Jaarevolutie van de btw-plichtige ondernemingen

Aantal bedrijven in 2020 met 4% gestegen

Ondernemingen
Aantal bedrijven in 2020 met 4% gestegen

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de jaarlijkse statistiek over de btw-plichtigen voor 2020. Over het algemeen is het aantal oprichtingen van ondernemingen in 2020 vrij laag. Terwijl het aantal oprichtingen tussen 2015 en 2019 gemiddeld met 3% per jaar toeneemt, is het aantal oprichtingen in 2020 ten opzichte van 2019 met 0,70% gestegen. In 2019 was er sprake van een stijging van 7,4%.

Het aantal schrappingen in 2020 is gedaald ten opzichte van 2019 (-7,3%). Ondanks het uitzonderlijk hoge aantal schrappingen in 2019, is het aantal schrappingen in 2020 lager dan de verwachte prognose voor dit jaar.

In totaal is het aantal bedrijven in 2020 met 4% gestegen tot 1.050.768 eenheden op 31/12/2020. Dit betekent een grotere groei dan in de voorgaande jaren, met een gemiddelde van 3,5% per jaar tussen 2015 en 2019.

Welke sectoren?

Sinds 2017 is de sector vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten (Nace M) de sector met de meeste ondernemingen in België. Op 31/12/2020 waren er 204.821 ondernemingen in deze sector, 4,9% meer dan een jaar eerder. Het is ook in deze sector dat in 2020 de meeste bewegingen werden waargenomen: er waren 20.043 oprichtingen van ondernemingen en 11.095 schrappingen.

Met 185.683 btw-plichtige ondernemingen is de sector groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen (Nace G) de op één na grootste. In 2020 waren er 17.992 oprichtingen en 12.706 schrappingen. De groei van deze sector bedraagt 2,9% in het jaar 2020.

De derde sector, de bouwnijverheid (Nace F), telt 143.339 ondernemingen. In deze sector werden er 16.146 nieuwe ondernemingen opgericht en 9.093 ondernemingen geschrapt, wat neerkomt op een jaarlijkse groei van 4,7%.

Tabel 1
Tabel 2

Doel en korte beschrijving

Aantal btw-plichtigen, schrappingen en actieve btw-plichtigen sinds 2008, gebaseerd op het ondernemingsregister DBRIS, per jaar, gemeente of arrondissement (als de variabele werkgelegenheid aanwezig is), economische activiteit (NACE-BEL), tewerkstellingsklasse (2008 e.v.) en juridische vorm.

Populatie

btw-plichtigen

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 9 maanden na de referentieperiode

Definities

Juridische vorm btw : Juridische vorm zoals gedefinieerd volgens de behoeften van de BTW (op alle punten conform met de nomenclaturen-tabel LU_COM. TU_COM_LGL_PSN_VAT)

Economische activiteit (NACE-BEL) ; Officiële nomenclatuur met een 'X' op het einde van het nummer daar de informatie slechts 4 posities is.

Klasse van arbeid NIS : Klasse van arbeid NIS zoals gedefinieerd in de officiële NIS-nomenclatuur-tabel 

Actieve BTW-plichtigen : De actieve btw-plichtigen op 31/12 worden bekomen via de gebruikte methode om deze populatie te berekenen in de maandelijkse kubus van de btw-plichtigen.

Men neemt daarvoor de oprichtingsdata zoals ze herberekend worden voor de maandelijkse statistiek : in sommige gevallen vervangt men de geldigheidsdatum door een transactiedatum in de maandelijkse statistiek. Men herneemt deze methode op het jaarlijks niveau om coherent te blijven met het aantal actieven op het einde van het jaar : deze aantallen moeten gelijk zijn in de maandelijkse en jaarlijkse statistiek.

Oprichtingen BTW-plichtigen : De oprichtingen (van btw-plichtigen) groepeert de entiteiten die de hoedanigheid van btw-plichtige hebben op 31 december van het geobserveerde jaar, maar niet op 31 december van het jaar ervoor. Het kan al dan niet gaan over nieuwe btw-plichtigen.

Via de links hieronder kunt U uw opzoeking definiëren voor de populatie van oprichtingen of schrappingen van de registers van de BTW voor een of meerdere jaren.

Terwijl de maandelijkse cijfers exhaustief de gebeurtenissen in het leven van een btw-plichtige weergeven (eerste inschrijving, schrapping, her-inschrijving, emigratie of immigratie), baseren de cijfers die jaarlijks geleverd worden voor de jaren 2008 e.v. zich op jaarlijkse foto´s die genomen worden op 31 december van elk jaar. Daaruit volgt dat, voor een gegeven jaar, het aantal ´oprichtingen´ of ´schrappingen´ in de jaarlijkse statistiek noodzakelijker wijs lager zal liggen dan de som van de oprichtingen en schrappingen geteld in de maandstatistiek. Enkel het aantal actieven op 31 december van elk jaar komt overeen tussen deze twee statistieken : men vergelijkt de hoedanigheid van de btw-plichtige op 31/12 : de oprichtingen groeperen de entiteiten met dat kenmerk op 31 december van het geobserveerde jaar, en die dat kenmerk niet hadden op 31 december van het voorgaande jaar.

Schrappingen BTW-plichtigen : De schrappingen groeperen de entiteiten die niet btw-plichtig zijn op 31 december van het geobserveerde jaar, en die hoedanigheid wel hadden op 31 december van het jaar ervoor.

Metadata