Omzet en investeringen

Omzet ondernemingen steeg met 24,4% in vergelijking met zelfde kwartaal van vorig jaar

Ondernemingen
Omzet ondernemingen steeg met 24,4% in vergelijking met zelfde kwartaal van vorig jaar

De omzet van de Belgische ondernemingen – met uitzondering van de landbouw en de financiële sector – bedroeg in het eerste kwartaal van 2022 402,9 miljard euro, een stijging van 24,4% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar daarvoor.

In het eerste kwartaal van 2022 zien we de grootste omzetstijgingen t.o.v. dezelfde periode van 2021 in de horeca (+129%) en in sector “kunst, amusement en recreatie” (+73%). Deze stijgingen zijn uiteraard het gevolg van het feit dat in die sectoren de bedrijven in het eerste kwartaal van 2021 gesloten waren (de horeca kon enkel takeaway aanbieden en events waren verboden), terwijl de bedrijven in die sectoren opnieuw actief waren in het eerste kwartaal van 2022.

Grote omzetstijgingen noteren we in het eerste kwartaal van 2022 t.o.v. dezelfde periode van 2021 ook in de sector “Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht” (+45%) en bij de “overige diensten” (+35%). Tot die laatste sector behoren o.a. de contactberoepen, die in het eerste kwartaal van 2021 nog gedeeltelijk gesloten waren, wat in het eerste kwartaal van 2022 niet het geval was. In de industrie en in de sector “vervoer en opslag” stijgt de omzet in het eerste kwartaal van 2022 t.o.v. dezelfde periode van 2021 met 27%. In alle andere economische sectoren worden eveneens aanzienlijke omzetstijgingen opgetekend, voor de belangrijkste sectoren liggen ze tussen de 11% en 23%.

De resultaten voor het eerste kwartaal van 2022 zijn voorlopig. Deze resultaten kunnen herzien worden wanneer bijkomende gegevens beschikbaar komen.

Doel en korte beschrijving

De omzet omvat alle bedragen (exclusief BTW) die overeenkomen met de verkoop door de BTW-plichtige van goederen en diensten aan derden in België of in het buitenland. Investeringen zijn de uitgaven (exclusief BTW) door de BTW-plichtige voor de verwerving van goederen en diensten die een bedrijfsmiddel uitmaken.

Populatie

BTW-plichtigen, exclusief volgende Nace-codes (nomenclatuur Nace 2008): A, 50.3 en 50.4, K, L, 69.1, 0, P, Q, 91, 92, 94, T en U.

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode.

Definities

Investeringen zijn de uitgaven (exclusief BTW) door de BTW-plichtige voor de verwerving van goederen en diensten die een bedrijfsmiddel uitmaken. Het gaat dus om oprichtingskosten, immateriële vaste activa, terreinen en gebouwen, installaties, machines en uitrusting, meubilair en rollend materieel, vaste activa in leasing en overige vaste activa. De lonen van het personeel (dat b.v. zou worden ingezet om een gebouw op te trekken of te verbouwen) en andere sociale lasten en de aankopen van andere diensten, werk en studies (b.v. ereloon architect) behoren dus niet tot de investeringen.

De omzet omvat alle bedragen (exclusief BTW) die overeenkomen met de verkoop door de BTW-plichtige van goederen en diensten aan derden in België of in het buitenland. Bovendien omvat de omzet alle andere kosten (vervoer, verpakking enz.) die aan de klant worden doorberekend, ook al worden ze apart in rekening gebracht. Kortingen, rabatten en disconto's moeten in mindering worden gebracht, evenals de waarde van teruggekomen producten (via creditnota’s). Inkomen dat als overige bedrijfsopbrengsten, financieel inkomen of uitzonderlijke opbrengsten in de bedrijfsrekeningen voorkomt, wordt niet tot de omzet gerekend.

Opmerkingen

Door laattijdige en/of afwijkende BTW-aangiften dienen de gegevens van de laatste 2 jaar als voorlopig te worden beschouwd en kunnen ze herzien worden.

Metadata

Omzet en investeringen volgens de btw-aangiften (absolute cijfers).pdf