Foeto-infantiele sterfte

Foeto-infantiele sterfte 2019

Bevolking
Foeto-infantiele sterfte 2019

In 2019 bedroeg de foeto-infantiele sterfte, dit is de som van het aantal overleden zuigelingen en doodgeborenen, 1.002 sterfgevallen voor gans België.

In 2019 waren er 426 sterfgevallen van kinderen jonger dan één jaar; dat zijn 13 sterfgevallen minder dan in 2018.

Dat is bovendien 24,1% lager dan in 1999. De zuigelingensterfte bedroeg 3,6 per duizend in 2019 tegenover 4,9 aan het einde van de vorige eeuw.

Op gewestelijk niveau stierven 59 kinderen jonger dan één jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 231 in het Vlaams Gewest en 136 in het Waals Gewest.

Daling van het aantal doodgeborenen

In 2019 is er opnieuw een daling van het aantal doodgeborenen, met 576 geregistreerde doodgeborenen. Dat zijn er 25 minder dan in 2018. Deze daling is het gevolg van een daling van de mortinataliteit in Vlaanderen (-28 sterfgevallen) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-16 sterfgevallen).  In Wallonië was er wel opnieuw een stijging (+19 sterfgevallen).

De zuigelingensterfte wordt berekend als de verhouding tussen het aantal overleden kinderen van minder dan één jaar in de loop van het jaar en het aantal levendgeborenen van datzelfde jaar (per duizend). De mortinataliteit wordt berekend als de verhouding tussen het aantal doodgeborenen van een bepaald jaar en het totale aantal geboorten (inclusief doodgeborenen) van datzelfde jaar (per duizend). Doodgeborenen worden gedefinieerd als doodgeboren kinderen met een geboortegewicht dat gelijk is aan of hoger is dan 500 gram, of indien het geboortegewicht onbekend is, er een zwangerschapsduur was van ten minste 22 weken. Doodgeboren kinderen, van wie noch het geboortegewicht, noch de zwangerschapsduur bekend zijn, worden ook in aanmerking genomen.

Tabel
Content
Leeftijd bij het overlijden BELGIË
Jongens Meisjes Totaal
Totaal 243 183 426
Minder dan 1 dag 48 54 102
1 dag 16 11 27
2 dagen 15 4 19
3 dagen 16 4 20
4 dagen 13 6 19
5 dagen 6 2 8
6 dagen 5 6 11
7 - 27 dagen 51 40 91
28 - 364 dagen 73 56 129
Gemiddelde leeftijd (in dagen) 43,4 36,4 40,4
Bron : Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Visueel
Content
Downloads

Doel en korte beschrijving

De statistiek van de foeto-infantiele sterfte is opgesteld vertrekkende van het formulier van aangifte van een sterftgeval van een kind van minder dan één jaar of van een doodgeborene. Sinds 2010 wordt ook gebruik gemaakt van het Rijksregister om de ambtelijk relevante levensgebeurtenissen accurater te bepalen en de hoofdinformatie te controleren. Deze statistiek splitst de overlijdens uit naar sterfte op minder dan één jaar en doodgeborenen, per geslacht, volgens de administratieve eenheden van het land, volgens de belangrijkste karakteristieken van de moeder (leeftijd, burgerlijke staat, staat van eenheid, opleidingsniveau, professioneel statuut, nationaliteit) en volgens bepaalde karakteristieken van de bevalling en van de nieuw-geborenen (plaats, manier, tweelinggeboorte, gewicht, duur van de zwangerschap, aangeboren afwijking). Ze maakt ook verschillende indicatoren van foeto-infantiele sterfte en een opsplitsing van de foeto-infantiele overlijdens volgens de leeftijd van overlijden.

Dataverzamelingsmethode

De statistiek van de foeto-infantiele sterfte wordt opgesteld op basis van twee bronnen: het Rijksregister van de natuurlijke personen (RR) en de statistische aangifteformulieren voor een kind jonger dan één jaar of doodgeboren (Model IIID). Die formulieren vormen een belangrijke bron over kindersterfte en zijn rijk aan informatie, inz. aan gezondheidsgegevens. Ze leveren ook informatie aan over de omstandigheden van de geboorte en over de ouders van de overleden kinderen. Ze zijn de enige informatiebron over doodgeboorten of laattijdige foetale overlijdens. De informatie verschaft door het RR is minder uitgebreid, heeft enkel betrekking op kindersterfte, maar is wel sneller beschikbaar; ze omvat het overlijden van alle in België verblijvende (en dus in het RR ingeschreven) kinderen, ongeacht of het overlijden plaatsvond in België of in het buitenland. Tot in 2009 werden die twee bronnen t.a.v. elkaar geconsolideerd, maar wel in die zin dat de aangifteformulieren als referentie dienden, waarbij het RR dan voornamelijk werd ingezet om de gegevens aan te leveren die ontbraken of die op de aangifteformulieren niet werden opgevraagd. Voor het opstellen van de statistiek van de kindersterfte werden dusdoende enkel in acht genomen de (in België plaatsgevonden en bijgevolg) bij de Belgische burgerlijke stand gemelde overlijdens, d.i. die waarbij de opgegeven verblijfplaats een Belgische gemeente was. Vanaf 2010 wordt de statistiek opgesteld met het RR als referentie. Voortaan worden enkel de in het RR opgenomen overlijdens van een kind in aanmerking genomen. Door gebruikmaking van het RR kunnen de in het buitenland plaatsgevonden overlijdens van een kind in de statistiek worden meegerekend. Verder wordt het hierdoor mogelijk de overlijdens van kinderen ingeschreven in het wachtregister voor vluchtelingen en asielzoekers te onderkennen.

Populatie

Geheel van rechtswege foeto-infantiele overlijdens

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Overleden zuigeling: overlijden voor de eerste verjaardag van een levend geboren kind.

Doodgeborene: kind dat op het moment van de geboorte geen enkel teken van leven vertoont (zoals ademhaling, hartslag, pulseren van de navelstreng, effectieve samentrekking van een spier) en ten minste 500 gram weegt of, als het gewicht onbekend is, een zwangerschapsduur had van ten minste 22 weken. Onder deze grens gaat het over een vroegtijdig foetaal overlijden dat niet officieel wordt aangegeven.

Tweelinggeboorte: Totaal aantal geboorten, doodgeboren inbegrepen, ten gevolge de zwangerschap

Plaats van het kind: Plaats van het kind in het geheel van levende geboorten bij de moeder

Duur zwangerschap : Duur van de zwangerschap (in weken) op het moment van de geboorte

Manier van bevallen : Soort van hulp bij de bevalling

Aangeboren afwijkingen : Aanwezigheid van één of meer aangeboren afwijkingen

Gewicht : Gewicht (in gram) van het kind bij de geboorte

APGAR na 1 min : APGAR-score na 1 minuut

APGAR na 5 minuut : APGAR-score na 5 minuut.

Metadata