Faillissementen

Juni 2020: 670 faillissementen

Conjunctuurindicatoren
Juni 2020: 670 faillissementen

Bij de interpretatie van de cijfers moet rekening worden gehouden met het feit dat er een zekere vertraging is tussen de stopzetting van de economische activiteit en de faillietverklaring door de handelsrechtbank. Als gevolg daarvan is de economische impact pas met enige vertraging zichtbaar in de cijfers.

Bovendien werkten veel ondernemingsrechtbanken en griffies door de COVID-19-crisis met een verminderde capaciteit en beperkten ze hun activiteiten tot 18 mei. Sindsdien hebben ze over het algemeen geleidelijk hun activiteiten heropgestart.  Bijgevolg mogen de actuele cijfers niet als een betrouwbare graadmeter voor de reële economische toestand beschouwd worden.

Bovendien werd een koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 24/04/2020, dat resulteerde in de bevriezing van de faillissementsprocedure voor de rechtbanken. Het doel van dit besluit is om bedrijven die voor 18 maart 2020 in goede gezondheid verkeerden, te beschermen tegen de gevolgen van de COVID-19-crisis (Koninklijk besluit n° 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis). Dit moratorium, dat oorspronkelijk liep tot 17 mei, werd ondertussen verlengd tot 17 juni 2020.

Zo werden er in juni 2020 670 bedrijven failliet verklaard in België.

De faillissementen die in juni werden geregistreerd, leidden tot 2.668 verloren banen: 1.277 voltijdse banen, 1.144 deeltijdse banen en 247 loontrekkende werkgevers.

In deze sectoren waren er het meest faillissementen in juni: 220 faillissementen in de transportsector, 160 in de horeca, 141 in de handel en 122 in de bouwnijverheid.

Op gewestelijk niveau waren er 365 faillissementen in Vlaanderen, 167 in Wallonië en 138 in Brussel.

Doel en korte beschrijving

De statistiek van de faillissementen is ontstaan uit een samenwerking tussen het Ministerie van Justitie en de FOD Economie. Het gaat hierbij om de faillissementcijfers van ondernemingen in België per activiteit volgens de NACEBEL-nomenclatuur. Deze cijfers waren gebaseerd op de aangiften van de rechtbanken van Koophandel en werden, indien nodig, aangevuld met informatie uit het bedrijvenregister van Statbel.

Door de sterke relatie tussen de economische conjunctuur en het aantal uitgesproken faillissementen is deze statistiek in de eerste plaats een conjunctuurindicator.

In het kader van de administratieve vereenvoudiging en het streven naar een grotere consistentie tussen de statistieken van Statbel wordt vanaf 2015 het bedrijvenregister gebruikt als belangrijkste bron en worden de aangiften van de rechtbanken van Koophandel gebruikt als aanvullende bron. Door de aanpassing van de verwerking van de brondata kan een revisie van de maandelijkse faillissementsstatistieken vanaf december 2014 nodig zijn.

Populatie

Ondernemingen onderworpen aan de wet op de faillissementen

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Juridische vorm btw: Juridische vorm zoals gedefinieerd volgens de behoeften van de BTW (op alle punten conform met de nomenclaturen-tabel LU_COM. TU_COM_LGL_PSN_VAT)

Aantal faillissementen: Een onderneming bevindt zich in staat van faillissement als twee voorwaarden zijn vervuld: Enerzijds heeft de koopman opgehouden te betalen, d.w.z. hij honoreert zijn schuldeisers niet meer. Anderzijds is zijn krediet geschokt. Met andere woorden: hij heeft het vertrouwen van zijn schuldeisers verloren. De bank weigert bijvoorbeeld een krediet toe te kennen. Een vennootschap is gehouden aangifte van faillissement te doen binnen een maand nadat zij heeft opgehouden te betalen. De beslissing wordt genomen door de raad van bestuur of de zaakvoerder.

Opmerkingen

Een faillissement heeft altijd betrekking op één onderneming. Een juridische constructie waarbij meerdere personen één onderneming opgericht hebben, zoals bij een VOF (vennootschap onder firma) kan dus maar aanleiding geven tot één faillissement.

Metadata