Jaarevolutie van de btw-plichtige ondernemingen

114.559 oprichtingen van ondernemingen in 2021

Ondernemingen
114.559 oprichtingen van ondernemingen in 2021

Op 31 december 2021 waren er in België 1.094.607 btw-plichtige ondernemingen. Dit komt neer op een jaarlijkse groei van 4,2%. Deze groei is iets hoger dan die van voorgaande jaren, die tussen 2016 en 2020 gemiddeld 3,9% per jaar bedroeg.

Het aantal oprichtingen van ondernemingen bedroeg 114.559 eenheden, dit is 9,7% meer dan in 2020, terwijl 70.720 bedrijven hun activiteiten stopgezet hebben, dit zijn er 9,9% meer dan in 2020.

Welke sectoren?

Sinds 2017 telt de sector ‘vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten’ (NACE M) het grootste aantal ondernemingen in België. Op 31/12/2021 telde deze sector 215.738 ondernemingen, 5,3% meer dan een jaar eerder. Het is ook in deze sector dat er in 2021 de meeste oprichtingen werden waargenomen (21.889), tegenover 12.083 stopzettingen.

Met 189.668 btw-plichtige ondernemingen is de sector ‘groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen’ (NACE G) de op een na grootste. In 2021 waren er in deze sector 19.419 oprichtingen en 15.310 stopzettingen. In 2021 tekende deze sector een groeipercentage van 2,1% op.

De derde grootste sector, de bouwnijverheid (NACE F), telt 151.380 ondernemingen. In deze sector werden er 17.897 nieuwe ondernemingen opgericht en 10.502 ondernemingen geschrapt, wat neerkomt op een jaarlijkse groei van 5,6%.

Tabel 1
Tabel 2

Doel en korte beschrijving

Aantal btw-plichtigen, schrappingen en actieve btw-plichtigen sinds 2008, gebaseerd op het ondernemingsregister DBRIS, per jaar, gemeente of arrondissement (als de variabele werkgelegenheid aanwezig is), economische activiteit (NACE-BEL), tewerkstellingsklasse (2008 e.v.) en juridische vorm.

Populatie

btw-plichtigen

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 9 maanden na de referentieperiode

Definities

Juridische vorm btw : Juridische vorm zoals gedefinieerd volgens de behoeften van de BTW (op alle punten conform met de nomenclaturen-tabel LU_COM. TU_COM_LGL_PSN_VAT)

Economische activiteit (NACE-BEL) ; Officiële nomenclatuur met een 'X' op het einde van het nummer daar de informatie slechts 4 posities is.

Klasse van arbeid NIS : Klasse van arbeid NIS zoals gedefinieerd in de officiële NIS-nomenclatuur-tabel 

Actieve BTW-plichtigen : De actieve btw-plichtigen op 31/12 worden bekomen via de gebruikte methode om deze populatie te berekenen in de maandelijkse kubus van de btw-plichtigen.

Men neemt daarvoor de oprichtingsdata zoals ze herberekend worden voor de maandelijkse statistiek : in sommige gevallen vervangt men de geldigheidsdatum door een transactiedatum in de maandelijkse statistiek. Men herneemt deze methode op het jaarlijks niveau om coherent te blijven met het aantal actieven op het einde van het jaar : deze aantallen moeten gelijk zijn in de maandelijkse en jaarlijkse statistiek.

Oprichtingen BTW-plichtigen : De oprichtingen (van btw-plichtigen) groepeert de entiteiten die de hoedanigheid van btw-plichtige hebben op 31 december van het geobserveerde jaar, maar niet op 31 december van het jaar ervoor. Het kan al dan niet gaan over nieuwe btw-plichtigen.

Via de links hieronder kunt U uw opzoeking definiëren voor de populatie van oprichtingen of schrappingen van de registers van de BTW voor een of meerdere jaren.

Terwijl de maandelijkse cijfers exhaustief de gebeurtenissen in het leven van een btw-plichtige weergeven (eerste inschrijving, schrapping, her-inschrijving, emigratie of immigratie), baseren de cijfers die jaarlijks geleverd worden voor de jaren 2008 e.v. zich op jaarlijkse foto´s die genomen worden op 31 december van elk jaar. Daaruit volgt dat, voor een gegeven jaar, het aantal ´oprichtingen´ of ´schrappingen´ in de jaarlijkse statistiek noodzakelijker wijs lager zal liggen dan de som van de oprichtingen en schrappingen geteld in de maandstatistiek. Enkel het aantal actieven op 31 december van elk jaar komt overeen tussen deze twee statistieken : men vergelijkt de hoedanigheid van de btw-plichtige op 31/12 : de oprichtingen groeperen de entiteiten met dat kenmerk op 31 december van het geobserveerde jaar, en die dat kenmerk niet hadden op 31 december van het voorgaande jaar.

Schrappingen BTW-plichtigen : De schrappingen groeperen de entiteiten die niet btw-plichtig zijn op 31 december van het geobserveerde jaar, en die hoedanigheid wel hadden op 31 december van het jaar ervoor.

Opmerking

Wegens operaties inzake kwaliteitsverbetering van de NACE heeft de sectie landbouw in 2021 een aantal wijzigingen ondergaan. Dit kan leiden tot een breuk vanaf deze periode.

Metadata