Landbouwbedrijven tweemaal zo groot in Wallonië

Landbouw & Visserij
Landbouwbedrijven tweemaal zo groot in Wallonië

De gemiddelde oppervlakte van de landbouwbedrijven bedroeg 37,2 ha in 2018, 0,6% meer dan in 2017. Een gemiddeld landbouwbedrijf in Vlaanderen beslaat 26,4 ha en in Wallonië meer dan het dubbele (57,3 ha). Dat blijkt uit de definitieve landbouwresultaten voor 2018 van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

De totale oppervlakte van de granen bleef op nationaal niveau stabiel (-0,3%), met een lichte stijging in Vlaanderen (+1,1%) en een lichte daling in Wallonië (-1,4%). Binnen de granen was er een daling van wintertarwe en wintergerst waar te nemen die bijna volledig gecompenseerd werd door de stijging van korrelmaïs.

De oppervlakte suikerbieten bleef stabiel ten opzichte van 2017, met een daling van 3,3% in Vlaanderen en een stijging van 2,1% in Wallonië. De oppervlakte vlas daalde met 7,7% en dit zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Er is eveneens een opmars bezig van oliehoudende gewassen die volledig toe te schrijven is aan de toename van sojabonen in Vlaanderen en andere oliehoudende zaden in Wallonië.

Het totale areaal aardappelen bleef in 2018 in België stabiel (+477 ha of +0,5%). Echter in Vlaanderen was er een daling van 2.063 ha (of -4%), terwijl er in Wallonië een stijging was van 2.517 ha (of +6,2%). Door het natte weer in het voorjaar daalde de oppervlakte aan vroege aardappelen (-25,8%). Deze daling werd volledig gecompenseerd door de stijging van de oppervlakte bewaaraardappelen.

De totale oppervlakte aan voedergewassen steeg in 2018 met 4,5% (of 12.400 ha). Deze stijging was bijna volledig toe te schrijven aan de toename van de oppervlakte voedermaïs (+8.466 ha), tijdelijk weiland (+2.200 ha) en vlinderbloemigen (+1.111 ha).

De totale oppervlakte van de groenten in open lucht bleef in 2018 stabiel op 49.890 ha.

De totale rundveestapel steeg in 2018 met 0,5% en dit zowel in Vlaanderen als Wallonië. Het aantal runderen jonger dan 1 jaar steeg met 24.278 dieren (+3,5%). De grootste procentuele stijging deed zich voor bij de slachtkalveren (+5,7%). De runderen van 1 tot 2 jaar lieten een daling van 4,1% optekenen. De stijging van de vaarzen van twee jaar en ouder (+1,6%) was vooral toe te schrijven aan de stijging in Wallonië (+2,7%). In beide landsdelen was er een stijging van het aantal melkkoeien (+1,9%) waarbij de grootste stijging in Vlaanderen (+2,5%). Daarentegen daalde de zoogkoeienstapel met 1,6%. De daling was volledig te wijten aan de daling in Vlaanderen (-3,8%), terwijl deze in Wallonië stabiel bleef.

De varkensstapel steeg met 1,7% in 2018. De stijging kwam door de stijging van het aantal biggen van minder dan 20 kg (+2,1%), het aantal varkens tussen 20 en 50 kg (+2,8%) en mestvarkens (+1,9%). Het aantal zeugen daalde met 2,4%.