Omzet en investeringen

Sterke toename van de omzet in de handel- bouw- en IT-sector en voor vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten in het tweede kwartaal van 2021

Ondernemingen
Sterke toename van de omzet in de handel- bouw- en IT-sector en voor vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten in het tweede kwartaal van 2021

De omzet van de Belgische ondernemingen – met uitzondering van de landbouw en de financiële sector – bedroeg in het tweede kwartaal van 2021 362,5 miljard euro, een stijging van 36% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar daarvoor.

Deze enorme stijging is uiteraard het gevolg van het feit dat de meeste bedrijven in het tweede kwartaal van 2021 volledig geopend waren terwijl er in het tweede kwartaal van 2020 nog (gedeeltelijk) een strenge lockdown gold: niet-essentiële B2B-bedrijven waren in 2020 gesloten tot begin mei, B2C-zaken bleven dicht tot midden mei, de horeca mocht slechts begin juni heropenen en events en culturele voorstellingen waren verboden. Door de sterk gewijzigde context is een vergelijking met de situatie van vóór de COVID-19-crisis bijgevolg meer aangewezen. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2019 bedraagt de stijging van de omzet 9,4%. Achter deze stijging gaan echter zeer uiteenlopende evoluties schuil.

In het tweede kwartaal van 2021 zien we bij de belangrijke economische sectoren de grootste omzetstijging t.o.v. dezelfde periode van 2019 in de handel (+19%). De helft van deze stijging wordt verklaard door de toegenomen handel in consumentenartikelen, machines en intermediaire producten, de andere helft door enerzijds de export van vaccins en anderzijds een herstructurering van een multinational die in 2019 nog in Nace-sectie D actief was. In andere belangrijke economische sectoren zoals de bouw, vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten en de ICT-sector gaat het om een stijging van 8 à 14%. Ook de industrie doet het goed, o.a. door de productie van vaccins, met een omzetstijging van 4%. De grootste omzetdalingen worden opgetekend in de sectoren die in het tweede kwartaal van 2021 nog te maken kregen met beperkende maatregelen. Het gaat om de sector “kunst, amusement en recreatie” (-35%), horeca (-32%), de sector “overige diensten” (-12%), een sector die o.a.de contactberoepen omvat, en de administratieve en ondersteunende diensten (-8%), een sector waartoe o.a. de reisbureaus, reisorganisatoren en reserveringsbureaus behoren.

De resultaten voor het tweede kwartaal van 2021 zijn voorlopig. Deze resultaten kunnen herzien worden wanneer bijkomende gegevens beschikbaar komen.

Doel en korte beschrijving

De omzet omvat alle bedragen (exclusief BTW) die overeenkomen met de verkoop door de BTW-plichtige van goederen en diensten aan derden in België of in het buitenland. Investeringen zijn de uitgaven (exclusief BTW) door de BTW-plichtige voor de verwerving van goederen en diensten die een bedrijfsmiddel uitmaken.

Populatie

BTW-plichtigen, exclusief volgende Nace-codes (nomenclatuur Nace 2008): A, 50.3 en 50.4, K, L, 69.1, 0, P, Q, 91, 92, 94, T en U.

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode.

Definities

Investeringen zijn de uitgaven (exclusief BTW) door de BTW-plichtige voor de verwerving van goederen en diensten die een bedrijfsmiddel uitmaken. Het gaat dus om oprichtingskosten, immateriële vaste activa, terreinen en gebouwen, installaties, machines en uitrusting, meubilair en rollend materieel, vaste activa in leasing en overige vaste activa. De lonen van het personeel (dat b.v. zou worden ingezet om een gebouw op te trekken of te verbouwen) en andere sociale lasten en de aankopen van andere diensten, werk en studies (b.v. ereloon architect) behoren dus niet tot de investeringen.

De omzet omvat alle bedragen (exclusief BTW) die overeenkomen met de verkoop door de BTW-plichtige van goederen en diensten aan derden in België of in het buitenland. Bovendien omvat de omzet alle andere kosten (vervoer, verpakking enz.) die aan de klant worden doorberekend, ook al worden ze apart in rekening gebracht. Kortingen, rabatten en disconto's moeten in mindering worden gebracht, evenals de waarde van teruggekomen producten (via creditnota’s). Inkomen dat als overige bedrijfsopbrengsten, financieel inkomen of uitzonderlijke opbrengsten in de bedrijfsrekeningen voorkomt, wordt niet tot de omzet gerekend.

Opmerkingen

Door laattijdige en/of afwijkende BTW-aangiften dienen de gegevens van de laatste 2 jaar als voorlopig te worden beschouwd en kunnen ze herzien worden.

Metadata

Omzet en investeringen volgens de btw-aangiften (absolute cijfers).pdf