Definitieve raming van de landbouwoogst 2019

Landbouw & Visserij
Definitieve raming van de landbouwoogst 2019

Volgens de definitieve productieraming van de landbouwteelten voor 2019 waren er voor de meeste akkerbouwgewassen grote productiestijgingen ten opzichte van 2018. Dit komt vooral doordat 2018 een slecht jaar was ten gevolge van de droogte. De stijging ten opzichte van het vijfjaarlijkse gemiddelde was minder groot.

De productie van wintertarwe en wintergerst steeg in België met respectievelijk 15% en 26%. Deze stijgingen zijn toe te schrijven aan een hogere opbrengst gecombineerd met een toename in oppervlakte.
Ondanks de daling van de oppervlakte korrelmaïs met 10% steeg de productie met 20% ten opzichte van 2018. De productie kwam daarmee net onder het vijfjaarlijkse gemiddelde.

De opbrengst van de suikerbieten steeg met 6% maar bleef wel nog onder deze van 2017. De daling van de productie met 2% was te wijten aan de afname van de oppervlakte met 8%.

De aardappelproductie in België kende in 2019 een forse stijging ten opzichte van 2018, nl +82% voor de vroege aardappelen, +29% voor de bewaaraardappelen en +17% voor de pootaardappelen. Toch bleef ze onder het productieniveau van 2017. De productietoename was een combinatie van een opbrengst- en oppervlaktestijging.


Er werd in België 23% minder koolzaad geproduceerd door een daling van de oppervlakte (- 18%) en de opbrengst (-6%).

Ook de voederbieten en voedermaïs tekenden, na een daling in 2017, een grote productiestijging op ten opzichte van 2018 (+28% en +17%). Ze bleef wel echter onder het niveau van 2017. De stijging was vooral toe te schrijven aan de opbrengsttoename in 2018.