Leeftijd

Gemiddelde leeftijd van de bevolking
Content

De gemiddelde leeftijd van de bevolking is het rekenkundig gemiddelde van de exacte leeftijd van de totale bevolking op 1 januari 2021.

De gemiddelde leeftijd van de hele bevolking in België is 42 jaar. In 2011 was het net onder de 41 jaar. Deze cijfers verschillen volgens de gewesten. De gemiddelde leeftijd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft stabiel op 37,7 jaar (37,6 jaar in 2021). Het is daarmee het jongste gewest. In de andere twee gewesten stijgt de gemiddelde leeftijd van 40,4 jaar in 2011 naar 41,7 jaar in 2021 in Wallonië, en van 41,7 naar 43 jaar in Vlaanderen.

De gemeenten met de gemiddeld oudste bevolking vinden we terug aan de kust, in het gebied tussen Antwerpen en Luik en in een aantal versnipperd gelegen gemeenten, zoals Vresse-sur-Semois, Horebeke, Sint-Martens-Latem en Chaudfontaine (gemiddelde leeftijd tussen de 46 en 49 jaar).

Antwerpen, het noordwesten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de vierhoek gevormd door het zuidoosten van Waals-Brabant, het westen van de provincie Luik, het noorden van de provincie Namen en het hele zuidoosten van de provincie Luxemburg, vertonen de laagste gemiddelde leeftijden.

Bevolking jonger dan 15 jaar
Content

De relatieve omvang van de bevolking jonger dan 15 jaar wordt gemeten als de verhouding tussen deze bevolking en de totale bevolking.

Bijna 17% van de Belgische bevolking is jonger dan 15 jaar. Deze verhouding is het laagst in het Vlaams Gewest (16%), het hoogst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (19%) en Wallonië bevindt zich er tussenin (17%).

Op gemeentelijk niveau zijn de hoogste percentages voornamelijk terug te vinden in enkele gemeenten in het westen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het centrum van de provincie Luxemburg.

De cijfers zijn daarentegen het laagst in de kustgemeenten en in een aantal andere verspreide gemeenten (Vresse-sur-Semois, Elsene, Gerpinnes en Grobbendonk). In Koksijde bijvoorbeeld, is minder dan 1 op de 10 inwoners jonger dan 15 jaar.

Bevolking tussen 15 en 64 jaar
Content

De relatieve omvang van de bevolking tussen 15 en 64 jaar wordt gemeten als de verhouding tussen deze bevolking en de totale bevolking.

In België is twee derde van de bevolking tussen 15 en 64 jaar. Terwijl deze verhouding iets hoger is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (68%), is ze voor het Vlaams en Waals Gewest vergelijkbaar (respectievelijk 63% en 64%).

De hoogste percentages zijn terug te vinden in de gemeenten in het centrum van het hoofdstad, in de stedelijke agglomeraties van het land en verspreid, voornamelijk in Wallonië. De kust en sommige gemeenten in het zuiden van het land langs de Semois hebben de laagste percentages.

Bevolking van 65 jaar of ouder
Content

De relatieve omvang van de bevolking van 65 jaar of ouder wordt gemeten als de verhouding tussen deze bevolking en de totale bevolking.

Terwijl de bevolking van 65 jaar en ouder in 2011 een even groot aandeel vertegenwoordigt als de bevolking jonger dan 15 jaar (17%), stijgt dit aandeel tot 19% in 2021.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het gewest waar het aandeel vijfenzestigplussers het laagst is (13%), Vlaanderen het gewest waar dit aandeel het hoogst is (21%), met Wallonië daartussenin (19%).

De hoogste percentages komen voor aan de kust en de laagste in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt het contrast op tussen de gemeenten in het zuidoosten waar de bevolking van 65 jaar en ouder hoog is, en de gemeenten in het noorden, waar ze lager is.

Afhankelijkheidsgraad van ouderen
Content

De afhankelijkheidsgraad van ouderen- is de verhouding tussen de bevolking van 65 jaar of ouder en de bevolking tussen 15 en 64 jaar.

De afhankelijkheidsgraad van ouderen bedroeg 26% in België in 2011. Die stijgt tot 30% in 2021, wat een teken is van de de vergrijzende bevolking. Hij bedraagt slechts 19% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (20% in 2011), maar stijgt tot 30% in Wallonië (25% in 2011) en zelfs tot 33% in Vlaanderen (28% in 2011).

