Maandelijkse faillissementen

Augustus 2020: 382 faillissementen

Ondernemingen
Augustus 2020: 382 faillissementen

In augustus 2020 werden in totaal 382 bedrijven failliet verklaard in België.

Door die faillissementen in augustus gingen er 1.936 banen verloren: 1.050 voltijdse banen, 738 deeltijdse banen en 148 loontrekkende werkgevers.

Dit zijn de sectoren met het grootste aantal faillissementen in augustus:  135 faillissementen in de transportsector, 95 in de handel, 67 in de horeca, en 60 in de bouwnijverheid.

Op gewestelijk niveau waren er 218 faillissementen in Vlaanderen, 103 in Wallonië en 61 in Brussel.

Bij de interpretatie van de cijfers moet rekening worden gehouden met het feit dat er een zekere vertraging is tussen de stopzetting van de economische activiteit en de faillietverklaring door de ondernemingsrechtbank.  Als gevolg daarvan is een economische impact pas met enige vertraging zichtbaar in de cijfers.

Wegens de genomen maatregelen tijdens de Covid-19-crisis en de daarmee gepaard gaande lockdown, beperkten de ondernemingsrechtbanken en griffies hun activiteiten tot 18 mei.  Bovendien was tot 17 juni 2020 een tijdelijk moratorium van kracht om bedrijven die voor 18 maart 2020 in goede gezondheid verkeerden, te beschermen tegen de gevolgen van de Covid-19-crisis.

Ondertussen hebben de ondernemingsrechtbanken geleidelijk hun activiteiten hernomen, maar voor de maanden juli en augustus dient bij de interpretatie van de cijfers rekening gehouden te worden met het gerechtelijk zomerreces.  Gedurende deze periode bleven de rechtbanken weliswaar open, maar waren er minder zittingen.  De hierboven beschreven overheidsmaatregelen en het zomerreces hebben voor de maanden maart tot en met augustus waarschijnlijk een matigend effect op het aantal uitgesproken faillissementen.

Verder zijn er nog heel wat lopende maatregelen - zowel op federaal, op gewestelijk als op lokaal niveau – om de ondernemingen te ondersteunen in deze crisisperiode.  Het uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen (tot 15 december 2020) en de jaarlijkse vennootschapsbijdrage (tot 31 oktober 2020) zijn hier voorbeelden van.

Doel en korte beschrijving

De statistiek van de faillissementen is ontstaan uit een samenwerking tussen de FOD Justitie en de FOD Economie. Het gaat hierbij om de faillissementcijfers van ondernemingen in België per activiteit volgens de NACEBEL-nomenclatuur. Deze cijfers waren gebaseerd op de aangiften van de rechtbanken van Koophandel en werden, indien nodig, aangevuld met informatie uit het bedrijvenregister van Statbel.

Door de sterke relatie tussen de economische conjunctuur en het aantal uitgesproken faillissementen is deze statistiek in de eerste plaats een conjunctuurindicator.

In het kader van de administratieve vereenvoudiging en het streven naar een grotere consistentie tussen de statistieken van Statbel wordt vanaf 2015 het bedrijvenregister gebruikt als belangrijkste bron en worden de aangiften van de rechtbanken van Koophandel gebruikt als aanvullende bron. Door de aanpassing van de verwerking van de brondata kan een revisie van de maandelijkse faillissementsstatistieken vanaf december 2014 nodig zijn.

Populatie

Ondernemingen onderworpen aan de wet op de faillissementen

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Juridische vorm btw: Juridische vorm zoals gedefinieerd volgens de behoeften van de BTW (op alle punten conform met de nomenclaturen-tabel LU_COM. TU_COM_LGL_PSN_VAT)

Aantal faillissementen: Een onderneming bevindt zich in staat van faillissement als twee voorwaarden zijn vervuld: Enerzijds heeft de koopman opgehouden te betalen, d.w.z. hij honoreert zijn schuldeisers niet meer. Anderzijds is zijn krediet geschokt. Met andere woorden: hij heeft het vertrouwen van zijn schuldeisers verloren. De bank weigert bijvoorbeeld een krediet toe te kennen. Een vennootschap is gehouden aangifte van faillissement te doen binnen een maand nadat zij heeft opgehouden te betalen. De beslissing wordt genomen door de raad van bestuur of de zaakvoerder.

Opmerkingen

Een faillissement heeft altijd betrekking op één onderneming. Een juridische constructie waarbij meerdere personen één onderneming opgericht hebben, zoals bij een VOF (vennootschap onder firma) kan dus maar aanleiding geven tot één faillissement.

Metadata