Land- en tuinbouwbedrijven

Nog nooit zo weinig runderen

Landbouw & Visserij
Landbouwcijfers Tabel A

Landbouwcijfers 2017

De nieuwste landbouwresultaten van Statbel, het Belgische statistiekbureau, tonen een duidelijke daling van het aantal runderen in België. In 2017 waren er 4,7% minder runderen dan een jaar eerder. In Vlaanderen gaat het om een daling van 3,7%, in Wallonië daalde het aantal runderen met 5,8%

Vooral het aantal zoogkoeien daalde aanzienlijk, met -8,45% voor België, -9,3% in Vlaanderen en -7,8% in Wallonië. De daling bij de melkkoeien is minder uitgesproken.

Uit de oogsten en de oppervlakte van de arealen blijkt ook dit uit de landbouwgegevens van 2017:

 • Het areaal van de granen daalt sterk met 9,4% of 31.581 ha. De daling is even groot in beide gewesten.
 • De daling voor de granen wordt deels opgevangen door een stijging van de groenten (+ 3.123 ha) en suikerbieten  (+6.934 ha). Bij de groenten zijn het vooral de erwten, groene bonen en ajuinen die stijgen.
 • De aardappelen deden het in 2017 ook heel goed. Er is een stijging van 4% door de gunstige prijs voor aardappelen in de lente van 2017.
 • Het areaal appelen daalt sinds 2012, terwijl het areaal peren blijft stijgen. De stijging is vooral waar te nemen bij de conferenceperen.
Landbouwcijfers
Content

Landbouwgegevens van 2017

Landbouwgegevens van 2016

 • Tab A landbouwcijfers 2016 - Resultaten volgens uitgebreide lijst van variabelen : voor België, de Gewesten, de Provincies, de Landbouwstreken
 • Tab B1: landbouwcijfers 2016 - Resultaten volgens beperkte lijst van variabelen voor de arrondissementen, de landbouwstreken in de provincies
 • Tab B2: landbouwcijfers 2016 - Resultaten volgens beperkte lijst van variabelen, landbouwcijfers per gemeente
 • Tab C: 2016 - Oppervlakten van de teelten of aantal dieren en aantal bedrijven volgens grootteklassen naar de oppervlakte cultuurgrond

Landbouwgegevens van 2015

 • Tab A: landbouwcijfers 2015 - Resultaten volgens uitgebreide lijst van variabelen : voor België, de Gewesten, de Provincies, de Landbouwstreken
 • Tab B1: landbouwcijfers 2015 - Resultaten volgens beperkte lijst van variabelen voor de arrondissementen, de landbouwstreken in de provincies
 • Tab B2: landbouwcijfers 2015 - Resultaten volgens beperkte lijst van variabelen, landbouwcijfers per gemeente
 • Tab C 2015: Oppervlakten van de teelten of aantal dieren en aantal bedrijven volgens grootteklassen naar de oppervlakte cultuurgrond

Methodologische opmerking:


Voor de voorlopige resultaten van mei 2017 heeft de Algemene Directie Statistiek zich gebaseerd op administratieve gegevens van de perceelsaangifte bij de gewesten voor de berekening van de teeltoppervlakten en het aantal landbouwbedrijven. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het concept "landbouwbedrijf" afgestemd blijft op de criteria van het Europees statistisch bureau.

Voor de voorlopige resultaten van mei 2017 betreffende de dieren werden de gegevens van SANITEL gebruikt, in combinatie van coëfficiënten voor de dierencategorieën die niet in SANITEL voorkomen. De coëfficiënten zijn berekend op basis van de landbouwtelling 2016.

Omwille van de statistische betrouwbaarheid werden de enkele bedrijven van het Brussels Hoofdstedelijk gewest toegevoegd aan het Vlaams gewest. 

 

Meer cijfers ..... 

 

Kip

Zijn er vragen over dit thema?