Omzet en investeringen

Omzet ondernemingen steeg met 19% in vergelijking met zelfde kwartaal van vorig jaar

Ondernemingen
Omzet ondernemingen steeg met 19% in vergelijking met zelfde kwartaal van vorig jaar

De omzet van de Belgische ondernemingen – met uitzondering van de landbouw en de financiële sector – bedroeg in het derde kwartaal van 2021 349,8 miljard euro, een stijging van 19% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar daarvoor.

Deze grote stijging is uiteraard het gevolg van het feit dat in een aantal economische sectoren de bedrijven in het derde kwartaal van 2020 nog gesloten waren of pas opnieuw aan het opstarten waren (o.a. de eventsector, de luchtvaart en de reis- en reserveringsbureaus). Door de sterk gewijzigde context is een vergelijking met de situatie van vóór de COVID-19-crisis bijgevolg meer aangewezen. In vergelijking met het derde kwartaal van 2019 bedraagt de stijging van de omzet 10,5%. Achter deze stijging gaan echter zeer uiteenlopende evoluties schuil.

In het derde kwartaal van 2021 zien we bij de belangrijke economische sectoren de grootste omzetstijging t.o.v. dezelfde periode van 2019 in de handel (+15%). Twee derde van deze stijging wordt verklaard door de toegenomen handel in consumentenartikelen, machines en intermediaire producten, één derde door de herstructurering van een multinational die in 2019 nog in Nace-sectie D actief was. In andere belangrijke economische sectoren zoals de industrie, de vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten en de ICT-sector gaat het om een stijging van 10 à 12%. Kleinere omzetstijgingen zien we o.a. in de horeca (+7%) en in de bouw (+6%). Omzetdalingen worden daarentegen opgetekend in de sectoren die in het derde kwartaal van 2021 nog te maken kregen met beperkende maatregelen. Het gaat om de sector “kunst, amusement en recreatie” (-11%) en de administratieve en ondersteunende diensten (-10%), een sector waartoe o.a. de reisbureaus, reisorganisatoren en reserveringsbureaus behoren.

De resultaten voor het derde kwartaal van 2021 zijn voorlopig. Deze resultaten kunnen herzien worden wanneer bijkomende gegevens beschikbaar zijn.

Doel en korte beschrijving

De omzet omvat alle bedragen (exclusief BTW) die overeenkomen met de verkoop door de BTW-plichtige van goederen en diensten aan derden in België of in het buitenland. Investeringen zijn de uitgaven (exclusief BTW) door de BTW-plichtige voor de verwerving van goederen en diensten die een bedrijfsmiddel uitmaken.

Populatie

BTW-plichtigen, exclusief volgende Nace-codes (nomenclatuur Nace 2008): A, 50.3 en 50.4, K, L, 69.1, 0, P, Q, 91, 92, 94, T en U.

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode.

Definities

Investeringen zijn de uitgaven (exclusief BTW) door de BTW-plichtige voor de verwerving van goederen en diensten die een bedrijfsmiddel uitmaken. Het gaat dus om oprichtingskosten, immateriële vaste activa, terreinen en gebouwen, installaties, machines en uitrusting, meubilair en rollend materieel, vaste activa in leasing en overige vaste activa. De lonen van het personeel (dat b.v. zou worden ingezet om een gebouw op te trekken of te verbouwen) en andere sociale lasten en de aankopen van andere diensten, werk en studies (b.v. ereloon architect) behoren dus niet tot de investeringen.

De omzet omvat alle bedragen (exclusief BTW) die overeenkomen met de verkoop door de BTW-plichtige van goederen en diensten aan derden in België of in het buitenland. Bovendien omvat de omzet alle andere kosten (vervoer, verpakking enz.) die aan de klant worden doorberekend, ook al worden ze apart in rekening gebracht. Kortingen, rabatten en disconto's moeten in mindering worden gebracht, evenals de waarde van teruggekomen producten (via creditnota’s). Inkomen dat als overige bedrijfsopbrengsten, financieel inkomen of uitzonderlijke opbrengsten in de bedrijfsrekeningen voorkomt, wordt niet tot de omzet gerekend.

Opmerkingen

Door laattijdige en/of afwijkende BTW-aangiften dienen de gegevens van de laatste 2 jaar als voorlopig te worden beschouwd en kunnen ze herzien worden.

Metadata

Omzet en investeringen volgens de btw-aangiften (absolute cijfers).pdf