Loop van de bevolking

België telde 11.492.641 inwoners op 1 januari 2020

Bevolking
België telde 11.492.641 inwoners op 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 telde België 11.492.641 wettelijk geregistreerde inwoners. Dat blijkt uit de officiële cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Daarvan is 51% (of 5.832.577 in absolute cijfers) vrouw, en 49% (of 5.660.064) man, wachtregister[1] niet meegerekend[1]. De Belgische bevolking groeide op jaarbasis aan met 61.235 personen of 0,54%, een groeicijfer dat volledig in de lijn ligt met de groei die we de laatste paar jaren kenden (steeds rond een half procent). Deze publicatie betreft de wettelijke bevolking op 1 januari 2020 en de veranderingen in de bevolking die in de loop van 2019 werden waargenomen. De coronacrisis en haar impact op de bevolking is dus niet zichtbaar in deze cijfers. Cijfers over COVID19 vindt u op een aparte pagina op onze website.

groei_2020_nlbevoking_2020_nl

De nationale bevolkingsgroei wordt hoofdzakelijk gerealiseerd door twee demografische factoren[2] :

 • door een positief ‘natuurlijk saldo’, meer geboorten dan overlijdens (+6.820 personen in 2019), goed voor 11,0% van de totale bevolkingstoename, maar vooral;
 • door het positieve migratiesaldo: meer immigratie dan emigratie (+55.031 personen in 2019). Dit saldo verklaart veruit het grootste deel van het groeicijfer (89,0%).

De meeste parameters liggen in de lijn van de waarneming van de voorbije jaren. Toch is de onderliggende tendens van aanhoudende groei, de we al 30 jaar zien, opvallend.

Het meest in het oog springende fenomeen voor 2019 is de blijvende daling van het aantal geboorten: 115.565 voor 2019. In 2016 leek er zich een vertraging af te tekenen in de dalende geboortecijfers, met slechts 552 geboortes minder dan in 2015. Dat leek te wijzen op een einde van de dalende trend. Maar sinds in 2017 het aantal geboorten onder de 120.000 dook, is de daling opnieuw meer uitgesproken. In 2017 daalde het aantal geboorten met 2.059 tegenover een jaar eerder, in 2018 ging het om 1.302 minder geboorten en in 2019 werden 2.235 minder baby’s geboren.

Ondanks die dalende trend in het natuurlijk saldo, blijft de totale bevolking groeien. Het is dan ook vooral de internationale migratie die de drijvende kracht vormt achter de aanhoudende bevolkingsgroei. In 2019 was internationale migratie goed voor 89% van de geobserveerde bevolkingstoename.

De top vijf van nationaliteiten die naar België immigreert bestaat uit:

 1. Belgen (die na een verblijf in het buitenland terugkeren naar België)
 2. Roemenen
 3. Fransen
 4. Nederlanders
 5. Italianen.

Voor de mensen die vanuit België emigreren wordt nagenoeg dezelfde top vijf waargenomen; alleen staan Italianen dan op plaats 6 en Polen op plaats 5. Het beeld verandert echter wanneer het saldo tussen de internationale immigratie en emigratie per nationaliteit bekeken wordt: de grootste absolute toename wordt vastgesteld bij Roemenen (+10.259), gevolgd door Marokkanen (+4.983), Fransen (+4.067), Bulgaren (+3.743) en Italianen (+2.987).

De cijfers van de gewesten[3] lopen sterk uiteen, zoals ook de voorgaande jaren al het geval was.

VLAAMS GEWEST

 • De bevolking nam toe met 40.074 personen (36.102 personen in 2018): opnieuw een vrij forse stijging van 0,6% op het totaal van de bevolking.
 • Die toename is in belangrijke mate te wijten aan internationale migratie (= het verschil tussen immigratie en emigratie naar het buitenland zonder herinschrijvingen en ambtshalve schrappingen in rekening te brengen). 68.044 personen kwamen in het Vlaamse gewest wonen vanuit het buitenland, 31.507 vertrokken (saldo + 36.537 personen).
 • Binnen België ‘migreerden’ 34.520 personen naar het Vlaams gewest vanuit een ander gewest. 22.680 personen vertrokken dan weer naar een ander gewest (saldo 11.840 personen) .
 • De natuurlijke bevolkingsaangroei (geboorten versus overlijdens) bleef positief (+442 personen).

