Type eigendom

Twee derde van de woningen wordt door hun eigenaar bewoond

Census
Twee derde van de woningen wordt door hun eigenaar bewoond

In 2021 werden 3.191.824 conventionele woningen[1] door de eigenaar bewoond op een totaal van 4.946.378 bewoonde conventionele woningen. Dat blijkt uit de Belgische Census 2021.
Het aantal conventionele woningen dat door de eigenaar wordt bewoond, is lichtjes gedaald in België als we de resultaten van de Census 2021 vergelijken met die van 2011. Het gaat om 64,5% in 2021 tegenover 65,6% van het totaal aantal bewoonde conventionele woningen tien jaar ervoor.

Op gewestelijk niveau, was er enkel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een lichte stijging (+ 0,1 procentpunt – verder ppt genoemd). In 2021 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 200.379 200.379 eigenaars, of 38,1% (tegen 38,0% in 2011).

In de top 20-lijst van grootste gemeenten is Aalst de gemeente met het hoogste percentage door eigenaars bewoonde woningen (68,2% of 26.508 woningen), gevolgd door Kortrijk (67,7% of 22.820 woningen), Hasselt (66,0% of 24.104 woningen), Brugge en Mechelen (beide 64,8%; Brugge 35.505 woningen en Mechelen 23.699).
De stad Antwerpen telt 120.060 door de eigenaar bewoonde bewoningen of 52,5% van het totale aantal bewoonde conventionele woningen.

Bij de grote gemeenten en steden is er wel meer variatie in het aantal conventionele woningen dat door de eigenaar wordt bewoond tussen 2011 en 2021, en dat zowel in stijgende als dalende zin met enkele uitschieters zoals Sint-Jans-Molenbeek (+ 3,8 ppt), Brussel (+ 3,3 ppt) en Oostende (+ 2,0 ppt) aan de ene kant en Luik (- 3,5 ppt) en Leuven (- 2,9 ppt) aan de andere kant.


[1] Conventionele woningen worden gedefinieerd als structureel gescheiden, onafhankelijke ruimten die bestemd zijn voor permanente menselijke bewoning. Op de dag van de telling kunnen ze ofwel bewoond worden, ofwel leeg staan, ofwel als vakantieverblijf of tweede verblijfplaats dienen.

Door de eigenaar bewoonde woning
Content

Deze indicator toont het aandeel van de door de eigenaar bewoonde woningen in de bewoonde conventionele woningen.

Op nationaal niveau zijn 2 op de 3 conventionele woningen bewoond door de eigenaar.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderscheidt zich van de andere gewesten qua percentage van door de eigenaar bewoonde woningen. Het aandeel bedraagt slechts 38% tegenover respectievelijk 64% en 70% in Wallonië en Vlaanderen, cijfers die stabiel blijven ten opzichte van 2011. Tussen de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er echter belangrijke verschillen. In Sint-Gillis en Elsene wordt slechts 1 op de 4 woningen bewoond door de eigenaar, terwijl dat in Sint-Agatha-Berchem en Sint-Pieters-Woluwe 1 op de 2 woningen is. Het aandeel van door de eigenaar bewoonde woningen in de bewoonde conventionele woningen is vrij homogeen in de Vlaamse provincies. De situatie verschilt meer in Wallonië, waar een paar gebieden met hogere percentages merkbaar zijn in elke provincie: bijvoorbeeld Mont-de-l'Enclus in de provincie Henegouwen met 83%, La Bruyère in de provincie Namen met 81%, Burdinne en Nandrin in de provincie Luik met 84%, Ramillies in de provincie Waals-Brabant met 82% of Musson in de provincie Luxemburg met 82%.

Doel en korte beschrijving van de Census

De Census 2021 is een momentopname van de bevolking die in België woont op 1 januari 2021. De Census levert een breed scala aan cijfers op over de woningen en de demografische, socio-economische en onderwijskundige kenmerken van de burgers. Het doel van de Census is dubbel: beantwoorden aan de Europese verordening[1] en statistieken produceren voor specifieke nationale noden (openbaar bestuur, internationale organisaties, onderzoekers, ondernemingen en particulieren).

Vroeger was de Census een exhaustieve enquête onder alle burgers, maar sinds 2011 is deze uitsluitend gebaseerd op administratieve databanken.

Definities

De verschillende statistische eenheden

De bevolking

De bevolking in de Census 2021 is de residentiële bevolking zoals ingeschreven in het Rijksregister van de natuurlijke personen (RRNP) op 1 januari 2021. De Belgische bevolking omvat Belgen en niet-Belgen die toegelaten of gemachtigd zijn om zich te vestigen of om te verblijven op het grondgebied, maar omvat niet de niet-Belgen die minder dan drie maanden op het grondgebied verblijven, de asielzoekers en de niet-Belgen in onregelmatige situatie[2].

Particuliere huishoudens

Deze groep omvat personen die alleen wonen, of meerdere personen die samenwonen en samen voorzien in hun levensonderhoud.

Familiekernen

Een familiekern bestaat uit twee of meer personen die deel uitmaken van hetzelfde huishouden en die verwant zijn als man en vrouw, als partners in een geregistreerd partnerschap, als samenwonende partners of als ouder en kind.

Woonverblijven

Dit omvat alle verblijven die dienen als onderkomen voor een of meerdere personen.

Conventionele woningen

Conventionele woningen worden gedefinieerd als structureel gescheiden, onafhankelijke ruimten die bestemd zijn voor permanente menselijke bewoning. Op de dag van de telling kunnen ze ofwel bewoond worden, ofwel leeg staan, ofwel als vakantieverblijf of tweede verblijfplaats dienen.

Bewoonde conventionele woningen

Het gaat om conventionele woningen die dienen als gewone verblijfplaats voor één of meerdere particuliere huishoudens.

Definitie van de variabelen

Geslacht

Deze variabele wordt gebruikt om mannen van vrouwen te onderscheiden.

Leeftijd

De leeftijd wordt aangeduid in verstreken jaren op 1 januari 2021.

Gewone verblijfplaats

De verblijfplaats is diegene die geregistreerd staat in het Rijksregister op 1 januari 2021.

Het gaat dus om de wettelijke verblijfplaats.

De Belgische gemeenten werden tussen 2011 en 2021 gewijzigd. In de vergelijkingen op deze site werden de cijfers van 2011 uitgesplitst volgens de gemeenten in 2021.

Agglomeratie

Een agglomeratie is een aaneengesloten bebouwd gebied, d.w.z. een gebied dat gedefinieerd wordt door een groep mensen die in bij elkaar gelegen of aan elkaar grenzende gebouwen wonen. Deze zone bestaat uit een groep gebouwen waarbij geen enkel gebouw meer dan 200 meter van het naaste naburige gebouw verwijderd is.

De Belgische gemeenten werden tussen 2011 en 2021 gewijzigd. In de vergelijkingen op deze site werden de cijfers van 2011 uitgesplitst volgens de gemeenten in 2021.

Type eigendom

Deze variabele heeft betrekking op de eigendom van de woning en niet van de grond waarop de woning is gebouwd

Opmerking

Vergelijken met de vorige Census vereist enige voorzichtigheid, aangezien deze publicatie zich baseert op de Belgische bevolking en de Census op de Europese definitie van de bevolking.

Meer info over verschil tussen de Belgische bevolking en de Census of Europese bevolking.


[1] UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/543 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2017 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 763/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende volks- en woningtellingen, wat de technische specificaties voor de thema's en voor de uitsplitsingen daarvan betreft.

[2]Meer informatie over de manier waarop deze bevolking wordt bepaald