Foeto-infantiele sterfte

400 overleden zuigelingen in 2015

Bevolking
400 overleden zuigelingen in 2015

In 2015 waren er 400 overlijdens van kinderen van minder dan een jaar oud. De nationale zuigelingensterfte daalde dus naar 3,3 per duizend zuigelingen. Dit komt overeen met een daling van bijna 40% tussen 1998 en 2015. Per gewest vertonen de recente evoluties duidelijk verschillen, met een lichte stijging in Vlaanderen en een aanzienlijke daling in Wallonië en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar ongeveer het niveau van 2013 bereikt wordt.

Op langere termijn was er een aanzienlijke daling van de overleden zuigelingen in de drie gewesten: -25% in Vlaanderen, -41% in Brussel en -46% in Wallonië.

Na een stijging gedurende meerdere jaren als gevolg van een betere registratie, daalde het aantal doodgeborenen opnieuw sinds 2010 en bedroeg 536 in 2015, namelijk een daling van 10% in vergelijking met 2014.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de toestand erg verschillend, met de laagste zuigelingensterfte (2,5 per duizend), maar de hoogste mortinataliteit (5,9 per duizend).

De zuigelingensterfte wordt berekend als de verhouding tussen het aantal overleden kinderen van minder dan één jaar in de loop van het jaar en het aantal levendgeborenen van datzelfde jaar (per duizend).

De mortinataliteit wordt berekend als de verhouding tussen het aantal doodgeborenen van een bepaald jaar en het totale aantal geboorten (inclusief doodgeborenen) van datzelfde jaar (per duizend).

Tabel
Content

België, Overleden zuigelingen volgens de leeftijd bij het overlijden (in dagen), per geslacht 2015

Leeftijd bij het overlijden BELGIË
Jongens Meisjes Totaal
Totaal 226 174 400
Minder dan 1 dag 56 54 110
1 dag 13 7 20
2 dagen 7 9 16
3 dagen 11 4 15
4 dagen 13 5 18
5 dagen 10 3 13
6 dagen 4 6 10
7 - 27 dagen 33 29 62
28 - 364 dagen 79 57 136
Gemiddelde leeftijd (in dagen) 52,1 53,1 52,5
Bron : Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Visueel
Content
Downloads

Doel en korte beschrijving

De statistiek van de foeto-infantiele sterfte is opgesteld vertrekkende van het formulier van aangifte van een sterftgeval van een kind van minder dan één jaar of van een doodgeborene. Sinds 2010 wordt ook gebruik gemaakt van het Rijksregister om de ambtelijk relevante levensgebeurtenissen accurater te bepalen en de hoofdinformatie te controleren. Deze statistiek splitst de overlijdens uit naar sterfte op minder dan één jaar en doodgeborenen, per geslacht, volgens de administratieve eenheden van het land, volgens de belangrijkste karakteristieken van de moeder (leeftijd, burgerlijke staat, staat van eenheid, opleidingsniveau, professioneel statuut, nationaliteit) en volgens bepaalde karakteristieken van de bevalling en van de nieuw-geborenen (plaats, manier, tweelinggeboorte, gewicht, duur van de zwangerschap, aangeboren afwijking). Ze maakt ook verschillende indicatoren van foeto-infantiele sterfte en een opsplitsing van de foeto-infantiele overlijdens volgens de leeftijd van overlijden.

Dataverzamelingsmethode

De statistiek van de foeto-infantiele sterfte wordt opgesteld op basis van twee bronnen: het Rijksregister van de natuurlijke personen (RR) en de statistische aangifteformulieren voor een kind jonger dan één jaar of doodgeboren (Model IIID). Die formulieren vormen een belangrijke bron over kindersterfte en zijn rijk aan informatie, inz. aan gezondheidsgegevens. Ze leveren ook informatie aan over de omstandigheden van de geboorte en over de ouders van de overleden kinderen. Ze zijn de enige informatiebron over doodgeboorten of laattijdige foetale overlijdens. De informatie verschaft door het RR is minder uitgebreid, heeft enkel betrekking op kindersterfte, maar is wel sneller beschikbaar; ze omvat het overlijden van alle in België verblijvende (en dus in het RR ingeschreven) kinderen, ongeacht of het overlijden plaatsvond in België of in het buitenland. Tot in 2009 werden die twee bronnen t.a.v. elkaar geconsolideerd, maar wel in die zin dat de aangifteformulieren als referentie dienden, waarbij het RR dan voornamelijk werd ingezet om de gegevens aan te leveren die ontbraken of die op de aangifteformulieren niet werden opgevraagd. Voor het opstellen van de statistiek van de kindersterfte werden dusdoende enkel in acht genomen de (in België plaatsgevonden en bijgevolg) bij de Belgische burgerlijke stand gemelde overlijdens, d.i. die waarbij de opgegeven verblijfplaats een Belgische gemeente was. Vanaf 2010 wordt de statistiek opgesteld met het RR als referentie. Voortaan worden enkel de in het RR opgenomen overlijdens van een kind in aanmerking genomen. Door gebruikmaking van het RR kunnen de in het buitenland plaatsgevonden overlijdens van een kind in de statistiek worden meegerekend. Verder wordt het hierdoor mogelijk de overlijdens van kinderen ingeschreven in het wachtregister voor vluchtelingen en asielzoekers te onderkennen.

Populatie

Geheel van rechtswege foeto-infantiele overlijdens

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Overleden zuigeling: overlijden voor de eerste verjaardag van een levend geboren kind.

Doodgeborene: kind dat op het moment van de geboorte geen enkel teken van leven vertoont (zoals ademhaling, hartslag, pulseren van de navelstreng, effectieve samentrekking van een spier) en ten minste 500 gram weegt of, als het gewicht onbekend is, een zwangerschapsduur had van ten minste 22 weken. Onder deze grens gaat het over een vroegtijdig foetaal overlijden dat niet officieel wordt aangegeven.

Tweelinggeboorte: Totaal aantal geboorten, doodgeboren inbegrepen, ten gevolge de zwangerschap

Plaats van het kind: Plaats van het kind in het geheel van levende geboorten bij de moeder

Duur zwangerschap : Duur van de zwangerschap (in weken) op het moment van de geboorte

Manier van bevallen : Soort van hulp bij de bevalling

Aangeboren afwijkingen : Aanwezigheid van één of meer aangeboren afwijkingen

Gewicht : Gewicht (in gram) van het kind bij de geboorte

APGAR na 1 min : APGAR-score na 1 minuut

APGAR na 5 minuut : APGAR-score na 5 minuut.

Metadata