WAALS GEWEST

 • De bevolking nam in de loop van 2019 toe met 11.448 personen. Dat cijfer is hoger dan in 2018 toen er 9.418 personen bijkwamen. Procentueel bedraagt de aangroei 0,3%.
 • Opvallend: de natuurlijke loop van de Waalse bevolking is opnieuw licht negatief: er waren 1.341 overlijdens meer dan geboorten in het Waals Gewest, in 2019. Dat saldo is echter minder negatief dan het afgelopen jaar: in 2018 bedroeg dit saldo min 2.242 personen.
 • De grootste factor in de bevolkingstoename is net als in het Vlaamse gewest internationale migratie: 30.528 personen kwamen in het Waalse gewest wonen vanuit het buitenland, 18.251 personen vertrokken naar het buitenland (saldo 12.277 personen).
 • Ook de interne migratie blijft positief: meer mensen kwamen vanuit andere gewesten in Wallonië wonen dan dat er vertrokken naar die gewesten. Dit saldo bedraagt 3.882.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

 • De bevolking nam in de loop van 2019 toe met 9.713 personen, in 2018 bedroeg deze toename 9.816. Dat is een stuk meer dan wat we tijdens 2016 en 2017 waarnamen (3.714 en 7.122 personen) maar nog steeds onder het gemiddelde van de toenames die we waarnamen voor de periode 2011-2015 (gemiddelde aangroei met 13.760 personen).
 • Een verklaring voor de wat lagere groeicijfers van dit gewest voor de laatste jaren is complex. Er is niet zozeer één duidelijke verklarende factor.
 • Wat mogelijks bijdraagt zijn de ambtshalve schrappingen die op een hoger niveau lagen in 2016 en 2017 (20.397 en 20.234 respectievelijk). In 2018 daalt het aantal ambtshalve schrappingen tot 17.821 en in 2019 neemt dit licht toe naar 18.358. Beide cijfers liggen boven het gemiddelde van 16.252 waargenomen in de periode 2011-2015 .
 • De internationale immigratie, personen die vanuit het buitenland in het gewest komen wonen, zit met 46.184 personen iets boven het gemiddelde van de periode 2011-2015 (42.978 personen). 17.921 personen vertrokken naar het buitenland (saldo 28.263 personen).
 • Per saldo blijft het hoofdstedelijk gewest wel personen verliezen aan de andere gewesten. In de loop van 2019 kwamen 25.089 personen wonen in het gewest vanuit een ander gewest, 40.811 vertrokken naar een ander gewest. Het saldo van -15.722, ligt in de lijn van wat we zagen voor 2017 en 2018 (respectievelijk -14.301 en -14.908) maar blijft hoger dan het gemiddelde voor de periode 2011-2015 (13.200).

Op provinciaal en gemeentelijk niveau zien we de volgende tendensen:

