Onderwijsniveau

47,5% van de 30-34-jarigen bezit een diploma hoger onderwijs

Werk & Opleiding
47,5% van de 30-34-jarigen bezit een diploma hoger onderwijs

De doelstelling uit de EU2020-strategie, dat 47% van de 30-34-jarigen een diploma hoger onderwijs heeft behaald, is in België in 2018 bereikt. 47,5% van de 30-34-jarigen in België bezat toen een diploma hoger onderwijs. Dit percentage bedroeg ook in 2019 47,5%.

België zit daarmee ruim boven het Europese gemiddelde, dat 40,7% bedroeg in 2018.

Vrouwen scoren hier beduidend beter dan mannen. In België bezit 55,2% van de vrouwelijke 30-34-jarigen een diploma van het hoger onderwijs, tegenover 39,8% van de mannen van 30 tot 34 jaar.

32,9% van de totale bevolking van 15 jaar en ouder heeft een diploma van het hoger onderwijs behaald.

Onderwijsniveau
Hoger onderwijs
Content

Aandeel 30-34-jarigen dat een diploma van het hoger onderwijs heeft behaald

België 2000 2005 2010 2015 2017 (a) 2018 2019
Totaal 35,2% 39,2% 44,4% 42,7% 45,9% 47,5% 47,5%
Mannen 33,3% 35,1% 39,0% 36,7% 40,8% 40,6% 39,8%
Vrouwen 37,2% 43,5% 50,0% 48,7% 50,9% 54,4% 55,2%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2000 2005 2010 2015 2017 (a) 2018 2019
Totaal 43,9% 49,8% 48,7% 48,4% 54,4% 56,2% 55,6%
Mannen 41,2% 49,1% 48,0% 47,1% 55,9% 54,6% 52,8%
Vrouwen 46,8% 50,6% 49,4% 49,7% 52,9% 57,7% 58,2%
Vlaams Gewest 2000 2005 2010 2015 2017 (a) 2018 2019
Totaal 36,4% 40,0% 45,0% 43,2% 46,4% 48,2% 48,5%
Mannen 34,9% 35,5% 38,6% 36,0% 39,7% 39,4% 39,8%
Vrouwen 38,0% 44,6% 51,4% 50,4% 53,2% 56,9% 57,2%
Waals Gewest 2000 2005 2010 2015 2017 (a) 2018 2019
Totaal 30,0% 33,9% 41,5% 39,1% 40,9% 42,5% 42,2%
Mannen 27,6% 28,9% 35,6% 33,2% 36,2% 36,4% 34,1%
Vrouwen 32,5% 38,9% 47,5% 45,0% 45,7% 48,6% 50,3%
(a) Breuk in de resultaten wegens een grondige hervorming van de enquête naar de arbeidskrachten

Enquête naar de arbeidskrachten (EAK)

Doel en korte beschrijving

De enquête naar de arbeidskrachten (EAK) is een sociaal-economische steekproefenquête bij huishoudens. Haar voornaamste doelstelling is de populatie op actieve leeftijd (vanaf 15 jaar) op te delen in drie groepen (nl. werkende personen, werklozen en niet-actieve personen), en over elk van deze categorieën beschrijvende en verklarende gegevens te verstrekken. Deze enquête wordt ook in de andere EU-lidstaten uitgevoerd en wordt gecoördineerd door de statistische dienst van de Europese Unie, EUROSTAT. In België wordt de EAK georganiseerd door Statbel van de FOD Economie. De bedoeling is informatie te vergaren die op Europees vlak vergelijkbaar is, o.m. inzake werkgelegenheids- en werkloosheidscijfers overeenkomstig de definities van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB), en daarnaast gegevens te verzamelen en te verspreiden die elders niet verkregen kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn mobiliteit van de werknemers, motivatie voor deeltijds werken, de verschillende vormen van tijdelijke arbeid, beroep, onderwijsniveau van de bevolking op beroepsactieve leeftijd,…

Populatie

Leden van privé-huishoudens van 15 jaar oud of meer

Basis van de steekproef

Demografische gegevens van het rijksregister

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

De informatie wordt voor de eerste bevraging verzameld via face to face interviews. Sinds 2017 volgen daarna nog drie kortere opvolgbevragingen die via het web of telefonisch gebeuren.

Gezinnen die uitsluitend bestaan uit inactieve personen ouder dan 64 jaar mogen ook telefonisch worden bevraagd.

Jaarlijks worden in België ongeveer 47.000 huishoudens aangeschreven om aan deze enquête deel te nemen.

Respons

De respons bedraagt + 75%.

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar +/- 3 maanden na de referentieperiode

Formulieren

Metadata

Methodologie enquêtes

Wetgeving