De hoogste cijfers (30% en meer) komen voor in West-Vlaanderen (meer bepaald aan de kust), in Oost-Vlaanderen, rond Antwerpen en Mechelen, in het oosten van Vlaams-Brabant en in de gemeenten aan de Semois langs de Franse grens. Het centrum van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de laagste cijfers.

Doel en korte beschrijving van de Census

De Census 2021 is een momentopname van de bevolking die in België woont op 1 januari 2021. De Census levert een breed scala aan cijfers op over de woningen en de demografische, socio-economische en onderwijskundige kenmerken van de burgers. Het doel van de Census is dubbel: beantwoorden aan de Europese verordening[1] en statistieken produceren voor specifieke nationale noden (openbaar bestuur, internationale organisaties, onderzoekers, ondernemingen en particulieren).

Vroeger was de Census een exhaustieve enquête onder alle burgers, maar sinds 2011 is deze uitsluitend gebaseerd op administratieve databanken.

Definities

De verschillende statistische eenheden

De bevolking

De bevolking in de Census 2021 is de residentiële bevolking zoals ingeschreven in het Rijksregister van de natuurlijke personen (RRNP) op 1 januari 2021. De Belgische bevolking omvat Belgen en niet-Belgen die toegelaten of gemachtigd zijn om zich te vestigen of om te verblijven op het grondgebied, maar omvat niet de niet-Belgen die minder dan drie maanden op het grondgebied verblijven, de asielzoekers en de niet-Belgen in onregelmatige situatie[2].

Particuliere huishoudens

Deze groep omvat personen die alleen wonen, of meerdere personen die samenwonen en samen voorzien in hun levensonderhoud.

Familiekernen

Een familiekern bestaat uit twee of meer personen die deel uitmaken van hetzelfde huishouden en die verwant zijn als man en vrouw, als partners in een geregistreerd partnerschap, als samenwonende partners of als ouder en kind.

Woonverblijven

Dit omvat alle verblijven die dienen als onderkomen voor een of meerdere personen.

Conventionele woningen

Conventionele woningen worden gedefinieerd als structureel gescheiden, onafhankelijke ruimten die bestemd zijn voor permanente menselijke bewoning. Op de dag van de telling kunnen ze ofwel bewoond worden, ofwel leeg staan, ofwel als vakantieverblijf of tweede verblijfplaats dienen.

Bewoonde conventionele woningen

Het gaat om conventionele woningen die dienen als gewone verblijfplaats voor één of meerdere particuliere huishoudens.

Definitie van de variabelen

Geslacht

Deze variabele wordt gebruikt om mannen van vrouwen te onderscheiden.

Leeftijd

De leeftijd wordt aangeduid in verstreken jaren op 1 januari 2021.

Gewone verblijfplaats

De verblijfplaats is diegene die geregistreerd staat in het Rijksregister op 1 januari 2021.

Het gaat dus om de wettelijke verblijfplaats.

De Belgische gemeenten werden tussen 2011 en 2021 gewijzigd. In de vergelijkingen op deze site werden de cijfers van 2011 uitgesplitst volgens de gemeenten in 2021.

Agglomeratie

Een agglomeratie is een aaneengesloten bebouwd gebied, d.w.z. een gebied dat gedefinieerd wordt door een groep mensen die in bij elkaar gelegen of aan elkaar grenzende gebouwen wonen. Deze zone bestaat uit een groep gebouwen waarbij geen enkel gebouw meer dan 200 meter van het naaste naburige gebouw verwijderd is.

De Belgische gemeenten werden tussen 2011 en 2021 gewijzigd. In de vergelijkingen op deze site werden de cijfers van 2011 uitgesplitst volgens de gemeenten in 2021.

Opmerking

Vergelijken met de vorige Census vereist enige voorzichtigheid, aangezien deze publicatie zich baseert op de Belgische bevolking en de Census op de Europese definitie van de bevolking. Meer info over verschil tussen de Belgische bevolking en de Census of Europese bevolking.


[1] UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/543 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2017 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 763/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende volks- en woningtellingen, wat de technische specificaties voor de thema's en voor de uitsplitsingen daarvan betreft.

[2]Meer informatie over de manier waarop deze bevolking wordt bepaald