Loonkloof

Loonkloof is het grootst bij 55-64-jarigen

Werk & Opleiding
Loonkloof is het grootst bij 55-64-jarigen

In België bedroeg de genderloonkloof, d.w.z. het verschil in uurloon tussen mannen en vrouwen, 5,0% in 2021. Dit betekent dat vrouwen in 2021 gemiddeld 5,0% minder per uur verdienden dan hun mannelijke collega's.

Bij werknemers jonger dan 25 jaar is de loonkloof tussen mannen en vrouwen nog steeds negatief met -0,1%, maar neemt deze sterk toe met de leeftijd tot 4,5% voor 35-44-jarigen en zelfs 8,5% voor 55-64-jarigen.

Dat is het resultaat van de berekening van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, geharmoniseerd op Europees niveau, gepubliceerd door Statbel, het Belgische statistiekbureau.

 

België op de vijfde plaats op Europees niveau

België doet het echter beter dan de meeste andere Europese landen als het gaat om gelijke uurlonen voor vrouwen en mannen. Enkel Luxemburg, met een negatieve loonkloof van -0,2%, Roemenië (3,6%), Slovenië (3,8%) en Polen (4,5%) doen het beter dan België en Italië (ook 5,0%). De gemiddelde loonkloof op Europees niveau bedraagt 12,7%.

In vergelijking met 10 jaar geleden is de loonkloof tussen mannen en vrouwen met 4,4 procentpunten gedaald in België en met 3,5 procentpunten in de Europese Unie.

Verschillen tussen sectoren

In België is de loonkloof het grootst tussen de sectoren productie en distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer en sanering en informatie en communicatie waarin deze 11,2% bedraagt, en het kleinst in twee sectoren waarin vrouwen een hoger gemiddeld uurloon verdienen dan mannen, nl. winning van delfstoffen (-4,1%) en kunst, amusement en recreatie (-0,2%). Loonkloof in België per economische activiteit

Loonkloof
Content

Gender loonkloof = (uurloon mannen - uurloon vrouwen) / uurloon mannen
* Griekenland en Ierland: cijfers van 2018

SDG
Content
Downloads

De gender loonkloof geeft het verschil weer tussen het gemiddelde bruto uurloon van vrouwen en mannen, uitgedrukt als een percentage van het gemiddelde mannenloon. In een formule geeft dit de volgende uitdrukking:

Gender loonkloof = (uurloon mannen – uurloon vrouwen) / uurloon mannen

De gender loonkloof wordt berekend op basis van de Loonenquête. De statistische populatie bestaat uit alle loontrekkenden die werkzaam zijn in ondernemingen:

  • die minstens 10 werknemers tellen;
  • waarvan de voornaamste economische activiteit ressorteert onder de NACE Rev.2 secties B-S (-O).

Er gelden geen beperkingen naar leeftijd of arbeidsduur. De gender loonkloof omvat dus zowel voltijdse- als deeltijdse tewerkgestelde loontrekkenden.

Het gehanteerde loonconcept omvat betaalde overuren evenals deze premies die iedere betalingsperiode worden uitbetaald. Premies voor nacht- of weekendwerk zijn hier voorbeelden van. Premies die slechts op uitzonderlijke basis worden uitgekeerd, zoals een dertiende maand of het dubbel vakantiegeld, worden uitgesloten.

Alle lidstaten van de EU hanteren dezelfde geharmoniseerde concepten en methoden bij de berekening van de gender loonkloof. Hierdoor kunnen we de Belgische situatie vergelijken met de loonkloof in de overige EU-lidstaten.