Omzet en investeringen

Omzetstijging met 4,9% in het eerste kwartaal van 2021

Ondernemingen
Omzetstijging met 4,9% in het eerste kwartaal van 2021

De omzet van de Belgische ondernemingen – met uitzondering van de landbouw en de financiële sector – bedroeg in het eerste kwartaal van 2021 327,9 miljard euro, een stijging van 4,9% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar daarvoor.

Deze stijging is uiteraard het gevolg van het feit dat de meeste bedrijven in het eerste kwartaal van 2021 geopend waren, terwijl er in de 2de helft van maart 2020 een strenge lockdown gold waarbij alle “niet-essentiële bedrijven” en alle non-food winkels gesloten waren. Uitzonderingen waren wel nog de bedrijven in de horeca en de evenementensector, de reisbureaus en, gedurende een aantal maanden, ook de contactberoepen.

In het eerste kwartaal van 2021 zien we de grootste omzetstijging ten opzichte van dezelfde periode van 2020 in de handel (+12,1%). In de andere belangrijke economische sectoren (industrie, bouw, vrije beroepen, wetenschappelijke en technische activiteiten en de ICT-sector) gaat het om een stijging van 4 à 5%. De grootste omzetdalingen worden opgetekend in de sectoren die nog geheel of gedeeltelijk gesloten waren in het eerste kwartaal van 2021: het gaat om de horeca (-47,3%), de sector “kunst, amusement en recreatie” (-39,6%), de sector “overige diensten” (-12,9%), een sector die onder andere de contactberoepen omvat, en de administratieve en ondersteunende diensten (-12,7%), een sector waartoe onder andere de reisbureaus, reisorganisatoren en reserveringsbureaus behoren.

De resultaten voor het eerste kwartaal van 2021 zijn voorlopig. Deze resultaten kunnen herzien worden wanneer bijkomende gegevens beschikbaar komen.

Doel en korte beschrijving

De omzet omvat alle bedragen (exclusief BTW) die overeenkomen met de verkoop door de BTW-plichtige van goederen en diensten aan derden in België of in het buitenland. Investeringen zijn de uitgaven (exclusief BTW) door de BTW-plichtige voor de verwerving van goederen en diensten die een bedrijfsmiddel uitmaken.

Populatie

BTW-plichtigen, exclusief volgende Nace-codes (nomenclatuur Nace 2008): A, 50.3 en 50.4, K, L, 69.1, 0, P, Q, 91, 92, 94, T en U.

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode.

Definities

Investeringen zijn de uitgaven (exclusief BTW) door de BTW-plichtige voor de verwerving van goederen en diensten die een bedrijfsmiddel uitmaken. Het gaat dus om oprichtingskosten, immateriële vaste activa, terreinen en gebouwen, installaties, machines en uitrusting, meubilair en rollend materieel, vaste activa in leasing en overige vaste activa. De lonen van het personeel (dat b.v. zou worden ingezet om een gebouw op te trekken of te verbouwen) en andere sociale lasten en de aankopen van andere diensten, werk en studies (b.v. ereloon architect) behoren dus niet tot de investeringen.

De omzet omvat alle bedragen (exclusief BTW) die overeenkomen met de verkoop door de BTW-plichtige van goederen en diensten aan derden in België of in het buitenland. Bovendien omvat de omzet alle andere kosten (vervoer, verpakking enz.) die aan de klant worden doorberekend, ook al worden ze apart in rekening gebracht. Kortingen, rabatten en disconto's moeten in mindering worden gebracht, evenals de waarde van teruggekomen producten (via creditnota’s). Inkomen dat als overige bedrijfsopbrengsten, financieel inkomen of uitzonderlijke opbrengsten in de bedrijfsrekeningen voorkomt, wordt niet tot de omzet gerekend.

Opmerkingen

Door laattijdige en/of afwijkende BTW-aangiften dienen de gegevens van de laatste 2 jaar als voorlopig te worden beschouwd en kunnen ze herzien worden.

Metadata

Omzet en investeringen volgens de btw-aangiften (absolute cijfers).pdf