Monitoring van levensomstandigheden

Belgen ervaren steeds meer moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen

Huishoudens
Belgen ervaren steeds meer moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen

Waar 35,7% van de Belgen in het 3e kwartaal van 2021 [1] aangaven met moeite de eindjes aan elkaar te kunnen knopen, is dit opgelopen tot 46,7% in het 4e kwartaal van 2022. Dat blijkt uit de driemaandelijkse enquête over het persoonlijk welbevinden en de levensomstandigheden die Statbel, het Belgische statistiekbureau, in het vierde kwartaal van 2022 heeft uitgevoerd. Hiervoor werden ongeveer 5.000 personen tussen 16 en 74 jaar bevraagd over hun financiële situatie en welbevinden.

Het valt op dat het aantal Belgen dat moeite heeft om rond te komen de afgelopen kwartalen gestaag is gestegen. Duidelijke verschillen tekenen zich op naar gelang de inkomensgroep, waarbij het eerste kwintiel (68,5%), de Belgen met de laagste inkomens, beduidend meer moeilijkheden ervaart dan het vijfde kwintiel, de Belgen met de hoogste inkomens (21,6%). Desalniettemin hebben die laatste het ook steeds moeilijker: in het 3e kwartaal van 2021 had 13,3% van de personen in het vijfde kwintiel moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, wat oploopt tot 21,6% in het 4e kwartaal van 2022.

Deze moeilijkheden lijken een (beperkte) weerslag te hebben op de tevredenheid met hun financiële situatie. Gemiddeld gaven de Belgen een score van 7 op 10 in het 3e kwartaal van 2021, wat gedaald is naar 6,7 in het 4e kwartaal van 2022. Opnieuw zijn er verschillen naar gelang het inkomen: hoe hoger het inkomen, hoe hoger de tevredenheid. Voor de laagste inkomens is deze score quasi stabiel gebleven tussen het 3e kwartaal van 2021 (6,4) en het 4e kwartaal van 2022 (6,3), terwijl we een daling optekenen voor de hoogste inkomens van 7,7 naar 7,3.


[1] Deze bevraging startte in het derde kwartaal van 2021 en is voorzien t.e.m. het vierde kwartaal van 2024.

Doel en korte beschrijving

IALC (Infra Annual Living Conditions) is een driemaandelijkse bevraging naar levensomstandigheden. De doelstelling van deze bevraging is het opvolgen van het maatschappelijk herstel in tijden van de covid-19 pandemie.

Populatie

Leden van privé-huishoudens van 16 t.e.m. 74 jaar 

Basis van de steekproef

Demografische gegevens van het rijksregister

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

De bevraging voor IALC werd gekoppeld aan het vehikel van de Enquête naar arbeidskrachten (EAK). Er wordt een beperkte module met vragen gesteld aan het einde van de vragenlijst aan respondenten van de vierde wave in de EAK-bevraging (in de CAWI/CATI-vragenlijst). Deze bevraging startte in het derde kwartaal van 2021 en is voorzien t.e.m. het vierde kwartaal van 2024.

Definities

Laaggeschoolden zijn die personen die maximaal een diploma hebben van het lager secundair onderwijs. Middengeschoolden zijn personen die een diploma behaald hebben van het hoger secundair onderwijs, maar geen diploma van het hoger onderwijs. Hooggeschoolden hebben een diploma van het hoger onderwijs.

Vragenlijst

Vragenlijst

Respons

Statbel bevraagt zo’n 5.000 Belgen tussen 16 en 74 jaar. 

Frequentie

Driemaandelijks