Land- en tuinbouwbedrijven

Stijging in de productie van winter- en zomergranen

Landbouw & Visserij
Stijging in de productie van winter- en zomergranen

Definitieve raming van de oogst 2022

Dankzij optimale groeiomstandigheden, wordt het jaar 2022 gekenmerkt door een stijging van de productie van winter- en zomergranen (+15,3%). Toch is de opbrengst van voedermaïs en aardappelen omwille van een te droog klimaat gedaald in 2022 (resp. -13% en -9,6%).

Goede opbrengsten voor granen, slechte voor aardappelen en maïs

De graanopbrengsten in 2022 waren beter dan 2021. Het groeiseizoen voor granen is door de optimale groeiomstandigheden in 2022 zeer goed verlopen, alsook de oogst ervan. De opbrengsten van de wintergranen lagen veel hoger dan normaal (+15% voor wintertarwe en +3% voor wintergerst). Doordat er meer wintergerst ingezaaid werd steeg de productie in 2022 zelfs met +20%. De opbrengststijging bij de zomergranen was minder uitgesproken dan deze van de wintergranen maar doordat veel meer zomergraan ingezaaid werd door de gunstige graanprijzen, steeg de productie met +96% voor zomergerst en +108% voor zomertarwe.

Voor maïs was het dan weer te droog en is er een opbrengstdaling van -21% voor korrelmaïs en -10% voor voedermaïs. Door de oppervlaktedaling van voedermaïs daalde de productie zelfs met -13%. De productie van korrelmaïs kwam uiteindelijk uit op +3% doordat ook hier, door de hoge graanprijzen, 30,4% meer korrelmaïs ingezaaid werd.

Ook voor de aardappelen was de zomer te droog en lieten ze een lagere opbrengst optekenen van -9,6%. De productiedaling is iets kleiner dan de opbrengstdaling (-7,6%) doordat er iets meer aardappelen gepoot werden.

Suikerbieten hebben minder water nodig dan maïs en aardappelen en hebben kunnen profiteren van de droge weersomstandigheden. De opbrengst is met +8% gestegen tegenover 2021 en de productie met +4%.

Door de gunstige prijsvorming werd in 2022 5% meer koolzaad ingezaaid. Dit gecombineerd met gunstige opbrengsten liet een productiestijging van +29% optekenen.

Naar aanloop van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in januari 2023 heeft Europa in 2022 overgangsregelingen opgestart, de zogenaamde pre-ecoregelingen. Bij een van deze maatregelingen behoort de inzaai van milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijk teelten. Eénjarige eiwitteelten namelijk vlinderbloemigen en mengteelten van vlinderbloemigen met granen komen hiervoor in aanmerking. Deze maatregelen verklaren de grote verschuivingen tussen de rubrieken ‘andere granen’ (-86% of -19 023 ton), ‘andere droog geoogste peulvruchten (+123% of +23 466 ton).

Landbouwcijfers
Content

Landbouwgegevens van 2022

Landbouwgegevens van 2021

Landbouwgegevens van 2020

Landbouwgegevens van 2019

Landbouwgegevens van 2018

 • Definitieve raming van de productie van de landbouwteelten - 2018
 • Tab A landbouwcijfers 2018 - Resultaten volgens uitgebreide lijst van variabelen : voor België, de Gewesten, de Provincies, de Landbouwstreken
 • Tab B1: landbouwcijfers 2018 - Resultaten volgens beperkte lijst van variabelen voor de arrondissementen, de landbouwstreken in de provincies
 • Tab B2: landbouwcijfers 2018 - Resultaten volgens beperkte lijst van variabelen, landbouwcijfers per gemeente
 • Tab C: 2018 - Oppervlakten van de teelten of aantal dieren en aantal bedrijven volgens grootteklassen naar de oppervlakte cultuurgrond

Enquête over bepaalde soorten fruitbomen 2017

Landbouwgegevens van 2017

 • Definitieve raming van de productie van de landbouwteelten - 2017
 • Tab A landbouwcijfers 2017 - Resultaten volgens uitgebreide lijst van variabelen : voor België, de Gewesten, de Provincies, de Landbouwstreken
 • Tab B1: landbouwcijfers 2017 - Resultaten volgens beperkte lijst van variabelen voor de arrondissementen, de landbouwstreken in de provincies
 • Tab B2: landbouwcijfers 2017 - Resultaten volgens beperkte lijst van variabelen, landbouwcijfers per gemeente
 • Tab C: 2017 - Oppervlakten van de teelten of aantal dieren en aantal bedrijven volgens grootteklassen naar de oppervlakte cultuurgrond

