Faillissementen

April 2020: 298 faillissementen

Conjunctuurindicatoren
Faillissementen

Zoals elke maand publiceert Statbel de statistiek over de faillissementen, die gebaseerd is op de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het bedrijvenregister van Statbel, die aangevuld worden met de verklaringen van de handelsrechtbanken.

Bij de interpretatie van de cijfers moet rekening worden gehouden met het feit dat er een zekere vertraging is tussen de stopzetting van de economische activiteit en de faillietverklaring door de handelsrechtbank. Als gevolg daarvan is een economische impact pas met enige vertraging zichtbaar in de cijfers.

Bovendien werken veel ondernemingsrechtbanken en griffies door de Covid-19-crisis met een verminderde capaciteit en beperken ze hun activiteiten.

Daarnaast werd er een koninklijk besluit gepubliceerd in het Staatsblad op 24/04/2020 dat resulteerde in de bevriezing van de faillissementsprocedure voor de rechtbanken.  Het doel van dit besluit is om bedrijven die voor 18 maart 2020 in goede gezondheid verkeerden, te beschermen tegen de gevolgen van de Covid-19-crisis (Koninklijk besluit nr. 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de Covid-19 crisis). Deze elementen hebben een grote impact op de cijfers die Statbel toch besloten heeft te publiceren.

Zo werden er in april 2020 298 bedrijven failliet verklaard in België, tegenover 869 in maart.

De faillissementen die in april werden geregistreerd, leidden tot 705 verloren banen:  423 voltijdse banen, 182 deeltijdse banen en 100 loontrekkende werkgevers.

Dit zijn de sectoren met het grootste aantal faillissementen in april: 109 faillissementen in de transportsector, 65 in de handel, 52 in de bouwnijverheid en 49 in de horeca.

Op gewestelijk niveau waren er 163 faillissementen in Vlaanderen, 83 in Wallonië en 52 in Brussel.

Doel en korte beschrijving

De statistiek van de faillissementen is ontstaan uit een samenwerking tussen het Ministerie van Justitie en de FOD Economie. Het gaat hierbij om de faillissementcijfers van ondernemingen in België per activiteit volgens de NACEBEL-nomenclatuur. Deze cijfers waren gebaseerd op de aangiften van de rechtbanken van Koophandel en werden, indien nodig, aangevuld met informatie uit het bedrijvenregister van Statbel.

Door de sterke relatie tussen de economische conjunctuur en het aantal uitgesproken faillissementen is deze statistiek in de eerste plaats een conjunctuurindicator.

In het kader van de administratieve vereenvoudiging en het streven naar een grotere consistentie tussen de statistieken van Statbel wordt vanaf 2015 het bedrijvenregister gebruikt als belangrijkste bron en worden de aangiften van de rechtbanken van Koophandel gebruikt als aanvullende bron. Door de aanpassing van de verwerking van de brondata kan een revisie van de maandelijkse faillissementsstatistieken vanaf december 2014 nodig zijn.

Populatie

Ondernemingen onderworpen aan de wet op de faillissementen

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Juridische vorm btw: Juridische vorm zoals gedefinieerd volgens de behoeften van de BTW (op alle punten conform met de nomenclaturen-tabel LU_COM. TU_COM_LGL_PSN_VAT)

Aantal faillissementen: Een onderneming bevindt zich in staat van faillissement als twee voorwaarden zijn vervuld: Enerzijds heeft de koopman opgehouden te betalen, d.w.z. hij honoreert zijn schuldeisers niet meer. Anderzijds is zijn krediet geschokt. Met andere woorden: hij heeft het vertrouwen van zijn schuldeisers verloren. De bank weigert bijvoorbeeld een krediet toe te kennen. Een vennootschap is gehouden aangifte van faillissement te doen binnen een maand nadat zij heeft opgehouden te betalen. De beslissing wordt genomen door de raad van bestuur of de zaakvoerder.

Opmerkingen

Een faillissement heeft altijd betrekking op één onderneming. Een juridische constructie waarbij meerdere personen één onderneming opgericht hebben, zoals bij een VOF (vennootschap onder firma) kan dus maar aanleiding geven tot één faillissement.

Metadata