Nationaliteit

Bevolking van vreemde nationaliteit
Content

Deze indicator wordt berekend door het aantal buitenlanders te delen door de totale bevolking, staatlozen en personen van onbepaalde nationaliteit niet meegerekend.

Meer dan 12% van de inwoners van België heeft een buitenlandse nationaliteit.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft bijna 1 op de 3 inwoners niet de Belgische nationaliteit. In Etterbeek (49%), Elsene (49%) en Sint-Gillis (48%) zijn deze percentages het meest uitgesproken.

9% van de inwoners van het Vlaams Gewest heeft niet de Belgische nationaliteit. In het Waals Gewest is dat cijfer 10%.

Op gemeentelijk niveau ligt dit percentage vooral in de grote steden en in de grensgemeenten een stuk boven het nationale gemiddelde.

Nationaliteit van een land van de EU
Content

Het aandeel van buitenlanders die de nationaliteit van een land van de EU-27 hebben, wordt berekend als de verhouding tussen deze bevolking en de totale bevolking, staatlozen en personen van onbepaalde nationaliteit niet meegerekend.

Ongeveer 8% van de in België residerende bevolking heeft de nationaliteit van een ander land van de Europese Unie. De regionale verschillen zijn sterk. Voor Vlaanderen is dat 6% en voor Wallonië 7%, tegenover 23% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Elsene, Etterbeek en Sint-Gillis zijn gemeenten waar meer dan 35% van de inwoners een nationaliteit heeft van een ander land van de Europese Unie.

Buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben grensgemeenten ook een hoog percentage buitenlanders uit de Europese Unie.

Nationaliteit van een land buiten de EU
Content

Deze indicator wordt berekend door het aantal niet-Belgen dat geen nationaliteit heeft van een land van de Europese Unie (27 landen) te delen door de totale bevolking, staatlozen en personen van onbepaalde nationaliteit niet meegerekend.

Iets meer dan 4% van de Belgische inwoners heeft de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie. Het Waals en Vlaams Gewest liggen onder dit cijfer met respectievelijk 3% en 4%. Anderzijds heeft bijna 12% van de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de nationaliteit van een land dat geen lid is van de Europese Unie. De elf gemeenten met het hoogste percentage liggen in dit gewest, met Sint-Joost-ten-Node op de eerste plaats met 18%.

Doel en korte beschrijving van de Census

De Census 2021 is een momentopname van de bevolking die in België woont op 1 januari 2021. De Census levert een breed scala aan cijfers op over de woningen en de demografische, socio-economische en onderwijskundige kenmerken van de burgers. Het doel van de Census is dubbel: beantwoorden aan de Europese verordening[1] en statistieken produceren voor specifieke nationale noden (openbaar bestuur, internationale organisaties, onderzoekers, ondernemingen en particulieren).

Vroeger was de Census een exhaustieve enquête onder alle burgers, maar sinds 2011 is deze uitsluitend gebaseerd op administratieve databanken.

Definities

De verschillende statistische eenheden

De bevolking

De bevolking in de Census 2021 is de residentiële bevolking zoals ingeschreven in het Rijksregister van de natuurlijke personen (RRNP) op 1 januari 2021. De Belgische bevolking omvat Belgen en niet-Belgen die toegelaten of gemachtigd zijn om zich te vestigen of om te verblijven op het grondgebied, maar omvat niet de niet-Belgen die minder dan drie maanden op het grondgebied verblijven, de asielzoekers en de niet-Belgen in onregelmatige situatie[2].

Particuliere huishoudens

Deze groep omvat personen die alleen wonen, of meerdere personen die samenwonen en samen voorzien in hun levensonderhoud.

Familiekernen

Een familiekern bestaat uit twee of meer personen die deel uitmaken van hetzelfde huishouden en die verwant zijn als man en vrouw, als partners in een geregistreerd partnerschap, als samenwonende partners of als ouder en kind.

Woonverblijven

Dit omvat alle verblijven die dienen als onderkomen voor een of meerdere personen.

Conventionele woningen

Conventionele woningen worden gedefinieerd als structureel gescheiden, onafhankelijke ruimten die bestemd zijn voor permanente menselijke bewoning. Op de dag van de telling kunnen ze ofwel bewoond worden, ofwel leeg staan, ofwel als vakantieverblijf of tweede verblijfplaats dienen.

Bewoonde conventionele woningen

Het gaat om conventionele woningen die dienen als gewone verblijfplaats voor één of meerdere particuliere huishoudens.

Definitie van de variabelen

Geslacht

Deze variabele wordt gebruikt om mannen van vrouwen te onderscheiden.

Leeftijd

De leeftijd wordt aangeduid in verstreken jaren op 1 januari 2021.

Gewone verblijfplaats

De verblijfplaats is diegene die geregistreerd staat in het Rijksregister op 1 januari 2021.

Het gaat dus om de wettelijke verblijfplaats.

De Belgische gemeenten werden tussen 2011 en 2021 gewijzigd. In de vergelijkingen op deze site werden de cijfers van 2011 uitgesplitst volgens de gemeenten in 2021.

Agglomeratie

Een agglomeratie is een aaneengesloten bebouwd gebied, d.w.z. een gebied dat gedefinieerd wordt door een groep mensen die in bij elkaar gelegen of aan elkaar grenzende gebouwen wonen. Deze zone bestaat uit een groep gebouwen waarbij geen enkel gebouw meer dan 200 meter van het naaste naburige gebouw verwijderd is.

De Belgische gemeenten werden tussen 2011 en 2021 gewijzigd. In de vergelijkingen op deze site werden de cijfers van 2011 uitgesplitst volgens de gemeenten in 2021.

Land van staatsburgerschap

Het staatsburgerschap is de specifieke juridische band tussen een persoon en zijn land. Het wordt door geboorte of door naturalisatie verworden.

Opmerking

Vergelijken met de vorige Census vereist enige voorzichtigheid, aangezien deze publicatie zich baseert op de Belgische bevolking en de Census op de Europese definitie van de bevolking. Meer info over verschil tussen de Belgische bevolking en de Census of Europese bevolking.


[1] UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/543 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2017 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 763/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende volks- en woningtellingen, wat de technische specificaties voor de thema's en voor de uitsplitsingen daarvan betreft.

[2]Meer informatie over de manier waarop deze bevolking wordt bepaald