Type woonverblijf

Aantal bewoonde woningen
Content

Het aantal woningen komt overeen met het aantal bewoonde conventionele woningen.

België telt 4,9 miljoen bewoonde conventionele woningen, of bijna 385.000 meer dan in 2011. Hiervan is 57% gelegen in Vlaanderen, 32% in Wallonië en 11% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die verdeling is vergelijkbaar met die van 2011.

Gebouwen met één woning
Content

Deze indicator meet het aandeel woningen in gebouwen met slechts één woning ten opzichte van het totale aantal bewoonde conventionele woningen.

Terwijl in België 70% van de bewoonde conventionele woningen in 2011 zich in een gebouw met slechts één woning bevond, is dat cijfer in 2021 tot 66% gedaald. Die daling is vergelijkbaar in de drie gewesten. In Vlaanderen daalt dit cijfer van 75% in 2011 naar 71% in 2021, in Wallonië van 78% naar 74% en in Brussel van 17% naar 15%.

Zoals blijkt uit de kaart zijn er grote verschillen tussen de Brusselse gemeenten. De gemeenten in het oosten en het zuiden worden gekenmerkt door een hoog percentage van gebouwen met één woning (47% in Watermaal-Bosvoorde, 38% in Sint-Pieters-Woluwe en 34% in Oudergem). In het centrum bevindt zich echter slechts een klein deel van de bewoonde woningen in gebouwen met één woning (3% in Sint-Gillis, 6% in Sint-Joost-ten-Node en in Elsene).

Dit cijfer is opvallend hoog in de gemeenten die grenzen aan Frankrijk. Aan de kust hebben we dan weer te maken met lagere percentages.

Doel en korte beschrijving van de Census

De Census 2021 is een momentopname van de bevolking die in België woont op 1 januari 2021. De Census levert een breed scala aan cijfers op over de woningen en de demografische, socio-economische en onderwijskundige kenmerken van de burgers. Het doel van de Census is dubbel: beantwoorden aan de Europese verordening[1] en statistieken produceren voor specifieke nationale noden (openbaar bestuur, internationale organisaties, onderzoekers, ondernemingen en particulieren).

Vroeger was de Census een exhaustieve enquête onder alle burgers, maar sinds 2011 is deze uitsluitend gebaseerd op administratieve databanken.

Definities

De verschillende statistische eenheden

De bevolking

De bevolking in de Census 2021 is de residentiële bevolking zoals ingeschreven in het Rijksregister van de natuurlijke personen (RRNP) op 1 januari 2021. De Belgische bevolking omvat Belgen en niet-Belgen die toegelaten of gemachtigd zijn om zich te vestigen of om te verblijven op het grondgebied, maar omvat niet de niet-Belgen die minder dan drie maanden op het grondgebied verblijven, de asielzoekers en de niet-Belgen in onregelmatige situatie[2].

Particuliere huishoudens

Deze groep omvat personen die alleen wonen, of meerdere personen die samenwonen en samen voorzien in hun levensonderhoud.

Familiekernen

Een familiekern bestaat uit twee of meer personen die deel uitmaken van hetzelfde huishouden en die verwant zijn als man en vrouw, als partners in een geregistreerd partnerschap, als samenwonende partners of als ouder en kind.

Woonverblijven

Dit omvat alle verblijven die dienen als onderkomen voor een of meerdere personen.

Conventionele woningen

Conventionele woningen worden gedefinieerd als structureel gescheiden, onafhankelijke ruimten die bestemd zijn voor permanente menselijke bewoning. Op de dag van de telling kunnen ze ofwel bewoond worden, ofwel leeg staan, ofwel als vakantieverblijf of tweede verblijfplaats dienen.

Bewoonde conventionele woningen

Het gaat om conventionele woningen die dienen als gewone verblijfplaats voor één of meerdere particuliere huishoudens.

Definitie van de variabelen

Geslacht

Deze variabele wordt gebruikt om mannen van vrouwen te onderscheiden.

Leeftijd

De leeftijd wordt aangeduid in verstreken jaren op 1 januari 2021.

Gewone verblijfplaats

De verblijfplaats is diegene die geregistreerd staat in het Rijksregister op 1 januari 2021.

Het gaat dus om de wettelijke verblijfplaats.

De Belgische gemeenten werden tussen 2011 en 2021 gewijzigd. In de vergelijkingen op deze site werden de cijfers van 2011 uitgesplitst volgens de gemeenten in 2021.

Agglomeratie

Een agglomeratie is een aaneengesloten bebouwd gebied, d.w.z. een gebied dat gedefinieerd wordt door een groep mensen die in bij elkaar gelegen of aan elkaar grenzende gebouwen wonen. Deze zone bestaat uit een groep gebouwen waarbij geen enkel gebouw meer dan 200 meter van het naaste naburige gebouw verwijderd is.

De Belgische gemeenten werden tussen 2011 en 2021 gewijzigd. In de vergelijkingen op deze site werden de cijfers van 2011 uitgesplitst volgens de gemeenten in 2021.

Type woonverblijf

Deze variabele dient om het woonverblijf onder te verdelen in de categorieën bewoonde conventionele woningen, collectieve woonverblijven en andere wooneenheden.

Woonverblijven

Dit omvat alle verblijven die dienen als onderkomen voor een of meerdere personen.

Conventionele woningen

Conventionele woningen worden gedefinieerd als structureel gescheiden, onafhankelijke ruimten die bestemd zijn voor permanente menselijke bewoning. Op de dag van de telling, kunnen ze ofwel bewoond worden, ofwel leeg staan, ofwel als vakantieverblijf of tweede verblijfplaats dienen.

Bewoonde conventionele woningen

Het gaat om conventionele woningen die dienen als gewone verblijfplaats voor één of meerdere particuliere huishoudens.

Collectieve woonverblijven

Collectieve woonverblijven zijn bewoond door collectieve huishoudens, zoals gedefinieerd in het Rijksregister.

Andere wooneenheden

Andere wooneenheden zijn barakken, caravans, windmolens en andere onderkomens die voor menselijke bewoning worden gebruikt, ongeacht of zij daarvoor bestemd zijn.

Woningen per type gebouw

Deze variabele komt overeen met het aantal woningen in het gebouw waarin de woning zich bevindt.

Bewoningssituatie van conventionele woningen

Deze variabele laat toe een onderscheid te maken tussen bewoonde en niet-bewoonde conventionele woningen op het moment van de telling.

Huisvestingsregeling

Deze variabele betreft het geheel van de bevolking en heeft betrekking op het type woonverblijf waarin een persoon verblijft op het moment van de telling.

Opmerking

Vergelijken met de vorige Census vereist enige voorzichtigheid, aangezien deze publicatie zich baseert op de Belgische bevolking en de Census op de Europese definitie van de bevolking.

Meer info over verschil tussen de Belgische bevolking en de Census of Europese bevolking.


[1] UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/543 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2017 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 763/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende volks- en woningtellingen, wat de technische specificaties voor de thema's en voor de uitsplitsingen daarvan betreft.

[2]Meer informatie over de manier waarop deze bevolking wordt bepaald