Gemiddelde bruto maandlonen

De Belgische lonen onder de loep

Werk & Opleiding
geld

Hoeveel verdient de gemiddelde Belg? In welke sectoren betaalt men de hoogste lonen uit en welke beroepen spannen financieel de kroon? Maakt de plaats van tewerkstelling of het opleidingsniveau een verschil uit en bestaat er nog steeds een loonkloof tussen vrouwen en mannen?

Het antwoord op deze vragen leest u in dit persbericht. De onderstaande bevindingen springen hierbij in het oog:

  • in 2015 verdiende een voltijds tewerkgestelde werknemer gemiddeld 3.445 euro bruto per maand;
  • de helft van de werknemers verdient meer dan 3.095 euro. 10 % van de loontrekkenden verdient op maandbasis minstens 5.308 euro;
  • het gemiddeld maandloon van een voltijds tewerkgestelde vrouw ligt 6 % onder het bedrag waarop mannen mogen rekenen. Indien de analyse wordt uitgebreid met de deeltijds tewerkgestelden, neemt de loonkloof tussen vrouwen en mannen toe tot 20 %;
  • de petrochemie betaalt de hoogste lonen. Het loonzakje ligt er 54 % boven het nationaal gemiddelde. De laagste lonen zijn terug te vinden in de horeca;
  • met een maandloon van 9.285 euro verdienen directeurs van grote ondernemingen het meest. Ze ontvangen viermaal het maandloon van kelners en barmannen, die gemiddeld 2.176 euro verdienen;
  • pendelen naar Brussel loont vanuit financieel oogpunt, aangezien werkgevers er een gemiddeld loon van 3.972 euro uitbetalen. In het arrondissement Dinant verdienen de werknemers het minst;
  • studeren heeft een positieve invloed op het loon. Zo verdienen houders van een master-diploma 52 % meer dan de gemiddelde werknemer.

1. De helft van de werknemers verdient meer dan 3.095 bruto per maand

In 2015 verdiende een voltijds tewerkgestelde werknemer gemiddeld 3.445 euro bruto per maand. Het gemiddelde loon vormt echter niet de beste maatstaf om het loonzakje van de Belg weer te geven. Twee derde van de loontrekkenden ontvangt immers een lager salaris. De mediaan toont aan dat de helft van de werknemers minder dan 3.095 euro per maand verdient, terwijl de overige loontrekkenden een hoger bedrag van hun werkgever ontvangen. Als we de extremen onder de loep nemen, stellen we vast dat 10 % van de werknemers minder dan 2.253 euro bruto per maand verdient. Aan de andere kant van het spectrum ontvangt 10 % van de loontrekkenden een bedrag dat hoger ligt dan 5.308 euro.

10 % verdient minder dan 2.253 euro per maand

10 % verdient meer dan 5.308 euro per maand

20 % verdient minder dan 2.497 euro per maand

20 % verdient meer dan 4.309 euro per maand

30 % verdient minder dan 2.711 euro per maand

30 % verdient meer dan 3.756 euro per maand

40 % verdient minder dan 2.860 euro per maand

40 % verdient meer dan 3.371 euro per maand

50 % verdient minder dan 3.095 euro per maand

50 % verdient meer dan 3.095 euro per maand

2. Vrouwen blijven minder verdienen dan mannen

Ook in 2015 verdienen vrouwen globaal genomen minder dan hun mannelijke collega’s. Deze loonkloof bedraagt 6% indien we enkel de voltijds tewerkgestelde vrouwen en mannen in beschouwing nemen. Hierdoor negeren we echter het feit dat hoofdzakelijk vrouwen deeltijds werken. Indien we de analyse uitbreiden naar alle werknemers, dan ontvangen vrouwen een gemiddeld bruto maandloon dat 20% lager ligt dan het loonzakje waarop mannen mogen rekenen.

grafiek%201.png

Grafiek 1: verdeling van de werknemers in loonklassen van 250 euro (2015)

Het verschil in verloning tussen vrouwen en mannen blijkt ook indien we alle werknemers opdelen in loonklassen van 250 euro. Uit deze verdeling blijkt immers dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in de lagere loonklassen.

