Inschrijving motorvoertuigen

Meer inschrijvingen van nieuwe elektrische en hybride wagens dan diesels

Mobiliteit
Meer inschrijvingen van nieuwe elektrische en hybride wagens dan diesels

In 2021 werden er 511.418 nieuwe motorvoertuigen en 930.730 tweedehands voertuigen ingeschreven in België. 392.769 daarvan waren nieuwe personenwagens en 714.868 tweedehands personenauto’s.

De verkoop van de nieuwe hybride personenwagens (benzine of diesel + elektrisch) is in twee jaar tijd meer dan verdrievoudigd: van 35.010 wagens in 2019 naar 115.317 in 2021. Ook de verkoop van louter elektrische wagens steeg fors van 8.892 in 2019 naar 22.774 in 2021.

Het aandeel van de nieuwe diesels (21%) is in 2021 met meer dan 10 procentpunten gedaald tot ver onder het niveau van de hybride en elektrische wagens.

nieuwe personenwagens 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Totaal 557.970 439.038 392.769 aandeel ten opzichte van totaal
benzine 336.731 211.646 169.019 60,3% 48,2% 43,0%
diesel 173.704 137.015 82.566 31,1% 31,2% 21,0%
gas + benzine 115 996 2.094 0,0% 0,2% 0,5%
elektrisch 8.892 15.044 22.774 1,6% 3,4% 5,8%
aardgas 3.147 2.796 913 0,6% 0,6% 0,2%
hybride 35.010 71.457 115.317 6,3% 16,3% 29,4%

De benzinewagen blijft met een marktaandeel van 43% nog steeds de populairste nieuwe auto. Hij verliest wel opnieuw terrein (-5,2%) ten voordele van de elektrische en vooral van de hybride personenauto’s die nu samen een marktaandeel van 35,2% hebben. In 2019 bedroeg dit slechts 7,9%.

71% van de nieuw ingeschreven hybride en elektrische wagens in 2021 zijn wagens ingeschreven door bedrijven tegenover 29% door particulieren.

Steeds minder diesels op de tweedehandsmarkt

Bij de tweedehandsauto’s op diesel blijft de dalende trend zich voortzetten: het marktaandeel is tussen 2015 en 2021 met 18,7 procentpunten afgenomen. Slechts 43,9% van de tweedehandswagens rijdt op diesel, in 2015 was dat nog 62,6%.
De benzinewagens hebben een marktaandeel van 50,9% op de tweedehandsmarkt; de hybride wagens (inclusief elektrisch) een aandeel van 4,8%, wat iets meer dan een verdubbeling is ten opzichte van 2020.

Meer inschrijvingen van tweedehands, minder van nieuwe wagens

Het aantal nieuwe motorvoertuigen dat tot het verkeer werd toegelaten, is in 2021 met 8,0% afgenomen. Door de impact van de Covid-19-crisis waren in 2020 de inschrijvingen van nieuwe voertuigen al met 19,2% gedaald, terwijl er de voorgaande vijf jaren steeds een lichte stijging was.

De inschrijvingen van tweedehands voertuigen zijn na drie opeenvolgende jaren van daling in 2021 opnieuw met 6,3% gestegen tot boven het niveau van 2017.

De verkoop van nieuwe motors vertoont een lichte daling ten opzichte van 2020 (-0,3%) en een stijging met 3,9% voor tweedehandsmotors.

Ook werden er in 2021 16.298 speedpedelecs ingeschreven; dat is 12% meer dan in 2020.

Nieuwe voertuigen
Content
Inschrijvingen van nieuwe voertuigen 1998 2008 2019 2020 2021 evolutie 2021/2020
Totaal 549.172 652.590 682.696 550.668 506.131 -8,1%
Personenwagens 463.724 540.542 557.970 439.038 392.769 -10,5%
Autobussen en autocars 1.031 1.207 1.313 792 944 +19,2%
Utilitaire voertuigen voor goederenvervoer (a) 54.711 70.497 86.805 75.810 75.786 -0,0%
Trekkers (b) 5.495 6.331 6.341 3.311 4.278 +29,2%
Landbouwtrekkers 2.944 3.901 4.764 4.990 5.709 +14,4%
Motorrijwielen (c) 21.267 30.112 25.503 26.727 26.645 -0,3%
(a) Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens.
(b) Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.
(c) Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen.
(d) Opmerking : Het hoge aantal inschrijvingen van tweedehands landbouwtrekkers in 2014 heeft te maken met de invoering van de rode G-nummerplaat (herinschrijving van landbouwtrekkers)
https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/ke…
Tweedehandsvoertuigen
Content
Inschrijvingen van tweedehandsvoertuigen* 1998 2008 2019 2020 2021 evolutie 2021/2020
Totaal 755.199 742.926 835.112 792.440 844.333 +6,5%
Personenwagens 677.272 653.109 710.148 668.465 714.868 +6,9%
Autobussen en autocars 1.137 810 1.260 848 803 -5,3%
Utilitaire voertuigen voor goederenvervoer (a) 66.048 77.426 110.752 110.480 114.647 +3,8%
Trekkers (b) 4.698 3.288 5.118 4.630 5.030 +8,6%
Landbouwtrekkers (d) 6.044 8.293 7.834 8.017 8.985 +12,1%
(a) Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens.
(b) Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.
(d) Opmerking : Het hoge aantal inschrijvingen van tweedehands landbouwtrekkers in 2014 heeft te maken met de invoering van de rode G-nummerplaat (herinschrijving van landbouwtrekkers)
* Speciale voertuigen en motorrijwielen niet inbegrepen.
https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/ke…

Doel en korte beschrijving

Deze statistiek geeft een overzicht van alle in België nieuwe en tweedehandse gemotoriseerde voertuigen die ingeschreven werden bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (D.I.V.) van de FOD Mobiliteit in een bepaalde periode.

Populatie

Motorvoertuigen

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Administratieve gegevens

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 maand na de referentieperiode.

Definities

Voertuigtypes: personenwagens, autobussen en autocars, vrachtwagens, trekkers, landbouwtrekkers, speciale voertuigen, motorrijwielen

Utilitaire voertuigen voor goederenvervoer: Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens.

Brandstofsoort: benzine, diesel, gas, elektriciteit

Trekkerszijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.

Speciale voertuigen zijn trage voertuigen waarvan de afmetingen en het gewicht de toegelaten maximumwaarden overschrijden. De hoogste toegelaten massa bedraagt in België 44 ton. De voertuigen van deze categorie mogen dus enkel op de openbare weg onder strikte voorwaarden.

Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen.

Opmerkingen

Het hoge aantal inschrijvingen van tweedehandse landbouwtrekkers heeft te maken met de invoering van de rode G-nummerplaat (herinschrijving van landbouwtrekkers)

https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/kentekenplaten/rode_g_nummerplaat

Metadata