Migratie

Bevolking geboren in het buitenland
Content

Het aandeel van de bevolking dat in het buitenland is geboren, wordt berekend als de verhouding tussen deze bevolking en de totale bevolking , met uitsluiting van de mensen van wie het geboorteland "niet aangegeven" is.

Iets minder dan 18% van de in België residerende bevolking is in het buitenland geboren. Dit aandeel schommelt van 14% in Vlaanderen en 15% in Wallonië tot 46% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In de Brusselse gemeenten Sint-Joost-ten-Node, Sint-Gillis, Elsene en Etterbeek is de meerderheid van de inwoners in het buitenland geboren. Buiten Brussel zijn inwoners die in het buitenland geboren zijn vooral vertegenwoordigd in de grote steden (Luik, Antwerpen, Gent en Charleroi), alsook in de grensgemeenten.

Bevolking geboren binnen de EU27
Content

Het aandeel van de bevolking dat in een lidstaat van de EU (behalve België) is geboren, wordt berekend als de verhouding tussen deze bevolking en de totale bevolking , met uitsluiting van de mensen van wie het geboorteland "niet aangegeven" is.

Bijna 8% van de inwoners van België is geboren in een ander land van de Europese Unie.

19% van de Brusselse bevolking is geboren in een ander land van de Europese Unie dan België. In Wallonië bedraagt dit slechts 8% en in Vlaanderen iets minder dan 6%. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertonen Brussel-stad, Elsene, Etterbeek en Sint-Gillis de hoogste percentages, met bijna 1 op de 3 inwoners die in een ander land van de Europese Unie geboren is.

De gemeenten waarvoor dit percentage het hoogst is, bevinden zich langs de Belgische grens. De gemeente Raeren voert de lijst aan, met 55% van de inwoners die in een ander EU-land geboren zijn. In La Calamine, eveneens in het oosten van de provincie Luik, is dat 40%. Aan de Franse grens werden hoge percentages waargenomen in Estaimpuis (37%) en Komen-Waasten (33%). Aan de Nederlandse grens laat ook Baarle-Hertog een hoog percentage optekenen (46%).

Bevolking geboren buiten de EU27
Content

Het aandeel van de bevolking dat in een niet-EU-land is geboren, wordt berekend als de verhouding tussen deze bevolking en de totale bevolking , met uitsluiting van de mensen van wie het geboorteland "niet aangegeven" is.

Minder dan 10% van de in België residerende bevolking is buiten de Europese Unie geboren. Dit aandeel bedraagt slechts 8% in Vlaanderen en 7% in Wallonië, maar bedraagt meer dan 27% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.In Sint-Joost-ten-Node, Sint-Jans-Molenbeek en Brussel-stad is meer dan 1 op de 3 inwoners in een niet-EU-land geboren. Ook de andere grote Belgische steden laten hogere percentages optekenen dan het nationale gemiddelde. In Antwerpen bijvoorbeeld is 23% van de bevolking buiten de EU geboren, voor Luik is dit cijfer 20%.

Bevolking die in het buitenland verbleef
Content

Deze indicator is het aandeel van de bevolking met gewone verblijfplaats in het buitenland die voor het laatst immigreerde in de 30 jaar voorafgaand aan de Census (in 1990 of later voor 2021 en 1980 of later voor 2011). Hierbij wordt geen rekening gehouden met de nationaliteit van de bevolking.

Iets meer dan 16% van de totale bevolking op 1 januari 2021 immigreerde naar België tussen 1990 en 2020. Dit aandeel ligt net boven de 13% in Vlaanderen en Wallonië en loopt op tot 42% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De grote steden onderscheiden zich zowel in het noorden als in het zuiden van het land door hun hoge cijfers. Ook de gemeenten langs de Nederlandse en Duitse grens vertonen hoge percentages.

Verhuizingen in 2020
Content

Deze indicator weerspiegelt het aandeel van de totale bevolking dat in de loop van 2020 naar zijn huidige woning verhuisde.

Iets meer dan 10% van de bevolking op 1 januari 2021 woonde een jaar eerder op een ander adres. Dit vroegere adres kan zich in dezelfde gemeente bevinden of in een andere gemeente, in België of in het buitenland.

In Vlaanderen en Wallonië is 10% van de bevolking in 2020 verhuisd naar hun huidige woning. Dit cijfer bedraagt 14% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op de kaart vallen de grote steden duidelijk op met hogere cijfers, net als de kuststreek en het zuiden van België (van Chimay tot Vielsalm).