3. In de petrochemie liggen de lonen het hoogst

De petrochemische nijverheid betaalt de hoogste lonen uit. Een werknemer in de petrochemie ontvangt maandelijks een bruto bedrag dat 54 % boven het nationaal gemiddelde ligt. Activiteiten van hoofdkantoren en adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer enerzijds en het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s en computerconsultancy-activiteiten anderzijds vervolledigen de top drie van best betalende sectoren.

De tien best betalende sectoren Gemiddeld bruto maandloon
1 Petrochemische nijverheid 5.292 €
2 Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer 4.864 €
3 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's en computerconsultancy-activiteiten 4.486 €
4 Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen 4.455 €
5 Farmaceutische nijverheid 4.397 €
6 Onderzoek en ontwikkeling op wetenschappelijk gebied 4.391 €
7 Chemische nijverheid 4.343 €
8 Luchtvaart 4.327 €
9 Programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma's 4.317 €
10 Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen 4.292 €

De laagste lonen zijn terug te vinden in de eet- en drinkgelegenheden. Een werknemer in deze sector verdient op maandbasis 28 % minder dan het nationaal gemiddelde. Het verschaffen van accommodatie en de inzameling, verwerking en verwijdering van afval sluiten de top drie van minst betalende sectoren af.

De tien minst betalende sectoren Gemiddeld bruto maandloon
1 Eet- en drinkgelegenheden 2.471 €
2 Verschaffen van accommodatie 2.555 €
3 Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning 2.706 €
4 Detailhandel 2.730 €
5 Vervaardiging van meubelen 2.735 €
6 Diensten in verband met gebouwen en landschapsverzorging 2.744 €
7 Houtindustrie 2.829 €
8 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2.899 €
9 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 2.931 €
10 Vervaardiging van textiel 2.965 €

4. Directeurs van grote ondernemingen verdienen het meest, kelners en barmannen het minst

Met een bruto maandloon van 9.285 euro ontvangen directeurs van grote ondernemingen het hoogste salaris. Hun maandloon ligt 170% boven het nationaal gemiddelde. De top tien van best betaalde beroepen wordt vervolledigd door managers, kaderleden en specialisten in exacte wetenschappen.

De tien best betaalde beroepen Gemiddeld bruto maandloon
1 Directeurs van grote ondernemingen 9.285 €
2 Managers op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) 6.940 €
3 Managers op het gebied van zakelijke dienstverlening en op administratief gebied 6.756 €
4 Managers op het gebied van verkoop, marketing, reclame, public relations en research en development 6.247 €
5 Managers op het gebied van professionele diensten 6.222 €
6 Managers in de industrie, de delfstoffenwinning, de bouwnijverheid en de logistiek 6.089 €
7 Wiskundigen, actuarissen en statistici 5.221 €
8 Natuurkundigen, scheikundigen en dergelijke 5.029 €
9 Ingenieurs op het gebied van de elektrotechnologie 4.876 €
10 Ingenieurs (met uitzondering van elektrotechnische ingenieurs) 4.833 €

Kelners en barmannen ontvangen met een gemiddeld bruto maandloon van 2.176 euro het laagste salaris. Ook kappers, schoonheidsspecialisten, schoonmakers en kassiers ontvangen een salaris dat minder dan een kwart bedraagt van het maandloon van een directeur van een grote onderneming.

De tien minst betaalde beroepen Gemiddeld bruto maandloon
1 Kelners en barmannen 2.176 €
2 Kappers en schoonheidsspecialisten 2.186 €
3 Huishoudelijke hulpen en schoonmakers 2.221 €
4 Kassiers en ticketverkopers 2.279 €
5 Verkopers in winkels 2.371 €
6 Autowassers, ruitenwassers en wasserijpersoneel 2.403 €
7 Kleermakers, stoffeerders en schoenmakers 2.414 €
8 Koks 2.430 €
9 Vuilnisophalers en verwerkers 2.520 €
10 Houtbehandelaars, meubelmakers en instellers en bedienaars van houtbewerkingsmachines 2.523 €

6. Pendelen naar Brussel loont

De hoogste gemiddelde lonen zijn terug te vinden in Brussel. Zo ontvangt een werknemer er een salaris dat 15 % boven het nationale gemiddelde ligt. Ook in de provincies Vlaams- en Waals-Brabant en in het arrondissement Antwerpen is het vanuit financieel oogpunt interessant werken.

