Omzet en investeringen

Omzet ondernemingen steeg met 12,7% in het vierde kwartaal van 2022

Ondernemingen
Omzet ondernemingen steeg met 12,7% in het vierde kwartaal van 2022

De omzet van de Belgische ondernemingen – met uitzondering van de landbouw en de financiële sector – bedroeg in het vierde kwartaal van 2022 456 miljard euro, een stijging van 12,7% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar daarvoor.

In het vierde kwartaal van 2022 zien we de grootste omzetstijgingen t.o.v. dezelfde periode van 2021 in de sectoren “kunst, amusement en recreatie” en in de horeca, de stijging van de omzet bedraagt er respectievelijk 29% en 24%. Deze stijgingen zijn uiteraard het gevolg van het feit dat in die sectoren de bedrijven in het vierde kwartaal van 2021 nog kampten met inperkende maatregelen t.g.v de Covid-19-crisis (er gold een sluitingsuur in de horeca en er waren nog beperkingen op het aantal toeschouwers die toegelaten werden op events). In het vierde kwartaal van 2022 daarentegen waren de bedrijven in die sectoren opnieuw volledig actief.

In alle andere economische sectoren op twee na noteren we omzetstijgingen in het vierde kwartaal van 2022 t.o.v. dezelfde periode van 2021 tussen de 3% en 17%. Deze stijgingen zijn het gevolg van enerzijds een toename van de activiteit en anderzijds van de inflatie (stijging van de afzetprijzen).

De resultaten voor het vierde kwartaal van 2022 zijn voorlopig. Deze resultaten kunnen herzien worden wanneer bijkomende gegevens beschikbaar komen.

Doel en korte beschrijving

De omzet omvat alle bedragen (exclusief BTW) die overeenkomen met de verkoop door de BTW-plichtige van goederen en diensten aan derden in België of in het buitenland. Investeringen zijn de uitgaven (exclusief BTW) door de BTW-plichtige voor de verwerving van goederen en diensten die een bedrijfsmiddel uitmaken.

Populatie

BTW-plichtigen, exclusief volgende Nace-codes (nomenclatuur Nace 2008): A, 50.3 en 50.4, K, L, 69.1, 0, P, Q, 91, 92, 94, T en U.

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode.

Definities

Investeringen zijn de uitgaven (exclusief BTW) door de BTW-plichtige voor de verwerving van goederen en diensten die een bedrijfsmiddel uitmaken. Het gaat dus om oprichtingskosten, immateriële vaste activa, terreinen en gebouwen, installaties, machines en uitrusting, meubilair en rollend materieel, vaste activa in leasing en overige vaste activa. De lonen van het personeel (dat b.v. zou worden ingezet om een gebouw op te trekken of te verbouwen) en andere sociale lasten en de aankopen van andere diensten, werk en studies (b.v. ereloon architect) behoren dus niet tot de investeringen.

De omzet omvat alle bedragen (exclusief BTW) die overeenkomen met de verkoop door de BTW-plichtige van goederen en diensten aan derden in België of in het buitenland. Bovendien omvat de omzet alle andere kosten (vervoer, verpakking enz.) die aan de klant worden doorberekend, ook al worden ze apart in rekening gebracht. Kortingen, rabatten en disconto's moeten in mindering worden gebracht, evenals de waarde van teruggekomen producten (via creditnota’s). Inkomen dat als overige bedrijfsopbrengsten, financieel inkomen of uitzonderlijke opbrengsten in de bedrijfsrekeningen voorkomt, wordt niet tot de omzet gerekend.

Opmerkingen

Door laattijdige en/of afwijkende BTW-aangiften dienen de gegevens van de laatste 2 jaar als voorlopig te worden beschouwd en kunnen ze herzien worden.

Metadata

Omzet en investeringen volgens de btw-aangiften (absolute cijfers).pdf