Doel en korte beschrijving van de Census

De Census 2021 is een momentopname van de bevolking die in België woont op 1 januari 2021. De Census levert een breed scala aan cijfers op over de woningen en de demografische, socio-economische en onderwijskundige kenmerken van de burgers. Het doel van de Census is dubbel: beantwoorden aan de Europese verordening[1] en statistieken produceren voor specifieke nationale noden (openbaar bestuur, internationale organisaties, onderzoekers, ondernemingen en particulieren).

Vroeger was de Census een exhaustieve enquête onder alle burgers, maar sinds 2011 is deze uitsluitend gebaseerd op administratieve databanken.

Definities

De verschillende statistische eenheden

De bevolking

De bevolking in de Census 2021 is de residentiële bevolking zoals ingeschreven in het Rijksregister van de natuurlijke personen (RRNP) op 1 januari 2021. De Belgische bevolking omvat Belgen en niet-Belgen die toegelaten of gemachtigd zijn om zich te vestigen of om te verblijven op het grondgebied, maar omvat niet de niet-Belgen die minder dan drie maanden op het grondgebied verblijven, de asielzoekers en de niet-Belgen in onregelmatige situatie[2].

Particuliere huishoudens

Deze groep omvat personen die alleen wonen, of meerdere personen die samenwonen en samen voorzien in hun levensonderhoud.

Familiekernen

Een familiekern bestaat uit twee of meer personen die deel uitmaken van hetzelfde huishouden en die verwant zijn als man en vrouw, als partners in een geregistreerd partnerschap, als samenwonende partners of als ouder en kind.

Woonverblijven

Dit omvat alle verblijven die dienen als onderkomen voor een of meerdere personen.

Conventionele woningen

Conventionele woningen worden gedefinieerd als structureel gescheiden, onafhankelijke ruimten die bestemd zijn voor permanente menselijke bewoning. Op de dag van de telling kunnen ze ofwel bewoond worden, ofwel leeg staan, ofwel als vakantieverblijf of tweede verblijfplaats dienen.

Bewoonde conventionele woningen

Het gaat om conventionele woningen die dienen als gewone verblijfplaats voor één of meerdere particuliere huishoudens.

Definitie van de variabelen

Geslacht

Deze variabele wordt gebruikt om mannen van vrouwen te onderscheiden.

Leeftijd

De leeftijd wordt aangeduid in verstreken jaren op 1 januari 2021.

Gewone verblijfplaats

De verblijfplaats is diegene die geregistreerd staat in het Rijksregister op 1 januari 2021.

Het gaat dus om de wettelijke verblijfplaats.

De Belgische gemeenten werden tussen 2011 en 2021 gewijzigd. In de vergelijkingen op deze site werden de cijfers van 2011 uitgesplitst volgens de gemeenten in 2021.

Agglomeratie

Een agglomeratie is een aaneengesloten bebouwd gebied, d.w.z. een gebied dat gedefinieerd wordt door een groep mensen die in bij elkaar gelegen of aan elkaar grenzende gebouwen wonen. Deze zone bestaat uit een groep gebouwen waarbij geen enkel gebouw meer dan 200 meter van het naaste naburige gebouw verwijderd is.

De Belgische gemeenten werden tussen 2011 en 2021 gewijzigd. In de vergelijkingen op deze site werden de cijfers van 2011 uitgesplitst volgens de gemeenten in 2021.

Land van geboorte

Deze gegevens verwijzen naar de plaats waar de geboorte heeft plaatsgevonden.

De informatie over het geboorteland wordt bepaald volgens de internationale grenzen die van toepassing waren op 1 januari 2021.

Verblijfplaats in het buitenland en jaar van immigratie in het land

Het jaar van immigratie is het jaar waarin een persoon zich voor het laatst wettelijk vestigt in België. Het jaar van immigratie is het meest recent geregistreerde jaar, niet het jaar van de eerste immigratie.

Gewone verblijfplaats één jaar voor de telling

Personen die meerdere keren verhuisd zijn in de loop van het jaar 2020, worden ingedeeld volgens hun vorige verblijfplaats, dit is de gewone verblijfplaats vanwaar zij verhuisd zijn naar hun huidige verblijfplaats.

Opmerking

Vergelijken met de vorige Census vereist enige voorzichtigheid, aangezien deze publicatie zich baseert op de Belgische bevolking en de Census op de Europese definitie van de bevolking. Meer info over verschil tussen de Belgische bevolking en de Census of Europese bevolking.


[1] UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/543 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2017 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 763/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende volks- en woningtellingen, wat de technische specificaties voor de thema's en voor de uitsplitsingen daarvan betreft.

[2]Meer informatie over de manier waarop deze bevolking wordt bepaald