 • Vlaams-Brabant is de snelst groeiende provincie met een groei van 0,84%. In het Vlaams gewest is Oost-Vlaanderen de tweede snelst groeiende provincie met een groei van 0,67%. Limburg is dan weer de traagst groeiende provincie van het Vlaams gewest met een groei van 0,38%. In het Waalse gewest vertoont Luxemburg de sterkste groei met 0,74%, gevolgd door Waals-Brabant met een groei van 0,60%. Henegouwen is de traagst groeiend provincie in het Waals gewest met een groei die al een aantal jaren stabiel blijft rond de 0,2%.
 • De bevolking van de grote steden groeit vrij uitgesproken: de Brusselse bevolking (gemeente Brussel) groeide met 1,86%. Voor Gent en Antwerpen zien we respectievelijk groeicijfers van 0,65% en 0,63% in de loop van 2019. Charleroi telde 0,24% meer inwoners. Het bevolkingsaantal van Luik bleef stabiel.
 • De sterkst groeiende gemeente in 2019 is Baarle-Hertog in de provincie Antwerpen met een groei van 3,8% (105 inwoners). Somme-Leuze (Namen) en Hélécine (Waals-Brabant) volgen met respectievelijk 2,8% (158 inwoners) en 2,6% (91 inwoners). Omgekeerd verloor Herstappe (Limburg) relatief gezien de meeste inwoners: min 4 inwoners (-4,8%). Door het kleine aantal inwoners in Herstappe heeft het vertrek van enkele inwoners relatief gezien direct een grote impact. Mesen (West-Vlaanderen) verloor 18 inwoners of 1,7% en La Roche-en-Ardenne (Luxemburg) 61 inwoners of 1,4%.
Woonplaats Bevolking op 1 januari 2019 Natuurlijk saldo Saldo van de interne migratie Saldo van de internationale migratie Statistische aanpassing Totale groei Bevolking op 1 januari 2020
België 11.431.406 6.820 0 55.031 -616 61.235 11.492.641
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1.208.542 7.719 -15.722 17.799 -83 9.713 1.218.255
Vlaams Gewest 6.589.069 442 11.840 28.511 -719 40.074 6.629.143
Waals Gewest 3.633.795 -1.341 3.882 8.721 186 11.448 3.645.243
Duitstalige Gemeenschap 77.527 45 65 316 -4 422 77.949
Provincie Antwerpen 1.857.986 2.390 -902 10.424 -168 11.744 1.869.730
Provincie Limburg 874.048 -175 660 2.987 -150 3.322 877.370
Provincie Oost-Vlaanderen 1.515.064 -299 3.882 6.739 -131 10.191 1.525.255
Provincie Vlaams-Brabant 1.146.175 610 5.497 3.732 -171 9.668 1.155.843
Provincie West-Vlaanderen 1.195.796 -2.084 2.703 4.629 -99 5.149 1.200.945
Provincie Waals-Brabant 403.599 173 1.716 585 -54 2.420 406.019
Provincie Henegouwen 1.344.241 -1.524 1.244 2.659 220 2.599 1.346.840
Provincie Luik 1.106.992 -18 -650 3.395 81 2.808 1.109.800
Provincie Luxemburg 284.638 452 774 930 -42 2.114 286.752
Provincie Namen 494.325 -424 798 1.152 -19 1.507 495.832


[1] De gegevens komen uit het Rijksregister. Het officiële bevolkingscijfer houdt geen rekening met het wachtregister, dat personen bevat met een asielaanvraag die momenteel in behandeling is (wet van 24 mei 1994 tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend). De door Eurostat gepubliceerde cijfers bevatten echter wel een schatting van de personen die in het wachtregister ingeschreven zijn.

[2] Een beperkt aantal registraties in het rijksregister gebeurt laattijdig of niet correct. Hierdoor strookt de waargenomen bevolkingsgroei (verschil tussen de populatie op 1 januari 2020 en 1 januari 2019) niet voor de volle 100% met het saldo dat we bekomen op basis van de geboorten, overlijdens en migraties. De statistische aanpassing bedraagt dit jaar (-616 eenheden). Dit is een indicatie dat de gegevens van een hoge kwaliteit zijn.

[3] Ook op gewestelijk niveau moeten we rekening houden met de statistische aanpassing. Deze bedraagt voor Vlaanderen -719, voor Wallonië 186 en voor Brussel -83.

België & gewesten
Content

Loop van de bevolking in 2019

Woonplaats Bevolking op 1 januari 2019 Natuurlijk saldo Saldo van de interne migratie Saldo van de internationale migratie Statistische aanpassing Totale groei Bevolking op 1 januari 2020
België 11.431.406 6.820 0 55.031 -616 61.235 11.492.641
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1.208.542 7.719 -15.722 17.799 -83 9.713 1.218.255
Vlaams Gewest 6.589.069 442 11.840 28.511 -719 40.074 6.629.143
Waals Gewest 3.633.795 -1.341 3.882 8.721 186 11.448 3.645.243
Duitstalige Gemeenschap 77.527 45 65 316 -4 422 77.949
Provincies
Content

Loop van de bevolking in 2019 per provincie

Woonplaats Bevolking op 1 januari 2019 Natuurlijk saldo Saldo van de interne migratie Saldo van de internationale migratie Statistische aanpassing Totale groei Bevolking op 1 januari 2020
Provincie Antwerpen 1.857.986 2.390 -902 10.424 -168 11.744 1.869.730
Provincie Limburg 874.048 -175 660 2.987 -150 3.322 877.370
Provincie Oost-Vlaanderen 1.515.064 -299 3.882 6.739 -131 10.191 1.525.255
Provincie Vlaams-Brabant 1.146.175 610 5.497 3.732 -171 9.668 1.155.843
Provincie West-Vlaanderen 1.195.796 -2.084 2.703 4.629 -99 5.149 1.200.945
Provincie Waals-Brabant 403.599 173 1.716 585 -54 2.420 406.019
Provincie Henegouwen 1.344.241 -1.524 1.244 2.659 220 2.599 1.346.840
Provincie Luik 1.106.992 -18 -650 3.395 81 2.808 1.109.800
Provincie Luxemburg 284.638 452 774 930 -42 2.114 286.752
Provincie Namen 494.325 -424 798 1.152 -19 1.507 495.832

Doel en korte beschrijving

De loop van de bevolking bevat statistieken die toelaten om de evolutie van de residentiële bevolking, zoals ingeschreven in het Rijksregister der natuurlijke personen (RRNP), te verklaren.

