Arbeidskostenindex

Stijging van de arbeidskostenindex in het derde kwartaal 2023

Conjunctuurindicatoren
Stijging van de arbeidskostenindex in het derde kwartaal 2023

In het derde kwartaal van 2023 steeg de loonkost per gewerkt uur op jaarbasis met 8,0%.

Op sectorniveau stijgt de loonkost per gewerkt uur met 11,3% het sterkst in de sector van het verschaffen van accommodatie en maaltijden (NACE sectie I), terwijl in de Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht (sectie D) de loonkost met +4,6% het minst stijgt.

Tabel
Content
Seizoensgezuiverd basis 2020=100 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3
Winning van delfstoffen (B) 109,19 110,83 114,30 116,24 117,27
Industrie (C) 110,21 111,96 113,77 115,52 117,57
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht (D) 110,80 112,92 114,42 115,13 115,94
Distributie van water; Afval- en afvalwaterbeheer en sanering (E) 107,89 109,69 115,01 116,00 117,25
Bouwnijverheid (F) 107,91 109,60 114,51 115,59 116,87
Groot- en detailhandel; Reparatie van auto's en motorfietsen (G) 108,04 110,00 114,79 115,98 117,28
Vervoer en opslag (H) 108,52 110,49 114,85 115,91 116,99
Verschaffen van accommodatie en maaltijden (I) 104,93 106,02 113,51 115,04 116,67
Informatie en communicatie (J) 105,85 107,22 114,18 115,58 116,80
Financiële activiteiten en verzekeringen (K) 107,78 109,79 114,61 115,76 117,16
Exploitatie van en handel in onroerend goed (L) 105,70 107,08 113,99 115,45 116,73
Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten (M) 107,34 109,30 113,67 115,06 116,63
Administratieve en ondersteunende diensten (N) 109,19 110,93 112,80 114,53 116,22
Openbaar bestuur en defensie; Verplichte sociale verzekeringen (O) 105,51 106,87 113,47 114,35 115,38
Onderwijs (P) 106,80 108,20 114,99 115,41 116,18
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (Q) 110,76 112,39 113,79 115,25 116,30
Kunst, amusement en recreatie (R) 110,69 110,37 115,45 117,25 119,33
Overige diensten (S) 107,33 108,98 114,10 115,96 117,25

Doel en korte beschrijving

De arbeidskostenindex geeft voor iedere economische activiteit de evolutie in de gemiddelde arbeidskosten per uur weer. Hiervoor wordt er een beroep gedaan op de T+2 versie van de RSZ – bestanden.

De totale arbeidskosten kunnen bovendien opgesplitst worden in drie ondergeschikte componenten. Zo is het vooreerst mogelijk om de premies uit te sluiten uit de analyse. Ook de evolutie van enerzijds de bruto lonen en anderzijds de sociale premies ten laste van de werkgevers kunnen via aparte indexen opgevolgd worden.

Zowel de index die wordt gecorrigeerd op basis van seizoenseffecten, als de niet-gezuiverde reeks kunnen geconsulteerd worden..

Populatie

RSZ werkgevers

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 70 dagen na de referentieperiode

Definities

Brutolonen : Lonen omvatten enerzijds de gewone verdiensten die werknemers en leerlingen ontvangen als tegenprestatie voor hun arbeid en anderzijds de buitengewone verdiensten zoals overuren, provisies en fooien. Bijzondere uitkeringen zoals dertiende en veertiende maand, vakantie- en verlofgeld, winstdelingspremies, andere eenmalige uitkeringen en aandelen vallen hier ook onder.

Sociale premies ten laste van werkgevers : Onder sociale premies ten laste van werkgevers worden verstaan de bedragen die een werkgever tijdens de referentieperiode ten behoeve van zijn/haar werknemers betaalt aan de verzekeraars. Deze betalingen betreffen de wettelijke, de op collectieve arbeidsovereenkomsten berustende en de contractuele premies voor verzekering tegen sociale risico's.

Hiertoe behoren:

- werkgeverspremies voor particuliere pensioenregelingen,

- werkgeverspremies voor particuliere ziektekostenverzekering,

- werkgeverspremies voor levensverzekering,

- werkgeverspremies voor andere werkgeversverzekeringen (bv. voor invaliditeit),

- werkgeverspremies voor wettelijke (sociale)verzekeringsregelingen (met inbegrip van belastingen over de loonsom ten behoeve van de sociale zekerheid).

Totale arbeidskosten ; Onder loonkosten wordt verstaan de totale uitgaven van werkgevers voor het in dienst hebben van personeel. De loonkosten omvatten:

a) de beloning van werknemers met lonen in geld of in natura,

b) de sociale premies ten laste van werkgevers,

c) de kosten van beroepsopleidingen,

d) de overige uitgaven van de werkgever,

e) de als loonkosten beschouwde belastingen in verband met de personeelsomvang, minus de door de werkgever ontvangen subsidies.

Premies zijn alle betalingen aan werknemers die niet regelmatig voor iedere betaalperiode (week of maand) worden betaald, inclusief premies en vergoedingen die weliswaar op vaste tijdstippen maar niet voor iedere betaalperiode worden betaald (bv. maandelijks als de betaalperiode een week is, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks) en premies die verband houden met individuele of collectieve prestaties. Vertrekpremies zijn inbegrepen, mits zij niet zijn vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst.

Metadata