De vijf arrondissementen met de hoogste gemiddelde lonen Gemiddeld bruto maandloon
1 Arrondissement Brussel Hoofdstad 3.972 €
2 Arrondissement Halle-Vilvoorde 3.682 €
3 Arrondissement Leuven 3.665 €
4 Arrondissement Antwerpen 3.599 €
5 Arrondissement Nijvel 3.581 €

In het arrondissement Dinant liggen de lonen het laagst. Een werknemer verdient er op maandbasis een bedrag dat 24 % onder het nationale gemiddelde ligt. In Vlaanderen kent het arrondissement Veurne de laagste lonen.

De vijf arrondissementen met de laagste gemiddelde lonen Gemiddeld bruto maandloon
1 Arrondissement Dinant 2.604 €
2 Arrondissement Marche-en-Famenne 2.693 €
3 Arrondissement Bastenaken 2.708 €
4 Arrondissement Philippeville 2.763 €
5 Arrondissement Thuin 2.766 €

7. Een diploma verhoogt de kans op een omvangrijk loonzakje

Hoe langer men studeert, hoe groter de kans dat men later een goed betaalde functie bekleedt. Zo verdienen houders van een bachelordiploma 5 % meer dan de gemiddelde werknemer, terwijl dit percentage bij een master-diploma toeneemt tot 52 %.

grafiek%202.png

Grafiek
Content

grafiek%201.png

Percentage
Content

grafiek%202.png

beSTAT

Doel en korte beschrijving

Sinds 1999 voert de Algemene Directie Statistiek ´ Statistics Belgium van de FOD Economie jaarlijks een onderzoek uit naar de structuur en de verdeling van de lonen. Het doel van deze enquête bestaat erin om kwalitatieve informatie te verzamelen om de effecten van individuele- en werkgeverseigenschappen op de verloning te meten..

Populatie

De lokale eenheden en de individuele werknemers werkzaam in deze vestigingen

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 18 maanden na de referentieperiode

Definities

 

Het bruto maandloon omvat alle betalingen die betrekking hebben op de maand oktober van het referentiejaar. Het loon voor overuren, premies voor ploeg-, nacht- en weekendwerk en overige regelmatig uitbetaalde premies zitten in dit concept vervat. Jaarlijkse of niet-regelmatige premies zoals het vakantiegeld of een dertiende maand worden uitgesloten. 

De anciënniteit van de werknemer slaat op de lengte van tewerkstelling binnen de onderneming.

Gemiddeld bruto maandloon : Het gemiddeld bruto maandloon (€) van de werknemers

Gemiddeld bruto uurloon : Het gemiddeld bruto uurloon (€) van de werknemers

Mediaan van het maandloon ; De mediaan van het bruto maandloon (€) van de werknemers

Totaal aantal loontrekkenden : Het totaal aantal loontrekkenden

Plaats van tewerkstelling : De regio waar de werknemer is tewerkgesteld

Anciënniteit : Het aantal jaren dat de werknemer in dienst is bij de huidige werkgever

Bedrijfstak : De voornaamste economische activiteit van de vestiging

Beroepscategorie : De functie die door de werknemer wordt uitgeoefend

Opleidingsniveau : Het hoogst behaalde diploma van de werknemer. Deze variabele wordt uitgedrukt in 4 klassen: maximaal een diploma van het lager secundair onderwijs, maximaal een diploma van het hoger secundair onderwijs, maximaal een diploma van het hoger onderwijs van het korte type (bachelor) en tenslotte minimaal een diploma van het hoger onderwijs lange type of van het universitair onderwijs (master)..

Metadata

 

342_MTAwc3RhcnR1cF9hYQ%20%5BConverted%5D.svg

3.445 euro bruto per maand

Zijn er vragen over dit thema?