Partnerschap

Gehuwde bevolking
Content

De kaart toont voor elke gemeente het aandeel van gehuwde personen in de bevolking van 18 jaar of ouder. Deze indicator wordt berekend als de verhouding tussen de gehuwde bevolking van 18 jaar en ouder en de bevolking van 18 jaar en ouder van wie de burgerlijke staat bekend is.

Op Belgisch niveau is 45% van de bevolking van 18 jaar en ouder gehuwd. Dit cijfer bedraagt 48% in Vlaanderen, 40% in Wallonië en 38% in Brussel. Deze percentages liggen lager dan in 2011, toen 54% van de personen van 18 jaar en ouder gehuwd was in Vlaanderen, 47% in Wallonië en 45% in Brussel.

De overgrote meerderheid van de gemeenten in West-Vlaanderen en Limburg heeft aandelen die boven het nationale gemiddelde liggen. In Luik en in de Brusselse gemeenten Elsene, Sint-Gillis en Etterbeek zijn daarentegen de laagste cijfers te vinden (tussen 27% en 31%). Zowel in Vlaanderen als in Wallonië vertonen de grote steden over het algemeen lagere cijfers dan de minder verstedelijkte gemeenten.

Bevolking in geregistreerd partnerschap
Content

Een koppel wordt beschouwd als in ‘geregistreerd partnerschap’ als het een verklaring van wettelijk samenwonen heeft afgelegd en er geen verwantschap tussen de samenwonenden is, of als ze een wettelijk partnerschap zijn aangegaan in het buitenland. Deze indicator toont het aandeel van personen in een geregistreerd partnerschap in de bevolking van 18 jaar of ouder onder de bevolking van 18 jaar en ouder van wie de burgerlijke staat bekend is.

Op nationaal niveau volgt het aantal geregistreerde partnerschappen de omgekeerde trend van het aantal huwelijken. In 2021 was 7% van de bevolking van 18 jaar of ouder in een geregistreerd partnerschap, tegenover slechts 3% in 2011. De gemeenten van het Waals Gewest, en meer bepaald van de provincies Namen en Luxemburg, vertonen hogere cijfers dan de gemeenten in de andere twee gewesten.

Doel en korte beschrijving van de Census

De Census 2021 is een momentopname van de bevolking die in België woont op 1 januari 2021. De Census levert een breed scala aan cijfers op over de woningen en de demografische, socio-economische en onderwijskundige kenmerken van de burgers. Het doel van de Census is dubbel: beantwoorden aan de Europese verordening[1] en statistieken produceren voor specifieke nationale noden (openbaar bestuur, internationale organisaties, onderzoekers, ondernemingen en particulieren).

Vroeger was de Census een exhaustieve enquête onder alle burgers, maar sinds 2011 is deze uitsluitend gebaseerd op administratieve databanken.

Definities

De verschillende statistische eenheden

De bevolking

De bevolking in de Census 2021 is de residentiële bevolking zoals ingeschreven in het Rijksregister van de natuurlijke personen (RRNP) op 1 januari 2021. De Belgische bevolking omvat Belgen en niet-Belgen die toegelaten of gemachtigd zijn om zich te vestigen of om te verblijven op het grondgebied, maar omvat niet de niet-Belgen die minder dan drie maanden op het grondgebied verblijven, de asielzoekers en de niet-Belgen in onregelmatige situatie[2].

Particuliere huishoudens

Deze groep omvat personen die alleen wonen, of meerdere personen die samenwonen en samen voorzien in hun levensonderhoud.

Familiekernen

Een familiekern bestaat uit twee of meer personen die deel uitmaken van hetzelfde huishouden en die verwant zijn als man en vrouw, als partners in een geregistreerd partnerschap, als samenwonende partners of als ouder en kind.

Woonverblijven

Dit omvat alle verblijven die dienen als onderkomen voor een of meerdere personen.

Conventionele woningen

Conventionele woningen worden gedefinieerd als structureel gescheiden, onafhankelijke ruimten die bestemd zijn voor permanente menselijke bewoning. Op de dag van de telling kunnen ze ofwel bewoond worden, ofwel leeg staan, ofwel als vakantieverblijf of tweede verblijfplaats dienen.

Bewoonde conventionele woningen

Het gaat om conventionele woningen die dienen als gewone verblijfplaats voor één of meerdere particuliere huishoudens.

Definitie van de variabelen

Geslacht

Deze variabele wordt gebruikt om mannen van vrouwen te onderscheiden.

Leeftijd

De leeftijd wordt aangeduid in verstreken jaren op 1 januari 2021.

Gewone verblijfplaats

De verblijfplaats is diegene die geregistreerd staat in het Rijksregister op 1 januari 2021.

Het gaat dus om de wettelijke verblijfplaats.

De Belgische gemeenten werden tussen 2011 en 2021 gewijzigd. In de vergelijkingen op deze site werden de cijfers van 2011 uitgesplitst volgens de gemeenten in 2021.

Agglomeratie

Een agglomeratie is een aaneengesloten bebouwd gebied, d.w.z. een gebied dat gedefinieerd wordt door een groep mensen die in bij elkaar gelegen of aan elkaar grenzende gebouwen wonen. Deze zone bestaat uit een groep gebouwen waarbij geen enkel gebouw meer dan 200 meter van het naaste naburige gebouw verwijderd is.

De Belgische gemeenten werden tussen 2011 en 2021 gewijzigd. In de vergelijkingen op deze site werden de cijfers van 2011 uitgesplitst volgens de gemeenten in 2021.

Burgerlijke staat

De burgerlijke staat stelt de wettelijke situatie van het individu voor betreffende het huwelijk en het geregistreerd partnerschap.

De Belgische wet erkent de notie van het wettelijk samenwonen, een notie die slechts gedeeltelijk beantwoordt aan het concept van het geregistreerd partnerschap aangezien deze notie geen wettelijke echtelijke verplichtingen tussen twee personen inhoudt. Zodoende kan het wettelijk samenwonen ook afgesloten worden tussen bijvoorbeeld een broer en een zus of een vader en een zoon. Om het begrip ‘geregistreerd partnerschap’ zo nauwkeurig mogelijk te kunnen beoordelen, worden individuen die onderling verwant zijn, uitgesloten uit de populatie van de wettelijk samenwonenden.

Geregistreerd partnerschap

Een koppel wordt beschouwd als in “geregistreerd partnerschap” als ze een verklaring van wettelijk samenwonen hebben afgelegd en er geen verwantschap tussen de samenwonenden is, of als ze een wettelijk partnerschap zijn aangegaan in het buitenland.

Opmerking

Vergelijken met de vorige Census vereist enige voorzichtigheid, aangezien deze publicatie zich baseert op de Belgische bevolking en de Census op de Europese definitie van de bevolking. Meer info over verschil tussen de Belgische bevolking en de Census of Europese bevolking.


[1] UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/543 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2017 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 763/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende volks- en woningtellingen, wat de technische specificaties voor de thema's en voor de uitsplitsingen daarvan betreft.

[2]Meer informatie over de manier waarop deze bevolking wordt bepaald