Structurele ondernemingsstatistieken

Structurele ondernemingsstatistieken - 2021

Ondernemingen
Structurele ondernemingsstatistieken - 2021

De Belgische niet-financiële marktgerichte economie telde in 2021 721.040 ondernemingen en 2.989.482 werkzame personen.

57 % van alle ondernemingen en 49 % van de werkzame personen zijn terug te vinden in de dienstensector. De handel is de tweede grootste sector zowel qua aantal ondernemingen (20 %) als op het vlak van tewerkstelling (22 %). De industrie is de kleinste sector op vlak van het aantal ondernemingen (6 %), maar niet op vlak van het aantal werkzame personen (18 %).

In de industriële sector zijn er per onderneming gemiddeld meer personen tewerkgesteld dan in andere sectoren, namelijk 13,8 werkzame personen. Voor de handel is dit 4,5, voor de diensten 3,6 en voor de bouwondernemingen 2,6. Deze lage gemiddelden zijn onder meer het gevolg van het grote aantal zelfstandigen zonder personeel.

De jaarlijkse structurele ondernemingsstatistieken beschrijven de structuur, de strategie en de prestaties van de ondernemingen volgens hun economische activiteit. Ze brengen de niet-financiële marktgerichte economie in beeld, meer bepaald de industrie, de bouw, de handel en heel wat dienstenactiviteiten. Landbouw, financiële sector, publieke administratie en de (grotendeels) niet-marktgerichte diensten, zoals onderwijs en gezondheidszorg, zijn niet inbegrepen.

De structurele statistieken bevatten vele diverse ondernemingsindicatoren (opbrengsten, aankopen, investeringen, personeelskosten, tewerkstelling, ..) tot op een zeer gedetailleerd niveau. De veelheid aan informatie dient als basis voor het uitstippelen van het Belgisch en Europees economische beleid. Het is een nuttige bron voor onderzoekers en laat bovendien ondernemingen toe hun positie binnen een bepaalde bedrijfstak beter in te schatten

Tabel 1
Content

Structuur van de ondernemingen, per sector van economische activiteit

De monetaire variabelen zijn weergegeven in duizend euro.

be.STAT logoIndien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontje

Nota: Vertrouwelijke gegevens worden niet weergegeven in deze tabel (aangeduid met een ‘.’ in de tabel). Wanneer een bepaalde variabele een waarde ‘nul’ heeft wordt deze waarde effectief weergegeven door een ‘0’. Voor het totaal van nace rev. 2 sectie S zijn geen gegevens beschikbaar (weergegeven met ‘.’), maar de onderliggende nace rev. 2 afdeling 95 behoort wel tot de scope van de enquête naar de structuur van de ondernemingen.

Tabel 2
Content

Structuur van de ondernemingen voor de dienstensector

De monetaire variabelen zijn weergegeven in duizend euro.

be.STAT logoIndien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontje

Nota: Vertrouwelijke gegevens worden niet weergegeven in deze tabel (aangeduid met een ‘.’ in de tabel). Wanneer een bepaalde variabele een waarde ‘nul’ heeft wordt deze waarde effectief weergegeven door een ‘0’. Voor het totaal van nace rev. 2 sectie S zijn geen gegevens beschikbaar (weergegeven met ‘.’), maar de onderliggende nace rev. 2 afdeling 95 behoort wel tot de scope van de enquête naar de structuur van de ondernemingen.

Tabel 3
Content

Structuur van de ondernemingen voor de industrie en bouw

De monetaire variabelen zijn weergegeven in duizend euro.

be.STAT logoIndien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontje

Nota: Vertrouwelijke gegevens worden niet weergegeven in deze tabel (aangeduid met een ‘.’ in de tabel). Wanneer een bepaalde variabele een waarde ‘nul’ heeft wordt deze waarde effectief weergegeven door een ‘0’. Voor het totaal van nace rev. 2 sectie S zijn geen gegevens beschikbaar (weergegeven met ‘.’), maar de onderliggende nace rev. 2 afdeling 95 behoort wel tot de scope van de enquête naar de structuur van de ondernemingen.

