrijven gevestigd in de arrondissementen grenzend aan de hoofdstad betalen over het algemeen hogere lonen uit.

De vijf arrondissementen met de hoogste gemiddelde lonen Gemiddeld bruto maandloon (in euro) % boven het nationale gemiddelde
Arrondissement Brussel Hoofdstad € 4.539 18%
Arrondissement Halle-Vilvoorde € 4.099 7%
Arrondissement Leuven € 4.062 6%
Arrondissement Nijvel € 4.002 4%
Arrondissement Antwerpen € 3.959 3%

Vanuit financieel oogpunt is het arrondissement Dinant de minst interessante plaats om te werken: het salaris ligt er 24% onder het nationale gemiddelde. In Vlaanderen worden de laagste gemiddelde lonen uitbetaald in het arrondissement Veurne.

De vijf arrondissementen met de laagste gemiddelde lonen Gemiddeld bruto maandloon (in euro) % onder het nationale gemiddelde
Arrondissement Dinant € 2.929 24%
Arrondissement Bastenaken € 3.010 21%
Arrondissement Marche-en-Famenne € 3.015 21%
Arrondissement Veurne € 3.064 20%
Arrondissement Thuin € 3.086 19%

5. Verder studeren biedt een goede garantie op een hoog loon

Vanuit financieel oogpunt is het interessant om na het secundaire onderwijs verder te studeren. Houders van een bachelordiploma verdienen immers 4% meer dan het Belgische gemiddelde en dat verschil loopt op tot 47% voor houders van een masterdiploma. Aan de andere kant van het spectrum stellen we vast dat werknemers die geen hogere studies hebben afgerond, hiervoor financieel worden afgestraft. Houders van een diploma van het hoger secundair onderwijs verdienen 18% minder dan het Belgische gemiddelde. Werknemers die het secundaire onderwijs zonder diploma verlaten, zien deze loonspanning toenemen tot 26%.

6. Leeftijd speelt vooral bij bedienden een rol

Dat de omvang van het loonbriefje toeneemt met de leeftijd zal weinig verbazing wekken. De leeftijd van 39 jaar vormt het keerpunt. Wie jonger is dan die leeftijd verdient globaal genomen minder dan het nationaal gemiddelde, terwijl men vanaf 39 jaar in regel recht heeft op een bovengemiddeld loon. Zo ligt het loonbriefje van werknemers in de leeftijdscategorie 60 jaar en ouder 31% boven het nationale gemiddelde.

Het leeftijdseffect treedt echter vooral bij bedienden op. Zo verdienen bedienden in de leeftijdscategorie 60 jaar en ouder 182% meer dan bedienden die jonger dan 20 jaar zijn. Bij arbeiders bedraagt deze loonspanning slechts 36%. Ten slotte valt uit de cijfers op dat tot de leeftijd van 24 jaar arbeiders gemiddeld een hoger loon verdienen dan bedienden, terwijl vanaf 25 jaar bedienden vanuit financieel oogpunt beter af zijn.

beSTAT

Doel en korte beschrijving

Sinds 1999 voert de Algemene Directie Statistiek ´ Statistics Belgium van de FOD Economie jaarlijks een onderzoek uit naar de structuur en de verdeling van de lonen. Het doel van deze enquête bestaat erin om kwalitatieve informatie te verzamelen om de effecten van individuele- en werkgeverseigenschappen op de verloning te meten..

Populatie

De lokale eenheden en de individuele werknemers werkzaam in deze vestigingen

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 18 maanden na de referentieperiode

Definities

 

Het bruto maandloon omvat alle betalingen die betrekking hebben op de maand oktober van het referentiejaar. Het loon voor overuren, premies voor ploeg-, nacht- en weekendwerk en overige regelmatig uitbetaalde premies zitten in dit concept vervat. Jaarlijkse of niet-regelmatige premies zoals het vakantiegeld of een dertiende maand worden uitgesloten. 

De anciënniteit van de werknemer slaat op de lengte van tewerkstelling binnen de onderneming.

Gemiddeld bruto maandloon : Het gemiddeld bruto maandloon (€) van de werknemers

Gemiddeld bruto uurloon : Het gemiddeld bruto uurloon (€) van de werknemers

Mediaan van het maandloon ; De mediaan van het bruto maandloon (€) van de werknemers

Totaal aantal loontrekkenden : Het totaal aantal loontrekkenden

Plaats van tewerkstelling : De regio waar de werknemer is tewerkgesteld

Anciënniteit : Het aantal jaren dat de werknemer in dienst is bij de huidige werkgever

Bedrijfstak : De voornaamste economische activiteit van de vestiging

Beroepscategorie : De functie die door de werknemer wordt uitgeoefend

Opleidingsniveau : Het hoogst behaalde diploma van de werknemer. Deze variabele wordt uitgedrukt in 4 klassen: maximaal een diploma van het lager secundair onderwijs, maximaal een diploma van het hoger secundair onderwijs, maximaal een diploma van het hoger onderwijs van het korte type (bachelor) en tenslotte minimaal een diploma van het hoger onderwijs lange type of van het universitair onderwijs (master)..

Metadata