Loonkloof

Vrouwen verdienden nog 5% minder dan mannen in 2022

Werk & Opleiding
Vrouwen verdienden nog 5% minder dan mannen in 2022

In 2022 bedroeg de gender loonkloof, dit wil zeggen het verschil in uurloon tussen vrouwen en mannen, 5,0%. Dit betekent dat in 2022 vrouwen gemiddeld 5,0% minder per uur verdienden dan hun mannelijke collega’s. In vergelijking met tien jaar geleden daalde de gender loonkloof wel met 3,3 procentpunt maar bleef ze onveranderd ten opzichte van 2021.

Dat is het resultaat van de berekening van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, geharmoniseerd op Europees niveau, gepubliceerd door Statbel, het Belgische statistiekbureau.

Opgesplitst naar leeftijd stellen we vast dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen met -0,2% negatief is bij werknemers jonger dan 25 jaar. Vervolgens neemt het loonverschil met de leeftijd sterk toe, tot 4,4% voor 35-44-jarigen en zelfs 8,5% voor 55-64-jarigen.

Naar sector van tewerkstelling vinden we twee activiteiten met een negatieve gender loonkloof, namelijk Winning van delfstoffen (-3,9%) en Kunst, amusement en recreatie (-0,2%). In alle andere sectoren verdienen mannen gemiddeld meer dan hun vrouwelijke collega’s. Dit loonverschil is het grootst in Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering en Informatie en communicatie, aangezien in beide sectoren de gender loonkloof 11,0% bedraagt.

Op internationaal niveau scoort België inzake loonongelijkheid tussen vrouwen en mannen beter dan de meeste andere Europese landen. Enkel Luxemburg, Italië en Roemenië kennen een kleinere gender loonkloof.

Loonkloof
Content

Gender loonkloof = (uurloon mannen - uurloon vrouwen) / uurloon mannen
* Griekenland en Ierland: cijfers van 2018

SDG
Content
Downloads

De gender loonkloof geeft het verschil weer tussen het gemiddelde bruto uurloon van vrouwen en mannen, uitgedrukt als een percentage van het gemiddelde mannenloon. In een formule geeft dit de volgende uitdrukking:

Gender loonkloof = (uurloon mannen – uurloon vrouwen) / uurloon mannen

De gender loonkloof wordt berekend op basis van de Loonenquête. De statistische populatie bestaat uit alle loontrekkenden die werkzaam zijn in ondernemingen:

  • die minstens 10 werknemers tellen;
  • waarvan de voornaamste economische activiteit ressorteert onder de NACE Rev.2 secties B-S (-O).

Er gelden geen beperkingen naar leeftijd of arbeidsduur. De gender loonkloof omvat dus zowel voltijdse- als deeltijdse tewerkgestelde loontrekkenden.

Het gehanteerde loonconcept omvat betaalde overuren evenals deze premies die iedere betalingsperiode worden uitbetaald. Premies voor nacht- of weekendwerk zijn hier voorbeelden van. Premies die slechts op uitzonderlijke basis worden uitgekeerd, zoals een dertiende maand of het dubbel vakantiegeld, worden uitgesloten.

Alle lidstaten van de EU hanteren dezelfde geharmoniseerde concepten en methoden bij de berekening van de gender loonkloof. Hierdoor kunnen we de Belgische situatie vergelijken met de loonkloof in de overige EU-lidstaten.