Deze statistiek betreft de wijziging in de residentiële bevolking, zoals ingeschreven in het Rijksregister van natuurlijke personen (RRNP), gedurende één referentie jaar. De Belgische bevolking omvat Belgen en niet-Belgen toegelaten of gemachtigd om zich te vestigen of om te verblijven op het grondgebied, maar omvat niet de niet-Belgen die minder dan 3 maanden op het grondgebied verblijven, de asielzoekers en de niet-Belgen in onregelmatige situatie. (Wet van 19 juli 1991 en wet van 1 februari 1995)

Het aantal inwoners evolueert gedurende het jaar ten gevolge van een aantal gebeurtenissen, ook wel ‘bewegingen’ genoemd. Op Belgisch niveau zijn de volgende bewegingen verantwoordelijk voor een wijziging in het aantal inwoners: geboorten; overlijdens; internationale migraties (zowel inwijking, als uitwijking) en nationaliteitswijzigingen. Dezelfde bewegingen kunnen ook in kaart worden gebracht op een lager geografisch niveau, bijvoorbeeld op het niveau van de gemeente. Op dit lager niveau kan een extra beweging worden bestudeerd, namelijk een verandering van woonplaats in België wat ook wel een interne migratie wordt genoemd.

De wijzigingen in de residentiële bevolking kunnen worden afgeleid uit het RRNP dat wordt beheerd door de FOD binnenlandse zaken.  Het RRNP is een informatiesysteem en verzekert de registratie, de opslag en de communicatie van de identificatiegegevens van personen. Deze gegevens worden verzameld door de gemeenten (en de dienst vreemdelingenzaken voor bepaalde categorieën). De informatie in het rijksregister is georganiseerd in ‘informatietypes (IT)’, zijnde de verschillende onderdelen van de wettelijke informatiegegevens. De loop van de bevolking wordt bepaald op basis van deze informatietypes. Statbel is namelijk geautoriseerd om jaarlijks bepaalde ITs uit het rijksregister te ontvangen om op deze manier te kunnen voldoen aan zijn statistische missie. Meer informatie over de verschillende informatietypes in het RRNP kan teruggevonden worden op de website van de FOD Binnenlandse Zaken bij de Directie Instellingen en Bevolking.

Meer cijfers betreffende de internationale migratie bewegingen, kunnen teruggevonden worden in het thema ‘migraties’ op de Statbel website. 
Meer cijfers betreffende de nationaliteitswijzigingen, kunnen teruggevonden worden in het thema  ‘nationaliteitswijzigingen’ op de Statbel website.

Populatie

Inwoners in België

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode

Omschrijving van de verschillende bewegingen van de bevolking

Natuurlijk saldo

Het natuurlijk saldo van de bevolking wordt berekend als het aantal geboorten vermindert met het aantal sterfgevallen die gedurende een volledig referentiejaar werden geregistreerd. Wanneer het aantal geboorten groter is dan het aantal sterfgevallen resulteert dit in een positief natuurlijk saldo.
Informatie betreffende het aantal geboorten kan worden afgeleid uit de IT100, de geboorteplaats. Om het aantal geboorten gedurende het referentiejaar te bepalen wordt rekening gehouden met de geboortedatum, deze moet zich in het betreffende referentiejaar bevinden. Daarnaast wordt eveneens rekening gehouden met de geboorteplaats, de geboorte moet namelijk plaatsgevonden hebben in een Belgische gemeente.

Informatie over het aantal overlijdens wordt afgeleid uit de IT150, plaats en datum van overlijden. Voor het bepalen van het aantal overlijdens gedurende het referentiejaar wordt rekening gehouden met de datum van overlijden en de plaats waar de persoon op het moment van het overlijden was ingeschreven. Het overlijden wordt namelijk enkel in beschouwing genomen indien de persoon op het moment van het overlijden officieel in een Belgische gemeente verbleef (en dus tot de residentiële bevolking behoorde).

