Jaarevolutie van de btw-plichtige ondernemingen

Op 31 december 2016 waren er in België 905.903 btw-plichtige ondernemingen.

Ondernemingen
Man in garage

De sectoren met het grootste aantal ondernemingen zijn de ‘groot- en detailhandel, reparatie van auto's en motorfietsen’, de ‘vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten’ en de ‘bouwnijverheid’. Ze vertegenwoordigen samen meer dan de helft van de btw-plichtige ondernemingen.

De sectoren met de sterkste groei  zijn de ‘vrije beroepen, wetenschappelijke en technische activiteiten’, de bouwnijverheid en de sector ‘overige activiteiten en diensten'’.

Voor de wetenschappelijke en technische activiteiten waren 2014 en 2016 uitzonderlijk, aangezien de advocaten (2014) en de bestuurders of managers die optreden als rechtspersonen (2016) verplicht waren om zich als btw-plichtige te laten registreren. Dit bracht een kunstmatige toename van de oprichtingsgraad met zich mee.

Het groeipercentage in de bouwnijverheid is verdubbeld tussen 2014 (1,6%) en 2016 (3,2%).

De netto-oprichtingsgraad in de sector ‘verschaffen van accommodatie en maaltijden’ is ook bijna verdubbeld tussen 2014 (0,9%) en 2016 (1,9%).

In de ‘groot- en detailhandel en reparatie van auto’s’ ten slotte werd een dieptepunt bereikt in 2014 (-0,7%). De licht positieve tendens van 2015 maakte plaats voor een positief cijfer van 1,2% in 2016

Tabel 1
Tabel 2

Doel en korte beschrijving

Aantal btw-plichtigen, schrappingen en actieve btw-plichtigen sinds 2008, gebaseerd op het ondernemingsregister DBRIS, per jaar, gemeente of arrondissement (als de variabele werkgelegenheid aanwezig is), economische activiteit (NACE-BEL), tewerkstellingsklasse (2008 e.v.) en juridische vorm.

Populatie

btw-plichtigen

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 9 maanden na de referentieperiode

Definities

Juridische vorm btw : Juridische vorm zoals gedefinieerd volgens de behoeften van de BTW (op alle punten conform met de nomenclaturen-tabel LU_COM. TU_COM_LGL_PSN_VAT)

Economische activiteit (NACE-BEL) ; Officiële nomenclatuur met een 'X' op het einde van het nummer daar de informatie slechts 4 posities is.

Klasse van arbeid NIS : Klasse van arbeid NIS zoals gedefinieerd in de officiële NIS-nomenclatuur-tabel 

Actieve BTW-plichtigen : De actieve btw-plichtigen op 31/12 worden bekomen via de gebruikte methode om deze populatie te berekenen in de maandelijkse kubus van de btw-plichtigen.

Men neemt daarvoor de oprichtingsdata zoals ze herberekend worden voor de maandelijkse statistiek : in sommige gevallen vervangt men de geldigheidsdatum door een transactiedatum in de maandelijkse statistiek. Men herneemt deze methode op het jaarlijks niveau om coherent te blijven met het aantal actieven op het einde van het jaar : deze aantallen moeten gelijk zijn in de maandelijkse en jaarlijkse statistiek.

Oprichtingen BTW-plichtigen : De oprichtingen (van btw-plichtigen) groepeert de entiteiten die de hoedanigheid van btw-plichtige hebben op 31 december van het geobserveerde jaar, maar niet op 31 december van het jaar ervoor. Het kan al dan niet gaan over nieuwe btw-plichtigen.

Via de links hieronder kunt U uw opzoeking definiëren voor de populatie van oprichtingen of schrappingen van de registers van de BTW voor een of meerdere jaren.

Terwijl de maandelijkse cijfers exhaustief de gebeurtenissen in het leven van een btw-plichtige weergeven (eerste inschrijving, schrapping, her-inschrijving, emigratie of immigratie), baseren de cijfers die jaarlijks geleverd worden voor de jaren 2008 e.v. zich op jaarlijkse foto´s die genomen worden op 31 december van elk jaar. Daaruit volgt dat, voor een gegeven jaar, het aantal ´oprichtingen´ of ´schrappingen´ in de jaarlijkse statistiek noodzakelijker wijs lager zal liggen dan de som van de oprichtingen en schrappingen geteld in de maandstatistiek. Enkel het aantal actieven op 31 december van elk jaar komt overeen tussen deze twee statistieken : men vergelijkt de hoedanigheid van de btw-plichtige op 31/12 : de oprichtingen groeperen de entiteiten met dat kenmerk op 31 december van het geobserveerde jaar, en die dat kenmerk niet hadden op 31 december van het voorgaande jaar.

Schrappingen BTW-plichtigen : De schrappingen groeperen de entiteiten die niet btw-plichtig zijn op 31 december van het geobserveerde jaar, en die hoedanigheid wel hadden op 31 december van het jaar ervoor.

Metadata