Tabel 4
Content

Structuur van de ondernemingen voor de groot- en detailhandel

De monetaire variabelen zijn weergegeven in duizend euro.

be.STAT logoIndien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontje

Nota: Vertrouwelijke gegevens worden niet weergegeven in deze tabel (aangeduid met een ‘.’ in de tabel). Wanneer een bepaalde variabele een waarde ‘nul’ heeft wordt deze waarde effectief weergegeven door een ‘0’. Voor het totaal van nace rev. 2 sectie S zijn geen gegevens beschikbaar (weergegeven met ‘.’), maar de onderliggende nace rev. 2 afdeling 95 behoort wel tot de scope van de enquête naar de structuur van de ondernemingen.

Doel en korte beschrijving

Sinds 1996 voert Statbel jaarlijks een enquête uit naar de structuur van de ondernemingen. Daarbij wordt informatie ingezameld over de activiteit, de werkgelegenheid, de opbrengsten, de kosten en de investeringen van het voorgaande boekjaar - dat overigens niet noodzakelijk hoeft samen te vallen met het kalenderjaar.

De aldus ingewonnen informatie laat toe om op Europees niveau vergelijkbare, volledige en betrouwbare statistieken over de structuur van de ondernemingen op te maken. Deze statistieken zijn onmisbaar voor het uitstippelen van het economische beleid, zowel op Europees, nationaal als gewestelijk vlak. Anderzijds kan een onderneming met deze statistische gegevens haar eigen positie binnen de ganse bedrijfstak beter inschatten.

Voor de overheidsinstellingen die in het kader van het Instituut voor de Nationale Rekeningen met Statbel geassocieerd zijn, met name de Nationale Bank van België (NBB) en het Federaal Planbureau (FPB), dient dit gegevensmateriaal als basis voor het opstellen van de nationale en regionale rekeningen en van de input-outputtabellen overeenkomstig het Europees Systeem van Rekeningen..

Populatie

Ondernemingen behorende tot secties B tot N (met uitzondering van sectie K) en afdeling 95

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 18 maanden na de referentieperiode

Definities

Omzet: de omzet omvat alle bedragen (exclusief BTW) die overeenkomen met de verkoop door de BTW-plichtige van goederen en diensten aan derden in België of in het buitenland. Bovendien omvat de omzet alle andere kosten (vervoer, verpakking enz.) die aan de klant worden doorberekend, ook al worden ze apart in rekening gebracht. Kortingen, rabatten en disconto's moeten in mindering worden gebracht, evenals de waarde van teruggekomen producten (via creditnota’s). Inkomen dat als overige bedrijfsopbrengsten, financieel inkomen of uitzonderlijke opbrengsten in de bedrijfsrekeningen voorkomt, wordt niet tot de omzet gerekend.

Personeelskosten: deze variabele komt overeen met de boekhoudrubriek personeelskosten en behelst de totaliteit van de kosten verbonden aan het bezoldigd personeel van de onderneming. Dit omvat de door de onderneming uitbetaalde lonen, sociale premies en pensioenen.

Investeringen; investeringen zijn de uitgaven (exclusief BTW) door de BTW-plichtige voor de verwerving van goederen en diensten die een bedrijfsmiddel uitmaken. Het gaat dus om oprichtingskosten, immateriële vaste activa, terreinen en gebouwen, installaties, machines en uitrusting, meubilair en rollend materieel, vaste activa in leasing en overige vaste activa. De lonen van het personeel (dat b.v. zou worden ingezet om een gebouw op te trekken of te verbouwen) en andere sociale lasten en de aankopen van andere diensten, werk en studies (b.v. ereloon architect) behoren dus niet tot de investeringen.

NUTS : Opdeling in regio’s en provincies

Toegevoegde waarde : De toegevoegde waarde is het verschil tussen de omzet en de aankopen.

Aankoop van goederen en diensten : De “aankopen” zijn de waarde van alle goederen en diensten, aangekocht met het oog op doorverkoop of gebruik in het productieproces.

Werkzame personen : Aantal werknemers plus het aantal niet op de loonlijst voorkomende werkzame personen.

Metadata