Intern migratie saldo

Het intern migratie saldo kan enkel worden berekend op sub-Belgisch niveau, het betreft namelijk mensen die in België verhuizen van de ene gemeente naar een andere gemeente. Een dergelijke verhuis kan gelijktijdig een verhuisbewegingen tussen arrondissementen, provincies en zelfs gewesten inhouden. Wanneer in een gemeente gedurende het referentiejaar meer mensen nieuw aankomen, dan dat er mensen vertrokken zijn naar een andere gemeente, wordt gesproken van een positief intern migratie saldo.

Informatie over de woonplaats kan in het RRNP teruggevonden worden in IT001 de gemeente van verblijf en IT020 het adres van de hoofdverblijfplaats. Om het intern migratiesaldo op gemeenteniveau te achterhalen volstaat de IT001 om de verhuisbewegingen tussen Belgische gemeenten te identificeren. 
Echter het kennen van het exacte adres laat wel andere toepassingen toe: zo kan bijvoorbeeld ook het aantal verhuisbewegingen binnen eenzelfde gemeente in kaart gebracht worden, waardoor onder andere het totaal aantal verhuisbewegingen in België kan worden bepaald. In grootsteden kunnen eventueel zelfs verhuisbewegingen tussen verschillende sectoren in kaart worden gebracht. Zie metadata interne migratie.

Internationaal migratie saldo

Het internationaal migratie saldo wordt berekend als het aantal internationale inwijkingen vermindert met het aantal internationale uitwijkingen die gedurende een referentiejaar hebben plaatsgevonden. Wanneer het aantal internationale inwijkingen groter is als het aantal internationale uitwijkingen dan is het internationaal migratie saldo positief.

De internationale inwijking bestaat uit drie afzonderlijke bewegingen:

 1. Internationale immigratie, beschikbaar sinds 1992:  hiervoor wordt gebruik gemaakt IT001 of de gemeente van verblijf. Een persoon wordt beschouwd als geïmmigreerd naar België als:
  a.   Een inschrijving in een Belgische gemeente wordt teruggevonden, waarbij de voorafgaande registratie in de IT001 verwijst naar een verblijf in het buitenland of;
  b.    het een allereerste registratie in een Belgische gemeente betreft die heeft plaatsgevonden op een latere datum dan de geboortedatum.
  Een persoon kan maximaal 1 maal naar België immigreren in het lopende jaar, daarom wordt bijkomend gebruik gemaakt van de  IT210 of vermelding van het register om de correcte aankomstdatum te selecteren.
 2. Herinschrijving, beschikbaar sinds 1992:  wanneer een persoon ambtshalve werd geschrapt, maar zich later toch opnieuw inschrijft in een Belgische gemeente dan spreken we van een herinschrijving. Een persoon wordt als heringeschreven beschouwd als:
  a.    Een inschrijving in een Belgische gemeente wordt teruggevonden, waarbij de voorafgaande registratie in de IT001 verwijst naar een schrapping van de persoon en;
  b.    aarnaast geldt een tijdscriterium: een persoon wordt pas als geschrapt beschouwd indien een nieuwe inschrijving in een Belgische gemeente plaatsvindt na 1 maart in het daaropvolgende jaar. Volgen de schrapping en de herinschrijving elkaar korter op, dan wordt de  persoon noch beschouwd als geschrapt, noch beschouwd als heringeschreven. 
 3. Verandering van register (binnen), beschikbaar sinds 2000: wanneer een asielzoeker wordt erkend, wordt hij overgeschreven van het wachtregister naar het vreemdelingenregister. Deze informatie bevindt zich in de IT210, vermelding van het register. 