Landbouwgegevens van 2016

 • Definitieve raming van de productie van de landbouwteelten - 2016
 • Tab A landbouwcijfers 2016 - Resultaten volgens uitgebreide lijst van variabelen : voor België, de Gewesten, de Provincies, de Landbouwstreken
 • Tab B1: landbouwcijfers 2016 - Resultaten volgens beperkte lijst van variabelen voor de arrondissementen, de landbouwstreken in de provincies
 • Tab B2: landbouwcijfers 2016 - Resultaten volgens beperkte lijst van variabelen, landbouwcijfers per gemeente
 • Tab C: 2016 - Oppervlakten van de teelten of aantal dieren en aantal bedrijven volgens grootteklassen naar de oppervlakte cultuurgrond

Landbouwgegevens van 2015

 • Tab A: landbouwcijfers 2015 - Resultaten volgens uitgebreide lijst van variabelen : voor België, de Gewesten, de Provincies, de Landbouwstreken
 • Tab B1: landbouwcijfers 2015 - Resultaten volgens beperkte lijst van variabelen voor de arrondissementen, de landbouwstreken in de provincies
 • Tab B2: landbouwcijfers 2015 - Resultaten volgens beperkte lijst van variabelen, landbouwcijfers per gemeente
 • Tab C 2015: Oppervlakten van de teelten of aantal dieren en aantal bedrijven volgens grootteklassen naar de oppervlakte cultuurgrond

Opmerkingen:

Het aantal bedrijven in België die produceren voor de verkoop neemt toe met 0,7%. Dit komt doordat enerzijds de definitie van een actieve landbouwer in 2018 versoepeld werd en anderzijds een verdere verfijning plaats vond van het landbouwerregister van Statbel. Dit heeft ook tot gevolg dat er een stijging is van de oppervlakte cultuurgrond, aantal runderen en varkens.

De grote stijging van de oppervlakte mengsels van vlinderbloemige gewassen in Wallonië komt doordat vanaf 2018 een onderscheid gemaakt wordt tussen mengsels van granen en vlinderbloemigen enerzijds (ondergebracht in de rubriek andere granen) en mengsels van vlinderbloemige en granen anderzijds (ondergebracht bij de mengsels van vlinderbloemigen). Tot 2017 had je deze opsplitsing niet waardoor de volledige oppervlakte ondergebracht werd onder andere granen. Dit heeft eveneens tot gevolg dat er een daling is van de oppervlakte andere granen in Wallonië.

In 2018 is er een trendbreuk voor het pluimvee. Er is een grote stijging waar te nemen. Dit komt omdat de bedrijven tot 2017 geen pluimvee dienden op te geven bij een sanitaire leegstand. Er werd gevraagd naar het aantal dieren aanwezig op 15 oktober. Als de stal op die dag leeg was hadden ze geen dieren. Vanaf 2018 dienen de bedrijven die leegstaande stallen hadden wegens sanitaire redenen (reiniging van de stallen of ziekte uitbraak) het aantal dieren op te geven die in de stallen aanwezig waren vóór de sanitaire leegstand.

Meer cijfers ..... 

 

Opmerkingen:

Het aantal bedrijven in België die produceren voor de verkoop neemt toe met 0,7%. Dit komt doordat enerzijds de definitie van een actieve landbouwer in 2018 versoepeld werd en anderzijds een verdere verfijning plaats vond van het landbouwerregister van Statbel. Dit heeft ook tot gevolg dat er een stijging is van de oppervlakte cultuurgrond, aantal runderen en varkens.

De grote stijging van de oppervlakte mengsels van vlinderbloemige gewassen in Wallonië komt doordat vanaf 2018 een onderscheid gemaakt wordt tussen mengsels van granen en vlinderbloemigen enerzijds (ondergebracht in de rubriek andere granen) en mengsels van vlinderbloemige en granen anderzijds (ondergebracht bij de mengsels van vlinderbloemigen). Tot 2017 had je deze opsplitsing niet waardoor de volledige oppervlakte ondergebracht werd onder andere granen. Dit heeft eveneens tot gevolg dat er een daling is van de oppervlakte andere granen in Wallonië.

In 2018 is er een trendbreuk voor het pluimvee. Er is een grote stijging waar te nemen. Dit komt omdat de bedrijven tot 2017 geen pluimvee dienden op te geven bij een sanitaire leegstand. Er werd gevraagd naar het aantal dieren aanwezig op 15 oktober. Als de stal op die dag leeg was hadden ze geen dieren. Vanaf 2018 dienen de bedrijven die leegstaande stallen hadden wegens sanitaire redenen (reiniging van de stallen of ziekte uitbraak) het aantal dieren op te geven die in de stallen aanwezig waren vóór de sanitaire leegstand.

Metadata