Omzet en investeringen

COVID-19-crisis leidt tot omzetdaling in bijna alle economische sectoren

Ondernemingen
COVID-19-crisis leidt tot omzetdaling in bijna alle economische sectoren

De omzet van de Belgische ondernemingen – met uitzondering van de landbouw en de financiële sector – bedroeg in het vierde kwartaal van 2020 330,4 miljard euro, een daling van 3,8% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar daarvoor.

In het vierde kwartaal van 2020 heeft de COVID-19-crisis in bijna alle economische sectoren een negatieve impact gehad op de omzet door het opnieuw invoeren van inperkingsmaatregelen, vanaf midden oktober in de horeca, vanaf begin november in andere sectoren (o.a. sluiting theaters, bioscopen en concertzalen en stopzetting activiteiten contactberoepen), en door de sluiting van de niet-essentiële winkels in november.

In het vierde kwartaal van 2020 zien we de belangrijkste omzetdalingen t.o.v. dezelfde periode van 2019 in de horeca (-52%), in de sector “kunst, amusement en recreatie” (-36%), een sector die pas in augustus gedeeltelijk terug kon opstarten, maar in november terug volledig moest sluiten, en in de sector “overige diensten” (-27%), een sector die o.a.de contactberoepen omvat. De daling van de omzet is aanzienlijk in de sector “administratieve en ondersteunende diensten” (-10%), een sector waartoe o.a. de reisbureaus, reisorganisatoren en reserveringsbureaus behoren waar de activiteiten bijna volledig zijn stilgevallen, en de sector “vervoer en opslag” (-11%). In de industrie is de daling van de omzet minder uitgesproken (-4,6%). In de handel blijft de omzetdaling beperkt tot 1,7%.

Er is echter ook goed economisch nieuws: in drie grote economische sectoren is de omzet in het vierde kwartaal van 2020 licht gestegen t.o.v. dezelfde periode van 2019, het gaat om de bouw (+0,3%), de sector “vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten” (+0,6%) en de sector “informatie en communicatie” (+1,9%).

De resultaten voor het vierde kwartaal van 2020 zijn voorlopig. Deze resultaten kunnen herzien worden wanneer bijkomende gegevens beschikbaar komen.

Doel en korte beschrijving

De omzet omvat alle bedragen (exclusief BTW) die overeenkomen met de verkoop door de BTW-plichtige van goederen en diensten aan derden in België of in het buitenland. Investeringen zijn de uitgaven (exclusief BTW) door de BTW-plichtige voor de verwerving van goederen en diensten die een bedrijfsmiddel uitmaken.

Populatie

BTW-plichtigen, exclusief volgende Nace-codes (nomenclatuur Nace 2008): A, 50.3 en 50.4, K, L, 69.1, 0, P, Q, 91, 92, 94, T en U.

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode.

Definities

Investeringen zijn de uitgaven (exclusief BTW) door de BTW-plichtige voor de verwerving van goederen en diensten die een bedrijfsmiddel uitmaken. Het gaat dus om oprichtingskosten, immateriële vaste activa, terreinen en gebouwen, installaties, machines en uitrusting, meubilair en rollend materieel, vaste activa in leasing en overige vaste activa. De lonen van het personeel (dat b.v. zou worden ingezet om een gebouw op te trekken of te verbouwen) en andere sociale lasten en de aankopen van andere diensten, werk en studies (b.v. ereloon architect) behoren dus niet tot de investeringen.

De omzet omvat alle bedragen (exclusief BTW) die overeenkomen met de verkoop door de BTW-plichtige van goederen en diensten aan derden in België of in het buitenland. Bovendien omvat de omzet alle andere kosten (vervoer, verpakking enz.) die aan de klant worden doorberekend, ook al worden ze apart in rekening gebracht. Kortingen, rabatten en disconto's moeten in mindering worden gebracht, evenals de waarde van teruggekomen producten (via creditnota’s). Inkomen dat als overige bedrijfsopbrengsten, financieel inkomen of uitzonderlijke opbrengsten in de bedrijfsrekeningen voorkomt, wordt niet tot de omzet gerekend.

Opmerkingen

Door laattijdige en/of afwijkende BTW-aangiften dienen de gegevens van de laatste 2 jaar als voorlopig te worden beschouwd en kunnen ze herzien worden.

Metadata

Omzet en investeringen volgens de btw-aangiften (absolute cijfers).pdf