De internationale uitwijkingen bestaan eveneens uit drie afzonderlijke bewegingen:

 1. Emigratie, beschikbaar sinds 1992: hiervoor wordt gebruik gemaakt van de IT001 of de gemeente van verblijf. Een persoon wordt als geëmigreerd beschouwd, wanneer deze persoon in de loop van het referentiejaar geregistreerd werd als wonende in het buitenland en waarbij de voorafgaande registratie in de IT001 wijst op een verblijf in een Belgische gemeente.
 2. Ambtshalve schrapping, beschikbaar sinds 1992: hiervoor wordt gebruik gemaakt van de IT001 of de gemeente van verblijf. Een persoon wordt als ambtshalve geschrapt beschouwd, wanneer deze persoon in de loop van het referentiejaar werd geschrapt, waarbij de voorafgaande registratie in de IT001 wijst op een verblijf in een Belgische gemeente. Bijkomend wordt er rekening gehouden met een tijdscomponent: de persoon wordt enkel als geschrapt beschouwd, wanneer die niet voor 1 maart in het daaropvolgende jaar wordt ingeschreven in een Belgische gemeente.
 3. Veranderingen van register (buiten), beschikbaar sinds 2010: hiervoor wordt gebruik gemaakt van IT210, de vermelding van het register. Het betreft mensen die in de loop van het jaar vanuit eender welk register worden opgenomen in het wachtregister. Meestal gaat het om mensen die van het vreemdelingenregister worden verplaatst naar het wachtregister.

Statistische aanpassingen

In  het ideale scenario zou de som van de verschillende saldi gelijk moeten zijn aan de wijziging in de bevolkingsgrootte die we tussen jaar Y en jaar Y+1 waarnemen. Met andere woorden de bevolking op 1  januari in jaar Y+1 is gelijk aan de som van de bevolking op 1 januari in jaar Y, het natuurlijke saldo, het intern migratiesaldo en het internationaal migratiesaldo gedurende jaar Y.

In de praktijk is het echter zelden het geval dat dit exact uitkomt, het verschil tussen beiden wordt berekend en wordt de statistische aanpassing genoemd. De statistische aanpassing geeft een kwaliteitsindicatie voor het bevolkingscijfer. De statistische aanpassingen liggen in de grootteorde van een duizendtal eenheden. Op een totaal van honderdduizenden registraties die de loop van de bevolking doorheen het jaar bepalen is dit een minimale foutenmarge te noemen.

Veranderingen nationaliteiten

Het verwerven en toekennen van de Belgische nationaliteit zijn juridisch complexe kwesties. Statbel benadert de berekening van nationaliteitswijzigingen op een zeer eenvoudige manier: iemand verandert van nationaliteit wanneer zijn of haar nationaliteit zoals geregistreerd in IT 031 van het RRNP verandert.
We houden dus enkel rekening met personen voor wie al een andere nationaliteit geregistreerd was. Personen die de Belgische nationaliteit verwerven zonder dat er sprake is van een voorgaande nationaliteit worden niet meegerekend in deze statistieken.

Deze definitie, hoewel dus zonder echte juridisch inhoud, dekt een groot aantal juridische categorieën uit het wetboek van de Belgische nationaliteit (naturalisatie, verwerving via verklaring enz…). De voorwaarde van het hebben van een voorgaande nationaliteit heeft als gevolg dat een aantal situaties niet onder deze statistiek vallen. Dat is bijvoorbeeld grotendeels het geval waar de toekenning van de Belgische nationaliteit op basis van de nationaliteit van de vader of moeder gebeurt (art. 8 in de wet van 4 december 2012 en voorgaande). Doorgaans is er dan geen eerdere nationaliteit geregistreerd.

Nationaliteit wordt in het rijksregister geregistreerd in het 'informatietype 031'. Voor meer informatie over nationaliteitsverwerving en het 'informatietype 031' gelieve de website van de Fod. Binnenlandse Zaken - Directie Instellingen en Bevolking te raadplegen en Fod. Justitie te raadplegen.

Aangroei en index

De aangroei is de absolute wijziging in het aantal inwoners. Het is met andere woorden gelijk aan de som van de verschillende saldi, zijnde het natuurlijk saldo, het intern migratiesaldo en het internationaal migratiesaldo. Een positieve cijfer duidt op een groei van de bevolking, een negatief cijfer duidt op een krimp in de bevolking.

De index in jaar Y wordt als volgt berekend: de aangroei in referentiejaarjaar Y wordt gedeeld door de bevolking op 1 januari in jaar Y en vermenigvuldigt met 100 (de procentuele groei van de bevolking gedurende jaar Y), dit getal wordt vervolgens opgeteld bij 100. Een index groter dan 100 duidt op een bevolkingsgroei, een index kleiner dan 100 op een bevolkingskrimp. Hoe verder het getal van 100 afwijkt, hoe substantiëler de groei of de krimp van de bevolking is.
 

Metadata